11 april 2014

NieuwsbriefEerste nieuwsbrief

KiesKatwijk heeft als ideaal dat de burgerparticipatie beter uit de verf gaat komen. Dat begint natuurlijk bij het streven dat de overheid meer moet delen met de burger. We moeten daarin natuurlijk het goede voorbeeld geven en daarom denken we na hoe we de komende vier jaren in goed contact met burgers en hun vertegenwoordigers kunnen blijven. Bovendien willen we een eigen achterban gaan “kweken”. Een allereerste stap is dat we een periodiek verschijnende nieuwsbrief gaan produceren waarin we politieke kwesties en ervaringen van onze fractie gaan opnemen. Hier is het eerste exemplaar. U leest dit exemplaar nu op onze website maar de tekst is ongeveer een week geleden al bij de abonnees afgeleverd via e-mail. 

Wilt u hem ook in de electronische brievenbus ? Geef dan even een seintje op kieskw2014@gmail.com


2,5 zetels

Uiteindelijk hebben er 19 maart 1151 mensen op ons gestemd, dat is 4,3% van de uitgebrachte stemmen. 43,5% van de stemgerechtigden is overigens thuis gebleven. Het is jammer dat de 632 stemmen van OPA verloren zijn gegaan. Ik had ze tevoren aangeboden om te fuseren of om een lijstverbinding aan te gaan maar ze wilden het liever op eigen kracht proberen. Je zou misschien kunnen beweren dat we indirect nog een deel van die kiezers naar ons toe hebben gekregen doordat onze tweede zetel een restzetel is. We hebben die zetel gekregen doordat we een lijstverbinding zijn aangegaan met Hart voor Katwijk. Een lijstverbinding is niet meer dan een technische constructie die voordelig kan zijn bij de toewijzing van restzetels. Het was achteraf een goede zet want wij hebben met 1151 stemmen nu twee zetels, terwijl D66 (die we ook tevergeefs hadden gevraagd deel te nemen aan een lijstverbinding) nu met 1332 stemmen maar één zetel toegewezen heeft gekregen.

Er is in Katwijk een regeling dat kleine partijen met minder dan 3 zetels hun raadszetels kunnen aanvullen tot maximaal drie plekken door burgerraadsleden in te zetten. We hebben Jos de Best (no. 3 van de kandidatenlijst) gevraagd om dat te doen. Dit heeft als voordeel dat je desgewenst bij meer dan twee parallelle sessies toch vertegenwoordigd kan zijn in informatieve en oordeelsvormende sessies van de gemeenteraad. Daarnaast heb je na enige tijd een ingewerkt raadslid die direct kan instappen als een van de raadsleden er mee stopt.


Werkzaamheden

De komende tijd krijgen we te maken met tweewekelijkse raadsvergaderingen en daar omheen zijn nog allerlei bijeenkomsten gepland. Vorigee week was er een voorlichtingsbijeenkomst voor de decentralisaties van zorg, er was een bijeenkomst van de provincie over de Rijnlandroute, en er was ook een gemeentelijke bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Verder had ik een korte vergadering van het Presidium, dat is de club die de agenda’s van raadsvergaderingen structureert en plant. En daarnaast rollen de uitnodigingen van allerlei organisaties gestaag binnen, van bijeenkomsten met wijkraden tot een bustour door de Bollenstreek van de bollenlobby.

Maar we moeten natuurlijk ook intern vergaderen om de klokken gelijk te zetten en standpunten met elkaar te bespreken. In voorkomende gevallen zullen we daartoe ook met belanghebbenden in gesprek gaan. Zo komt er binnenkort een voorstel voor de verbouwing van Scum aan de orde. Wij hebben informatieachterstand dus proberen we zo snel mogelijk met het bestuur van Scum in gesprek te komen om hun kant van het verhaal te kunnen horen. Verder zullen we als fractie elke twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering een fractievergadering hebben. Daarvoor kunnen we in het Raadhuis terecht waar we een vergaderzaaltje kunnen reserveren.

Alleen al door de veelheid van bijeenkomsten is het handig om je als raadslid te specialiseren op een bepaald beleidsgebied. Donderdag 3 april is er zowel de bijeenkomst van de zorgdecentralisaties als de provinciale avond over de Rijnlandroute. We moeten dus splitsen en we hebben daarom de afspraak gemaakt dat Anna Marie de zorg gaat doen en dat ik de ruimtelijke ordening en mobiliteit (Rijnlandroute) beetpak. Jos de Best gaat in ieder geval de jeugdzaken doen en zal zich dus op Scum storten. De komende tijd zullen we zien hoe dit verder uitkristalliseert en hoe de definitieve taakverdeling in de fractie er het beste kan uitzien.

Gisteren 10 april hadden we onze eerste officiële raadsvergadering. Jos de Best is ingezworen als burgerraadslid en kon meteen aan de bak in een sessie die ging over het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro t.b.v. kunstgrasvoetbalvelden. Verder werd ook een bezwaarschrift besproken dat de gemeente Katwijk gaat indienen tegen de provinciale plannen met de Tjalmaweg c.q. Rijnlandroute. Dat is een veelomvattend onderwerp waar we binnenkort nog een keer apart aandacht aan gaan besteden in deze nieuwsbrief.

Achterban

KiesKatwijk is een nieuwe organisatie die nog niet geworteld is in Katwijk. We moeten dus een achterban gaan “opkweken”. Dat is naar twee kanten toe prettig, je kunt als fractie gebruik maken van inzichten en kennis van mensen en anderzijds kunnen geïnteresseerden in Katwijkse zaken zich zo informeren en een kans krijgen om mee te denken.

Op dit moment hebben we nog geen definitief plaatje in het hoofd over de vorm waarin we zoiets zouden moeten gieten. Veel fracties werken met een steunfractie maar ik denk niet dat je van mensen kunt verlangen dat ze elke twee weken een vergadering gaan bijwonen waarin lang niet alle onderwerpen voor hen erg interessant of belangrijk zijn. Je kunt ook bijeenkomsten beleggen op thema’s of onderwerpen die belangrijk en veelomvattend zijn. Als je dat tienmaal per jaar doet, heb je buiten de vakanties ongeveer een maandelijkse frequentie. Maar er kunnen ook nog andere vormen worden bedacht.

Een aantal mensen heeft aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen. De mensen die op de kandidatenlijst staan zijn aan dit bestand toegevoegd. We hopen dat deze groep geïnteresseerden de komende tijd nog gaat groeien. Niet iedereen zal de behoefte hebben om echt actief te gaan worden maar iedereen moet wel een kans krijgen. Op korte termijn daarna zullen we, waarschijnlijk op het moment dat we een reguliere fractievergadering hebben, jullie uitnodigen voor een brainstormbijeenkomst over de wijze waarop we de achterban gaan organiseren.


Collegevorming

Zoals bekend heeft Niek Jan van Kesteren (CDA) de rol van informateur vervuld. Hij heeft alle partijen gevraagd een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is de visie van uw partij op het beleid van de gemeente in de komende vier jaren;
  • Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat zijn de standpunten omtrent die onderwerpen;
  • Welke ideeën bestaan er ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van de mogelijke samenwerking als ten aanzien van de randvoorwaarden;
  • Hebben de partijen die bereid zijn toe te treden tot een coalitie een capabele wethouder beschikbaar ?

Woensdag 2 maart heeft de informateur zijn advies afgegeven. Het bleek dat de drie Christelijke partijen in het college willen, en het is dan logisch dat er nog één niet-confessionele partij aan het drietal wordt toegevoegd om er een leuk kwartet van te kunnen maken. Dat is Gemeentebelangen geworden omdat zij de meeste zetels inbrengen en in het verleden ook al in een college hebben gefunctioneerd.

Mijn commentaar op de collegevorming

Het proces is goed verlopen en Niek Jan van Kesteren heeft het prima gedaan. Maar naast deze uitslag zou ook een model met twee confessionele wethouders en twee niet-confessionele wethouders een prima afspiegeling van de verhoudingen in de gemeenteraad hebben gegeven. Die verhoudingen zijn immers nagenoeg fifty/fifty.

Daarom heb ik voordat de collegevorming van start ging aan alle niet-confessionele fractievoorzitters gevraagd of ze tevoren behoefte hadden aan een open gesprek. Ik heb niet gezegd waarover dat gesprek zou moeten gaan maar het ligt voor de hand om tevoren te verkennen of er op enig punt misschien overeenstemming bestond of kon worden verkregen. Op Hart voor Katwijk na had geen van de partijen behoefte om tevoren met elkaar te spreken. Mijn idee werd zonder commentaar of vragen van tafel geveegd.

De conclusie is duidelijk. Als er zelfs niet met elkaar gesproken kan worden dan is samenwerking of coördinatie van standpunten helemaal een brug te ver. Iedereen moet zelf maar bedenken waarom Gemeentebelangen, de PvdA, D66 en de VVD geen behoefte hadden aan een gesprek. In ieder geval is het duidelijk dat daarna het model met twee confessionele en twee niet-confessionele wethouders geen enkele kans meer had omdat de kaarten op een later moment geschud zouden zijn. Ik heb daar dus mijn conclusie uit getrokken en bij de informateur vervolgens gepleit voor een college met drie confessionele en één niet-confessionele wethouder. Een niet-confessioneel blok blijkt immers een illusie of niet-bestaand fenomeen te zijn. Samenwerken is blijkbaar lastig voor sommigen. En aan de andere kant kun je je afvragen of als je alle programma's naast elkaar legt er wel zo'n duidelijke scheidslijn te onderkennen is tussen confessioneel en niet-confessioneel. Je kunt net zo goed op een heel ander criterium de partijen in twee groepen delen en dan zie je dat de scheidslijn tussen partijen heel anders zal lopen.

Uit het rapport van de informateur blijkt dat niet-confessionele partijen bij de informateur hebben gepleit voor het 2 + 2 model. U begrijpt dat ik dat ontstellend amateuristisch vind, omdat als je dat echt wilt je tevoren tenminste had moeten zorgen dat er in het hele niet-confessionele blok overeenstemming over dat model zou bestaan. Het gevaar van het 3 + 1 model is dat Gemeentebelangen genadebrood moet eten en een pretportefeuille moet accepteren of dat ze een portefeuille krijgen met ingebouwde “handicaps”. Op die manier worden in ieder geval de 45% niet-confessionele stemmers onvoldoende vertegenwoordigd.

Informatie

Alle informatie over raadsvergaderingen, inclusief de stukken die daarbij horen, kun je altijd inzien op de site van de gemeente Katwijk: http://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/gemeenteraad/vergaderingen/   

De agenda van de vergadering van de gemeenteraad d.d. 10 april met alle bijbehorende stukken kun je bijvoorbeeld hier vinden: http://katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=34583

Over de Rijnlandroute heeft de gemeente het volgende op haar website staan: http://www.katwijk.nl/nc/nieuws/bericht/ontwerp-plan-rijnlandroute-ter-inzage/  

Verder heb ik een uitgebreid cijferoverzicht van alle verkiezingsuitslagen, per stembureau en per kandidaat beschikbaar. Als je het via de mail wilt hebben moet je even een seintje geven via kieskw2014@gmail.com

Deze nieuwsbrief zal in het vervolg op onregelmatige tijden verschijnen, vooral op die momenten dat er interessant nieuws is en/of ondergetekende of iemand anders uit de fractie inspiratie heeft.

Vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot, namens de fractie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts