17 september 2014

Overheidsonderneming RVB draait zweefvliegclubs de nek om.Tijdens de bespreking van de nota “Verkenning groene buffer Wassenaar-Katwijk” in de gemeenteraadsvergadering van 11 september kwamen de drie zweefvliegclubs, die al vele decennia op het Vliegkamp Valkenburg opereren, inspreken. Hun inspreekteksten kunt u hier lezen bij agendapunt 8: LINK 

Wat er aan de hand is kan kortweg als volgt worden weergegeven. De overheidsonderneming RVB (voorheen RVOB), die in samenwerking met de gemeente Katwijk pogingen onderneemt om grootscheepse woningbouw te plegen op het voormalige vliegveld, probeert de gebruikers van deze groene long te verwijderen. Het recreatief gebruik beperkt het aantal vrijheidsgraden voor de staatsondernemers in vastgoed en dus worden de zweefvliegers rücksichtslos van het groene tapijt geschoven. En dit terwijl het bevoegd gezag van zowel de gemeente Wassenaar als de gemeente Katwijk erg hun best hebben gedaan om mogelijkheden te creëren zodat er ook in de toekomst gevlogen kan worden.

Gotspe

Hierover is veel te zeggen en dat zullen we in de toekomst ook zeker doen maar laat ik hier één aspect benadrukken. In het echte bedrijfsleven wordt in toenemende mate gepoogd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Goochelt u maar eens op “MVO” op het internet en dan wordt dat wel duidelijk. Hierbij worden vaak de termen People, Planet, Profit gebruikt. Die drie P’s moeten met elkaar in harmonie zijn want als er geen balans is dan zullen de onderbedeelde zaken daar onder lijden.

Dat is precies wat er gebeurt dankzij de RVB die eenzijdig op Profit is gefixeerd en die vreemde wegen bewandelt om dat te maximaliseren. Het is ongelooflijk dat een overheidsonderneming op dit vlak geen voorbeeldfunctie vervult. Het staat vast dat de People, en dat zijn vooral maar niet uitsluitend de inwoners van Katwijk en de regio, daar grote schade van kunnen gaan ondervinden. En het staat ook vast dat de voorgenomen transformatie van een prachtig open en groen landschap naar een steenwoestijn enorme schade aanbrengt aan de natuur en de leefomgeving. Er is niets duurzaams aan de handelswijze van de RVB maar toch laat men zich binnenkort een duurzaamheidsprijs uitreiken door een clubje uit het circuit. Dit alles in het kader van de marketingstrategie, en tevens terwijl het bestemmingsplan nog gemaakt moet worden. Dat is op zijn minst een gotspe.

Groene Buffer c.q. Groene Verbindingszone.

Terug naar het rapport over de groene buffer (c.q. het buffertje), een rapport dat uiteraard geproduceerd is door een extern bureau maar waarbij de invloed van de opdrachtgever(s) niet duidelijk is. Bij de fractie van KiesKatwijk leven vele vragen en ook twijfels rond de invulling van de groene buffer Katwijk-Wassenaar. Een raadslid uit Wassenaar merkte laatst snedig op dat we beter van een verbindingszone kunnen spreken. Dit omdat dit woord meer benadrukt dat we een gezamenlijke opgave hebben om de groene long tussen ons beider gemeenten te beschermen tegen de “Profitmakers”.


Groene long

Naar onze mening zou het complete gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg de functie van groene long moeten vervullen. Dat kan via allerlei invullingen praktisch vorm krijgen. Laten we leren van Midden-Delfland dat goed vergelijkbaar is en waar men opteert voor een Metropolitaans Park. Maar ook een zakenvliegveld gecombineerd met vliegende onderdelen van Defensie kunnen daar onderdeel van uitmaken omdat ze een prima verzekeringspremie zijn voor het behoud van het open landschap. Maar wat ons betreft is een Metropolitaans Park in dit gebied ook bijzonder op zijn plaats. Dit gebied kan allerlei maatschappelijk gezien nuttige en noodzakelijke functies dienen, ook in combinatie met elkaar. Grootschalige woningbouw past vanzelfsprekend principieel niet in een groene buffer of “groene long”, en daarnaast ook vooral niet omdat die functie goedkoper en met minder schade en risico beter elders in de regio kan worden gesitueerd. In de hangarzone en langs de randen (de Mient) zou mogelijk ruimte kunnen worden geboden aan bedrijfsparken die hoogwaardige werkgelegenheid (b.v. in het verlengde van het Bio Science Park) genereren. Als de vliegveldfunctie, mede in het licht van veranderende inzichten m.b.t. het belang van Defensie, weer actueel zou worden kan er op deze locatie ook sprake zijn van luchtvaartgebonden industrie. Nederland heeft werk nodig, wonen kan elders beter en goedkoper. Ooit zal de Bollenstad werkelijkheid worden, waarom nu al niet daarover het denken in gang zetten ?

