14 februari 2015

Historisch besluit gemeenteraad over Vliegkamp ValkenburgRaad Katwijk weigert te praten over ontwikkelstrategie Valkenburg


Omslag in het politieke denken tekent zich af

Op 12 februari stond weer een volgende mijlpaal op de agenda van de Katwijkse gemeenteraad die onderdeel is in de route die door de Stuurgroep Locatie Valkenburg is uitgezet om haar woningbouwplan te kunnen realiseren. Nadat eerder al een Masterplan is goedgekeurd was het nu de bedoeling dat er een “ontwikkelingsstrategie” en een “kwaliteitsatlas” soepel door de politieke molen zouden gaan.

KiesKatwijk heeft voorgesteld om deze plannetje terzijde te stellen en te gaan praten over de actuele ontwikkelingen. De andere partijen in de gemeenteraad zijn daarmee akkoord gegaan. Belangrijke recente ontwikkelingen zijn “Drone Valley” en de perikelen rond het BV’tje waarin de RVB de gebiedsontwikkeling wilde onderbrengen. 


De bespreking in de raad resulteerde er in dat alle partijen zich unaniem schaarden achter een motie waarin gesteld wordt dat er onderzoek moet komen naar andere opties dan woningbouw. Verder wil de gemeenteraad dat de RVB stopt met het slopen totdat de definitieve bestemming van het terrein onomstotelijk vast staat. Via deze link kunt u de motie downloaden. Hier is een officieel bericht van de gemeente Katwijk te vinden: link

BV constructie blijkt onwettig

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die als grondeigenaar het voortouw heeft is uiterst karig met het verstrekken van informatie over wezenlijke zaken als de financiële plaatjes, maar soms lekt er toch iets uit. Zo is door een “bedrijfsongeval” recent bekend geworden dat men de hele gebiedsontwikkeling in een zogenaamde CV/BV constructie wilde onderbrengen. Zo’n constructie wordt meestal gebruikt om belastingafdracht te vermijden en het is ook tevens handig om de volksvertegenwoordiging op afstand te houden. Er kan “slagvaardiger” worden geopereerd heet het dan met een eufemisme.

Het RVB wringt zich blijkbaar in allerlei bochten om het bouwproject van 5000 woningen, dat zelfs met de gratis grond van het voormalig Vliegkamp financieel niet haalbaar te maken is, toch te kunnen realiseren. Het ministerie van Financiën heeft nu echter gelukkig een stokje gestoken voor de financial engineering van het RVB omdat deze onwettig is.


foto: Jeen Murk


Gezond verstand zegeviert

Het is overigens glashelder dat de lokale bevolking faliekant tegenstander is van deze bouwplannen. Het laatste groen wordt opgeofferd, en er komt een enorme druk op de beperkte ruimte voor recreatie. Men wil het open landschap graag handhaven en dat weet de lokale politiek als geen ander. Waarschijnlijk is dat mede de reden dat er in de raadsvergadering sprake bleek te zijn van een historisch moment, de complete gemeenteraad wil dat er naar alternatieve gebruiksmogelijkheden van het vliegveldterrein wordt gekeken. Werkgelegenheid creëren en de economische structuur van de regio versterken heeft de hoogste prioriteit.

Drone Valley

De directe aanleiding is een kans die er ligt om in te gaan op het verzoek van een initiatiefgroep van bedrijven die een “Drone Valley” of “Unmanned Valley” willen realiseren omdat het voormalige vliegveld met startbanen daarvoor een unieke locatie biedt. Onder deze vlag vallen tal van hightech bedrijven op het gebied van luchtvaartechniek, ICT, sensoren, optronica, etc. die samen een enorm toekomstpotentieel vertegenwoordigen.

Aannemer mag contractueel over het slopen 5 jaar doen, maar is nu full swing de landingsbanen aan het slopen


RVB wil “point of no return” creëren

De trieste situatie is dat de RVB deze ontwikkeling wil ontmoedigen omdat dit de bouwplannen bedreigt. Zij worden gesteund door sommige bestuurders in de regio die zich persoonlijk met dit doel hebben verbonden. Het RVB wil de startbanen zo snel mogelijk slopen om alternatieven onmogelijk te maken. De Katwijkse gemeenteraad heeft nu echter een duidelijk signaal afgegeven. Ten eerste heeft ze geweigerd om verder de fuik in te worden getrokken richting woningbouw. Zoals eerder vermeld heeft men op initiatief van KiesKatwijk geweigerd over de ontwikkelstrategie te praten en heeft de raad het onderwerp van de vergadering veranderd in een overleg over Drone Valley. Tijdens dit overleg heeft men vervolgens unaniem een motie aangenomen die de wethouder de opdracht geeft om te bewerkstelligen dat de sloop van het vliegveld wordt gestopt en dat er nader onderzoek komt naar de kansen voor de optie om hier hoogwaardige werkgelegenheid te realiseren.
Dit is echt een historisch moment dat van grote betekenis kan blijken te zijn omdat het een omslag laat zien die raadsbreed wordt gesteund. Het is ook een overwinning van de democratie en het gezonde verstand, die de inwoners zullen waarderen en die het aanzien van de politiek kan verbeteren.


Kapers op de kust

De race is echter nog niet gelopen want er zijn kapers op de kust. Op dezelfde dag dat de Katwijkse gemeenteraad over dit onderwerp vergaderde is er in eensgezinde samenwerking tussen de provincie Overijssel en de Twentse gemeenten een zwaargewicht[1] benoemd als voorzitter van een taskforce die dezelfde hightech industrie naar de voormalige luchthaven Twente wil lokken. De positie van Provinciale Staten van Zuid Holland is nog onzeker op dit dossier. De komende statenverkiezingen in maart zijn dus belangrijk.

foto: Arjan Koning
Handhaven vliegveld infrastructuur biedt aanvullend op Drone Valley enorme kansen

Als er in de slipstream van het drones-initiatief een ontwikkeling tot stand wordt gebracht waarbij de infrastructuur van het vliegveld niet nodeloos wordt vernietigd dan liggen er aanvullend onder andere de volgende aanvullende kansen:

 • General Aviation
  De overige luchthavens in Nederland liggen om milieuredenen onder constante druk om het aantal vluchten te beperken. Als de “kleine luchtvaart” c.q. de “general aviation” van Schiphol, Rotterdam en Lelystad wordt overgebracht naar Valkenburg dan geeft dat elders lucht. Dat geldt ook voor de helikoptergroep van de politie en voor ambulancehelikopters;

 • Regeringsveld
  Valkenburg heeft altijd in een grote behoefte voldaan in de rol van regeringsvliegveld vlak bij de residentie. Alle buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders werden hier ontvangen. Nog onlangs heeft het vliegkamp een centrale rol gespeeld bij het congres voor wereldleiders over nucleaire veiligheid Ook het Koninklijk Huis heeft altijd gebruik gemaakt van deze vliegbasis:
 • Helihaven
  Er ligt momenteel bij de provincie Zuid Holland een aanvraag om een helihaven te openen nabij de woonwijk Ypenburg. Omwonenden en politieke partijen verzetten zich daartegen. Op het Vliegkamp Valkenburg kunnen ze snel terecht;
 • Transportvloot Koninklijke Luchtmacht en UAV's
  De transportgroep van de Koninklijke Luchtmacht moet verdwijnen van de luchthaven Eindhoven. Het enige alternatief is Brussel. Valkenburg is een beter alternatief. De C-130 transportvliegtuigen gebruiken dezelfde motoren als de Orions van de Marine die hier voorheen gestationeerd waren. Omwonenden zullen weinig bezwaren opwerpen want ze hebben tientallen jaren in goede harmonie samengeleefd met het Marine Vliegkamp;
 • Luchtsport
  De luchtsport (o.a. zweefvliegen) in het westen van het land zit enorm in de knel. Handhaven van het vliegterrein is belangrijk. Dat heeft ook een economische component omdat het bevorderend werkt voor het vestigingsklimaat van de regio;
 • Basis voor UAV's van Defensie
  Defensie is enorm verwaarloosd de laatste decennia en we staan weer op het niveau van vlak voor de tweede wereldoorlog. Het besef groeit dat hier een omslag zou moeten plaatsvinden. Een compleet vliegveld vernietigen op een unieke locatie waar het ook als regeringsveld zou kunnen dienen is een enorme kapitaalvernietiging waar we later spijt van krijgen. De functies die de Orions vervulden (intelligence en onderzeebootbestrijding) worden met de dag belangrijker[1]. In de niet zo verre toekomst zullen deze taken door militaire UAV’s c.q. drones worden uitgevoerd. Een basis vlakbij de kust is goud waard voor Defensie;
 • Meervoudig gebruik is economisch rendabel
  Gezamenlijk gebruik van het Vliegkamp Valkenburg door particuliere partijen (general aviation) en defensie geeft verminderde druk op de overheadkosten. Via vergunningverlening kunnen we de chartermaatschappijen en andere grote commerciële luchtvaart buiten de deur houden en het karakter van een zakenvliegveld nastreven. Overigens is een vliegveld op dit moment op afstand “bestuurbaar” (vanaf Schiphol). In Zweden is dit al in de praktijk gebracht;
 • Vliegtuigonderhoud is groeiende markt
  De luchtvaart gebonden industrie is nog steeds groeiende in Nederland (b.v. vliegtuigonderhoud). Op Woensdrecht gaat Fokker Aviation zo’n beetje verdubbelen. Een vliegveld is een banenmagneet;

 • Synergie met overige economische speerpunten in de regio
  Een zakenvliegveld gecombineerd met "Drone Valley" past uitstekend in de regio met veel research- en kennisinstituten (TNO, ESA-Estec, Spacecluster), universiteiten (Leiden, Delft) en onderwijsinstituten op elk niveau (b.v. instrumentmakersschool) binnen handbereik of zichtafstand.

  Het vergroot de diversiteit van de economische bedrijvigheid waarbij pal naast het vliegveld een gestaag uitdijend Bio-science cluster aanwezig is. Een vliegveld naast de deur is een enorme stimulans voor de opkomende congresindustrie van Leiden en Noordwijk.

  Dankzij de Rijnlandroute zal de bereikbaarheid meer dan uitstekend zijn. Het is merkwaardig dat Economie071 een gezelschap dat de economische structuur in de Leidse regio wil versterken zich nog niet heeft utgelaten over de kansen die hier liggen. Het provinciale Innovationquarter dat dezelfde functie vervult heeft dat trouwens wel gedaan en heeft zich vierkant geschaard achter het Drone Valley initiatief.
 • Vliegveld is natuurreservaat en garantie voor behoud kwaliteit landschap
  Het vliegveld handhaven is een garantie voor het in stand houden van de natuur en het open landschap ter plaatse. Tijdens de operationele status was het vliegterrein in feite tegelijkertijd een natuurreservaat;

   
 • Businesscase woningbouw is dramatisch slecht
  Wonen kan overal elders in de regio beter, goedkoper en met minder schade en risico plaatsvinden. Er zijn omliggende gemeenten bijna failliet gegaan op braakliggende bouwgrond waarop al vele tientallen miljoenen euro’s zijn afgeschreven. Macro gezien zou de bouwlocatie Valkenburg, zelfs indien men er in zou slagen om quitte te spelen, dus alleen maar verliezen opleveren. Raadsleden is geheimhouding opgelegd dus ik kan niet ingaan op de financiële aspecten van de businesscase. Neemt u van mij aan dat dit plaatje er dramatisch beroerd c.q. onhaalbaar uitziet;

 • Bevolking is vliegveld-minded
  Bij de toenmalige sluiting van Vliegkamp Valkenburg heeft de regionale bevolking massaal geprotesteerd. De weerstand tegen de woningbouwplannen waarvoor het nut en de noodzaak nooit is aangetoond is groot.Jaap Haasnoot
Namens de gemeenteraadsfractie van KiesKatwijk
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts