15 juli 2014

Kattuk en Noortuk, twee geloven op één kussenMasterplan Katwijk aan Zee

In het volgende korte tekstje dat in de Katwijksche Post is geplaatst geven we in een notendop ons standpunt weer over de onderwerpen waar recent een klankbordgroep over heeft geadviseerd.

Het is geen geheim dat KiesKatwijk zich in het verleden heeft verzet tegen elke bebouwing van het Andreasplein. Wij hebben ons uitgesproken voor een open plein waar geen auto’s geparkeerd  worden.  Een open plein met een leuke en aantrekkelijke inrichting (terrasjes) is niet te combineren met bebouwing, ook niet als we dat Mercado (markthal) noemen. Dat er periodiek een aantal marktkraampjes op het Andreasplein staan, liefst met producten die elders niet te krijgen zijn, zoals biologische voedingsmiddelen, lijkt ons een prima plan. 

Zonder vaste bebouwing kan het open plein ook benut worden voor allerlei evenementen. De weekmarkt past om praktische redenen niet goed op de Princestraat. De vestiging van Schuitemaker bewijst trouwens dat de gemeente zich helemaal niet druk hoeft te maken over een trekker in de buurt van de Princestraat. Geef ondernemers (binnen voorwaarden) de ruimte. Andersom is ook het verbieden van winkelvestigingen op de Zwaaikom uit den boze. Ons idee is dat de weekmarkt naar de Zwaaikom gaat, ook in Leiden hebben ze een prachtige markt langs het water en daar is veel minder ruimte als bij ons. 

Overigens zijn wij van mening dat afsluiting van de Tramstraat in elk opzicht een heel erg slecht idee is.

Samenwerking met Noordwijk

Op 10 juli was er een overvolle agenda in de gemeenteraad. Het werd nachtwerk en pas rond 2.00 uur 's morgens konden de raadsleden een vloeibare versnapering nemen op de goede afloop. Een onderwerp dat weinig publiciteit trok is de voorgenomen intensieve samenwerking tussen Katwijk en Noordwijk. Men heeft hierbij gekozen voor de curieuze kwalificatie "niet-vrijblijvend en toegewijd". KiesKatwijk is geen voorstander van intensieve samenwerking tussen de ambtelijke apparaten van Noordwijk en Katwijk. Het is in onze visie, al dan niet bewust gewild,  de eerste stap in een fusie tussen beide gemeenten op de wat langere termijn. Wij waren de enige partij die heeft tegengestemd. Noteert u dat even ?

Hier zijn de argumenten:


  • Het voorstel is product van “oud denken”: grootschalig is namelijk niet per definitie beter of goedkoper”. In tegenstelling, er is groot gevaar voor meer bureaucratie en meer managementlagen, meer afstand tot de burger, minder invloed van de Gemeenteraad en meer afstand tussen de Gemeenteraad en het complex van de beroepsbestuurders met het ambtelijk apparaat (dus minder democratie). Men heeft trouwens terecht al de conclusie getrokken dat het kostenargument in deze casus niet opgaat, samenwerking is niet goedkoper. Waarom zouden we het dan doen ?

  • Hebben we dan niets geleerd van het verlengd lokaal bestuur zoals dat bijvoorbeeld via het samenwerkingsverband Holland-Rijnland tot ons komt ? Die club gaat straks wegens gebrek aan succes ontploffen en nu gaan wij opnieuw hetzelfde pad bewandelen maar dan op wat kleinere schaal.

  • Je moet bovendien alleen (niet vrijblijvend) samenwerken als culturen en belangen in voldoende mate parallel lopen. Kijk in dit verband eens hoe de poging tot samenwerking tussen de vijf bollengemeenten is verlopen. Het lijkt mij dat wij als randgemeente met een heel ander profiel daar verre van moeten blijven. De culturen en de belangen van de Bollenstreek en van Katwijk hebben te weinig overlap. Er is te weinig cohesie (binding) en nauwelijks verbinding.

  • De positie van Noordwijk is in dit krachtenveld bovendien niet stabiel en in beweging. Men gaat weer richting bollenvrienden en dat is volkomen begrijpelijk en rationeel. Noordwijk is een bollengemeente en Katwijk niet.

  • De mogelijk verborgen doelstelling om Noordwijk los te weken uit de Bollenstreek gaat niet lukken. En aansluiting bij een breder Bollenstreekverband is voor Katwijk geen optie omdat wij dan opnieuw zullen worden ondergesneeuwd. Kijk naar de GOM, zie de Rijnlandroute en zie de ruimtelijke ordening (de utopie Nieuw Valkenburg). Wij betalen en hebben de meeste nadelen, de bollenstreek heeft de voordelen voor een prikkie. Dat is sinds het Pact van Teijlingen al het patroon en Katwijk is daarin veel te naïef.

  • Niet-vrijblijvende samenwerking betekent dat we onderdeel worden van een fuik-proces (“puntzak”). Over een aantal jaren als de huidige goedwillende bestuurders er misschien niet meer zijn en de financiële druk steeds groter wordt gaat men bedenken dat één bestuur met één apparaat goedkoper is en ook beter. We kennen dat van de overname van Rijnsburg en Valkenburg. Ik zeg “overname” omdat fusies helemaal niet bestaan, alleen overnames bestaan in de werkelijkheid.

  • Er is nauwelijks beleid denkbaar c.q. er zijn nauwelijks taken die beleidsarm kunnen worden genoemd en die dus zonder gevaar afgestoten kunnen worden naar een samenwerkingsverband. Als het echt beleidsarm zou zijn kun je je beter afvragen of je die taken niet moet “outsourcen” naar de particuliere sector.

  • Tenslotte, wiens ambitie is dit samenwerkingsidee eigenlijk en wie gaat hier de voordelen van plukken ? KiesKatwijk zit er namens de bevolking en ziet voor deze doelgroep geen voordelen gezien het voorgaande.

  • We leveren autonomie in, er is minder directe invloed van de Raad, we zullen gedwongen worden tot meer compromissen in de lijn van het gedachtengoed van Noordwijk c.q. de Bollengemeenten en Katwijk wordt sluipenderwijs de Bollenstreek ingetrokken waar we geen belang bij hebben en waar we niet thuishoren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts