1 oktober 2014

Krijgt Katwijk de WMO op tijd en goed geregeld ?Chaos

Regelmatig worden we opgeschrikt door TV programma’s of perspublicaties die vragen stellen bij de haalbaarheid van de drie decentralisaties (codewoord: 3D) die gemeenten per 1 januari a.s. gerealiseerd moeten hebben. Recent is er een enquête gehouden door het vakblad Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder gemeenteambtenaren waarbij duidelijk werd dat bijna de helft van de gemeenteambtenaren en - bestuurders denkt dat de gemeenten onvoldoende tot slecht zijn voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken. Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos. U kunt er hier meer over lezen: LINK

Wethouder Mostert is een prima man

Alles kump goed
KiesKatwijk zit net als andere partijen in de gemeenteraad op het vinkentouw om te volgen wat er gebeurt in onze eigen gemeente. In feite moeten gemeenteraadsleden afgaan op de berichten die wethouders afgeven en op de informatie die beschikbaar wordt gesteld. Maar we kunnen natuurlijk niet echt in de keuken kijken en wat er aan de keukentafel door welke medewerkers gaat gebeuren is ook tamelijk onduidelijk. 

Wethouder Mostert is vanzelfsprekend een prima man, misschien wat weinig plooibaar, maar hij zal ongetwijfeld zijn uiterste best doen om de zaken geregeld te krijgen. Keer op keer horen wij van hem dat hij de burgers niet in de steek zal laten op dit dossier. Aan de keukentafel gaat hij alles oplossen.

Goede intenties niet voldoende

Goede intenties zijn op zo’n belangrijk onderwerp echter niet voldoende. De gemeenteraad moet open en objectief kijken naar de producten en concrete resultaten die worden geboekt. Over drie maanden moet de winkel draaien. Als het in Katwijk werkelijk een chaos zou worden kunnen we moeilijk tegen de burger zeggen dat we zo goed ons best hebben gedaan en zo hard hebben gewerkt en dat hij het nu verder zelf maar moet uitzoeken. Daarom moeten we de zaak nuchter, zakelijk en klinisch bekijken, en ons niet laten leiden door persoonlijke of politieke affiniteiten met uitvoerende bestuurders die het voor ons moeten regelen.

Het Katwijkse beleidsplan WMO

Ondergetekende is geen specialist WMO en heeft daarom niet alle bijeenkomsten over de WMO kunnen bijwonen. Dat heeft vooral agenda-technische redenen omdat deze WMO sessies altijd parallel lopen met andere sessies  waar ik de burgers van Katwijk moet verdedigen. Dat heeft trouwens ook voordelen want op die manier kan ik objectief naar de beleidsproducten kijken die zijn opgeleverd. De burger is ook geen specialist en in feite moeten we de zaak vanuit de burgers die we als raadslid vertegenwoordigen bekijken. De raadsvergadering van 22 september was een belangrijke mijlpaal in dat verband want daar werden het Beleidsplan en de Verordening WMO 2015 behandeld [1]. Toen ik deze stukken tevoren bekeek ben ik wel een beetje geschrokken.

Beleidsmatige vaagpraterij ?

Het is mij uit de WMO beleidsnota niet duidelijk geworden dat het helder is hoe de gemeente Katwijk de precieze organisatievorm, inrichting van processen, benodigde ICT en administratieve hulpmiddelen, bemensing en de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gaat regelen. Welk palet aan dienstverlening gaan we nu in welke vorm aan welke cliënten aanbieden via welke kanalen ? Op welke wijze gaan de diverse uitvoerende spelers met elkaar samenwerken en hoe zijn de onderlinge verhoudingen geregeld ? Gezien het ontwikkelingstempo tot nog toe heb ik ook grote twijfels of de gemeente Katwijk dat in drie maanden tijd nog geregeld en georganiseerd krijgt.

Nu kan het zijn dat ik kennis mis en dat er achter de muren van het gemeentefort van alles op de plank ligt en dat er al veel werk is verricht in samenspraak met de partijen en organisaties die de zorg over drie maanden daadwerkelijk gaan leveren. Daarom kijk ik altijd als eerste naar de bevindingen van de WMO-adviesraad, een soort lokale Raad van State die deskundig is en die onafhankelijke adviezen geeft. Daar werd ik echter niet vrolijker van. 

De WMO-adviesraad concludeert in feite hetzelfde. Zij zegt: “dat uit de nota een grote mate van vrijblijvendheid spreekt en dat het niet duidelijk is wat nu de feitelijke beleidsvoorstellen zijn”

Dat lijkt ons dodelijke kritiek voor een beleidsnota die de praktijk van het volgende kwartaal moet beschrijven. Als de uiterst deskundige WMO-adviesraad het al moeilijk vindt om de voorstellen überhaupt te kunnen beoordelen dan geldt voor de fractie van KiesKatwijk uiteraard hetzelfde.

De heer Jonkman is ook een prima man

Prima vraag gesteld
We zijn extra verontrust omdat de oorzaken van de onduidelijkheden buiten de gemeente worden gelegd. Men gaat zich blijkbaar al indekken. De regio moet blijkbaar nog zaken regelen. Het kabinet was onvoldoende duidelijk over wat het budget zou worden, etc.. Dat verandert natuurlijk niets aan de feiten. 

Naar onze mening moet het glashelder zijn hoe de zaken op 2 januari in Katwijk geregeld en georganiseerd zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van ons College van Burgemeester en Wethouders.


Deze vraag is aldus op heldere wijze door ons burgerraadslid Jos de Best op tafel gelegd. Precies dezelfde vraag is overigens ook door het CDA gemeenteraadslid de heer Fedde Jonkman gesteld. Hij moet geacht worden het meest deskundige raadslid op dit dossier te zijn omdat hij de voormalige voorzitter van de WMO Adviesraad is.

De burger als proefkonijn

Tenslotte heeft Jos de Best ook namens KiesKatwijk zijn zorg uitgesproken over het feit dat het College van B&W in de stukken aankondigt dat we (onvoldoende voorbereid ?) in 2015 een “proefjaar” zullen ingaan en dat men blijkbaar niet in staat is om zaken op dit moment concreter te maken. Dat is in de ogen van KiesKatwijk onaanvaardbaar want daarmee degradeert men de cliënten van de WMO tot ‘proefkonijnen’.

Hamvragen

We concluderen dat het College ondanks alle onzekerheden en gebrek aan organisatie het blijkbaar wel verantwoord vindt om “een sprong in het duister” te doen. Wat weet de wethouder meer dan wat wij op grond van de nota zouden kunnen weten ? In de vergadering van 22 september hebben we alleen maar gemeenplaatsen gehoord maar geen concrete zaken.


In feite hebben we daarom net als de heer Jonkman van het CDA maar één hoofd- of hamvraag:

Kan de wethouder ons garanderen dat er een adequaat uitvoeringsapparaat op 2 januari 2015 aanwezig is dat voldoet aan daaraan te stellen eisen ?


Worden onze burgers die WMO-cliënt of afnemer zijn op adequate wijze bediend vanaf 2 januari en krijgen zij dan wat ze nodig hebben ?


Put your money where your mouth is

Gezien de grote belangen die op het spel staan en de korte tijd die nog beschikbaar is vinden we dat, ondanks het feit dat we voldoende vertrouwen in de wethouder hebben, de resultaten van de raadsvergadering over dit onderwerp een beetje mager. Vooruitlopend op nadere stappen hebben we daarom via de Griffie de vraag bij het College neergelegd om ons inzicht te geven in de concrete planning van activiteiten op WMO gebied en de daarbij op te leveren resultaten en producten.

Kun je om een boodschap sturen
Wethouder van Duijn (ook een prima man trouwens) heeft onlangs, toen op het gebied van financiële zaken door de accountant de slechte administratieve organisatie aan het licht werd gebracht, gezegd dat hij de zaak binnen afzienbare tijd zal oplossen en dat hij zijn wethouderszetel ter beschikking stelt als dat niet zou lukken. Hij meende dat ook en wij hebben als KiesKatwijk toen ons vertrouwen in hem uitgesproken.

Het zou wethouder Mostert sieren als hij dezelfde stap zou zetten m.b.t. de tijdige en kwalitatief voldoende realisatie van de 3D operatie in Katwijk. Als hij dat niet durft of niet wil dan is het voor ons een stuk duidelijker hoe de stand van zaken rond de WMO moet worden beoordeeld.

Jaap Haasnoot


[1] U kunt hier vanaf 2:30 het WMO agendapunt van de betreffende vergadering zelf terugluisteren: https://katwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/125393/Gemeenteraad+25-09-2014
   Daar kunt u ook alle stukken downloaden.

2 opmerkingen:

  1. De gemeente heeft gisteren aan alle ontvangers van huishoudelijke zorg een brief verstuurd met een potsierlijke boodschap. Daarin staat dat het ontvangen van huishoudelijke zorg een voorwaarde blijft, maar dat je dat zelf moet betalen en zelf moet regelen met de thuiszorgaanbieder van je keuze. Wat een gotspe. En dat van een christelijk college. Ook meldt de brief dat mensen die het echt niet kunnen betalen wel bij de gemeente kunnen aankloppen, maar dat de gemeente nog niet weet hoe ze dat gaat regelen. En dat er voor mensen voor wie de indicatie in 2015 afloopt een overgangsregeling is, maar dat de gemeente ook daarvan niet weet hoe ze dat gaat regelen. Wat een beschamende vertoning.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Nog iets anders. De donkere wolken van de transitie pakken zich al een paar jaar boven de gemeenten samen. Toen zeker al drie jaar geleden duidelijk werd waar het naartoe zou gaan, merkte ik bij de professionals in de zorg (in verband met een tijdschrift op dit gebied waar ik bij betrokken was) grote frustratie dat er van de kant van de gemeenten, en dan met name van de raden, nauwelijks enige belangstelling was voor deze problematiek. Dat gemeenten en raden nu sinds een jaar moord en brand schreeuwen kan je dus als krokodillentranen zien - ze hadden al twee jaar eerder zich in de materie kunnen verdiepen en een vuist kunnen maken. En ook hier bewees Holland Rijnland weer hoe samenwerking synoniem staat voor apathie.

    BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts