26 september 2014

KiesKatwijk over nota 'Aantrekkelijk Centrum'Aantrekkelijk centrum

KK is het grotendeels eens met de belangrijkste uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in het besluit van de nota “Aantrekkelijk Centrum”.[1]

De hoofdpunten voor KK zijn:

 •  Een onbebouwd Andreasplein
 • Geen weekmarkt op de Princestraat, wel op de Zwaaikom
 • Fiets parkeren goed regelen, b.v. door ondergrondse fietsenstalling onder het Andreasplein
 •  Centrumgebied niet beperken tot de Princestraat, maar uitbreiden t/m de zwaaikom
 • Autovrij centrum


Een trekker op het Andreasplein

Een trekker op het Andreasplein is de grote wens van de ondernemers uit de Princestraat. Reden: de ondernemers kunnen wel wat hulp gebruiken in deze moeilijke tijden. Wij zijn hier duidelijk over: Dit is geen taak van de overheid. De overheid creëert voorwaarden m.b.t. de openbare ruimte, de overheid geeft vergunningen, enz. Wij zien het niet als onze primaire taak om een selecte groep ondernemers te faciliteren. Waar wij in eerste instantie naar kijken zijn de belangen van de bewoners. Die staan bij ons centraal  en een aantrekkelijk centrum hoort daar trouwens ook bij. Gebruik het plein waar het voor bedoeld is, voor de mensen. Geen auto’s maar terrasjes en bomen. Creëer een plek voor ontmoeting en ontspanning. Het is de laatste tijd al vaak gezellig druk op het plein en niet alleen tijdens een evenement. In de nota wordt diverse keren gesproken over verbeteren van de leefbaarheid, dat kunnen wij alleen maar onderschrijven.

Toen werd paardenpoep nog door ambtenaren opgeruimd

Een ander punt is dat in de nota het centrum weer wordt beperkt tot de Princestraat/stukje Voorstraat/stukje Badstraat. Dat vinden wij onverstandig. Er zijn veel meer ondernemers in Katwijk. Isoleer jezelf niet maar versterk elkaar. Kijk eens over de schutting! Door het autoluw maken van het centrum zullen er meer mensen op de fiets komen. Ontsluit de Zwaaikom vanaf Hoornes en Rijnsoever d.m.v. een fietsbrug en maak roltrappen naast AH. Wanneer je de zwaaikom met zijn specialistische winkels hebt bezocht is de kans groot dat je nog even door de rest van het centrum fietst. Breidt het centrum uit is dan ook ons advies c.q. hef de beperkende en betuttelende maatregelen m.b.t. de Zwaaikom op. Hierin worden wij gesteund door de Katwijkse ondernemersvereniging KOV.

Evenementen/activiteiten op het Andreasplein

Een vast ornament of bouwwerk op het plein zien wij niet zitten i.v.m. de vele evenementen. De Katwijkse muziektent is een van drie nog bestaande tenten in Nederland in deze vorm.  Bijna uniek dus. Wij pleiten er voor deze tent vaker te gebruiken. In alle kernen uiteraard, voor diverse kunstvormen. Al eerder werd in dit verband gesproken om bij mooi weer de woensdagavondzang in de buitenlucht te houden. Stoeltje mee en genieten.

Vergeet niet dat de kracht van de dorpskern Katwijk, en dan heb ik het over de kustplaats op zich, Katwijk zelf is. Door het onderscheidende karakter van Katwijk komen toeristen soms tientallen jaren achtereen terug. En dit heeft niet in de eerste plaats te maken met de christelijke identiteit, het gaat vooral om de rust. Dit zijn mensen die vaak 1 of 2 weken hier logeren en hier goed besteden.

Pleinfunctie

Daarom pleit KK er sterk voor om niet te rigoureus te veranderen. Er zijn al genoeg Scheveningen en Zandvoorts aan de kust. Laten we vooral onze eigenheid koesteren.

Andere evenementen (kunnen) zijn:

 • Toeristenmarkt
 • Presentaties/activiteiten van diverse clubs
 • Een wekelijks biologisch marktje 
 •  In de winter een ijsfestijn met kerstmarkt en kleine ijsbaan

Nog een paar korte aandachtspunten m.b.t. het Andreasplein:

 • Geen parkeerplaatsen op het plein
 • Een veilige oplossing voor het kunstwerk met de vissen

-          In de nota wordt gesproken over “horeca en terrassen” op het plein, waar komen die terrassen te staan wanneer het (bestemmings)verkeer vanuit de Zuidstraat naar de Louwestraat gaat?

Fietsenstalling onder het Andreasplein

Over het parkeren van fietsen is nog te weinig nagedacht. Fietsen wint nog steeds aan populariteit en de (dure) elektrische fiets gaat wat dit betreft aan top. Met een paar stallingen in clusters verdeeld over de Princestraat kom je er niet. De beste oplossing is naar onze mening een (bewaakte) fietsenstalling onder het Andreasplein. Levert ook banen op. Belangrijk is ook dat je hiermee meteen de zg. “trekker” hebt gerealiseerd. Veel mensen zullen op die manier vanuit de zuidkant het centrum in gaan zodat de Princestraat geen “blindedarmpje” wordt.


Ook het grote aantal fietsen op de Boulevard in de zomer verdient een rigoureuze aanpak, de zeereep garage ook voor fietsers gebruiken lijkt ons logisch en vanzelfsprekend.

Autovrij centrum

-          KK is voor een autovrije Princestraat en autovrij Andreasplein. Waarom de Klankbordgroep de voorwaarde stelt dat er een gedeelte parkeergelegenheid moet komen op het plein wanneer er geen “trekker” komt is mij niet duidelijk. De garage is vlakbij.

-          In de gemeentelijke nota staat o.a. op pag. 11:  “zal de Princestraat een promenade zijn waarop fietsers en voetgangers de ruimte krijgen”. Nu is een promenade per definitie voor wandelaars maar dit terzijde, op pag. 15 staat weer “geen fietsen op (Princestraat) en Andreasplein, alleen voor aanloop ivm winkels en horeca”, dit lijkt mij niet te handhaven.

-          Wij zijn voor fietsers door de Princestraat, de fietsbaan duidelijk rood aangegeven in het midden van de straat, misschien een zebra in het midden, deze fietsbaan kan doorlopen over het Andreasplein (achter de vistent ?). Het is logisch dat dit bij evenementen vervalt.

-          Geen auto’s betekent dus ook:  Geen “kiss and ride”.

Ten slotte..

-          KK is pertinent tegen het opgeven van parkeerplaatsen op het Baljuwplein en Elleboogstraat, nu niet en ook niet in de toekomst.

-          KK is voorlopig nog niet overtuigd dat een brede, verhoogde zebrastrook voor het horecagedeelte tussen Waaigat en entree van de Voorstraat nuttig is. Er liggen nu twee zebra’s en mensen zijn slim genoeg om daarover naar de overkant te lopen. De nieuwe HOV route zal hier ook geen seconden willen laten liggen.

Anna Marie van der Plas
namens KiesKatwijk


[1] Hier zijn alle gemeentelijke stukken te downloaden (bij agendapunt 7): https://katwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/125393/Gemeenteraad+25-09-2014

17 september 2014

Overheidsonderneming RVB draait zweefvliegclubs de nek om.Tijdens de bespreking van de nota “Verkenning groene buffer Wassenaar-Katwijk” in de gemeenteraadsvergadering van 11 september kwamen de drie zweefvliegclubs, die al vele decennia op het Vliegkamp Valkenburg opereren, inspreken. Hun inspreekteksten kunt u hier lezen bij agendapunt 8: LINK 

Wat er aan de hand is kan kortweg als volgt worden weergegeven. De overheidsonderneming RVB (voorheen RVOB), die in samenwerking met de gemeente Katwijk pogingen onderneemt om grootscheepse woningbouw te plegen op het voormalige vliegveld, probeert de gebruikers van deze groene long te verwijderen. Het recreatief gebruik beperkt het aantal vrijheidsgraden voor de staatsondernemers in vastgoed en dus worden de zweefvliegers rücksichtslos van het groene tapijt geschoven. En dit terwijl het bevoegd gezag van zowel de gemeente Wassenaar als de gemeente Katwijk erg hun best hebben gedaan om mogelijkheden te creëren zodat er ook in de toekomst gevlogen kan worden.

Gotspe

Hierover is veel te zeggen en dat zullen we in de toekomst ook zeker doen maar laat ik hier één aspect benadrukken. In het echte bedrijfsleven wordt in toenemende mate gepoogd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Goochelt u maar eens op “MVO” op het internet en dan wordt dat wel duidelijk. Hierbij worden vaak de termen People, Planet, Profit gebruikt. Die drie P’s moeten met elkaar in harmonie zijn want als er geen balans is dan zullen de onderbedeelde zaken daar onder lijden.

Dat is precies wat er gebeurt dankzij de RVB die eenzijdig op Profit is gefixeerd en die vreemde wegen bewandelt om dat te maximaliseren. Het is ongelooflijk dat een overheidsonderneming op dit vlak geen voorbeeldfunctie vervult. Het staat vast dat de People, en dat zijn vooral maar niet uitsluitend de inwoners van Katwijk en de regio, daar grote schade van kunnen gaan ondervinden. En het staat ook vast dat de voorgenomen transformatie van een prachtig open en groen landschap naar een steenwoestijn enorme schade aanbrengt aan de natuur en de leefomgeving. Er is niets duurzaams aan de handelswijze van de RVB maar toch laat men zich binnenkort een duurzaamheidsprijs uitreiken door een clubje uit het circuit. Dit alles in het kader van de marketingstrategie, en tevens terwijl het bestemmingsplan nog gemaakt moet worden. Dat is op zijn minst een gotspe.

Groene Buffer c.q. Groene Verbindingszone.

Terug naar het rapport over de groene buffer (c.q. het buffertje), een rapport dat uiteraard geproduceerd is door een extern bureau maar waarbij de invloed van de opdrachtgever(s) niet duidelijk is. Bij de fractie van KiesKatwijk leven vele vragen en ook twijfels rond de invulling van de groene buffer Katwijk-Wassenaar. Een raadslid uit Wassenaar merkte laatst snedig op dat we beter van een verbindingszone kunnen spreken. Dit omdat dit woord meer benadrukt dat we een gezamenlijke opgave hebben om de groene long tussen ons beider gemeenten te beschermen tegen de “Profitmakers”.


Groene long

Naar onze mening zou het complete gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg de functie van groene long moeten vervullen. Dat kan via allerlei invullingen praktisch vorm krijgen. Laten we leren van Midden-Delfland dat goed vergelijkbaar is en waar men opteert voor een Metropolitaans Park. Maar ook een zakenvliegveld gecombineerd met vliegende onderdelen van Defensie kunnen daar onderdeel van uitmaken omdat ze een prima verzekeringspremie zijn voor het behoud van het open landschap. Maar wat ons betreft is een Metropolitaans Park in dit gebied ook bijzonder op zijn plaats. Dit gebied kan allerlei maatschappelijk gezien nuttige en noodzakelijke functies dienen, ook in combinatie met elkaar. Grootschalige woningbouw past vanzelfsprekend principieel niet in een groene buffer of “groene long”, en daarnaast ook vooral niet omdat die functie goedkoper en met minder schade en risico beter elders in de regio kan worden gesitueerd. In de hangarzone en langs de randen (de Mient) zou mogelijk ruimte kunnen worden geboden aan bedrijfsparken die hoogwaardige werkgelegenheid (b.v. in het verlengde van het Bio Science Park) genereren. Als de vliegveldfunctie, mede in het licht van veranderende inzichten m.b.t. het belang van Defensie, weer actueel zou worden kan er op deze locatie ook sprake zijn van luchtvaartgebonden industrie. Nederland heeft werk nodig, wonen kan elders beter en goedkoper. Ooit zal de Bollenstad werkelijkheid worden, waarom nu al niet daarover het denken in gang zetten ?

Meedenken is een valkuil

Vanuit dit vertrekpunt is het voor ons lastig om mee te denken in oplossingen voor een beperkt groen gebied, dat nauwelijks bufferwerking kan hebben, en dat in feite bestaat uit  “left-overs” van het verstedelijkte gebied dat men van plan is conform het Masterplan te realiseren.


Daarom beperken wij onze vraagstelling m.b.t. het rapport tot het volgende. Het valt ons op dat de waarde van diverse opties voor het terrein met een buitengewoon beperkte blik slechts op bedrijfseconomische  of boekhoudkundige aspecten worden bezien en gemeten. Wij zitten in het Openbaar Bestuur en zijn geen platte handelsfirma en zullen dus maatschappelijke waarden in de beoordeling moeten betrekken. Wat het belang van dat gebied in de diverse gebruiksopties voor onze burgers c.q. onze samenleving is zou dus centraal moeten staan. 

De hiervoor beschreven casus betreffende het zweefvliegen is een symptoom dat laat zien dat de propagandisten van het woningbouwscenario zich weinig moeite getroosten de maatschappelijke belangen van gebruiksopties tegen elkaar af te wegen. De keuze voor woningbouw, die ver voor de economische crisis is gedaan en die nu niet meer actueel is moet worden bezien met een macro-doelmatigheidsbril en zal dan contraproductief blijken te zijn. Die doelstelling om zoveel mogelijk geld uit de grond te persen wordt echter gewoon doorgezet en men draait zich in de meest onmogelijke en kwestieuze bochten en constructies om dat ook economisch haalbaar te laten lijken. Op een later moment kunnen we daar meer over zeggen omdat de gemeenteraad van Katwijk tot op heden akkoord is gegaan met behandeling achter gesloten deuren.

Groen is economisch belang voor de regio

Recreatie (zoals zweefvliegen en vele andere bezigheden) en natuurbeleving zijn een buitengewoon schaars goed in dit hyper verstedelijkte gebied. Dit moet worden meegewogen want het terrein is van ons allen. Overigens is groen in allerlei verschijningsvormen en gebruiksmodi ook van wezenlijk belang bij het versterken van de concurrentiepositie van onze regio. Het is dus ook een economisch belang om onze omgeving niet verder te verstenen. Denkt u even mee regio Leiden met het voertuig #economie071 ? En dan graag met onderstaande illustratie van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen als leidraad.


De Hamvraag

Wij vertalen deze stellingname en visie tenslotte naar de volgende opmerkingen:

·         Het is buitengewoon gewenst dat de gemeente Katwijk (in samenspraak met derden) een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) laat uitvoeren op de diverse opties die er voor het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg zijn.


·         Indien men dat een brug te ver acht dan zou die MKBA in ieder geval toegespitst op het beperktere gebied van de groene buffer Wassenaar-Katwijk moeten worden uitgevoerd.

KiesKatwijk zal in komende beraadslagingen deze visie naar voren brengen en we zijn erg benieuwd hoe de andere raadsfracties hierop zullen reageren. 

Deze week hebben raadsleden uit Wassenaar en Katwijk die zich bezighouden met het dossier Vliegkamp Valkenburg met elkaar informeel overlegd. Ik heb niet de vrijheid om nu al zaken betreffende dit overleg, dat ook over het zweefvliegen ging, naar buiten te brengen. Volg de lokale pers en deze website zou ik zeggen. 

Op zaterdag 20 september om ongeveer 11.35 uur was ik aanwezig in het radioprogramma RTVMagazine van RTVKatwijk (te beluisteren via deze LINK ) om over dit onderwerp te praten.

Hier kunt het rapport vinden dat een extern bureau over de gebruiksmogelijkheden van de groene verbindingszone (voorheen 'buffer') heeft gemaakt: LINK

Jaap Haasnoot
namens KiesKatwijk


9 september 2014

Het Zanderij DramaDe fracties van Gemeentebelangen en de PvdA hebben vragen ingediend over de recente rechterlijke uitspraak die de verlengde Westerbaan, die eigenlijk een vermomde verlengde Laan van Nieuw Zuid moet worden, voor de zoveelste keer verbiedt. De fractie van KiesKatwijk was ook van plan hier vragen over te stellen. Hierdoor is ons dus wat werk uit handen genomen, maar de vragen van de collega’s dekken naar onze mening nog niet alle van belang zijnde aspecten.

Het is eigenlijk ongelooflijk dat een gemeente die graag wil dat burgers zich aan de gestelde regels houden tot op heden hier zelf keer op keer sluipwegen zoekt om wetten en regels te omzeilen of niet uit te voeren. Het zou me daarom zelfs niet meer verbazen als ze in die traditie binnenkort ook aan belastingvermijding of –ontduiking gaan doen. Laten we hopen dat de gemeente terugkeert van deze dwaalwegen en zich weer op het rechte pad begeeft. En dat pad moet wat ons betreft niet door de duinen lopen. Is er dan niets meer heilig ?

ZAND

Naar onze mening moet er een andere weg worden gevolgd waarbij de belangen van onze bewoners, en vooral de mensen die in de wijk Zanderij wonen, centraal worden gesteld. Zij hebben de N206 al langs de wijk lopen en een tweede snelweg in de vorm van een verlengde Westerbaan levert meer problemen dan oplossingen op. Bij de gemeente staat de doorstroom naar het centrum van Katwijk aan Zee blijkbaar voorop en daar wordt blijkbaar alles aan opgeofferd. Er moeten zoveel mogelijk mensen van buiten worden gelokt die hier zoveel mogelijk euro’s achterlaten.

Wij denken dat we het als gemeente maar moeten doen met de aan- en afvoerwegen die er zijn. Onze filosofie is die van de Nieuwe Soberheid, de bomen groeien niet meer tot in de hemel. De groei is ook eindig: “What goes up must come down”. De tijd van luxe zwembaden en overbodige zeejachthavens is echt voorbij. Politiek wensdenken in de vorm van “de crisis is vanaf volgend jaar voorbij” is nergens op gebaseerd. We moeten dus zuinig zijn als gemeente want het alternatief is dat de lokale belastingen omhoog moeten.

Overbodige investeringen in een verlengde Laan van Nieuw Zuid zijn ook vanuit die financiële invalshoek naar onze mening ongewenst. De bestaande hoofdwegen kunnen nog prima geoptimaliseerd worden door een aantal fiets-/voetgangerstunnels aan te leggen. Dit zou zowel onder de Zeeweg als onder de Hoorneslaan moeten gebeuren. Dat zijn investeringen die echt maatschappelijk rendement opleveren.

ZANDERIJ

Vanuit deze achtergrond hebben we de volgende brief aan het College van B&W doen toekomen met een heldere vraagstelling:


“Omdat wij niet in de gelegenheid zijn geweest de vragen van de fracties van  Gemeentebelangen en PvdA tevoren in te zien en/of aan te vullen, willen wij graag op deze reeds ingediende vragen, waarvan de beantwoording ook onze grote interesse heeft, een aanvullende vraag indienen.

Naar onze mening is een grote “weeffout” in het tot nog toe gevoerde beleid dat de gemeente Katwijk de ontsluiting van de woonwijk Zanderij moedwillig en bewust gekoppeld heeft aan het langjarig streven om een extra ontsluitingsweg (de verlengde Laan van Nieuw Zuid) voor het centrum van Katwijk aan Zee  te creëren. Het gevolg hiervan is extra overlast en gevaarlijke situaties in zowel de wijk Zanderij als elders, zoals het kruispunt Bosplein/Julianalaan.

Het aansluiten van een eventuele verlengde Westerbaan op de Meeuwenlaan zou aldaar tot dezelfde problemen leiden, problemen die we inmiddels goed kennen van b.v. de Brouwerstraat. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom de voorgenomen afsluiting van de Tramstraat (centrum Katwijk aan Zee) voor autoverkeer een ernstige vergissing is.

Vanuit deze achtergrond en visie stellen wij u de volgende vraag:

·         Bent u bereid onderzoek te doen naar een ontsluiting van de wijk Zanderij waarbij doorgaand verkeer met een andere bestemming dan de wijk wordt geweerd ?

Wij wachten met grote belangstelling uw beantwoording af.”


KiesKatwijk houdt u op de hoogte van de beantwoording van onze vraag via deze blogsite.

De Zanderij in vroeger tijden


Social Icons


Featured Posts