7 februari 2014

120 seconden inspraakGeheim plan Duinvallei

Even de voorgeschiedenis terughalen. De gemeente heeft jarenlang in het geheim gewerkt aan een plan om honderden huizen te bouwen op een plek die daar helemaal niet geschikt voor is. Daar is al 500.000 euro aan uitgegeven. Het codewoord voor dat geheime plan is Duinvallei. En net zoals de zeejachthaven een dekmantel is om honderden huizen op een verkeerde plek te bouwen is er hier ook een dekmantel. Het alibi luidt dat de provinciale weg N206 moet worden verlegd en verdiept en dat de huizen in dat gebied nodig zijn om dat N206 project te kunnen betalen. We hebben hier over deze kwestie eerder geschreven: link

Misleiding

Het College van B&W heeft op een slinkse wijze getracht toestemming van de gemeenteraad te krijgen om op haar eigen uitgangspunten een stedenbouwkundig plan voor dit gebied Duinvallei te kunnen maken. Het kredietvoorstel was verscholen in een groter hamerstuk over het voornemen om een onderzoek naar tunnelvarianten te doen. En je moest het stuk echt drie keer lezen en verstand van zaken hebben om te kunnen zien wat de gemeenteraad met het stuk nu eigenlijk besluiten zou. Bij de beslispunten was het maken van een plan voor honderden huizen in Duinvallei ook niet vermeld.

Ik heb een discussie gehad met een raadslid van een niet-confessionele partij die zich tot drie maal toe niet liet overtuigen van hoe de werkelijke vork in de steel zat. Hij zal vroeger op school misschien een onvoldoende gehad hebben voor begrijpend lezen. En anders was mijn boodschap voor hem misschien een “inconvenient truth” en wilde hij het misschien liever niet begrijpen. Lees u het stuk desgewenst zelf hier: Link

Participatie

Omdat de ChristenUnie op het laatste moment wakker schoot is er twee weken geleden op de signalen van KiesKatwijk alsnog besloten om de kwestie te agenderen. Die bespreking was donderdag 6 februari jl. en daar kreeg ondergetekende 120 seconden om in te spreken of zoals dat tegenwoordig door sommigen wordt genoemd, te “participeren”.
Het was opnieuw de ChristenUnie die het voortouw nam in de discussie. Misschien dat ik er later nog enig commentaar op geef maar laten we eerst maar eens zien wat de vrije pers er van maakt. In de tussenliggende periode informeer ik u hierbij over de door KiesKatwijk naar voren gebrachte punten in het bestek van de 120 seconden die daarvoor staan in de participatiemaatschappij van Katwijk.


Punten KiesKatwijk m.b.t. Duinvallei:
·          
  •     Oorspronkelijke plannen Duinvallei dateren van 2006: 610 woningen + 20.000 m2 kantoren + 21.250 m2 voor sporthal/zwembad. Dit is achterhaald want kantoren mogen niet meer gebouwd worden en het zwembad is elders gepland. Welke nieuwe uitgangspunten gaat men hanteren ?

  • ·         De wereld is sinds 2006 grondig veranderd: we zitten al jaren in een Crisis (wordt nooit meer als vroeger); de kwestie Staatssteun Campri (stilstand project); de Provincie wil nu een vierbaans snelweg door het gebied.

  • ·         Als de omstandigheden zich zo grondig wijzigen dan is het ook verstandig om naar je beleid te kijken en dat aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

  • ·         Omdat het een erg belangrijk onderwerp voor de inwoners is denk ik dat ze recht hebben om te weten hoe de politiek tegen Duinvallei aankijkt. Dat is met name relevant in de verkiezingstijd omdat Katwijkers uw standpunten dan kunnen meewegen t.b.v. hun stemgedrag. Dat is gewoon een vanzelfsprekende en eerlijke zaak en dat noemen we transparantie.

  • ·         We hebben geconstateerd dat de opdracht om een stedenbouwkundig plan te maken voor Duinvallei op een gecamoufleerde wijze als ingezonden stuk op de agenda van de raadsvergadering heeft gestaan. Het presidium heeft dit laten passeren waar iedereen het zijne of hare over mag denken. Op het laatste moment is nog door de heer Klaas Jan van der Bent (CU) aan de noodrem getrokken.

  • ·         Als inwoner van Katwijk wil ik graag dat de Gemeenteraad de regie blijft houden. Ik zou dus graag zien dat de partijen hun actuele visie op dit project in het openbaar ventileren en dat ze de conclusies die ze daaruit trekken ook in het openbaar uitspreken. Op die manier heeft het College van B&W ook de nodige houvast want door de geconstateerde gewijzigde omstandigheden kun je niet zomaar van de oude uitgangspunten en principes uitgaan.

  • ·         U bent als bestuurders mans genoeg om te bepalen wat u graag ter discussie wilt stellen of wat u juist liever zou willen doodzwijgen. Maar vanuit de groepering die ik vertegenwoordig zou ik wel graag helderheid willen zien met betrekking tot wat wij als hamvragen zien:

o   Wilt u nog steeds de PPS conctructie waarbij de gemeente Katwijk risicodragend partner wordt in een commerciële onderneming ?

o   Bent u zich bewust van het feit dat de gewijzigde omstandigheden en het gewijzigde provinciale beleid voldoende grond bieden voor de ontbinding van de oude overeenkomsten met Campri ?

o   Vind u nog steeds dat de extreme bouwdichtheid waarmee we in Katwijk te maken hebben verder moet worden geïntensiveerd door ook Duinvallei weer tot speerpunt van de oprukkende verstedelijking te maken ?

o   Bent u niet met ons van mening dat een parklandschap, met gebruiksgroen, recreatiegroen en sportgroen, juist op die locatie meer voor de hand ligt ?

o   Ik kan u op voorhand zeggen dat de financiering van de noodzakelijke tunnel niet afhankelijk hoeft en mag zijn van megalomane bouwplannen.

·         Tot slot hoop ik gaarne dat u de handschoen opneemt en dat u het lef heeft om u voor 19 maart a.s. in het openbaar uit te spreken over deze kwestie.

Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts