7 maart 2014

De casus Duinvallei laat zien wat er mis isHoeveel ‘bang’ krijgen we voor de ‘buck’?

De gemeente Katwijk heeft wel eens de neiging om een beetje op te scheppen over het goede financiële beleid. Ze bedoelen daarmee dat alles onder aan de streep precies op nul uitkomt en dat de belastingen tot op heden niet fors verhoogd behoefden te worden. Maar dat is de benadering van een boekhouder. Dat is prima maar het is niet goed genoeg. Waar het werkelijk om gaat is wat er met die belastingeuro’s wordt gedaan. Wordt het geld aan de goede zaken besteed is de hamvraag, en wie wordt er beter van ? En daar zit hem de kneep.

KiesKatwijk is geen tegenpartij

Laat ik om te beginnen zeggen dat wij van mening zijn dat het merendeel van wat de gemeente aan beleid maakt in onze ogen goed is. Met name over de onderwerpen die in de portefeuille van wethouder Mostert zijn in onze ogen weinig klachten. Maar als het om zaken rond ruimtelijke ordening of over bouwen en wonen gaat hebben we grote bezwaren. En dat is de reden waarom we KiesKatwijk hebben opgericht.


Het gaat om de burger en niet om het verdienmodel

Kort samengevat komt ons bezwaar neer op het feit dat met name het CDA/VVD smaldeel in ons gemeentebestuur de oren teveel naar de bouwlobby laat hangen. Bouwbedrijven willen vooral geld verdienen maar burgers hebben ook wensen. Ze willen niet dat Katwijk langzamerhand veranderd wordt in een steenwoestijn, ze willen aantrekkelijke groene wijken met huizen die een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. En ze willen vooral betaalbare huurwoningen. Ze willen een tweede Panbos en ze willen niet dat het Vliegkamp Valkenburg onder valse voorwendselen wordt veranderd in een ordinaire Vinexwijk.

Gedeputeerde Veldhuizen van de provincie Zuid-Holland heeft het eindelijk zelf moeten toegeven, er is geen markt voor dure huizen: link. En dus kan het hele Masterplan Valkenburg zo de vuilnisbak in. Katwijkers hebben trouwens meer behoefte aan hoogwaardige werkgelegenheid dan aan prestigeprojecten. KiesKatwijk wil het voormalige vliegveld daarvoor inzetten.

Dienstbaar Bestuur dat er voor de eigen inwoners is

Ze willen geen vierbaanssnelweg dwars door de dorpen omdat dat lekker goedkoop is, en omdat B&W van Katwijk dat goed genoeg vindt voor de inwoners. Wethouder Binnendijk vindt een tunnel overbodige luxe en daarom krijgen we hem blijkbaar niet. Er zijn daarnaast teveel voorbeelden te noemen waarbij de gemeente uw geld in onze ogen verbrast heeft of verkeerde bestedingen waarmee onvoldoende de belangen van de eigen inwoners worden gediend. Daar gaan we in de toekomst de rekening voor betalen, door gezondheidsschade vanwege fijnstof of onvoldoende zorg, maar ook door financiële schade door hogere tarieven en belastingen. KiesKatwijk wil dat scenario voorkomen en alleen met uw steun via de stembus kunnen we dat ook waarmaken.


Duinvallei, sleutelvoorbeeld van hoe het niet moet

Een recent voorbeeld is de zaak rond Duinvallei. Pal op de toekomstige snelweg wil men zonder veel ruchtbaarheid een tweede Zanderij realiseren voor pakweg 400 huizen in hoogbouw. Het voorstel om hier een stedenbouwkundig plan voor te maken bleek verstopt te zijn in een hamerstuk dat over een heel ander onderwerp ging. Toen KiesKatwijk hier ruchtbaarheid aan gaf en er tegen protesteerde werd alsnog twee weken later een bespreekvoorstel in de gemeenteraadsvergadering gebracht. Dit stuk bevatte echter geen enkele inhoudelijke mening of aanwijzing over wat het College van B&W met dit gebied van plan was. Er was alleen een tekening met de contouren van het gebied en de loop van de verlegde N206. Ondergetekende kreeg bij dit agendapunt 120 seconden inspraaktijd. Ik geef u hier de tekst van de notulen:

De heer Haasnoot veronderstelt dat de informatie-overload de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede komt. De op tafel liggende reactie op de RijnlandRoute is te laat en te beperkt. Hij herinnert eraan dat de heer Aten in een radio-interview heeft gezegd dat in het voortraject slecht is onderhandeld. Nu is het vijf voor twaalf, er moet nog wat worden rechtgezet en dat is nauwelijks geloofwaardig. Hij verwacht niet dat er nog van de hoofdlijn, de bovengrondse aanleg, gaat worden afgeweken. De gemeente vecht dat ook niet aan, dus het stuk dient er alleen toe om later te kunnen zeggen dat de gemeente haar best heeft gedaan maar dat de provincie het niet wilde.

Over de Duinvallei is een papiertje voorgelegd met als titel Randvoorwaarden, kader en vertrekpunten, maar dat document is inhoudelijk bijna leeg. Dat is een belediging van de raad; het college zegt feitelijk 'laat het maar aan ons over, wij regelen dat wel voor u'. Als de raad hiermee akkoord gaat, krijgt B&W carte blanche. Hij ziet dit als een opzichtige poging om de nieuwe raad in de wielen te rijden. De raad is de baas en die dient te bepalen wat er met de grond gaat gebeuren.

De wijkraad ziet bouwen blijkbaar als een vanzelfsprekendheid, omdat de weg moet worden verlegd. Hij kijkt daar anders tegen aan: alle opties moeten mogelijk zijn en ruimtelijk beleid moet niet afhankelijk worden gesteld van de wensen van de grondeigenaar. Als de raad zelf geen ideeën heeft over de inrichting, zou het het verstandigst zijn om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren. Als de raad met het voorstel van het college akkoord gaat, voorspelt hij dat er 400 huizen zullen worden gebouwd, waardoor een totaal versteende omgeving rond een snelweg tot stand komt. Dat is gekkenwerk.

De heer Ravensbergen heeft de inspreker in diens twee minuten spreektijd geen oplossingen horen aandragen. Is dat niet zonde van zijn tijd?

De heer Haasnoot zag in die twee minuten geen kans om alle oplossingen op een rij te zetten. Hij wil er wel een paar noemen, die overigens ook zwart op wit in zijn programma staan. De Duinvallei moet worden benut voor sportgroen, ander groen en een evenementenplein. Hoe dat kan worden gefinancierd staat in zijn programma.


Spraakverwarring

In de discussie die hierna in de gemeenteraad werd gevoerd heeft geen enkele partij helder gezegd wat hun bedoelingen of wensen zijn m.b.t. Duinvallei. Er waren trouwens twee grote onderwerpen op één agendapunt geplaatst, naast Duinvallei was tegelijkertijd de Rijnlandroute/Tjalmaweg onderwerp van gesprek. Een belachelijke kwestie natuurlijk. De discussie werd dan ook één grote warboel waarbij uiteindelijk besloten moest worden om het in een volgende vergadering nog eens opnieuw te proberen. Voor wie het kan opbrengen, hier heb ik de complete notulen: link.

Dit moet toch beter kunnen ?

Er kan van alles uit deze casus Duinvallei worden geconcludeerd maar ons verhaal toont in ieder geval aan dat de huidige gemeenteraad onvoldoende weerwerk levert en vooral reactief bezig is. Andere politiek vraagt in onze ogen dus nieuwe mensen die het net een beetje anders gaan doen. Blijf dus niet thuis op 19 maart maar geef KiesKatwijk een kans. Een frisse blik en doortastend gezond verstand beleid is keihard nodig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts