23 mei 2015

Ondergrondse fietsenmolens op zeeKiesKatwijk heeft met steun van enkele andere fracties in de gemeenteraad enkele maanden geleden een motie ingediend om te onderzoeken wat een ondergrondse fietsenstalling zou kosten onder het Andreasplein. Wethouder Knape heeft dit laten onderzoeken en het kost blijkbaar ongeveer 2 miljoen euro om zoiets aan te leggen. Uiteraard zijn er ook jaarlijkse kosten voor de exploitatie. Hoe dat precies in elkaar zit moet ik nog onderzoeken want de onderliggende stukken zijn mij nog niet bekend.


Zielige vertoning

Waar het om gaat is dat het College direct met de hoogste spoed een persbericht de wereld in heeft gestuurd waarin staat dat dit idee onhaalbaar is. Een doorzichtige poging om een fait accompli te scheppen. Of het financieel haalbaar is hangt af van je politieke mening. De vraag is of je het bedrag er voor over hebt. Het bedrag is ongeveer 1,5 keer De Schuit om een willekeurig voorbeeld te noemen. Ik ben wel benieuwd naar wat de hele herinrichting van de Princestraat gaat kosten en in welke verhouding dit staat tot de 2 miljoen. Als je kijkt wat we over hebben voor het parkeren van auto’s heb je ook een vergelijkingsmaat. Schrijf het bedrag trouwens af over 50 jaar en kijk dan nog eens. Maar goed dat is economisme volgens Jesse Klaver en dat zouden we niet meer doen.

Wat heb je er voor over ?

De vraag die natuurlijk centraal moet staan is wat het maatschappelijk rendement van zo’n investering is. Wat heb je er voor over ? En ook timing is belangrijk want het Andreasplein gaat binnenkort op de schop, dus moet je het ijzer nu smeden. We komen daar later nog uitgebreider op terug want hier is veel over te zeggen.

Gratis

Als we het gratis autoparkeren op zondag afschaffen dan is de fietskelder onder het Andreasplein helemaal gratis voor de gemeente !

Het kan verkeren

Voor dit moment houden we alleen de zwakke argumentatie van het College even tegen het licht omdat dat gewoon wel lollig en tevens nogal onthullend is. Ik heb dat gedaan door het originele persbericht van de gemeente naast een gewijzigde  versie te zetten die u aan de rechter kant hieronder ziet. Rechts heb ik in wezen niets anders gedaan dan het onderwerp “Ondergrondse fietsenstalling” te vervangen door “Windmolens op zee”. “Het kan verkeren” zei Brederoo reeds. Lees en geniet, en trek daarna uw eigen conclusies:

Ondergrondse fietsenstalling Andreasplein niet haalbaar

De gemeente Katwijk  heeft onderzocht of  de bouw van een fietsenstalling onder het Andreasplein haalbaar is. Dat blijkt niet zo te zijn. Na uitvoering van het project “Aantrekkelijk centrum” zullen er genoeg plaatsen zijn om de piek in fiets parkeren op te vangen. Het risico op verkeerd geparkeerde fietsen neemt toe. Bovendien is de investering  fors:  € 2 miljoen voor de aanleg en elk jaar ruim € 130.000 voor beheer en onderhoud. Daartegenover staan geen inkomsten. Het uitgangspunt is: ‘stallen is gratis’.  Het college van B&W onderschrijft de conclusies en  stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. 

 Vorig jaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Nota van Uitgangspunten “Aantrekkelijk centrum”. Er is toen een amendement aangenomen om onderzoek te doen of de aanleg van een fietsenstalling onder het Andreasplein technische en financieel haalbaar is. De gemeente heeft voor het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van onderzoeken uitgevoerd  door  CROW (CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) en eerder uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding van vragen over  fiets parkeren voor het project Kustwerk Katwijk en de Nota van Uitgangspunten Boulevard.  
Fietser wil dichtbij parkeren
Het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling zou betekenen dat alle geplande extra plekken op straat verdwijnen. Wethouder Jacco Knape: “Uit onderzoek blijkt dat fietsers hun fiets zo dicht mogelijk willen parkeren bij de plek waar men wil zijn in het centrum en bij het strand. Bij die plekken moet je het fiets parkeren faciliteren”. 


Dure investering
Bovendien zou het gaan om een forse investering. De aanleg kost  € 2 miljoen. Het beheer en onderhoud kosten jaarlijks ruim € 130.000. De fietsenstalling levert geen inkomsten op omdat het stallen van een fiets gratis is. Het college van B&W onderschrijft de conclusies van het onderzoek en stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit onderwerp binnenkort bespreken.Een deel van het centrum van Katwijk aan Zee wordt opnieuw ingericht. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid moeten voor bewoners, bezoekers en ondernemers beter worden. Hier wordt een herinrichtingsplan voor gemaakt. In dit plan moet ook worden opgenomen dat er 97 auto parkeerplaatsen minder komen in het centrum. Om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te laten denken bij het opstellen van de plannen is een klankbordgroep opgericht. Op 11 mei jl. is het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het centrum gepresenteerd aan belangstellenden. Dit plan wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.


Noot aan de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Appelo  van de gemeente Katwijk, tel. 071 406 5448  of via het e-mailadres communicatie@katwijk.nl.

Verplaatsing windmolens op zee niet haalbaar

Het kabinet  heeft onderzocht of  de verplaatsing van windmolens voor de kust van Katwijk haalbaar is. Dat blijkt niet zo te zijn. Door verplaatsing van de windmolens naar “IJmuiden ver” zal het tekort en de piek in het energieverbruik niet kunnen worden opgevangen. Het risico van de afhankelijkheid van Rusland neemt dus toe. Bovendien is de investering  fors:  € 900 miljoen extra voor de aanleg en elk jaar nog een aanzienlijk bedrag voor bijkomende kosten. Daartegenover staan geen inkomsten. Het uitgangspunt is: ‘energie mag niet duurder worden en de belasting moet omlaag’.  Het college van B&W onderschrijft de conclusies en  stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. 
Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een besluit genomen over Windenergie op zee. Er is toen een amendement aangenomen om onderzoek te doen of de verplaatsing van de 700 windmolens voor Katwijk naar het gebied “IJmuiden Ver” technische en financieel haalbaar is. De gemeente heeft voor het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van onderzoeken uitgevoerd  door  deskundigen op het gebied van windenergie en eerder uitgevoerde onderzoeken naar aanleiding van vragen over  fiets parkeren door KiesKatwijk en de Nota van Uitgangspunten Boulevard. 

Gebruiker wil betaalbare energie

Het verplaatsen van windmolens op zee  zou betekenen dat de energietarieven verhoogd moeten worden zodat ze 900 miljoen meer opbrengen, of dat de belastingen die meerkosten moeten opbrengen. Wethouder Jacco Knape: “Uit onderzoek blijkt dat mensen voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Daarop moeten we de mensen faciliteren want anders worden we niet herkozen”.
Dure investering
Bovendien zou het gaan om een forse investering. De verplaatsing kost  € 900  miljoen. Het extra beheer en onderhoud kosten jaarlijks ook een enorm bedrag. De verplaatsing levert geen extra  inkomsten op omdat de energietarieven niet worden aangepast. Het college van B&W onderschrijft de conclusies van het onderzoek en stelt de gemeenteraad voor om het idee los te laten. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit onderwerp binnenkort bespreken.

Een belangrijk deel van onze opwekking van energie wordt opnieuw ingericht. De duurzaamheid moet beter worden, en de afhankelijkheid van foute regimes moet verminderen voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hier wordt een herinrichtingsplan voor gemaakt. In dit plan moet ook worden opgenomen dat er 700 windturbines bij komen op de Noordzee. Om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te laten denken bij het opstellen van de plannen is zoals gebruikelijk een klankbordgroep opgericht. Binnenkort  wordt het voorlopige ontwerp voor de herinrichting   gepresenteerd aan belangstellenden. Dit plan wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken.

Noot aan de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Appelo  van de gemeente Katwijk, tel. 071 406 5448  of via het e-mailadres communicatie@katwijk.nl.

20 mei 2015

Hoe lang is een Katwijker ?Aardrijkskunde is niet sexy

Onlangs kreeg KiesKatwijk door de Katwijksche Post een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de neus geduwd met de veel te lange titel “Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij”. De ondertitel luidde “gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten”. Het onderzoek is geschreven door een paar medewerkers van een  universiteit die doorgeleerd hebben in de Sociale Geografie. Zij leiden de aardrijkskundeleraren op en ik wil niemand beledigen maar er zal toch wel een reden voor zijn dat dit beroep in het algemeen niet echt sexy wordt bevonden. Ik vraag me eigenlijk af of het wel een echt vak is. Dat vooroordeel van mij zal wel onterecht zijn maar na lezing van het rapport dat de heren hebben opgeleverd ben ik nog niet van mening veranderd.


Pulponderzoekje

Het rapport met de lange naam is het zoveelste pulponderzoekje waarvoor ministeries bijvoorbeeld opdracht geven als ze een alibi willen hebben om zaken op de lange baan te kunnen schuiven (“wij onderzoeken de kwestie, gaat u rustig slapen”). Een andere reden is vaak dat men argumenten en onderbouwing zoekt voor besluiten waarvan al lang vast staat dat ze genomen worden. Of, zoals bijvoorbeeld bij de windmolens op zee, wordt er onderzoek gedaan om een deel van de Tweede Kamer (en haar achterban) het idee te geven dat er geluisterd wordt naar argumenten. Op die manier hou je het oppositionele politieke volkje rustig en kunnen die tegen hun kiezers zeggen dat ze iets bereikt hebben. Het onderhavige rapport staat werkelijk bol van de tenenkrommende clichés en rammelt methodologisch aan alle kanten. Ik raad het u niet aan maar als u er zelf kennis van wilt nemen dan kunt U het hier downloaden: LINK

Sprookjes

Men had het onderzoek gezien het onderwerp trouwens ook beter door sociaalpsychologen of cultureel-antropologen kunnen laten uitvoeren dan door beoefenaars van de aardrijkskunde. Wanneer houden we eigenlijk eens op met dit soort “u vraagt en wij draaien” vragenlijstonderzoekjes ? Ik heb hier helaas geen ruimte om al de missers op een rijtje te zetten. Er staat bijvoorbeeld in dat we in het zeedorp allemaal een eigen dialect spreken. Maar het begint al met het feit dat er slechts 21 gesprekjes zijn gehouden met tevoren bewust geselecteerde respondenten. Ik kan u verzekeren dat daar geen Somalische immigrant uit de Hoornes bij was. Als je kennis neemt van de inhoud van het onderzoek dan blijkt dat het verhaal niets meer dan de bevestiging van geconstrueerde clichématige sprookjesverhalen is die maar beperkte actuele realiteitswaarde hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen te constateren zouden zijn tussen diverse dorps- of woonkernen. Maar wie zegt er dat er in een bestuurlijke eenheid als de gemeente Katwijk sprake moet zijn van een eenheidsworstcultuur ?

Echte feiten

Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nog verder energie te spenderen om dit onderzoekje neer te sabelen, het is echt zonde van de tijd. Ik heb een veel beter plan. Laten we eens kijken naar echte feiten en niet naar meningen over cliché verhaaltjes die mensen elkaar napraten omdat ze anders niets te melden hebben. Zijn die echte feiten dan beschikbaar ? Jazeker, de gemeente heeft nog maar kort geleden een zg. Big Data onderzoek laten doen waarbij in allerlei bestanden feitelijke gegevens zijn verzameld over Katwijk en de Katwijkers. Dat geeft daarnaast ook vermakelijke mogelijkheden om verschillen te achterhalen tussen de mensen in de diverse woonkernen van Katwijk.

Ja doei !

Zo weet ik sinds kort dat 23,6% van onze inwoners dierentuinen bezoekt, tegen een gemiddelde van 28,3% in heel Nederland. Natuurlijk moeten we zelfs hier uitkijken want een heel aantal indicatoren zijn net als het onderzoek met de lange naam samengesteld op basis van vragenlijstonderzoek. En u weet dat mensen graag de sociaal wenselijke antwoorden geven. Dat gaat net zo als bij de dokter. U kent allemaal wel een familielid of buurman die op de vraag van de dokter hoeveel alcohol hij gebruikt aangeeft dat het slechts enkele borreltjes per week betreft. Waarom hij dan elke week los van zijn bierconsumptie vier lege jeneverflessen naar de glasbak brengt is het geheim van de smid. Zo lees ik in het rapport dat 30,9% van de Katwijkers zegt regelmatig de kerk te bezoeken, tegen 12% van alle Nederlanders. Ja doei !

De echte verschillen

Als uitsmijter laat ik u graag zien wat deze cijfermatige onderzoekers hebben gevonden betreffende de verschillen tussen de diverse woonkernen. Dit is dus niet het napraten van elkaars vooroordelen maar hier zitten allemaal echte cijfermatige data achter. Natuurlijk wordt er wel een beetje gegeneraliseerd en worden zaken in hokjes gestopt maar dat is niet te vermijden.
Zo zit dat rapport vol met wetenswaardige zaken. In de Hoornes zitten bijvoorbeeld 12% “multiculturelen”, terwijl er in Valkenburg niet een te bekennen is. Daar hebt u dan meteen een belangrijk deel van de verklaring waarom er in de diverse woonkernen ook diverse subcultuurtjes te onderscheiden zijn. De bevolkingssamenstelling is gewoon anders. En bovendien zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de hechtheid van wijken (en gehechtheid van bewoners daaraan) die gekenmerkt worden door weinig in- en uitstroom met de buitenwereld en daarnaast gebieden die meer het karakter van een duiventil hebben. Aan beide varianten zijn trouwens allerlei voor- en nadelen te onderkennen.

Ik stel voor dat we daar vooralsnog geen probleem van maken. Althans, zolang maar duidelijk is dat een Katwijker iemand is die zowel uit Rijnsburg, Valkenburg als uit de beide Katwijken kan komen. Als we ons vervolgens allemaal normaal blijven gedragen dan zullen we op een dag merken dat we in die zin allemaal lokale multiculturelen geworden zijn.

12 mei 2015

KiesKatwijk stelt kritische vragen over Holland RijnlandBij toeval werd onze fractie opmerkzaam gemaakt op een brief die door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland naar de provinciale onderhandelaars is gestuurd. KiesKatwijk stelt vast dat deze bestuurdersclub zich blijkbaar zorgen maakt over de woningbouwlocatie op het Vliegkamp Valkenburg. Daar is trouwens wel reden voor want het bouwavontuur zou naast de kansen die het onmogelijk maakt vooral erg veel geld gaan kosten als men er mee zou doorgaan. 

Er is echt geen enkele particuliere ontwikkelaar die hier een ondernemersrisico wil nemen. Tel uit uw winst, ik bedoel verlies, als de overheid straks nog meer van uw belastinggeld in de waagschaal gaat stellen voor een achterhaalde droom van enkele bestuurders. Beter ten halve gekeerd, dan het hele gedwaald constateerden we hier al eerder.  

Nog minder fraai vinden we het dat een aantal beroepsbestuurders in Holland Rijnland in het verlengde van die particuliere droom, met voorbijgaan van democratisch gekozen organen als gemeenteraden,  op eigen houtje politiek bedrijft met het samenwerkingsorgaan, dat hiervoor niet bedoeld is. 

In de brief zegt men o.a. het volgende:

"Deze bouwlocatie is van groot belang voor onze regio. Er bestaat een sterke lobby vanuit Wassenaar/ metropoolregio Rotterdam-Den Haag voor ontwikkeling in de Noord-Zuidrichting (verkleinen van de locatie) of zelfs het schrappen van deze locatie. Wij steunen de Ontwikkelstrategie Locatie Valkenburg van de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf.”

Holland Rijnland gaat zich in onze ogen steeds meer gedragen als een zelfstandige bestuurlijke eenheid tussen het niveau van de gemeente en de provincie in. Die positie heeft het samenwerkingsverband, dat in het leven is geroepen om een aantal praktische taken uit te voeren voor de aangesloten gemeenten, helemaal niet. De democratische legitimering van dit type samenwerkingsverbanden is uitermate armoedig. 

In onze ogen glijdt deze organisatie af in de richting van een speeltje voor niet gekozen beroepsbestuurders, die hiermee buiten de gemeenteraden om een aantal zaakjes willen regelen. KiesKatwijk is van mening dat de Duin- en Bollenstreek niet het Wilde Westen moet worden. Daar gaat het wel een beetje op lijken gezien de actie van het DB van Holland Rijnland om zonder ruggenspraak met de gemeenten politiek te bedrijven.


Over deze brief hebben wij de volgende vragen gesteld aan het Katwijkse College van B&W:

1.   Zijn de gemeenten c.q. is het Algemeen Bestuur tevoren geconsulteerd over deze brief, die tal van politieke standpunten bevat, waarover verschillend gedacht wordt in de regio ?

2.   Zo nee, vindt u dan niet dat de bestuurders hun bevoegdheid overtreden hebben ?

3.   Waarom hebben raadsleden van de aangesloten gemeenten geen toegang tot notulen of besluitenlijsten van het dagelijks bestuur van deze functionele organisatie ? Wat is de ratio hierachter ?

4.   Is het niet merkwaardig dat Raadsleden van de aangesloten gemeenten geen zicht hebben op beleidsbrieven die namens de aangesloten gemeenten worden verzonden ?

5.   Vindt u het juist dat bestuurders van een samenwerkingsverband met beperkte (uitvoerende) taak, welke aldus geen zelfstandig bestuursorgaan of zelfstandige democratisch gekozen bestuurslaag vormt, namens dat orgaan zonder bestuurlijke status politieke standpunten uitdraagt ?

6.   Zou een zekere terughoudendheid niet extra op haar plaats zijn, in het geval er niet tevoren is teruggekoppeld over de te propageren politieke standpunten, en zolang de bevoegde gezagen van de deelnemende gemeenten daar geen uitspraken over hebben gedaan ?

7.   Zou het gezien de economische crisis en haar gevolgen niet eerder voor de hand liggen om een heroverweging te vragen van het oude provinciale standpunt dat de locatie Valkenburg een woningbouwlocatie zou moeten worden ?

8.       Zou uw College deze kwestie in dier voege bij Holland Rijnland aan de orde willen stellen, en daarbij willen bevorderen dat er een corrigerende brief richting coalitieonderhandelaars wordt gestuurd ? 

Social Icons


Featured Posts