28 april 2014

KiesKatwijk is redelijk tevreden
Dat zijn we niet gewend

Tijdens de installatie van het nieuwe College van B&W hebben alle partijen hun mening naar voren gebracht over zowel de inhoud van het coalitieakkoord als over de politieke samenstelling van de nieuwe coalitie. Tamelijk uniek is dat deze coalitie uitsluitend uit partijen bestaat die zich als Christelijk afficheren. Dat zijn we in Katwijk niet gewend. Normaal gesproken probeert men zoveel mogelijk groeperingen, en dus een zo breed mogelijk scala aan politieke visies, in het College te laten deelnemen.

Het afspiegelingsprincipe

Toepassen van dat afspiegelingsprincipe moet voorkomen dat een kleine meerderheid in de gemeenteraad een eenzijdig beleid ontwikkelt en dat vervolgens oplegt aan de hele gemeente. Dat was ook de reden dat men in eerste instantie geprobeerd heeft om Gemeentebelangen te laten meedoen. Dit is mislukt nadat de drie confessionele partijen kwaliteitseisen hebben gesteld aan de persoon die GB zou mogen leveren voor het nieuwe kwartet. Voordat dit bleek had men echter al wel een compleet coalitieakkoord in elkaar getimmerd. Dat vierpartijenakkoord wordt nu dus door drie partijen uitgevoerd.


De tent of de vent ?

Enkele niet-confessionele partijen hebben de nieuwe coalitie vervolgens afgebrand vanwege de eenzijdige samenstelling. Maar de coalitie gaat gewoon het oorspronkelijke programma uitvoeren. Een interessante vraag is of de critici dezelfde negatieve houding ook zouden hebben gedemonstreerd als precies hetzelfde programma was gepresenteerd met een minder bekwame niet-confessionele wethouder op de portefeuille infrastructuur ! KiesKatwijk heeft vooral naar de inhoud van het programma gekeken. Wij vinden personen ook erg belangrijk, maar het maakt ons wat minder uit welk partijpetje ze ophebben.

Feiten i.p.v. emoties

KiesKatwijk heeft dus met een zakelijk oog naar deze kwestie gekeken. In ons programma staat dat we over pakweg 80% van het oorspronkelijke Katwijkse beleid geen grote klachten hebben. Die 20% waarop we vernieuwing willen heeft vooral betrekking op infrastructuur, bouwen en wonen. Het coalitieakkoord biedt daar openingen. Daar willen we dus bekwame mensen aan het roer die zich niet omver laten blazen door de provincie en andere belanghebbenden. En daarnaast hebben we in ons programma een lans gebroken voor meer burgerparticipatie in de beleidsontwikkeling. Op die punten hebben we het nieuwe akkoord bekeken en zijn we redelijk tevreden. Zoiets zeggen we dan ook gewoon.


Polariseren helpt niet

Mede dankzij KiesKatwijk wordt er nu anders over een ondertunnelde N206 gedacht en is burgerparticipatie een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord geworden. We zien ook dat de opinie of Valkenburg nog steeds voor woningbouw moet worden benut langzaam kantelt naar onze richting. KiesKatwijk heeft echter te weinig stemmen gekregen om zelf een wethouderszetel te kunnen opeisen. Alles overwegende denken we dat vanuit onze invalshoek bekeken Katwijk met deze verkiezingsuitslag het best mogelijk college (zonder KiesKatwijk) heeft gekregen.Vanuit de Raad gaan wij ons best doen om het College bij te sturen op de punten die wij belangrijk vinden. Polariseren gaat daarbij niet helpen.

Vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot, namens de fractie van KiesKatwijk.

Meld je aan voor de nieuwsbrief op kieskw2014@gmail.com

24 april 2014

De Rijnlandroute
Deze keer iets over de Rijnlandroute. De meest recente stand van zaken is dat de provincie Zuid-Holland een provinciaal inpassingsplan (OPIP) heeft gepresenteerd waarop iedereen, dus ook de lezer van dit proza, een bezwaarschrift kan indienen. Zo’n bezwaarschrift wordt om onduidelijke redenen een “zienswijze” genoemd. In feite is dit provinciale inpassingsplan precies hetzelfde als een gemeentelijk bestemmingsplan en is de juridische positie van de gemeente Katwijk t.o.v. het OPIP te vergelijken met die van een burger die bezwaren heeft tegen een bestemmingsplan van een gemeente. De positie is die van een bezwaarmaker, waarbij het overheidsorgaan naar eigen goeddunken beslist over het al dan niet gegrond verklaren van de bezwaren c.q. het al dan niet veranderen van de plannen. Als de bezwaren en/of ideeën van de reclamant van tafel worden geveegd staat voor deze nog de juridische weg open om het gelijk te halen. Net zoals bij de plannen voor woningbouw op Valkenburg heeft men echter voor de plannen rond de Rijnlandroute de Crisis- en Herstelwet tevoren van toepassing verklaard en dat beperkt de mogelijkheden om juridisch verhaal te kunnen halen.

De voorgeschiedenis

Dit zou een lang verhaal worden als we het hele beleidstraject tot in de puntjes uit de doeken zouden willen doen en alle aspecten en de verbanden met alle er mee verbonden nevenprojecten in beeld zouden willen brengen. Ik acht het overigens niet onmogelijk dat die geschiedenis in de toekomst nog wel eens gaat worden uitgezocht in het kader van een Raadsonderzoek of Raadsenquête. Laat ik het daarom voor dit moment laten bij mijn gekleurde selectie uit het rijke repertoire van gebeurtenissen. Ik zou trouwens niet eens het hele verhaal kunnen vertellen omdat niet alles in het openbaar is besproken en ook niet alles is vastgelegd of voor inzage beschikbaar.

Van belang is dat het College op een gegeven moment tot een afspraak of deal met de provincie is gekomen over een bepaalde aanpak, uitvoeringswijze, kostenplaatje en kostenverdeling van deze weg. Het gaat dan om het deel van de Rijnlandroute dat tussen de Torenvlietbrug en de verkeerslichten bij de afslag naar de N441ligt. Daar houdt zoals bekend de scope van de Rijnlandroute op en wordt de verbouwing en opwaardering tot snelweg van deze provinciale N206 opeens een Katwijks gemeentelijk project. Daar komt dus geen OPIP maar wordt de zaak heel anders aangepakt. Ik kan op dit aspect ook niet verder ingaan maar ik wil u niet onthouden dat ik dit als een waanzinnig slechte aanpak beoordeel die de Katwijkse belastingbetaler ook nog eens goud kost.


Het OPIP is een ramp voor Katwijk

We concentreren ons dus nu even op de Tjalmaweg die een Tjalma-snelweg moet worden via de OPIP. Op een bepaald moment heeft het College met de provincie afgesproken dat de Tjalmaweg bovengronds wordt aangelegd en is er een bepaalde kostenverdeling met de provincie afgesproken. Daarbij zijn onder andere versoberingen/bezuinigingen/verslechteringen aan de Tjalmaweg nieuwe stijl afgesproken zodat er wat geld richting het Katwijkbinse deel van de N206 kon worden geschoven, zonder dat de provincie echt in de buidel hoefde te tasten. Hiermee is de vorige raad (onder protest, maar daar koopt u niets voor) akkoord gegaan en heeft ze de vele miljoenen die wij moeten meebetalen aan de Rijnlandroute afgegeven aan de provincie. Alleen Hart voor Katwijk en de PvdA hebben tegengestemd. Anderen zoals Gemeentebelangen hebben alleen tegengesputterd maar hebben toch gehoorzaam (onder aanroeping van allerlei drogredenen) voor het voorstel van het College gestemd.

Hiermee hebben we destijds onze onderhandelingspositie opgeblazen en waren we afhankelijk van de luimen van de provincie. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het OPIP dat helaas voor Katwijk c.q. Valkenburg een buitengewoon slecht en schadelijk verhaal is. Het is niet minder dan een ramp voor de gezondheid en leefbaarheid durf ik wel te beweren. En dus gaat de gemeente Katwijk nu een zienswijze c.q. bezwaarschrift indienen. Ik weet al wat de provincie daar mee gaat doen. Ze veegt er de broek aan af, zoals ze ook met de andere wensen en verlangens van de gemeente Katwijk heeft gedaan. De reden ? Gedeputeerde de Bondt (VVD) heeft geen cent over c.q. beschikbaar voor de Katwijkers, want ze heeft die centjes al weggegeven aan Leiden en Voorschoten. En ze wil so wie so niets veranderen, want ze moet full speed vooruit om de volgende provinciale verkiezingen te kunnen halen met een tastbaar resultaat.

De rol van KiesKatwijk

Nadat de vorige gemeenteraad van Katwijk zoals hiervoor beschreven ons geld en onze onderhandelingspositie had weggegeven heeft KiesKatwijk met hulp van anderen er hard aan gewerkt om het issue van de N206 op de publieke en politieke agenda te krijgen. Daarin is onder andere getamboereerd op de noodzakelijke ondertunneling van de N206 ter hoogte van Katwijk aan de Rijn. Voor de snelle Tjalmaweg hebben wij in ons verkiezingsprogramma een volledig verdiepte ligging genoteerd. Dat is volkomen logisch omdat de provincie een paar honderd meter verderop bij Stevenshof ook voor deze optie heeft gekozen.

Deze heisa die we in de verkiezingstijd hebben veroorzaakt heeft in ieder geval geleid tot aanvullende eisen en wensen in de Raad voor de Rijnlandroute die, dus nadat men eerder in meerderheid akkoord was gegaan met de bovengrondse inpassing, nog op 4 februari en op 4 maart aan de provincie per brief zijn meegedeeld. Dit ondanks hevig tegenstribbelen vanuit het oude college, dat blijkbaar behoorlijk tevreden was met de uiterst beroerde inpassing die men in het onderhandelingsspel met de provincie destijds uit het vuur gesleept had. Het werd een ontluisterende vertoning in de gemeenteraad toen Wethouder Udo een wensenlijstje vanuit de Raad gedicteerd kreeg. Helaas, het was allemaal “too late and too little” zoals ik destijds als inspreker al concludeerde.

De raadsvergadering van 10 april

In de raadsvergadering van 10 april heb ik een historisch overzicht gevraagd van alle eisen en wensen die in de loop der tijd door Katwijk m.b.t. de Rijnlandroute zijn geformuleerd. En ik heb daarbij gevraagd aan te geven in hoeverre aan deze eisen en wensen is tegemoet gekomen. Dit overzicht is recent binnengekomen en het begint in de tijd op 4 februari van dit jaar. De situatie daarvoor heeft men wijselijk niet in beeld gebracht. Op zichzelf ben ik echter ook heel blij met dit overzicht omdat het prima overzichtelijk weergeeft hoe slecht het provinciale voorstel is. U kunt ook zien dat de gemeenteraad nu als wens of eis heeft dat de Tjalmaweg op 2 meter onder het maaiveld wordt aangelegd. Dat is dus heel iets anders dan het ambitieniveau van eind 2013 !

Hier kunt u dit overzicht downloaden: Link

Verder heb ik gevraagd om een aparte bijeenkomst van de gemeenteraad om met elkaar te komen tot een strategie voor de toekomst op dit dossier. Dat het bezwaarschrift wordt ingediend is prima, maar waar het werkelijk om gaat zijn de stappen daarna en het doel dat we met elkaar trachten te bereiken !

De fout in het verleden was dat we een inherent zwak college dat weinig gemotiveerd was om het onderste uit de kan te halen op pad hebben gestuurd. Die kwamen vervolgens thuis met een slecht resultaat en daarna heeft de raad dat geslikt. Men schrok wakker toen het kwaad al geschied was. Er zijn nog steeds kansen om resultaten te bereiken, maar dat vergt een uitgekiende en slimme strategie die niet geschikt is om te worden uitgevoerd door juffershondjes of mooi- of meepraters. Basisvoorwaarde is dat er eerst consensus is in de raad over de koers en het einddoel.  En pas daarna sturen we een vertegenwoordiger van het College het veld in wat ons betreft.

Ik heb wat extra aandacht voor die koers proberen te krijgen door er bij te vermelden dat wat mij betreft zo’n strategiebepalende vergadering van de Raad best vertrouwelijk gehouden mag worden. De vergaderingen van B&W zijn bijvoorbeeld standaard vertrouwelijk. Voor de Raad zou moeten gelden dat vertrouwelijk vergaderen tot de hoge uitzonderingen moet behoren. Ik denk dat iedereen wel snapt dat het in gezamenlijk overleg bedenken of afspreken van een strategie om de provincie beentje te lichten beter niet op TV kan worden uitgezonden. Ik ben dus niet van mijn geloof gevallen.

Op 24 april (vanavond) vind de definitieve besluitvorming plaats over de Katwijkse zienswijze op de inpassingsplannen van de provincie. Als zich daar interessante ontwikkelingen voordoen meld ik die weer t.z.t. op deze plaats.

Als u onze Nieuwsbrief eerder wilt ontvangen via de mail, geef dan uw e-mailadres op via kieskw2014@gmail.com 

11 april 2014

NieuwsbriefEerste nieuwsbrief

KiesKatwijk heeft als ideaal dat de burgerparticipatie beter uit de verf gaat komen. Dat begint natuurlijk bij het streven dat de overheid meer moet delen met de burger. We moeten daarin natuurlijk het goede voorbeeld geven en daarom denken we na hoe we de komende vier jaren in goed contact met burgers en hun vertegenwoordigers kunnen blijven. Bovendien willen we een eigen achterban gaan “kweken”. Een allereerste stap is dat we een periodiek verschijnende nieuwsbrief gaan produceren waarin we politieke kwesties en ervaringen van onze fractie gaan opnemen. Hier is het eerste exemplaar. U leest dit exemplaar nu op onze website maar de tekst is ongeveer een week geleden al bij de abonnees afgeleverd via e-mail. 

Wilt u hem ook in de electronische brievenbus ? Geef dan even een seintje op kieskw2014@gmail.com


2,5 zetels

Uiteindelijk hebben er 19 maart 1151 mensen op ons gestemd, dat is 4,3% van de uitgebrachte stemmen. 43,5% van de stemgerechtigden is overigens thuis gebleven. Het is jammer dat de 632 stemmen van OPA verloren zijn gegaan. Ik had ze tevoren aangeboden om te fuseren of om een lijstverbinding aan te gaan maar ze wilden het liever op eigen kracht proberen. Je zou misschien kunnen beweren dat we indirect nog een deel van die kiezers naar ons toe hebben gekregen doordat onze tweede zetel een restzetel is. We hebben die zetel gekregen doordat we een lijstverbinding zijn aangegaan met Hart voor Katwijk. Een lijstverbinding is niet meer dan een technische constructie die voordelig kan zijn bij de toewijzing van restzetels. Het was achteraf een goede zet want wij hebben met 1151 stemmen nu twee zetels, terwijl D66 (die we ook tevergeefs hadden gevraagd deel te nemen aan een lijstverbinding) nu met 1332 stemmen maar één zetel toegewezen heeft gekregen.

Er is in Katwijk een regeling dat kleine partijen met minder dan 3 zetels hun raadszetels kunnen aanvullen tot maximaal drie plekken door burgerraadsleden in te zetten. We hebben Jos de Best (no. 3 van de kandidatenlijst) gevraagd om dat te doen. Dit heeft als voordeel dat je desgewenst bij meer dan twee parallelle sessies toch vertegenwoordigd kan zijn in informatieve en oordeelsvormende sessies van de gemeenteraad. Daarnaast heb je na enige tijd een ingewerkt raadslid die direct kan instappen als een van de raadsleden er mee stopt.


Werkzaamheden

De komende tijd krijgen we te maken met tweewekelijkse raadsvergaderingen en daar omheen zijn nog allerlei bijeenkomsten gepland. Vorigee week was er een voorlichtingsbijeenkomst voor de decentralisaties van zorg, er was een bijeenkomst van de provincie over de Rijnlandroute, en er was ook een gemeentelijke bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Verder had ik een korte vergadering van het Presidium, dat is de club die de agenda’s van raadsvergaderingen structureert en plant. En daarnaast rollen de uitnodigingen van allerlei organisaties gestaag binnen, van bijeenkomsten met wijkraden tot een bustour door de Bollenstreek van de bollenlobby.

Maar we moeten natuurlijk ook intern vergaderen om de klokken gelijk te zetten en standpunten met elkaar te bespreken. In voorkomende gevallen zullen we daartoe ook met belanghebbenden in gesprek gaan. Zo komt er binnenkort een voorstel voor de verbouwing van Scum aan de orde. Wij hebben informatieachterstand dus proberen we zo snel mogelijk met het bestuur van Scum in gesprek te komen om hun kant van het verhaal te kunnen horen. Verder zullen we als fractie elke twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering een fractievergadering hebben. Daarvoor kunnen we in het Raadhuis terecht waar we een vergaderzaaltje kunnen reserveren.

Alleen al door de veelheid van bijeenkomsten is het handig om je als raadslid te specialiseren op een bepaald beleidsgebied. Donderdag 3 april is er zowel de bijeenkomst van de zorgdecentralisaties als de provinciale avond over de Rijnlandroute. We moeten dus splitsen en we hebben daarom de afspraak gemaakt dat Anna Marie de zorg gaat doen en dat ik de ruimtelijke ordening en mobiliteit (Rijnlandroute) beetpak. Jos de Best gaat in ieder geval de jeugdzaken doen en zal zich dus op Scum storten. De komende tijd zullen we zien hoe dit verder uitkristalliseert en hoe de definitieve taakverdeling in de fractie er het beste kan uitzien.

Gisteren 10 april hadden we onze eerste officiële raadsvergadering. Jos de Best is ingezworen als burgerraadslid en kon meteen aan de bak in een sessie die ging over het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro t.b.v. kunstgrasvoetbalvelden. Verder werd ook een bezwaarschrift besproken dat de gemeente Katwijk gaat indienen tegen de provinciale plannen met de Tjalmaweg c.q. Rijnlandroute. Dat is een veelomvattend onderwerp waar we binnenkort nog een keer apart aandacht aan gaan besteden in deze nieuwsbrief.

Achterban

KiesKatwijk is een nieuwe organisatie die nog niet geworteld is in Katwijk. We moeten dus een achterban gaan “opkweken”. Dat is naar twee kanten toe prettig, je kunt als fractie gebruik maken van inzichten en kennis van mensen en anderzijds kunnen geïnteresseerden in Katwijkse zaken zich zo informeren en een kans krijgen om mee te denken.

Op dit moment hebben we nog geen definitief plaatje in het hoofd over de vorm waarin we zoiets zouden moeten gieten. Veel fracties werken met een steunfractie maar ik denk niet dat je van mensen kunt verlangen dat ze elke twee weken een vergadering gaan bijwonen waarin lang niet alle onderwerpen voor hen erg interessant of belangrijk zijn. Je kunt ook bijeenkomsten beleggen op thema’s of onderwerpen die belangrijk en veelomvattend zijn. Als je dat tienmaal per jaar doet, heb je buiten de vakanties ongeveer een maandelijkse frequentie. Maar er kunnen ook nog andere vormen worden bedacht.

Een aantal mensen heeft aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen. De mensen die op de kandidatenlijst staan zijn aan dit bestand toegevoegd. We hopen dat deze groep geïnteresseerden de komende tijd nog gaat groeien. Niet iedereen zal de behoefte hebben om echt actief te gaan worden maar iedereen moet wel een kans krijgen. Op korte termijn daarna zullen we, waarschijnlijk op het moment dat we een reguliere fractievergadering hebben, jullie uitnodigen voor een brainstormbijeenkomst over de wijze waarop we de achterban gaan organiseren.


Collegevorming

Zoals bekend heeft Niek Jan van Kesteren (CDA) de rol van informateur vervuld. Hij heeft alle partijen gevraagd een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is de visie van uw partij op het beleid van de gemeente in de komende vier jaren;
  • Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat zijn de standpunten omtrent die onderwerpen;
  • Welke ideeën bestaan er ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van de mogelijke samenwerking als ten aanzien van de randvoorwaarden;
  • Hebben de partijen die bereid zijn toe te treden tot een coalitie een capabele wethouder beschikbaar ?

Woensdag 2 maart heeft de informateur zijn advies afgegeven. Het bleek dat de drie Christelijke partijen in het college willen, en het is dan logisch dat er nog één niet-confessionele partij aan het drietal wordt toegevoegd om er een leuk kwartet van te kunnen maken. Dat is Gemeentebelangen geworden omdat zij de meeste zetels inbrengen en in het verleden ook al in een college hebben gefunctioneerd.

Mijn commentaar op de collegevorming

Het proces is goed verlopen en Niek Jan van Kesteren heeft het prima gedaan. Maar naast deze uitslag zou ook een model met twee confessionele wethouders en twee niet-confessionele wethouders een prima afspiegeling van de verhoudingen in de gemeenteraad hebben gegeven. Die verhoudingen zijn immers nagenoeg fifty/fifty.

Daarom heb ik voordat de collegevorming van start ging aan alle niet-confessionele fractievoorzitters gevraagd of ze tevoren behoefte hadden aan een open gesprek. Ik heb niet gezegd waarover dat gesprek zou moeten gaan maar het ligt voor de hand om tevoren te verkennen of er op enig punt misschien overeenstemming bestond of kon worden verkregen. Op Hart voor Katwijk na had geen van de partijen behoefte om tevoren met elkaar te spreken. Mijn idee werd zonder commentaar of vragen van tafel geveegd.

De conclusie is duidelijk. Als er zelfs niet met elkaar gesproken kan worden dan is samenwerking of coördinatie van standpunten helemaal een brug te ver. Iedereen moet zelf maar bedenken waarom Gemeentebelangen, de PvdA, D66 en de VVD geen behoefte hadden aan een gesprek. In ieder geval is het duidelijk dat daarna het model met twee confessionele en twee niet-confessionele wethouders geen enkele kans meer had omdat de kaarten op een later moment geschud zouden zijn. Ik heb daar dus mijn conclusie uit getrokken en bij de informateur vervolgens gepleit voor een college met drie confessionele en één niet-confessionele wethouder. Een niet-confessioneel blok blijkt immers een illusie of niet-bestaand fenomeen te zijn. Samenwerken is blijkbaar lastig voor sommigen. En aan de andere kant kun je je afvragen of als je alle programma's naast elkaar legt er wel zo'n duidelijke scheidslijn te onderkennen is tussen confessioneel en niet-confessioneel. Je kunt net zo goed op een heel ander criterium de partijen in twee groepen delen en dan zie je dat de scheidslijn tussen partijen heel anders zal lopen.

Uit het rapport van de informateur blijkt dat niet-confessionele partijen bij de informateur hebben gepleit voor het 2 + 2 model. U begrijpt dat ik dat ontstellend amateuristisch vind, omdat als je dat echt wilt je tevoren tenminste had moeten zorgen dat er in het hele niet-confessionele blok overeenstemming over dat model zou bestaan. Het gevaar van het 3 + 1 model is dat Gemeentebelangen genadebrood moet eten en een pretportefeuille moet accepteren of dat ze een portefeuille krijgen met ingebouwde “handicaps”. Op die manier worden in ieder geval de 45% niet-confessionele stemmers onvoldoende vertegenwoordigd.

Informatie

Alle informatie over raadsvergaderingen, inclusief de stukken die daarbij horen, kun je altijd inzien op de site van de gemeente Katwijk: http://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/gemeenteraad/vergaderingen/   

De agenda van de vergadering van de gemeenteraad d.d. 10 april met alle bijbehorende stukken kun je bijvoorbeeld hier vinden: http://katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=34583

Over de Rijnlandroute heeft de gemeente het volgende op haar website staan: http://www.katwijk.nl/nc/nieuws/bericht/ontwerp-plan-rijnlandroute-ter-inzage/  

Verder heb ik een uitgebreid cijferoverzicht van alle verkiezingsuitslagen, per stembureau en per kandidaat beschikbaar. Als je het via de mail wilt hebben moet je even een seintje geven via kieskw2014@gmail.com

Deze nieuwsbrief zal in het vervolg op onregelmatige tijden verschijnen, vooral op die momenten dat er interessant nieuws is en/of ondergetekende of iemand anders uit de fractie inspiratie heeft.

Vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot, namens de fractie.

Social Icons


Featured Posts