28 januari 2014

Is politiek een toverbal ?Raadsvergadering als antireclame

Politiek heeft een hele slechte naam bij veel mensen. Het is daarom jammer dat de raadsvergadering van afgelopen donderdag opnieuw geen reclame was voor het politieke bedrijf. Via de Katwijksche Post was gebleken dat een meerderheid in de Raad tegen bebouwing van het Andreasplein is.  Een motie van de ChristenUnie die alle partijen de gelegenheid gaf om dat standpunt officieel te bevestigen werd echter toch afgestemd. Hier hadden we dus opnieuw een minder fraai voorbeeld van hoe de “oude politiek” werkt. Je zegt ergens voor of tegen te zijn, maar als het puntje bij het paaltje komt stem je toch anders. De argumentatie die men daarbij geeft is natuurlijk onnavolgbare wartaal, want met logica is zo’n standpunt niet te onderbouwen. Er was zelfs een partij die het onzorgvuldig vond dat de politiek überhaupt een visie vertolkte. Volgens mij is dat nu juist de primaire taak van de politiek.

Vaagdenkers

Maar volgens deze vaagdenkers mag een partij nog niks zeggen zolang het College van B&W geen antwoord heeft gegeven op de pakweg 200 inspraakreacties. Een warrige gedachte zonder enige onderbouwing of logica. De politiek is dus in die visie blijkbaar een toverbal die automatisch de kleur aanneemt van degene die er toevallig aan likt. Of zou het lafheid zijn om in het openbaar een eigen standpunt in te nemen ? De inspraakreacties pleiten overigens bijna allemaal tegen bebouwing van het Andreasplein. Ik denk dat de burgers meer belangstelling hebben voor de reacties van de politieke partijen dan voor de inmiddels bekende argumentatie van B&W.

CDA kandidaat komt uit de kast

Persoonlijk vind ik het onzorgvuldig, of laat ik zeggen vooral grappig, dat meneer Bas D. , die enkele weken geleden nog namens de Princestraatlobby de CDA wethouder bewierookte met zijn plan om het Andreasplein vol te bouwen, nu uit de kast is gekomen als CDA kandidaat voor de gemeenteraad. En dat gebeurt dan bij een partij die altijd ten strijde trekt als men een gevalletje belangenverstrengeling bij de concurrentie denkt waar te nemen. Alhoewel, als ik op deze bekende site op het terrein van onderzoeksjournalistiek kijk ontwaar ik toch een verhaal over belangenverstrengeling bij Tripodia waar ze nooit iets aan gedaan hebben.

Wakker worden !

Een probleem met de oude politiek is dat men zaken vaak volkomen verkeerd aanvliegt en dat men het belang van de eigen inwoners niet voorop stelt. Men heeft trouwens niets geleerd want het project Duinvallei wordt op precies dezelfde wijze gelanceerd als het Cultuurhuisverhaal. Deze keer was er een dusdanig kunstig gecamoufleerd raadsvoorstel (zie vorige blogaflevering) dat sommigen zelfs na meerdere keren lezen niet doorhadden waar het om ging. Doordat KiesKatwijk enige heisa heeft geschopt zijn enkele partijen alsnog wakker geschrokken. Het voornemen om een stedenbouwkundig plan voor Duinvallei te maken komt opnieuw in het presidium. 
 
400 woningen in Duinvallei ?


Laat Katwijk deze miljoenen lopen ?

Wellicht wordt deze zaak nu na jaren van geheime vergaderingen straks voor de eerste keer in de openbaarheid besproken. Ere wie ere toekomt, ook hier heeft de ChristenUnie weer het voortouw genomen, deze keer gevolgd door PvdA en GB. Binnenkort weten we dus hopelijk wat men vindt van het plan om met een hoge bebouwingsdichtheid en heel veel hoogbouw honderden huizen langs de toekomstige (wellicht ondertunnelde) N206 te bouwen. Dan horen we misschien ook of de partijen in de raad het misschien nuttig vinden om de door KiesKatwijk en de Wijkraad Katwijk aan den Rijn bij de Provincie geforceerde opening te benutten om tientallen miljoenen van de Duinpolderweg bij de Zilk naar de N206 bij Katwijk te kunnen verschuiven. We hebben daar nog steeds niets over gehoord vanuit de Katwijkse politiek. De bevolking zou toch graag willen weten wie er nu echt een tunnel wil voor Katwijk aan den Rijn en wie maar doet alsof. Of wordt dit opnieuw een gevalletje "geen mening" ?

En hoe zit het met de Tjalmaweg ?

KiesKatwijk wil dat de Rijnlandroute ter hoogte van Valkenburg ten minste volledig verdiept wordt aangelegd. Dat is in het verleden beloofd en dat lijkt ons een minimumeis die eigenlijk nog onvoldoende bescherming biedt bezien vanuit de invalshoek van leefbaarheid en gezondheidsschade. Probleem is dat de Wijkraad Valkenburg ongeveer hetzelfde standpunt als dat van PvdA Katwijk vertolkt. Men gaat akkoord met een bovengrondse aanleg doordat men alleen enkele bezwaren naar voren brengt die te maken hebben met een paar minder belangrijke problemen betreffende aansluitingen op andere wegen. Het is niet duidelijk hoe de bevolking van Valkenburg over de bovengrondse snelweg denkt. Het is te hopen dat hier enige beweging ontstaat. Vanzelfsprekend willen wij hier desgewenst graag in ondersteunende zin in meedenken.

Onze visie op Duinvallei

Misschien dat sommigen in de oude politiek dat onzorgvuldig vinden maar ik wil u toch niet onthouden wat de visie van KiesKatwijk op Duinvallei is. Kort gezegd vinden wij dat er langs en boven de N206 een parklandschap moet komen, met recreatiegroen, gebruiksgroen en sportgroen. De N206 moet onder de scope (het financiële regime) van de Rijnlandroute komen en Katwijk haalt de vele miljoenen euro’s terug die we via Holland-Rijnland aan de regio hebben weggegeven. Woningbouw plegen we elders op eigen grond zodat we de verliezen op die bouwrijpe grond beperken. En woningbouw op Valkenburg wordt niet uitgevoerd zodat ze al die dure en lelijke viaducten in de Rijnlandroute kunnen besparen en wij onze groene long behouden. Dat we voor de ondertunneling van de N206 zijn hoef ik niet meer uit te leggen.

Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk


22 januari 2014

Ongewenste koppelverkoop Duinvallei met snelweg N206Belangrijk besluit gecamoufleerd als ingezonden stuk

Voor de gemeenteraad van aanstaande donderdag 23 januari staat het onderzoek naar tunnelvarianten voor de N206 op de agenda (punt 4-11) als een ingekomen stuk. Dit betekent dat men er geen discussie over gaat voeren en dat men aldus de kiezers ongewis wil laten over de standpunten van de partijen. Dat is niet nieuw want onlangs bleek dat 15 van de 33 gemeenteraadsleden niet het lef hadden om een standpunt over het Cultuurhuis af te geven. De kwestie is hier echter nog erger want het stuk over de N206 is een vermomd voorstel. Door dit ingezonden stuk te laten afhameren gaan de partijen in de gemeenteraad akkoord met het laten maken van een stedenbouwkundig plan voor Duinvallei. Dat is een geheim plan dat het College van B&W samen met projectontwikkelaar Campri heeft gemaakt en waar we alleen iets van weten omdat een ambtenaar in het verleden per ongeluk wat gegevens op het internet heeft gezet. Over Duinvallei is nog nooit in het openbaar gesproken.


Geheim bouwprogramma

Onderdeel van zo’n plan vormt een bouwprogramma dat als wij goed geïnformeerd zijn honderden huizen omvat in het gebied langs de N206. Door hier niet over te praten geeft de gemeenteraad aan de projectontwikkelaar en B&W carte blanche om te tekenen wat ze maar willen. Wat men wil is geld verdienen en dus resulteert dit in een steenwoestijn met veel hoogbouw langs een snelweg waarvan we nog niet precies weten in welke vorm deze wordt aangelegd. Het is werkelijk een gotspe en een groot schandaal als de gemeenteraad dit laat passeren en ze blijkbaar geen enkele randvoorwaarde voor het te maken stedenbouwkundige plan mee wil geven. Hebben ze geen visie of mag u die niet weten ?

Geen wensen voor bestuurlijke overeenkomst ?

Het is ook schandalig als de Raad geen uitspraken doet over wat men in een Bestuurlijke Overeenkomst met de Provincie over de N206 wil zien opgenomen. We wezen er eerder op dat er momenteel kansen liggen om tientallen miljoenen aan provinciale gelden en investeringen van Holland-Rijnland van de Bollenstreek naar de Rijnlandroute/N206 over te boeken. Fractievoorzitter Harm Aten (CDA) gaf onlangs in het radioprogramma Nieuwsmagazine als zijn mening dat de onderhandelende vertegenwoordigers van B&W in het verleden grotelijks gefaald hebben. Hij bleek het eens te zijn met het standpunt van KiesKatwijk dat de hele N206 onder de scope van de Rijnlandroute zou moeten worden gebracht.


Van tweeën één.

Zou de Raad dan helemaal geen behoefte hebben om de wethouders enige ruggensteun te geven door aan te geven wat men precies wenst te bereiken ? Heeft het presidium dat de agenda opstelt hier zitten slapen of is er in de geheime voorbereidingscommissie een deal gesloten ? De bevolking zal graag van haar vertegenwoordigers willen horen welk standpunt zij in deze zaak innemen. Het lijkt er sterk op dat men in stilte akkoord is gegaan met de geplande megalomane bouwplannen voor Duinvallei. Want waarom zou dit voorstel anders via deze camouflage tactiek door de Raad worden geloodst ?

Tip

In plaats van zaterdags het winkelende publiek lastig te vallen zouden sommige partijen er beter aan doen om doordeweeks het college van B&W wat meer op de huid te zitten over dit soort voor de burger enorm belangrijke besluiten.

20 januari 2014

Waarom is het zo stil aan de Zeeweg ?Ja zeggen, nee denken en doen

Het College van B&W heeft destijds ingestemd met de bovengrondse aanleg van de Rijnlandroute op maaiveldniveau, zowel voor het deel langs Valkenburg (Tjalmaweg) als voor het deel van de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. Dat lijkt me een feit dat we niet moeten vergeten. Alleen doordat er door de Wijkraad Katwijk aan den Rijn publieke druk is georganiseerd en we het geluk hebben dat het verkiezingstijd is wordt er nu onderzoek gedaan naar de kosten van ondertunneling langs Katwijk aan den Rijn. Men doet dat onderzoek echter tegen heug en meug en zowel het VVD/CDA smaldeel in de Provincie als dat in de gemeente Katwijk doet erg zijn best om voor elke oplossing een probleem te vinden. Het te verwachten scenario is dat men pas na de verkiezingen met een aantal gezochte argumenten komt waarom een tunnel echt niet kan.

Draaien en keren

Ook in het radioprogramma Nieuwsmagazine van RTVKatwijk draaide Harm Aten (CDA) er weer flink omheen. Luister hier zelf maar: LINK (begin bij 10:06). Hij wilde “de beste oplossing” maar kon het woord tunnel niet uit de mond krijgen. Het CDA van Harm Aten gaat zijn best niet doen voor een tunnel, dat was tussen de regels door wel duidelijk. Hij zag wel al veel problemen voor een landtunnel want daar kun je niet overheen kijken volgens hem. Maar als Katwijk Binnen onverhoopt een tunnel krijgt dan moet Valkenburg er ook een krijgen, dat weer wel, deelde hij ons mee. Zijn CDA collega Demoed was hem in de Statencommissie al voorgegaan door te stellen dat de provinciale CDA fractie nog lang niet toe was aan een tunnel. En ook de VVD gedeputeerde de Bondt wilde geen millimeter wijken want ze wil zoveel mogelijk meters asfalt produceren. De kwaliteit van de inpassing van die wegen in de omgeving en de leefbaarheidsproblemen en gezondheidsrisico’s zijn daarbij van ondergeschikt belang.

Even een zijpad. Dit kenmerkende draaigedrag, de vaagpraterij en het “geen mening” ventileren zoals we dat b.v. ook gezien hebben bij de standpunten over het Andreasplein van zowel CDA als Gemeentebelangen is nu precies datgene waardoor mensen doodziek worden van de politiek.

Een tunnel is mogelijk, als je het wilt

KiesKatwijk heeft wat huiswerk gedaan en heeft de provinciale politiek de suggestie gedaan om budgetten die bestemd zijn voor de weinig kansrijke Duinpolderweg te verschuiven naar de N206 binnen de gemeente Katwijk. Een bovengrondse snelweg dwars door woonwijken is absurd. Dat gereserveerde budget gaat om meer dan 20 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland en om 37,5 miljoen die de gemeenten in de regio Holland-Rijnland hiervoor al bijeen hebben gebracht. Erg vreemd dat niemand dat niet eerder bedacht heeft !


Katwijk subsidieert de regiogemeenten

Katwijk is de melkkoe van de regio want Katwijkers betalen de hoogste bijdrage van alle andere inwoners in die regionale investeringen van Holland-Rijnland. Dat heeft ons gemeentebestuur zo geregeld. De Katwijker betaalt meer als de inwoner van Leiden voor de Rijnlandroute, die in wezen een rondweg om Leiden is. We betalen zelfs enorm veel meer aan de Duinpolderweg bij de Zilk dan de vijf gemeenten in de Bollenstreek voor wie deze weg bedoeld is. Maar de regio betaalt geen cent aan het wegvak N206 bij Katwijk aan den Rijn. Dit is een grof schandaal en wordt zorgvuldig stil gehouden door de partijen die hier boter op het hoofd hebben. KiesKatwijk wil dat ons geld terugkomt of anders voor de N206 bij Katwijk gebruikt wordt.


KiesKatwijk heeft een opening geforceerd voor de tunnel

De suggestie van KiesKatwijk om geld van de Bollenstreek naar Katwijk te verschuiven is door verschillende partijen in de Provinciale Staten goed ontvangen omdat het een terechte en voor de hand liggende creatieve oplossing is voor een nijpend probleem. Met name CU/SGP en 50Plus omarmden het idee enthousiast en ook de overige oppositiepartijen in de provincie zullen het steunen. Dit overigens met uitzondering van de provinciale D66 die weinig belang bleek te hechten aan de problemen van Katwijkers ! Het allerbelangrijkste en buitengewoon opmerkelijke politieke feit tijdens de provinciale commissievergadering bleek echter de opstelling van coalitiepartij SP te zijn. Fractievoorzitter Harre van der Nat (SP) bleek bereid te zijn om binnen de coalitie de strijd aan te gaan voor een betere oplossing van de Katwijkse problemen met de N206. De suggestie van KiesKatwijk om budgetten te verschuiven werd door hem bespreekbaar geacht mits de gemeente Katwijk hiervoor zelf  initiatieven gaat nemen. Er is dus een zeer kansrijke opening geforceerd !

Waarom hoor ik niemand van de Katwijkse politieke partijen in de gemeenteraad die hier om een standpunt en snelle reactie van B&W vraagt ? Als het gemeentebestuur van Katwijk deze (door anderen gecreëerde) kans niet grijpt en als de kiezer hier zijn knopen niet telt dan wordt het tijd om te emigreren voor

Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk.


Social Icons


Featured Posts