24 april 2015

Verlengde Westerbaan en de ToeristenlobbyWoensdag 22 april was er een informatieavond georganiseerd door de gemeente Katwijk om inwoners voor te lichten over de plannen die men heeft met de nog niet verlengde Westerbaan. De bijeenkomst werd vooral bezocht door qua leeftijd wat rijpere inwoners die overlast ondervinden van druk verkeer elders in Katwijk. Hun hoop is soms gevestigd op het verschuiven van de problemen naar andere dorpsdelen. Dat is begrijpelijk, maar het is maar zeer de vraag of het zo gaat werken.

Alles is psychologie

Overlast is naast een fysiek te meten kwestie (fijnstof, geluid) ook een psychologisch probleem. Het is op zijn minst onzeker of de onvrede c.q. de overlast die men ervaart gaat afnemen als er x% minder auto’s over de Julianalaan of Zeeweg zouden rijden. De gemeente moet zich bovendien afvragen of we er veel mee opschieten als we in plaats van een X-aantal mensen Y% overlast te bezorgen, straks een veel groter aantal mensen confronteren met dezelfde overlast Y, minus een klein beetje. Wat namelijk vergeten werd tijdens de avond van de gemeente was te constateren dat we met een verlengde Westerbaan de wijk Koestal-Overduin zwaarder gaan belasten. Die wijk ligt ingeklemd tussen aan de ene kant de duinen en aan de andere kant de zeer drukke Boslaan. 


De rekentoets

Wat ook vergeten werd te vermelden is dat de Meeuwenlaan met een aansluiting op de verlengde Westerbaan straks de nieuwe Brouwerstraat gaat worden. Met andere woorden, het zou kortzichtig zijn om in te gaan op het terechte ongenoegen over de minder ideale woonomstandigheden van een beperkte groep inwoners door een veel groter aantal inwoners eveneens op te zadelen met dezelfde of zelfs grotere problemen. En zoals ik hiervoor al opmerkte is het helemaal niet zeker, of zelfs zeer onwaarschijnlijk dat het gemiddelde ongenoegen van die grotere groep heel veel lager zal zijn dan dat van de huidige beperkte groep slachtoffers. Of anders gezegd, de totale hoeveelheid ellende neemt alleen maar toe. En per inwoner gemeten leidt dat vervolgens niet tot een dusdanige afname of “verdunning” van de overlast dat we er echt iets mee opschieten. Lijkt me een leuke opgave voor de rekentoets.

Oplossingen die grotere problemen oproepen

Hieruit blijkt dus dat regeren soms bestaat uit het kiezen van de minst kwalijke variant. Toegeven aan het onderbuikgevoel van “gooi een weg door die duinen” zou alleen maar leiden tot uitbreiding van het aantal overlast ondervindende burgers en hoge kosten die geen rendement opleveren. En KiesKatwijk heeft weinig fiducie in oplossingen die weer nieuwe en grotere problemen veroorzaken. Lees ook dit stukje eens dat ik in een wat verder verleden met een andere pet op schreef over deze kwestie: LINK 

De gedachte dat de wijk Zanderij gebaat zou zijn met een verlengde Westerbaan is echt een illusie. En hoeveel seconden tijdwinst gaat zo'n weg opleveren tegen welke financiële lasten ? En zouden we niet eerst eens de Noordelijke Randweg langs Rijnsburg realiseren ? Lijkt me nuttiger en levert ook meer winst op voor onze bevolking.


Een overval op de gemeente

Waar de overlast ervarende burger meestal niet over nadenkt is dat de gemeente Katwijk er al jaren op uit is om zoveel mogelijk verkeer naar onze woongemeente te lokken. Andere gemeenten in Nederland proberen juist het omgekeerde te bereiken. De gemeente Katwijk wordt in het streven om bezoekers aan te trekken continu aangevuurd door de (overigens ook gemeentelijk gesubsidieerde) toeristenlobby die een leuk centje voor de vrijetijdsindustrie denkt te verdienen aan de bezoekers. Op zichzelf is er niets tegen dat laatste punt, commercie is namelijk niet strafbaar in Nederland.

Hamvraag: Wat is de overheidstaak ?

Vergis u niet, KiesKatwijk is niet tegen toerisme. Wij vinden alleen dat we als gemeente niet een willekeurige sector in het bedrijfsleven moeten financieren. Men moet de eigen broek ophouden zoals elke andere sector dat ook doet. De taak van de gemeente is o.a. om de openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk in te richten, voorzieningen zoals parkeergarages aan te leggen, en in algemene zin toekomstgerichte werkgelegenheid te bevorderen door ruimte en omstandigheden te scheppen waar die bedrijvigheid gedijt. KiesKatwijk is er voorstander van om veel te investeren in het vestigingsklimaat voor kennisintensieve innovatie bedrijvigheid omdat daar de toekomst (voor toekomstige generaties) ligt. Drone Valley is een kans waarop we moeten inspelen. Overheidsgeld verbranden in reclamecampagnes voor het toerisme is een treurige en ineffectieve poging om de vorige oorlog te winnen. Laat de bedrijfstak zijn eigen reclame betalen maar wentel die kosten niet af op de burger.

KiesKatwijk bekijkt het zakelijk, maar toch net even anders

Het zou wel eens goed zijn om de kosten en baten van het gemeentebeleid en ook de gemeentelijke subsidiëring van deze bedrijfstak tegen het licht te houden. Wie profiteert daar nu van en bij wie liggen de kosten en de nadelen of overlast ? En bij die lasten voor de burger moeten we het dus niet alleen hebben over het (direct en indirect) toedelen van zijn belastinggeld aan een commerciële sector, maar ook bijvoorbeeld over de verkeersoverlast waarmee we dit stukje begonnen. En wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van zo’n KW! Label en een nieuwe bureaucratische laag met eisen en richtlijnen voor de vrijwilligersorganisaties die in Katwijk de evenementen op de kaart zetten ?

Kunt u zich voorstellen dat er een bedrijfstak is, laten we zeggen de administratiekantoren of de ZZP’ers in de bouw, die zich brutaalweg tot de gemeente richt met als doel om een half miljoen euro per jaar uit de overheidsruif te trekken om de marketinginspanningen van dat bedrijfsleven te financieren ? Dit! Is Katwijk, want daar gebeurt dat. Het is dus hoog tijd voor meer ratio in het gemeentebeleid en minder onderbuikpolitiek. Daarover een volgende keer meer.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts