24 december 2014

Betaalbaar wonen (?)De parkeerperikelen uit de raadsvergadering van 18 december willen we natuurlijk het liefste zo snel mogelijk vergeten. Masochisten kunnen overigens altijd het voorgaande blogbericht nog eens lezen. Ik raad dat echter niet aan voor mensen die de kerstgedachte zijn toegedaan want 2014 blijkt een jaar te zijn waarin een nieuwe belasting is uitgevonden: de zeereepparkeerbelasting.


Rijnsoever, fase 3A

In dezelfde vergadering werd er echter ook gesproken over de invulling van een nieuw stukje Rijnsoever. In fase 3A moet er een keuze worden gemaakt voor het aantal en het type woningen dat we daar de komende jaren gaan bouwen. Een extern bureau had enkele varianten bedacht en daar de bijbehorende kaartbeelden en financiële plaatjes bij geleverd. Voor de gemeente is het onder andere van belang dat de grondexploitatie dekkend is, want anders moet er geld bij en dat is niet de bedoeling. Daarnaast moeten de te bouwen huizen ook passen bij de vraag in Katwijk. Dit is dus een heel belangrijk keuzeproces voor onze inwoners. 

Afwegingen

Welke doelgroep(en) gaan we bedienen ? Gaan we er huurwoningen bouwen of worden het koopwoningen ? En hoe groot en hoe duur moeten die woningen dan worden ? Hoe gaan we de openbare ruimte inrichten ? Gaan we de hoogte in of blijven we aan de grond ? Bouwen we relatief veel kleine huizen of juist wat minder, maar dan met meer grond per huis. Elke keuze heeft een verschillend financieel resultaat en bovendien wil je er voor de toekomstige bewoners ook een aantrekkelijke wijk van maken. In het bestemmingsplan zijn al de nodige keuzen gemaakt maar binnen de randvoorwaarden van zo’n plan heb je nog de nodige vrijheidsgraden. Alles afwegende is voor een variant gekozen die er op de kaart als volgt uitziet:


De Woonvisie is achterhaald

Volgens de gemeente zijn er (op grond van de inmiddels niet meer actuele Woonvisie) in Katwijk de volgende woningtypen/prijscategorieën nodig: gestapelde en (vooral) grondgebonden woningen in de prijsklasse tot 2 ton, grondgebonden woningen in de prijsklasse middelduur laag (tot € 275.000) en vrije sector huurwoningen in de huurprijsklasse van € 700 tot € 850 huur per maand. Het plan voor Rijnsoever 3A heeft 18 dure twee-onder-een-kap woningen en 69 middel dure koopwoningen. Ik geef hier op dit moment even geen commentaar op, maar binnenkort zullen we hier nader op gaan.

KiesKatwijk pleit voor goedkope huurwoningen

Anna Marie van der Plas heeft namens KiesKatwijk in de besprekingen over dit stedenbouwkundige plan gepleit voor meer goedkope huurwoningen en voor meer kleine woningen c.q. studio’s voor zowel starters als ouderen die kleiner willen gaan wonen. Ze heeft ook gepleit voor herstructurering van bestaande gebouwen voor deze categorie woningzoekenden, zoals bijvoorbeeld vroeger bij de Boorsmaschool en de oude Huishoudschool is gebeurd.

Doorstroming als geheim wapen

Wethouder van Duijn gokt met zijn beleid op de doorstroming van mensen uit goedkopere woningen naar dit soort dure woningen in Rijnsoever 3A. We zullen zien wat daar van terecht komt maar wij vinden dit een gevaarlijke gok. Als je van de behoeften van mensen uitgaat en iets minder kijkt naar wat gunstig is voor de bouwwereld dan is er volgens ons een grote behoefte aan de bouw van goedkope huurwoningen. Er zijn hele volksstammen die qua inkomenspositie niet eens de stoep op mogen bij de banken dus laat staan dat ze een hypotheek van ze krijgen. Die mensen moeten ook wonen.

Gezien de beperkte ruimte sluit ik af met een cijferoverzicht dat ik baseer op gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting waaraan Dunavie verplicht is om gegevens te leveren.


U ziet dat het aantal goedkope huurwoningen in Katwijk in vijf jaar tijd is afgenomen met niet minder dan 30%. Tegelijkertijd is het aantal duurdere huurwoningen verdubbeld of in de vrije sector zelfs verdrievoudigd. Het is bovendien duidelijk dat de huurwoningen van beleggers niet in de goedkope categorieën zitten. De mensen worden armer en de huizen worden duurder.

Dit plaatje is een eerste begin om na te gaan denken over waar onze inwoners het meeste bij zijn gebaat. Volkshuisvesting behoort tot de belangrijkste taken van de gemeente omdat we het over een primaire levensbehoefte hebben. Komend jaar wordt de woonvisie van de gemeente Katwijk opnieuw opgezet. Dat is een buitengewoon belangrijk proces omdat daarmee het woon- en bouwbeleid voor de komende jaren wordt vastgelegd. KiesKatwijk zal er met de neus bovenop zitten.

Mede namens Anna Marie van der Plas en Jos de Best wens ik u plezierige kerstdagen en een voorspoedig 2015.22 december 2014

Symboolpolitiek bij parkeerbeleidTijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar kreeg het besluit over de parkeertarieven de meeste aandacht en dat is begrijpelijk. Katwijk heeft binnenkort een prachtige zeereepgarage, die echter wel de nodige miljoenen heeft gekost. Gelukkig viel hij wat goedkoper uit als de eerdere ramingen, maar nog steeds moet er elk jaar 270.000 euro vanuit de Katwijkse schatkist in het parkeren worden gestoken. Zolang de tarieven niet kostendekkend zijn moet dit tekort door alle Katwijkers worden opgebracht via de belastingen. Het vaststellen van de parkeertarieven is dus voor iedere inwoner belangrijk, ook als je helemaal geen auto hebt of als je zelf een garage hebt.

KiesKatwijk is van mening dat waar mogelijk de gebruiker zelf moet betalen voor de voorzieningen die de gemeente beschikbaar stelt. Dat kan niet altijd maar bij het parkeren is dat wel heel gemakkelijk te realiseren. Als we de parkeerders ook op zondag laten betalen hoeft de nieuwe garage de inwoners helemaal niets te kosten. Daar heeft het College van B&W echter niet voor gekozen. Een deel van het jaarlijkse tekort van 270.000 euro wordt gedekt doordat mensen met een parkeer- en/of een bezoekersvergunning voortaan meer voor die vergunningen moeten betalen. Als je b.v. door inwonende kinderen twee auto’s op een adres hebt ga je inclusief een onmisbare bezoekersvergunning van 105 euro naar 165 euro per 2 jaar, dat is een verhoging van 57%. De rest van het tekort wordt onder andere gedekt door elk jaar 75.000 euro uit de gemeentelijke spaarpot (die van ons allemaal is) te halen.


De kosten van de parkeervergunningen waren oorspronkelijk alleen bedoeld om de kosten van de administratieve verwerking te kunnen dekken. Op dit moment is er echter duidelijk sprake van een parkeerbelasting voor de inwoners. Katwijkers betalen nu dus voor het bezit van een hond en voor een auto. Het is een kwestie van tijd totdat het fietsplaatje weer terug komt. Voor de oorlog moest je namelijk ook betalen voor het bezit van een fiets. En op zondag niet betalen voor een gemeentelijke (parkeer)voorziening onder aanroeping van een religieuze opvatting is eigenlijk ook vooroorlogs. Dus die fietsbelasting zie ik ook nog wel komen. Men is echter niet erg consequent want voor het gemeentelijke Panbos en voor het gemeentelijke zwembad moet je gewoon op zondag een kaartje trekken. Wie het snapt mag mij dat uitleggen.

Als men gewoon op zondag laat betalen door de parkeerders was de extra parkeerbelasting voor inwoners en het plunderen van onze gemeentelijke spaarpot  helemaal niet nodig geweest. De argumentatie om dat toch te doen is uiterst zwak en men is zoals gezegd ook weinig consequent. De zondagsheiliging wordt hier als symboolpolitiek gebruikt zullen we maar zeggen. Het is in die zin vooral voer voor cultureel-antropologen en sociaalpsychologen en het levert weinig anders op als schade aan ons gemeentelijk imago. Dezelfde coalitie die met graagte onder de vlag van de bollenstreeklobby veel teveel geld besteed aan zaken als citymarketing en bevordering van het toerisme draagt hier weer keurig bij aan de bevestiging van het beeld van Katwijk als een achtergebleven gebied. Op die manier schiet je in de eigen voet.Om nog iets te redden heeft KiesKatwijk voorgesteld om in ieder geval achter de slagbomen van de parkeergarages op zondag gewoon geld te vragen voor de toegang. Dat gaat volledig automatisch, er is geen personeel bij nodig en de Christelijke automobilisten kunnen hun handen schoon houden door gewoon op straat te parkeren. Helaas is ook dit voorstel afgestemd, waarbij de Christelijke partijen om onduidelijke redenen werden gesteund door zowel de PvdA als de VVD. Wie dit laatste snapt is slimmer als ondergetekende. Wij wensen iedereen, ook de tegenstemmers, prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015.


8 december 2014

KiesKatwijk verbaasd over voorstel Holland-Rijnland

Sinds jaar en dag wordt er in bestuurlijk Nederland geworsteld met de manier waarop gemeenten het beste kunnen samenwerken bij het bereiken van doelen of het uitvoeren van taken die moeilijk door elke afzonderlijke gemeente kunnen worden aangevat. Voor een aantal van die taken werkt de gemeente Katwijk op dit moment met 14 gemeenten samen in het samenwerkingsverband Holland-Rijnland. Die instelling is juridisch gebaseerd op het  gebruik van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met 67 Fte.  Katwijk mag hiervoor elk jaar een klein miljoen aftikken en dat is nog exclusief de miljoenen die in het investeringsfonds worden gestopt.

Een dergelijke opzet is in de ogen van KiesKatwijk prima zolang het gaat om relatief beleidsarme taken als het bureau Leerplicht, de inkoop van jeugdzorg, of het regelen van de woonruimteverdeling. Een groot probleem is namelijk het democratisch gehalte van de constructie. Formeel klopt het allemaal wel, de Katwijkse wethouders kunnen door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen als dat nodig is. Bovendien is er destijds afgedwongen dat er voordat vergaderingen plaatsvinden nog even snel met raadsleden moet worden overlegd. Die kunnen dan de vertegenwoordigers van Katwijk in Holland-Rijnland een boodschap meegegeven. U snapt wel dat in de praktijk de zaken niet in het 46 leden tellende algemeen bestuur worden geregeld, waar Katwijk overigens maar 11,5% van de stemmen heeft. Het beleid wordt natuurlijk voorgekookt in het Dagelijks Bestuur waarvan de vergaderingen niet openbaar en de notulen geheim zijn. 


Na 10 jaar zijn er grote problemen met Holland-Rijnland, de club functioneert als een extra bestuurslaag tussen provincie en gemeenten maar heeft in die rol eigenlijk geen bestaansrecht meer. Het is een dure club die een eigen leven is gaan leiden maar die qua democratische legitimatie een moeilijk verhaal heeft. Er is veel meer over te zeggen maar het komt er op neer dat de gemeenten er momenteel klaar mee zijn. Daarom hebben ze de baas van het spul weggestuurd en wil men de zaak op een andere leest schoeien. Daarover werd op 4 december in de gemeenteraad gesproken. Dat wordt dus een zaak van afslanken, reorganiseren, opsplitsen en afbouwen zou je denken. Maar wat had het algemeen bestuur van Holland-Rijnland voor ons bedacht ?

Nadat een paar maanden geleden is geregeld dat de ambtenaren van Holland-Rijnland niet ontslagen kunnen worden, maar bij een afslanking een baan moeten krijgen bij een van de aangesloten gemeenten, komt men nu met een voorstel om in enigszins verwaterde vorm door te gaan. De grote veranderingen die men voorstelt gaan niet over het ambtelijk apparaat waar steeds minder werk voor komt maar over het bestuur. Er kunnen alleen nog beroepsbestuurders meedoen en het algemeen bestuur vergadert nog maar twee keer per jaar. Het democratisch gehalte wordt dus nog verder onderuit gehaald. 


Argument van burgemeester Wienen, tevens vicevoorzitter van Holland-Rijnland, “we willen niet dat daar teveel politiek wordt bedreven”. Die politiek wordt voortaan dus uitsluitend in het dagelijks bestuur bedreven, een vergadering waarvan zelfs de notulen niet openbaar zijn voor volksvertegenwoordigers. Een meerderheid van de gemeenteraad van Katwijk wil dat niet alleen het bestuur en het takenpakket, maar dat ook het ambtelijk apparaat van Holland-Rijnland wordt afgebouwd en steunde daarom een amendement van de Christenunie om 25% te bezuinigen. KiesKatwijk heeft dat uiteraard gesteund maar het is gezien de constructie van Holland-Rijnland een zinloze actie.

We hebben als volksvertegenwoordigers in de praktijk gewoon geen enkele invloed op wat er binnen Holland-Rijnland wel of niet gebeurt. De uitspraak van de Raad moet door burgemeester Wienen en twee wethouders worden meegenomen naar het  algemeen bestuur met 46 zetels, waar Katwijk 11,5% van de stemmen heeft. In dezelfde vergadering gaat Wienen als portefeuillehouder in het dagelijks bestuur het tegenovergestelde standpunt verdedigen. Begrijpt u het nog ?

KiesKatwijk is tegenstander van een “Rupsje Nooitgenoeg Vierde Bestuurslaag” die democratisch niet te controleren is. Daarom hebben wij als enige tegengestemd bij het voorstel om Holland-Rijnland op deze manier aan te passen. De andere partijen voelden zich door ons standpunt indirect aangevallen want om hen moverende redenen wilden ze graag vasthouden aan de fictieve theoretische mogelijkheid om het beleid van Holland-Rijnland te kunnen beïnvloeden. Dat is op zijn minst naïef want er is reeds eerder een uitspraak geweest van de Katwijkse raad om 25% te bezuinigen en die is destijds gewoon in de prullenmand gekieperd.


KiesKatwijk wil dat Holland-Rijnland wordt afgeslankt en dat de overblijvende beleidsarme uitvoeringstaken in afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen worden ondergebracht. Zet de ambtenaren die niet meer nodig zijn maar in een pool om voor de gemeenten werk te doen of verhuur ze afzonderlijk aan gemeenten totdat ze een andere baan hebben gevonden. Als een instelling aan het einde van haar houdbaarheidsdatum is gekomen moet je niet alleen de directeur afkopen. Je moet daadkrachtig bestuur laten zien, dat geldt zowel voor tijden van opbouw als voor tijden van afbouw. De ernstige weeffout in de bestuurlijke constructie is daarbij een handicap. 

Misschien is dat een van de redenen voor het pappen en nathouden beleid. Wij hebben in de discussie in de raad het Holland-Rijnland bestuur “een speeltuin voor beroepsbestuurders” genoemd. Niet gehinderd door lastige volksvertegenwoordigers kunnen ze hier nog een deel van hun ambities kwijt. Het is te begrijpen dat men zo’n interessant platform liever niet prijsgeeft.


De collega-raadsleden in Katwijk probeerden KiesKatwijk beentje te lichten door te suggereren dat wij tegen intergemeentelijke samenwerking zijn. Dat is absurd. Een aantal taken zul je nooit op eigen houtje kunnen uitvoeren en voor andere geldt dat het efficiënter of effectiever is om samen te werken. Wij willen echter geen beleidsontwikkeling in een ondemocratische structuur van de WGR uitvoeren. Die constructie is prima voor beleidsarme uitvoeringstaken. Je kunt via de volgende link de discussie in de raad ( op 4:24 uur) beluisteren: LINK

En we moeten natuurlijk ook geen dingen dubbel doen. Economische structuurverbetering van de regio doen we bijvoorbeeld via het samenwerkingsverband Economie071 van de regio Leiden. Dus ook vanuit de Nieuwe Soberheid gezien is het erg jammer dat we doorgaan met teveel geld te storten in Holland-Rijnland, terwijl we er te weinig rendement voor terugkrijgen. Tenslotte heb ik voor de liefhebbers nog een link naar een rapport van een aantal verzamelde rekenkamers naar het functioneren van Holland-Rijnland. Uit dit rapport blijkt dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering: LINKSocial Icons


Featured Posts