10 april 2015

Projectlocatie Valkenburg in grote problemenMotie Gemeente Wassenaar: Een alternatief voor Valkenburg

De Raad van Wassenaar heeft op 7 april jl. een belangrijke motie aangenomen over de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Interessant daarbij waren enkele opmerkingen van de verantwoordelijke wethouder Maat die een terugmelding deed over een gesprek d.d. 30 maart met gedeputeerde Veldhuijzen van de provincie Zuid Holland. Gelukkig dat de raadsleden uit de naburige gemeente Katwijk op deze manier ook op de hoogte kunnen blijven van de actuele ontwikkelingen rond de Projectlocatie Valkenburg.

Uit die terugmelding blijkt dat de provincie vasthoudt aan haar eis dat de eventuele bebouwing van het vliegveld in de richting van Noord naar Zuid plaatsvindt. De propagandisten van het ongewisse woningbouwavontuur willen dat koste wat het kost voorkomen. Ze willen gewoon in de buurt van het platform midden op het terrein beginnen. Daardoor hoeven ze voorlopig geen investeringen te doen in infrastructuur en kunnen ze gebruik maken van gronden die al in het bezit zijn van het Rijksvastgoedbedrijf.

Woningbouwavontuur ten dode opgeschreven

De simpele waarheid is dat het woningbouwavontuur gewoon niet rendabel te krijgen is ondanks het feit dat de grond voor noppes is verkregen. Aan de noordelijke kant van het vliegveld (langs de Tjalmaweg) moeten aanvullend gronden van particulieren worden gekocht. En als er grond voor de normale marktconforme prijs moet worden aangekocht dan kan het project niet van de grond worden getrokken. Je zou zeggen dat je dat dan ook niet moet willen. Maar het Rijksvastgoedbedrijf denkt daar anders over. Ze denken niet in maatschappelijk belangen en risico’s maar leven mentaal in een ander universum. Laten we zeggen dat het meer aansluit op het wereldbeeld van de ABN Amro.

De reden van de provinciale eis om in het Noorden te beginnen is dat de provincie wil voorkomen dat de groene buffer verpest is als er halverwege moet worden gestopt met het kansloze project. In het nauwelijks denkbare geval dat er toch wordt gestart met woningbouw, ondanks het zeer slechte perspectief, dan is de kans op mislukking halverwege de rit heel erg groot. Verder stelt de provincie als eis dat als de topwoningen voor buitenlanders niet worden gerealiseerd de grond die hierbij betrokken is wordt teruggegeven aan de groene buffer. Het is op voorhand duidelijk dat die "topwoningen" aldaar niet realiseerbaar zijn. Alweer een aanslag op de potentiële verdiencapaciteit van dit project dat ooit was opgezet om een geldmotor te zijn.


Rijksvastgoedbedrijf in de problemen

Als we daarbij betrekken dat inmiddels op rijksniveau is vastgesteld dat het Rijk niet geïnteresseerd is in woningbouw, en daarom ook het Rijksvastgoedbedrijf heeft verboden om deel te nemen in een Bv’tje dat de gebiedsontwikkeling zou moeten uitvoeren, dan kunnen we denk ik veilig concluderen dat het woningbouwplan feitelijk gewoon onhaalbaar is. Geen enkele marktpartij zal hier instappen. Het is dus even wachten op het moment dat het failliet van de Projectlocatie Valkenburg  niet meer ontkend kan worden.

Die conclusie hebben ze blijkbaar ook in Wassenaar getrokken want ze beginnen er al na te denken over alternatieve bestemmingen, zoals Drone Valley.

Daarover heeft de Wassenaarse politiek unaniem een motie aangenomen in de gemeenteraad. In bovenstaand videofragment van ongeveer een kwartier kunt u de discussie hierover volgen. De motie heeft de volgende inhoud:

Motie

Gezien

1.   De  ‘Ontwikkelstrategie locatie Valkenburg’ en  ‘Kwaliteitsatlas locatie Valkenburg’

2.   Het rapport ‘Verkenning Groene Buffer en Tijdelijk Gebruik Locatie Valkenburg’

3.   De recente discussie over de mogelijke bestemming van het vliegveld Valkenburg als een centrum voor de ontwikkeling van drones.


Stelt vast dat

1.   Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Katwijk, B&W van Wassenaar op geen enkele wijze heeft betrokken bij de totstandkoming van de Ontwikkelstrategie en Kwaliteitsatlas, terwijl de colleges gezamenlijk opdracht hebben gegeven tot het opstellen van het rapport over de Groene Buffer;

2.   De Ontwikkelstrategie in strijd is met de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland waar het gaat om:

a)   Starten met bouwen vanaf het noorden van de bouwlocatie
b)   Het toevoegen van grond aan de buffer wanneer er minder vraag is naar woningen in het top-milieu

3.   In geen van de documenten rekening gehouden wordt met het standpunt van de gemeente Wassenaar dat de buffer tussen Katwijk en Wassenaar een bufferbreedte van minimaal 1500 meter moet bedragen.

Is van mening dat

1.   Het van regionaal belang is dat er in de dichtbebouwde randstand een groene buffer tussen kust en groene hart in stand blijft;

2.   De groene buffer en de plannen voor inrichting van het voormalig vliegveld, integraal ontwikkeld moeten worden, en dat het alleen al om die reden onaanvaardbaar is dat het college van B&W van Katwijk wel betrokken is bij een inrichtingsplan voor de buffer en B&W van Wassenaar niet bij de plannen voor woningbouw;

3.   Een groene buffer van 1500 meter tussen de nieuwbouw op Valkenburg en de bebouwde kom van Wassenaar in stand moet blijven;

4.   Het onderzoeksrapport geen basis biedt voor een discussie over de inrichting van en de toegang tot de groene buffer omdat er geen onderzoek is gedaan naar de door Wassenaar gewenste brede buffer;

5.   Een integrale ontwikkeling van het gebied door de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en de Provincie Zuid-Holland zeer gewenst is om tot een optimale inrichting van het gebied te komen.

Draagt het college op om

1.   Voor 15 september 2015 alternatief plan te ontwikkelen voor het Strategie document van het college van B&W van Katwijk en het RVB waarin de ontwikkeling van het voormalig vliegveld Valkenburg wordt gerealiseerd met respect voor de open ruimte;

2.   Te onderzoeken of Wassenaar zich juridisch kan verweren tegen de huidige plannen in het Strategie document;

3.   Zich in te spannen om als volwaardige partner betrokken te worden bij de ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg;

4.   Geen onomkeerbare stappen te nemen waar het gaat om de inrichting van het voormalig vliegveld voordat er integraal plan is dat gesteund wordt door de Raad van Wassenaar.

5.   Opnieuw de positie van de zweefvliegers onder de aandacht van het RVB en het college van B&W van Katwijk te brengen;

6.   Het standpunt van de Raad over te brengen aan de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het RVB.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts