12 november 2014

Gemeente kan echt betaalbare huurwoningen bouwenWonen is een eerste levensbehoefte

Kort geleden was de beroemde Franse econoom Piketty op bezoek in Nederland. In zijn boek “Capital, in the 21e century” toont hij aan dat er een tendens is die de tweedeling tussen arm en rijk vergroot. Dat zie je ook terug in Katwijk. Een recent onderzoek onder huurders toonde bijvoorbeeld aan dat rond de 25% van hen rond of onder de armoedegrens zitten. De verarming van de Katwijkse bevolking is een relatief nieuwe ontwikkeling die ondergronds plaatsvindt. Er wordt wel gesproken van "stille armoede", en die is slechts indirect af te leiden uit bepaalde symptomen zoals de voedselbank of de toename van schuldenproblematiek. 

Wonen is een eerste levensbehoefte en het regelen dat er voldoende passende en dus betaalbare huisvesting in Katwijk is vormt één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Wij hebben die taak tot op heden overgelaten aan de enige woningcorporatie die er hier is en dat is Dunavie. Het wordt voor mensen met een kleine portemonnee steeds lastiger om rond te komen vanwege de stijgende woonlasten. Er vindt ook een stapeling van lasten van allerlei aard plaats. Maar mensen moeten desondanks toch kunnen wonen. Dat laatste is de enige bestaansreden van Dunavie.
 
Dunavie

We zien echter dat Dunavie een zwaarder gewicht legt bij het financiële aspect van haar business dan bij het sociale element. Ik heb daar verder geen oordeel over want daar gaat de gemeente of de politiek niet over. Dunavie voert zijn eigen beleid en de Raad van Commissarissen houdt daar toezicht op. De gemeente kan hooguit onderlinge afspraken proberen te maken maar kan weinig afdwingen. Ik kan ook niet in de financiële huishouding van Dunavie kijken, misschien hebben ze goede redenen om het zo te doen. Wat ik zie is dat ze huurwoningen verkopen en dat ze de huren veelal waar dat kan aan de bovenkant van de marges vaststellen. Nogmaals daar kunnen goede redenen voor zijn en je kunt op allerlei manieren aan cijfervoorstellingen doen om beelden te scheppen die je goed uitkomen. Ik blijf daar buiten, maar ik stel vast dat huren voor nieuwbouw appartementen die rond de 700 euro en hoger doen slechts voor een beperkte doelgroep toegankelijk zijn. De mensen die klant zijn bij de voedselbank moeten ook kunnen wonen om het eens eenvoudig te zeggen.
 
En, is het in Katwijk anders ?


Goedkopere huurwoningen realiseren kan !

In de begrotingsraad van 6 november heb ik namens KiesKatwijk mijn best gedaan om met een motie de andere partijen er van te overtuigen dat we het monopolie van Dunavie zouden moeten doorbreken door zelf als gemeente goedkopere huurwoningen in Katwijk te bouwen. Dat is absoluut een haalbare kaart en volgens ons heb je niet snel een overschot aan goedkope woonruimte, om het eens anders te zeggen.

Bedenk hierbij dat de corporaties een verhuurdersheffing moeten betalen aan het Rijk om daarmee de schade van de uitspattingen en verkwisting te betalen die sommigen binnen de sector op hun conduitestaat hebben. Gemeenten hebben die kostenpost daardoor helaas ook maar hebben meer mogelijkheden om de stichtingskosten lager te houden. 

De andere politieke partijen in de gemeenteraad wilden niet eens ons verzoek ondersteunen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Tot zover het sociale gezicht van de Katwijkse politiek, en dat inclusief Gemeentebelangen en de PvdA. Nogmaals, men wil dus niet eens de mogelijkheden onderzoeken ! Aan de andere kant is er wel een meerderheid in de gemeenteraad die zonder bezwaren op de koopmarkt van huizen overheidsgeld besteedt aan starterssubsidies, een beleid waar allerlei nadelen aan kleven. 

Motie

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de motie die we hebben moeten terugtrekken, omdat geen enkele partij er zijn steun aan wilde verlenen.


Bij agendapunt: “Programmabegroting 2015

Betreft: Haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van huurwoningen door de gemeente Katwijk

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 6 november 2014,


Constaterende dat:

a)      Er in het bestaande aanbod van woningen een overweging is van koopwoningen t.o.v. beschikbare huurwoningen;
b)      Een toenemend aantal woonconsumenten om allerlei redenen geen toegang hebben tot de koopmarkt en daarom behoefte hebben aan een betaalbare huurwoning.

Overwegende dat:

a)      Wonen geen luxe is maar een primaire levensvoorwaarde;
b)      Het realiseren van voldoende woningen (die aansluiten op de vraag naar woonruimte) een primaire taak van de gemeentelijke overheid is;
c)       Marktpartijen, waaronder woningbouwcorporaties, niet in staat zullen zijn om alle deelmarkten te bedienen;
d)      Er een overmaat aan beschikbare bouwgrond is, die reeds in eigendom van de gemeente is, en waarvan benutting voordelig is voor de gemeentelijke financiële huishouding;
e)      Gemeentelijke huurwoningen bij gewijzigde omstandigheden te allen tijd weer kunnen worden verkocht aan corporaties, coöperaties of individuele huurders;
f)       Diverse gemeentes de hier voorstelde beleidslijn reeds succesvol hebben gevolgd en dat van hun ervaringen kan worden geleerd.

Verzoekt het college een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren naar het, in de rol van initiatiefnemer en financier, realiseren van huurwoningen door de gemeente Katwijk, met dien verstande dat:

a)      Door een slimme financieringsconstructie slechts een beperkt, of zo mogelijk geen beslag wordt gelegd op publieke middelen;
b)      Er een analyse plaatsvindt in welk marktsegment toevoeging van gemeentelijke huurwoningen de meeste maatschappelijke meerwaarde toevoegt;
c)       Er een analyse plaatsvindt welke locaties het meest geschikt zijn voor dit doel.

KiesKatwijk


N.B. Voor geïnteresseerden hier een voorbeeld van een onderzoeksrapport dat de gemeente Assen heeft laten opstellen om te kijken of het zinvol en haalbaar is om zelf als gemeente betaalbare huurwoningen te realiseren : LINK


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts