12 april 2015

Teleurstellend debat over permanent AZC in KatwijkKiesKatwijk heeft zich naast Hart voor Katwijk als enige partij in de gemeenteraad verzet tegen een onderzoek dat B&W van Katwijk zonder ruggenspraak met de gemeenteraad is gestart naar de mogelijke vestigingsplaats van een permanent asielzoekerscentrum (AZC) in onze gemeente.

Onderbuikgevoelens

Alhoewel we dat wel enigszins verwacht hadden speelden bij de collega partijen vooral de emoties en het politiek correcte denken een hoofdrol. Met dit in het achterhoofd hadden we ook tevoren een strakke redeneerlijn uitgezet die uitsluitend op rationele argumenten was gebaseerd. Daarover straks meer, maar eerst iets over de soms vervelende reacties van enkele raadsleden.

Morele superioriteit

Zoals ook wel verwacht werd soms de gelegenheid te baat genomen om te snoeven over de eigen superieure moraal. We gingen zielige mensen helpen die in grote problemen zaten en daarbij ging het er om “de eigen verantwoordelijkheid te nemen” en het ging om “solidariteit”. KiesKatwijk heeft zoals u kunt zien het daar helemaal niet over. Ook wij willen graag solidair zijn, en dat zijn we als gemeente trouwens al want wij hebben al twee tijdelijke AZC’s met ongeveer 1200 mensen binnen de gemeentegrenzen. Er is verder op dit moment geen enkele gemeente binnen Zuid Holland met een AZC.

Het persoonlijke en het politieke

Probleem is dat men het persoonlijke verward met de politieke taak om een gemeente te besturen. Het staat ieder vrij om een kamer in zijn woning ter beschikking te stellen aan een dakloze of anderszins goede werken te verrichten. Bij het bestuur van een gemeente gaat het om andere zaken, uiteraard niet zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Maar er valt niemand tussen de wal en het schip als dat permanente AZC zeg in Hillegom of in Noordwijk wordt gevestigd in plaats van in Katwijk. Als daar goede harde argumenten voor zijn heeft dat niets met NIMBY (not in my backyard) te maken.

Dubbele moraal

De partijen die zich op de borst trommelen over hun hoge morele standaarden zouden die ook consequent moeten toepassen op alle andere beleidsonderwerpen. Als er straks gesproken gaat worden over de windmolens voor de kust hebben we het over precies dezelfde elementen. Er is een zaak van algemeen belang (asielzoekers huisvesten c.q. duurzame energie opwekken), het Rijk heeft daar de gemeenten bij nodig en vraagt hen een bijdrage in een of andere vorm te leveren. Ik verwacht dus de volgende keer een consequente houding van de partijen die zo goed zijn in het etaleren van politiek correcte standpunten.

We laten dus bij die windmolens het eigenbelang varen en offeren ons belangeloos en zonder enige restricties op voor het hogere doel. Immers we moeten toch onafhankelijk blijven van het roofregime van Poetin en we moeten als goede rentmeesters omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Tegen die achtergrond gaan we dus niet zeuren over geld of dat we een leuk uitzicht willen houden. “Eigen verantwoordelijkheid nemen” noemt KiesKatwijk dat.

Solidariteit en menselijkheid

Als je echt zulke hoge morele standaards in de praktijk wil brengen dan ga je de asielzoekers niet zo ver mogelijk wegstoppen op een stuk niemandsland in de polder. En dat dan in een bijzonder grootschalig locatie waar 1200 mensen op elkaar gepakt zitten. En dan ga je ook niet zeuren of je de kosten van het onderzoekje bij het COA zou kunnen declareren. Het is blijkbaar moeilijk om de Koopman of Kruidenier te scheiden van de Dominee. En dan was er ook nog een raadslid die in de keuze tussen hoofdzaken en bijzaken in dit principiële debat het vooral over de aanleg van een voetpad had.

Ons standpunt over vluchtelingen

Alhoewel dit debat niet over de inhoud van het vluchtelingenbeleid ging wil ik wel zeggen dat wij voorstander zijn van kleinschalige AZC vestigingen die in of  vlakbij de dorpskernen en de voorzieningen worden gesitueerd. Wij zouden dus geen bezwaar aantekenen tegen b.v. het bestemmen van de Mauritsschool voor deze functie, uiteraard onder een aantal normaal te stellen eisen en voorwaarden. Echter alleen als ook andere gemeenten op deze manier hun bijdrage leveren en niet alleen Katwijk. Overigens is een lid van onze fractie actief (geweest) als vrijwilliger bij het AZC.

Boos of teleurgesteld ?

Als u zich afvraagt waarom ik er zo hard invlieg dan heeft dat ook te maken met het feit dat een raadslid mij na afloop van het debat beschuldigde van xenofoob bezig te zijn. Dat is dus een duur woord voor racisme.

Dit is een zware belediging en bovendien onjuist omdat de uitspraak niet wordt ondersteund door de feiten. Het is daarnaast teleurstellend dat iemand met een goede opleiding blijkbaar niet geleerd heeft om goed te luisteren en te analyseren en om logische verbanden en conclusies te trekken uit feitelijke uitspraken.

Verder is het zeer teleurstellend dat mijn gehele spreektijd is kapot geïnterrumpeerd zodat ik niet genoeg tijd overhield om ons standpunt te verduidelijken. Het leverde ook een zeer gefragmenteerd debat op. Ik heb achteraf de tijden gemeten en het blijkt dat 60% van mijn beperkte spreektijd is opgeslokt door interrupties van anderen, die overigens meestal niet te zake waren.

Xenofobie

Het lijkt me gezien alle commotie goed om de letterlijke tekst te volgen die ik voorafgaande aan de vergadering heb opgesteld en die ik in het debat heb gevolgd. Dan kan iedereen zelf concluderen of hier sprake is van xenofobie.


Redeneerlijn bij agendapunt “permanent AZC”

  • We spreken zeer beslist niet over de inhoud van het vluchtelingenbeleid/asielzoekersbeleid, dat wordt namelijk in Europa en in Den Haag bepaalt. De discussie draait om de vraag of er voor de gemeente Katwijk een rol is weggelegd in de uitvoering van dat beleid of dat dit beter elders kan geschieden.

  • We hanteren een nuchtere, zakelijke benadering van het probleem, en dus geen emotie gedreven zienswijze, zoals die soms door zowel voor- als tegenstanders van het asielzoekersbeleid wordt gedemonstreerd.

  • Het gaat dus over het draagvlak en de draagkracht van Katwijk en haar inwoners in relatie tot de door het Rijk gevraagde inzet, en zeer beslist ook in relatie met dat wat andere gemeenten in onze provincie te bieden hebben.

  • Dit tegen de achtergrond dat er sprake is van exponentiële groei van het aantal instromende vluchtelingen. Vorig jaar is de instroom verdubbeld en op dit moment hebben we al meer instromers dan dat hele vorige jaar. Dit betekent dat er sprake is van een serieus probleem in Nederland dat van het Rijk een professionele aanpak vraagt.

  • Ons uitgangspunt is dat het Rijk er voor moet zorgen dat er een evenwichtige verdeling van de lasten ontstaat die met deze problematiek samenhangen. Wij vinden ook dat bestuurders van Katwijk niet moeten streven daarbij het beste jongetje van de klas te willen zijn.

  • Wat dat laatste betreft het volgende.  Hogere overheden maken in ruime mate gebruik van eenzijdige afwentelingsmechanismen om de eigen problemen op te lossen. Specifiek voor Katwijk zijn de volgende zaken daarvan willekeurige voorbeelden:
Het voormalig Vliegkamp Valkenburg vormt een groene long midden in het meest dichtbevolkte gebied van Nederland. De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid Holland offeren dit kostbare gebied gaarne op om de eigen ambities te kunnen realiseren. De Katwijkers zitten op de blaren.

Als het gaat om behoud van een  open landschap en groen dan kiest de provincie voor de Bollenstreek en wordt de groene long die het Vliegkamp vormt blijmoedig opgeofferd tegen alle hoofdprincipes van ruimtelijke ordening in, zoals vastgelegd in de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Hetzelfde principe van eenzijdig de lasten bij Katwijk leggen en de lusten aan anderen toewijzen zien we bij de mogelijke plaatsing van 700 windmolens dicht op de kust.

De Rijnlandroute wordt ter hoogte van Voorschoten in een tunnel aangelegd en ter hoogte van de gemeente Leiden op verdiepte wijze aan het zicht onttrokken. Katwijk krijgt ter hoogte van Valkenburg een vierbaans bovengrondse snelweg in de maag gesplitst en er wordt verwacht dat wij de opwaardering van de provinciale weg N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn zelf bekostigen.

Overigens betalen wij per inwoners het hoogste bedrag per inwoners mee aan de Rijnlandroute, een bedrag dat zelfs hoger is als de Leidenaar bijdraagt, terwijl de Rijnlandroute een ringweg om Leiden is.

Ook op andere gebieden, zoals bij de huisvesting van arbeidsmigranten, staat Katwijk blijkbaar altijd bovenaan het lijstje om regionale of landelijke problemen op te lossen.
Bij de verdubbeling van het aantal asielzoekers in het Katwijkse “tijdelijke” AZC kostte het de grootste moeite om de daardoor keihard benodigde verkeersvoorzieningen geregeld te krijgen. De provincie was niet thuis om de N441, die geen voetpaden kent, aan te passen.
  • KiesKatwijk is het goed zat dat wij zoals ze in Brabant zeggen “aan de achterste tiet hangen” en eist van onze bestuurders dat ze zich assertief opstellen ten bate van het belang van Katwijk en haar inwoners.

  • Er is in de hele provincie Zuid Holland geen enkele gemeente behalve Katwijk die al een AZC binnen haar grenzen heeft, het ligt dus voor de hand om eerst elders in de provincie te winkelen als er ruimte voor een permanent AZC moet worden gevonden.
N.B. hierbij zou uitgegaan kunnen worden van objectieve criteria zoals het relatieve aantal bijstandsklanten, het gemiddelde inkomensniveau in de gemeente, en het reeds aanwezige aantal vreemdelingen binnen de gemeentegrenzen.
Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar de ruimtelijke mogelijkheden, waarbij KiesKatwijk voorstander is van kleinschalige oplossingen die in de nabijheid van voorzieningen binnen het stedelijk gebied zijn gesitueerd en niet in de polder.
  • Wij constateren dat er een belofte ligt naar de omwonenden dat het tijdelijke AZC geen definitieve vestiging zou worden.

  • Concluderend vindt KiesKatwijk dat op grond van voorgaande argumenten onze gemeente niet positief zou moeten reageren op een willekeurig aan Katwijk gericht verzoek om een permanent grootschalig AZC te huisvesten.

Luister hier vanaf 11 uur en minuut 47 naar een radio interview over dit onderwerp op RTV Katwijk http://radio.rtvkatwijk.nl/v2/?page_id=417

1 opmerking:

Social Icons


Featured Posts