29 april 2015

Windmolens op zee, een hoofdpijndossierMinister Kamp wil een paar honderd windmolens in de Noordzee zetten. Goed plan zou je denken want op zee staat de meeste wind en heb je geen problemen met omwonenden. Toch heeft de minister met zijn windhandel nogal wat storm geoogst want hij wil de molens zo dicht mogelijk op onze kust plaatsen om daarmee kosten te besparen. Niemand is natuurlijk tegen het opwekken van niet-fossiele energie, overigens alleen zolang dat niet in de eigen achtertuin plaatsvindt natuurlijk. Nu is dat laatste voor de kustgemeenten wel het geval dus die zijn daardoor plotsklaps wakker geschrokken. Dat wil zeggen, de molens komen zelfs in de voortuin, en dat wordt vooral gezien als een probleem voor het toerisme. Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik van deze zaak moet vinden want er zitten nogal veel verschillende aspecten aan.

Toeristen belangrijker dan inwoners ?

Er zitten zelfs een paar pijnlijke kantjes aan want een gemeente als Katwijk heeft zelf al windmolens gepland in de eigen achtertuin langs het Valkenburgse Meer. Kijk HIER maar eens. KiesKatwijk is daarop tegen maar andere partijen heb ik er niet over gehoord. Ik kan u verzekeren dat die Valkenburgse molens veel dichter bij de woningen van onze inwoners liggen dan de 10 of 12 mijlszone die Kamp aanhoudt. Zijn toeristen dan belangrijker dan de eigen inwoners hoor ik u vragen ? Hierover moet ik eens diep nadenken, als ik verderop in deze beschouwing tot een ingeving kom dan zal ik die zeker met u delen. Het valt me wel op dat de kustgemeenten het vooral over geld hebben in hun argumentatie.

Bommetje

De zaak van de windmolens voor de kust is door het Rijk op deskundige wijze door de bureaucratische bestuurlijke molens gemanoeuvreerd, en dat betekent o.a. dat men zo lang mogelijk “onder de radar gevlogen heeft”. Nu de minister vlak bij het doel is moet hij natuurlijk wel even naar een veilige hoogte klimmen om het bommetje op het doel te kunnen krijgen. De kustgemeenten hebben hem dus nu pas, nu het te laat is, op de radar gekregen. Ondergetekende heeft twee jaar geleden al gewaarschuwd voor de gevaarlijke missie van Kamp, lees het onder aan het bericht dat u via deze LINK kunt bereiken maar na.

Transparante windmolens

Grappig dat een kustwethouder tijdens een bijeenkomst klaagde over de voor het publiek nogal ondoorzichtige werkwijze van de Rijksbestuurders. De gemeentebestuurders doen zelf namelijk niet anders bij “gevoelige dossiers” en krijgen dus eigenlijk een koekje van eigen deeg. Zie de kwestie van de Valkenburgse windmolens als een lichtend voorbeeld of meer recent het onderzoek naar de vestigingsplaats voor een permanent AZC in Katwijk. Daarmee praat ik dus niks goed maar ik wijs er alleen maar op dat beroepsbestuurders op alle niveaus meestal gekenmerkt worden door dezelfde beroepsdeformaties. Iets meer zelfreflectie en relativeringsvermogen zou ze daarom sieren.

Onderbuikpolitiek

Sorry voor dit flauwe grapje
Maar goed, met deze losse kanttekeningen hebben we nog geen standpunt geformuleerd. Besturen is het afwegen van voor- en nadelen om vervolgens beargumenteerd tot een keuze te komen. Daarbij moet je wel eens uit twee kwaden kiezen hebben we op deze plek al vaker geconcludeerd en moet je naar onze mening de ratio voorop stellen en de onderbuik in toom houden. De heer Freud heeft daar een theorie over heb ik begrepen maar laten we het deze keer een beetje bestuurskundig houden. Ik ben er qua standpuntbepaling nog niet helemaal uit moet ik bekennen.

Energieakkoord is leidend

Het energiebeleid is een zaak van het Rijk. Dat is mooi want daarom hoef ik me als gemeenteraadslid in ieder geval niet druk te maken over de voor- en nadelen van allerlei soorten energieopwekking. Ik heb wel begrepen dat minister Kamp haast heeft met de windmolens want er is een energieakkoord getekend met zo’n beetje iedereen die er toe doet in Nederland. Helaas is KiesKatwijk daarbij overgeslagen. In het verlengde van dat akkoord heeft de Tweede Kamer zich op 25 maart jl. al in grote meerderheid uitgesproken voor het realiseren van drie grote windmolenparken voor de kust van Nederland: LINK  


De karavaan gaat door ….

Ik heb dat debat destijds voor u gevolgd en neemt u van mij aan dat er geen weg terug meer is. Die windmolens komen er dus gewoon op de Noordzee, daar is geen twijfel over mogelijk. De hamvraag is of iemand er op rijksniveau zin in heeft om in deze fase van de strijd 900 miljoen euro extra uit te geven om ze wat verderop in zee achter de horizon te plaatsen. Dat betekent dat iemand c.q. een ander ministerie 900 miljoen moet inleveren, want de staatsschuld of de belastingen ophogen is ondenkbaar in de huidige omstandigheden. Ik hoor wel van de landelijke politieke partijen hoe ze dat gaan oplossen. De cijfers van de kustgemeenten worden natuurlijk direct van tafel geveegd.

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Blijft de vraag welke positie de gemeenteraad in deze zaak moet innemen. Ik heb al gezegd dat ik het nog niet weet en dat ik nog enige bedenktijd nodig heb. De enige houvast die ik heb is eens te kijken naar soortgelijke zaken uit het verleden. Dat moeten dus kwesties zijn waarbij er een landelijk besluit of landelijk belang speelt, waarbij de gemeente aan de ontvangende kant zit c.q. iets moet inleveren of presteren dat nadelig kan uitpakken voor de eigen bewoners.

Een zeer recent voorbeeld is natuurlijk de vraag naar een permanente vestiging van een AZC binnen onze grenzen. Het sleutelbegrip in de raadsbespreking was “eigen verantwoordelijkheid nemen”, een Balkenendiaans begrip dat alles of niets kan betekenen. Naast deze kwestie noemde ik eerder ook de windmolens langs het Valkenburgse Meer. Maar die laatste zaak zou je wat breder kunnen trekken. Die molens zijn direct verbonden met de wens van hogere overheden om onze groene long met ons laatste stukje uitzicht te verpesten met een woonwijk van allure, die het algemeen belang zou representeren. 


Lucebert versus Dagobert Duck

Hé, dat is grappig ! Het gaat bij de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg over bijna exact dezelfde afweging. Als je de zaak goed ontleedt gaat het in beide kwesties over de natuurlijke omgeving, een groene long of een natte plens, tegenover de macht van het geld. Wat zie Lucebert ook al weer ? “Alles van waarde is kwetsbaar”, of woorden van gelijke strekking. Dat geldt voor de zee maar ook voor het laatste stukje groen en open landschap in onze omgeving. Beiden hebben een onmetelijke waarde die nauwelijks in geld is uit te drukken.

Dubbele moraal

Het standpunt van de verenigde kustgemeenten biedt perspectieven voor de groene long op het Vliegkamp Valkenburg want een betrouwbare overheid zal je nooit kunnen betichten van een dubbele moraal ! Hier ga ik eens over nadenken. De mens is toch wat meer dan een "homo economicus" en dus moet je in economische overwegingen ook die aspecten, die minder makkelijk direct in geld zijn uit te drukken of te waarderen, eigenlijk volwaardig meenemen. Natuur en recreatiemogelijkheden zijn buitengewoon schaarse goederen, die bijvoorbeeld ook zeer belangrijk zijn in de waardering van het vestigingsklimaat van een gemeente. Misschien brengt me dat nog wat verder in de zoektocht naar een afgewogen standpunt over de windmolens op zee. Als ik er uit ben laat ik het u weten !


24 april 2015

Verlengde Westerbaan en de ToeristenlobbyWoensdag 22 april was er een informatieavond georganiseerd door de gemeente Katwijk om inwoners voor te lichten over de plannen die men heeft met de nog niet verlengde Westerbaan. De bijeenkomst werd vooral bezocht door qua leeftijd wat rijpere inwoners die overlast ondervinden van druk verkeer elders in Katwijk. Hun hoop is soms gevestigd op het verschuiven van de problemen naar andere dorpsdelen. Dat is begrijpelijk, maar het is maar zeer de vraag of het zo gaat werken.

Alles is psychologie

Overlast is naast een fysiek te meten kwestie (fijnstof, geluid) ook een psychologisch probleem. Het is op zijn minst onzeker of de onvrede c.q. de overlast die men ervaart gaat afnemen als er x% minder auto’s over de Julianalaan of Zeeweg zouden rijden. De gemeente moet zich bovendien afvragen of we er veel mee opschieten als we in plaats van een X-aantal mensen Y% overlast te bezorgen, straks een veel groter aantal mensen confronteren met dezelfde overlast Y, minus een klein beetje. Wat namelijk vergeten werd tijdens de avond van de gemeente was te constateren dat we met een verlengde Westerbaan de wijk Koestal-Overduin zwaarder gaan belasten. Die wijk ligt ingeklemd tussen aan de ene kant de duinen en aan de andere kant de zeer drukke Boslaan. 


De rekentoets

Wat ook vergeten werd te vermelden is dat de Meeuwenlaan met een aansluiting op de verlengde Westerbaan straks de nieuwe Brouwerstraat gaat worden. Met andere woorden, het zou kortzichtig zijn om in te gaan op het terechte ongenoegen over de minder ideale woonomstandigheden van een beperkte groep inwoners door een veel groter aantal inwoners eveneens op te zadelen met dezelfde of zelfs grotere problemen. En zoals ik hiervoor al opmerkte is het helemaal niet zeker, of zelfs zeer onwaarschijnlijk dat het gemiddelde ongenoegen van die grotere groep heel veel lager zal zijn dan dat van de huidige beperkte groep slachtoffers. Of anders gezegd, de totale hoeveelheid ellende neemt alleen maar toe. En per inwoner gemeten leidt dat vervolgens niet tot een dusdanige afname of “verdunning” van de overlast dat we er echt iets mee opschieten. Lijkt me een leuke opgave voor de rekentoets.

Oplossingen die grotere problemen oproepen

Hieruit blijkt dus dat regeren soms bestaat uit het kiezen van de minst kwalijke variant. Toegeven aan het onderbuikgevoel van “gooi een weg door die duinen” zou alleen maar leiden tot uitbreiding van het aantal overlast ondervindende burgers en hoge kosten die geen rendement opleveren. En KiesKatwijk heeft weinig fiducie in oplossingen die weer nieuwe en grotere problemen veroorzaken. Lees ook dit stukje eens dat ik in een wat verder verleden met een andere pet op schreef over deze kwestie: LINK 

De gedachte dat de wijk Zanderij gebaat zou zijn met een verlengde Westerbaan is echt een illusie. En hoeveel seconden tijdwinst gaat zo'n weg opleveren tegen welke financiële lasten ? En zouden we niet eerst eens de Noordelijke Randweg langs Rijnsburg realiseren ? Lijkt me nuttiger en levert ook meer winst op voor onze bevolking.


Een overval op de gemeente

Waar de overlast ervarende burger meestal niet over nadenkt is dat de gemeente Katwijk er al jaren op uit is om zoveel mogelijk verkeer naar onze woongemeente te lokken. Andere gemeenten in Nederland proberen juist het omgekeerde te bereiken. De gemeente Katwijk wordt in het streven om bezoekers aan te trekken continu aangevuurd door de (overigens ook gemeentelijk gesubsidieerde) toeristenlobby die een leuk centje voor de vrijetijdsindustrie denkt te verdienen aan de bezoekers. Op zichzelf is er niets tegen dat laatste punt, commercie is namelijk niet strafbaar in Nederland.

Hamvraag: Wat is de overheidstaak ?

Vergis u niet, KiesKatwijk is niet tegen toerisme. Wij vinden alleen dat we als gemeente niet een willekeurige sector in het bedrijfsleven moeten financieren. Men moet de eigen broek ophouden zoals elke andere sector dat ook doet. De taak van de gemeente is o.a. om de openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk in te richten, voorzieningen zoals parkeergarages aan te leggen, en in algemene zin toekomstgerichte werkgelegenheid te bevorderen door ruimte en omstandigheden te scheppen waar die bedrijvigheid gedijt. KiesKatwijk is er voorstander van om veel te investeren in het vestigingsklimaat voor kennisintensieve innovatie bedrijvigheid omdat daar de toekomst (voor toekomstige generaties) ligt. Drone Valley is een kans waarop we moeten inspelen. Overheidsgeld verbranden in reclamecampagnes voor het toerisme is een treurige en ineffectieve poging om de vorige oorlog te winnen. Laat de bedrijfstak zijn eigen reclame betalen maar wentel die kosten niet af op de burger.

KiesKatwijk bekijkt het zakelijk, maar toch net even anders

Het zou wel eens goed zijn om de kosten en baten van het gemeentebeleid en ook de gemeentelijke subsidiëring van deze bedrijfstak tegen het licht te houden. Wie profiteert daar nu van en bij wie liggen de kosten en de nadelen of overlast ? En bij die lasten voor de burger moeten we het dus niet alleen hebben over het (direct en indirect) toedelen van zijn belastinggeld aan een commerciële sector, maar ook bijvoorbeeld over de verkeersoverlast waarmee we dit stukje begonnen. En wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van zo’n KW! Label en een nieuwe bureaucratische laag met eisen en richtlijnen voor de vrijwilligersorganisaties die in Katwijk de evenementen op de kaart zetten ?

Kunt u zich voorstellen dat er een bedrijfstak is, laten we zeggen de administratiekantoren of de ZZP’ers in de bouw, die zich brutaalweg tot de gemeente richt met als doel om een half miljoen euro per jaar uit de overheidsruif te trekken om de marketinginspanningen van dat bedrijfsleven te financieren ? Dit! Is Katwijk, want daar gebeurt dat. Het is dus hoog tijd voor meer ratio in het gemeentebeleid en minder onderbuikpolitiek. Daarover een volgende keer meer.12 april 2015

Teleurstellend debat over permanent AZC in KatwijkKiesKatwijk heeft zich naast Hart voor Katwijk als enige partij in de gemeenteraad verzet tegen een onderzoek dat B&W van Katwijk zonder ruggenspraak met de gemeenteraad is gestart naar de mogelijke vestigingsplaats van een permanent asielzoekerscentrum (AZC) in onze gemeente.

Onderbuikgevoelens

Alhoewel we dat wel enigszins verwacht hadden speelden bij de collega partijen vooral de emoties en het politiek correcte denken een hoofdrol. Met dit in het achterhoofd hadden we ook tevoren een strakke redeneerlijn uitgezet die uitsluitend op rationele argumenten was gebaseerd. Daarover straks meer, maar eerst iets over de soms vervelende reacties van enkele raadsleden.

Morele superioriteit

Zoals ook wel verwacht werd soms de gelegenheid te baat genomen om te snoeven over de eigen superieure moraal. We gingen zielige mensen helpen die in grote problemen zaten en daarbij ging het er om “de eigen verantwoordelijkheid te nemen” en het ging om “solidariteit”. KiesKatwijk heeft zoals u kunt zien het daar helemaal niet over. Ook wij willen graag solidair zijn, en dat zijn we als gemeente trouwens al want wij hebben al twee tijdelijke AZC’s met ongeveer 1200 mensen binnen de gemeentegrenzen. Er is verder op dit moment geen enkele gemeente binnen Zuid Holland met een AZC.

Het persoonlijke en het politieke

Probleem is dat men het persoonlijke verward met de politieke taak om een gemeente te besturen. Het staat ieder vrij om een kamer in zijn woning ter beschikking te stellen aan een dakloze of anderszins goede werken te verrichten. Bij het bestuur van een gemeente gaat het om andere zaken, uiteraard niet zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Maar er valt niemand tussen de wal en het schip als dat permanente AZC zeg in Hillegom of in Noordwijk wordt gevestigd in plaats van in Katwijk. Als daar goede harde argumenten voor zijn heeft dat niets met NIMBY (not in my backyard) te maken.

Dubbele moraal

De partijen die zich op de borst trommelen over hun hoge morele standaarden zouden die ook consequent moeten toepassen op alle andere beleidsonderwerpen. Als er straks gesproken gaat worden over de windmolens voor de kust hebben we het over precies dezelfde elementen. Er is een zaak van algemeen belang (asielzoekers huisvesten c.q. duurzame energie opwekken), het Rijk heeft daar de gemeenten bij nodig en vraagt hen een bijdrage in een of andere vorm te leveren. Ik verwacht dus de volgende keer een consequente houding van de partijen die zo goed zijn in het etaleren van politiek correcte standpunten.

We laten dus bij die windmolens het eigenbelang varen en offeren ons belangeloos en zonder enige restricties op voor het hogere doel. Immers we moeten toch onafhankelijk blijven van het roofregime van Poetin en we moeten als goede rentmeesters omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Tegen die achtergrond gaan we dus niet zeuren over geld of dat we een leuk uitzicht willen houden. “Eigen verantwoordelijkheid nemen” noemt KiesKatwijk dat.

Solidariteit en menselijkheid

Als je echt zulke hoge morele standaards in de praktijk wil brengen dan ga je de asielzoekers niet zo ver mogelijk wegstoppen op een stuk niemandsland in de polder. En dat dan in een bijzonder grootschalig locatie waar 1200 mensen op elkaar gepakt zitten. En dan ga je ook niet zeuren of je de kosten van het onderzoekje bij het COA zou kunnen declareren. Het is blijkbaar moeilijk om de Koopman of Kruidenier te scheiden van de Dominee. En dan was er ook nog een raadslid die in de keuze tussen hoofdzaken en bijzaken in dit principiële debat het vooral over de aanleg van een voetpad had.

Ons standpunt over vluchtelingen

Alhoewel dit debat niet over de inhoud van het vluchtelingenbeleid ging wil ik wel zeggen dat wij voorstander zijn van kleinschalige AZC vestigingen die in of  vlakbij de dorpskernen en de voorzieningen worden gesitueerd. Wij zouden dus geen bezwaar aantekenen tegen b.v. het bestemmen van de Mauritsschool voor deze functie, uiteraard onder een aantal normaal te stellen eisen en voorwaarden. Echter alleen als ook andere gemeenten op deze manier hun bijdrage leveren en niet alleen Katwijk. Overigens is een lid van onze fractie actief (geweest) als vrijwilliger bij het AZC.

Boos of teleurgesteld ?

Als u zich afvraagt waarom ik er zo hard invlieg dan heeft dat ook te maken met het feit dat een raadslid mij na afloop van het debat beschuldigde van xenofoob bezig te zijn. Dat is dus een duur woord voor racisme.

Dit is een zware belediging en bovendien onjuist omdat de uitspraak niet wordt ondersteund door de feiten. Het is daarnaast teleurstellend dat iemand met een goede opleiding blijkbaar niet geleerd heeft om goed te luisteren en te analyseren en om logische verbanden en conclusies te trekken uit feitelijke uitspraken.

Verder is het zeer teleurstellend dat mijn gehele spreektijd is kapot geïnterrumpeerd zodat ik niet genoeg tijd overhield om ons standpunt te verduidelijken. Het leverde ook een zeer gefragmenteerd debat op. Ik heb achteraf de tijden gemeten en het blijkt dat 60% van mijn beperkte spreektijd is opgeslokt door interrupties van anderen, die overigens meestal niet te zake waren.

Xenofobie

Het lijkt me gezien alle commotie goed om de letterlijke tekst te volgen die ik voorafgaande aan de vergadering heb opgesteld en die ik in het debat heb gevolgd. Dan kan iedereen zelf concluderen of hier sprake is van xenofobie.


Redeneerlijn bij agendapunt “permanent AZC”

  • We spreken zeer beslist niet over de inhoud van het vluchtelingenbeleid/asielzoekersbeleid, dat wordt namelijk in Europa en in Den Haag bepaalt. De discussie draait om de vraag of er voor de gemeente Katwijk een rol is weggelegd in de uitvoering van dat beleid of dat dit beter elders kan geschieden.

  • We hanteren een nuchtere, zakelijke benadering van het probleem, en dus geen emotie gedreven zienswijze, zoals die soms door zowel voor- als tegenstanders van het asielzoekersbeleid wordt gedemonstreerd.

  • Het gaat dus over het draagvlak en de draagkracht van Katwijk en haar inwoners in relatie tot de door het Rijk gevraagde inzet, en zeer beslist ook in relatie met dat wat andere gemeenten in onze provincie te bieden hebben.

  • Dit tegen de achtergrond dat er sprake is van exponentiële groei van het aantal instromende vluchtelingen. Vorig jaar is de instroom verdubbeld en op dit moment hebben we al meer instromers dan dat hele vorige jaar. Dit betekent dat er sprake is van een serieus probleem in Nederland dat van het Rijk een professionele aanpak vraagt.

  • Ons uitgangspunt is dat het Rijk er voor moet zorgen dat er een evenwichtige verdeling van de lasten ontstaat die met deze problematiek samenhangen. Wij vinden ook dat bestuurders van Katwijk niet moeten streven daarbij het beste jongetje van de klas te willen zijn.

  • Wat dat laatste betreft het volgende.  Hogere overheden maken in ruime mate gebruik van eenzijdige afwentelingsmechanismen om de eigen problemen op te lossen. Specifiek voor Katwijk zijn de volgende zaken daarvan willekeurige voorbeelden:
Het voormalig Vliegkamp Valkenburg vormt een groene long midden in het meest dichtbevolkte gebied van Nederland. De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid Holland offeren dit kostbare gebied gaarne op om de eigen ambities te kunnen realiseren. De Katwijkers zitten op de blaren.

Als het gaat om behoud van een  open landschap en groen dan kiest de provincie voor de Bollenstreek en wordt de groene long die het Vliegkamp vormt blijmoedig opgeofferd tegen alle hoofdprincipes van ruimtelijke ordening in, zoals vastgelegd in de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Hetzelfde principe van eenzijdig de lasten bij Katwijk leggen en de lusten aan anderen toewijzen zien we bij de mogelijke plaatsing van 700 windmolens dicht op de kust.

De Rijnlandroute wordt ter hoogte van Voorschoten in een tunnel aangelegd en ter hoogte van de gemeente Leiden op verdiepte wijze aan het zicht onttrokken. Katwijk krijgt ter hoogte van Valkenburg een vierbaans bovengrondse snelweg in de maag gesplitst en er wordt verwacht dat wij de opwaardering van de provinciale weg N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn zelf bekostigen.

Overigens betalen wij per inwoners het hoogste bedrag per inwoners mee aan de Rijnlandroute, een bedrag dat zelfs hoger is als de Leidenaar bijdraagt, terwijl de Rijnlandroute een ringweg om Leiden is.

Ook op andere gebieden, zoals bij de huisvesting van arbeidsmigranten, staat Katwijk blijkbaar altijd bovenaan het lijstje om regionale of landelijke problemen op te lossen.
Bij de verdubbeling van het aantal asielzoekers in het Katwijkse “tijdelijke” AZC kostte het de grootste moeite om de daardoor keihard benodigde verkeersvoorzieningen geregeld te krijgen. De provincie was niet thuis om de N441, die geen voetpaden kent, aan te passen.
  • KiesKatwijk is het goed zat dat wij zoals ze in Brabant zeggen “aan de achterste tiet hangen” en eist van onze bestuurders dat ze zich assertief opstellen ten bate van het belang van Katwijk en haar inwoners.

  • Er is in de hele provincie Zuid Holland geen enkele gemeente behalve Katwijk die al een AZC binnen haar grenzen heeft, het ligt dus voor de hand om eerst elders in de provincie te winkelen als er ruimte voor een permanent AZC moet worden gevonden.
N.B. hierbij zou uitgegaan kunnen worden van objectieve criteria zoals het relatieve aantal bijstandsklanten, het gemiddelde inkomensniveau in de gemeente, en het reeds aanwezige aantal vreemdelingen binnen de gemeentegrenzen.
Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar de ruimtelijke mogelijkheden, waarbij KiesKatwijk voorstander is van kleinschalige oplossingen die in de nabijheid van voorzieningen binnen het stedelijk gebied zijn gesitueerd en niet in de polder.
  • Wij constateren dat er een belofte ligt naar de omwonenden dat het tijdelijke AZC geen definitieve vestiging zou worden.

  • Concluderend vindt KiesKatwijk dat op grond van voorgaande argumenten onze gemeente niet positief zou moeten reageren op een willekeurig aan Katwijk gericht verzoek om een permanent grootschalig AZC te huisvesten.

Luister hier vanaf 11 uur en minuut 47 naar een radio interview over dit onderwerp op RTV Katwijk http://radio.rtvkatwijk.nl/v2/?page_id=417

Social Icons


Featured Posts