Meedenken is een valkuil

Vanuit dit vertrekpunt is het voor ons lastig om mee te denken in oplossingen voor een beperkt groen gebied, dat nauwelijks bufferwerking kan hebben, en dat in feite bestaat uit  “left-overs” van het verstedelijkte gebied dat men van plan is conform het Masterplan te realiseren.


Daarom beperken wij onze vraagstelling m.b.t. het rapport tot het volgende. Het valt ons op dat de waarde van diverse opties voor het terrein met een buitengewoon beperkte blik slechts op bedrijfseconomische  of boekhoudkundige aspecten worden bezien en gemeten. Wij zitten in het Openbaar Bestuur en zijn geen platte handelsfirma en zullen dus maatschappelijke waarden in de beoordeling moeten betrekken. Wat het belang van dat gebied in de diverse gebruiksopties voor onze burgers c.q. onze samenleving is zou dus centraal moeten staan. 

De hiervoor beschreven casus betreffende het zweefvliegen is een symptoom dat laat zien dat de propagandisten van het woningbouwscenario zich weinig moeite getroosten de maatschappelijke belangen van gebruiksopties tegen elkaar af te wegen. De keuze voor woningbouw, die ver voor de economische crisis is gedaan en die nu niet meer actueel is moet worden bezien met een macro-doelmatigheidsbril en zal dan contraproductief blijken te zijn. Die doelstelling om zoveel mogelijk geld uit de grond te persen wordt echter gewoon doorgezet en men draait zich in de meest onmogelijke en kwestieuze bochten en constructies om dat ook economisch haalbaar te laten lijken. Op een later moment kunnen we daar meer over zeggen omdat de gemeenteraad van Katwijk tot op heden akkoord is gegaan met behandeling achter gesloten deuren.

Groen is economisch belang voor de regio

Recreatie (zoals zweefvliegen en vele andere bezigheden) en natuurbeleving zijn een buitengewoon schaars goed in dit hyper verstedelijkte gebied. Dit moet worden meegewogen want het terrein is van ons allen. Overigens is groen in allerlei verschijningsvormen en gebruiksmodi ook van wezenlijk belang bij het versterken van de concurrentiepositie van onze regio. Het is dus ook een economisch belang om onze omgeving niet verder te verstenen. Denkt u even mee regio Leiden met het voertuig #economie071 ? En dan graag met onderstaande illustratie van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen als leidraad.


De Hamvraag

Wij vertalen deze stellingname en visie tenslotte naar de volgende opmerkingen:

·         Het is buitengewoon gewenst dat de gemeente Katwijk (in samenspraak met derden) een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) laat uitvoeren op de diverse opties die er voor het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg zijn.


·         Indien men dat een brug te ver acht dan zou die MKBA in ieder geval toegespitst op het beperktere gebied van de groene buffer Wassenaar-Katwijk moeten worden uitgevoerd.

KiesKatwijk zal in komende beraadslagingen deze visie naar voren brengen en we zijn erg benieuwd hoe de andere raadsfracties hierop zullen reageren. 

Deze week hebben raadsleden uit Wassenaar en Katwijk die zich bezighouden met het dossier Vliegkamp Valkenburg met elkaar informeel overlegd. Ik heb niet de vrijheid om nu al zaken betreffende dit overleg, dat ook over het zweefvliegen ging, naar buiten te brengen. Volg de lokale pers en deze website zou ik zeggen. 

Op zaterdag 20 september om ongeveer 11.35 uur was ik aanwezig in het radioprogramma RTVMagazine van RTVKatwijk (te beluisteren via deze LINK ) om over dit onderwerp te praten.

Hier kunt het rapport vinden dat een extern bureau over de gebruiksmogelijkheden van de groene verbindingszone (voorheen 'buffer') heeft gemaakt: LINK

Jaap Haasnoot
namens KiesKatwijk


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts