26 juni 2015

KiesKatwijk doet voorstel om rotondes te behouden in tracé R-netKiesKatwijk heeft de volgende twee vragen schriftelijk ingediend, nadat tijdens een raadsbijeenkomst op 25 juni bleek dat er niets gedaan is met onze suggesties. De eerste is om de rotondes in het R-net tracé niet te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. In onze visie is dat mogelijk als de rotondes voorzien worden van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie). De tweede suggestie is een alternatieve fietsroute.


 1. Tijdens de informatieve sessie bleek dat er geen simulatie of diepgaand onderzoek gedaan is naar een optie waarbij de drukste rotondes gehandhaafd blijven maar voorzien worden van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie), die uitsluitend wordt ingeschakeld bij het passeren van bussen en op momenten van een extreem piekaanbod van autoverkeer. Een vriendelijk verzoek is om dit alsnog te doen en om de uitkomsten  te delen met de gemeenteraad. Wil het college aan dit verzoek tegemoet komen.
 2.   Is men bereid om alsnog en met een “open mind” nader onderzoek te laten doen naar een variant waarbij niet alleen het fietsverkeer in de richting Noord <=> Zuid van de Zeewegrotonde c.q. de Zeewegkruising (ter hoogte van het gemeentehuis) wordt geweerd, maar ook het fietsverkeer richting Oost <=> West.

Toelichting

Deze laatste variant maakt een vrije busbaan mogelijk langs de noordzijde van de oostelijke Zeeweg, en ontlast de Zeewegkruising enorm waardoor de doorstroomcapaciteit vergroot wordt. KiesKatwijk verwacht positieve effecten voor het auto- en busverkeer (zowel bij een rotonde als bij een kruispunt), en bovendien ook voor het fietsverkeer als ter compensatie fietstunnels worden aangelegd conform de bijgevoegde schets. Op deze wijze ontstaat onder andere een prachtige fietsroute van het achterland naar het strand, via Nieuwe Duinweg en het Ridderbos. Voor autoverkeer kan een knip in de Nieuwe Duinweg worden gemaakt door aan het einde een keerlus of keermogelijkheid voor auto’s te maken (in het plantsoentje). De bewoners zullen de omvorming tot fietsstraat appreciëren.


 
Het proces is onderdeel van het probleem

De manier waarop het beleidsvoorbereidingsproces is vormgegeven leidt, overigens niet voor de eerste keer in Katwijk, tot problemen. Mensen van de gemeente zijn samen met ambtenaren van de provincie in een kamertje gaan zitten en hebben met elkaar een oplossing bedacht voor alle keuzes die met het nieuwe tracé van R-net samenhangen. In zo’n proces worden compromissen gemaakt en komt men uiteindelijk via een spel waarin men elkaar wederzijds probeert te beïnvloeden tot een eindresultaat.

Wunderwaffe

Vervolgens heeft men ook een selectief groepje mensen uitgenodigd voor een Klankbordgroep, het nieuwe “Wunderwaffe” van de gemeente Katwijk. Uiteraard is ook de gebruikelijke inspraak van toepassing. Mensen die het niet eens zijn met de plannen kunnen bezwaar maken en dat ook toelichten tijdens een informatieve bijeenkomst met raadsleden. Daar is in ruime mate gebruik van gemaakt.


Hangende pootjes

Het probleem is echter dat de gemeenteraad die de eindbeslissing neemt gedurende de hele rit buiten spel blijft. In dit geval is het nog iets anders omdat het college bevoegd is tot het nemen van het besluit, maar dat laat ik even buiten beschouwing omdat het niet uitmaakt voor mijn punt. Als de gemeenteraad iets anders zou willen op onderdelen dan stuit dat altijd op weerstand en bezwaren. Immers, een wethouder moet met hangende pootjes terug naar de onderhandelingspartners. Of de Klankbordgroep, die dacht dat ze het wel even zouden regelen, krijgt haar zin niet. Daar komt dus altijd gezeur van en dat gaat absoluut ten koste van de kwaliteit van de besluitvorming. Erg jammer allemaal want dat kan natuurlijk allemaal heel veel anders en beter worden opgelost.

Gehandicapte raadsleden

Een handicap in het geheel is dat het gemeentefort, net zoals dat voor elke burger geldt, voor raadsleden een “black box” is. We zien wel wat er uit komt maar we hebben geen idee hoe dat product tot stand gekomen is. Ook de beraadslagingen van het college van B&W blijken nog geheimer dan die in het Vaticaan te zijn. Vroeger kan je nog een geheim boekje inzien, waaruit je kon opmaken welke wethouder welk beslispunt tevoren had geratificeerd en bij welk punt een gezagsdrager de kont tegen de krib had gegooid.

Ik heb nu al een paar keer zaken voorbij zien komen waarbij ik de conclusie moet trekken dat er sprake is van zwak, of laat ik zeggen onvoldoende sterk bestuur. Maar ik kan niet beoordelen of dat aan de bestuurders of aan de betrokken ambtenaren ligt. Natuurlijk zijn bestuurders altijd verantwoordelijk, dat weet ik ook wel. Maar aan de andere kant moeten ook ambtenaren hun verantwoordelijkheid nemen en hebben ze geen diplomatieke onschendbaarheid. Zelfs bij zwakke bestuurders kunnen goede ambtenaren nog veel leed voorkomen. En bij zwakke plekken in het ambtelijk apparaat moeten bestuurders er bovenop zitten. Raadsleden die aan het einde van de pijplijn zitten zien echter alleen de uitkomsten.Ik weet dus niet wie die onhandige procedure bedacht heeft.
17 juni 2015

KiesKatwijk komt met motie over windmolens langs het Valkenburgse MeerHet college van B&W heeft een zienswijze (protest) ingediend tegen het voorstel van het Kabinet om een groot aantal windmolens voor de kust te plaatsen. Daar zitten we in Katwijk niet op te wachten want we zijn zuinig op natuur en landschap. Het is zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners van erg groot belang om onze leefomgeving te beschermen omdat dat belangrijk is voor ons welbevinden. We weten natuurlijk ook dat natuur en landschap daarnaast een economische waarde vertegenwoordigen. 


Helaas heeft men in Nederland niet zo de gewoonte om dat maatschappelijk belang ook in voldoende mate mee te nemen in de besluitvorming rond het ruimtelijk beleid, omdat het belang minder goed in geld te meten is. Deze problematiek speelt bijvoorbeeld ook bij de keuze voor de toekomstige bestemming van het Vliegveld Valkenburg. Het maatschappelijk belang van die groene long, zeker in combinatie met gebruik t.b.v. hoogwaardige werkgelegenheid (Drone Valley), weegt vele malen zwaarder dan het belang van de eigenaar-ontwikkelaar RVB die graag eenmalig wil cashen.

De gemeenteraad gaat donderdag waarschijnlijk met ieders steun een motie aannemen waarin het standpunt van het college van B&W, dat de belangen van natuur en landschap (en de economische waarde daarvan) zwaarder moeten wegen dan korte termijn geldelijk gewin, wordt gesteund. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat de Tweede Kamer hiervan onder de indruk zal raken want de kaarten lijken al geschud. 


Voor KiesKatwijk is het vervolgens logisch en vanzelfsprekend om die zelfde argumentatie van het college van B&W ook toe te passen op de geplande windmolens langs het Valkenburgse Meer. Dat standpunt hebben we vastgelegd in een motie. Daar komt nog bij dat er met straks meer dan 700 windmolens in de “voortuin” toch nauwelijks nog behoefte kan bestaan aan een klein aantal windmolens in de “achtertuin”, vlak bij het dorp Valkenburg ? Genoeg is genoeg, zegt KiesKatwijk, laten we de groene long tussen Valkenburg en Wassenaar zo goed mogelijk in stand houden.

De tekst van de motie


De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 18 juni 2015,

Constaterende dat:

a)      het kabinet voornemens is om vele honderden windmolens in de Noordzee langs de kust te plaatsen;

b)      het college van B&W van de gemeente Katwijk op 5 juni een zienswijze heeft ingediend op “Voornemen windenergie op zee, aanpassing gebied Hollandse Kust” (484142)

Overwegende dat:

a)      precies dezelfde argumenten (horizonvervuiling) die het college gebruikt tegen de windmolens op zee ook van toepassing zijn op de plaatsing van windmolens langs het Valkenburgse Meer, met dien verstande dat deze windmolens veel dichter bij de bebouwde kom zijn gesitueerd;

b)      bij plaatsing van vele honderden windmolens voor onze kust de plaatsing van enkele stuks in Valkenburg overbodig kan worden geacht;

c)      het prestige en het vertrouwen in het openbaar bestuur gebaat zijn bij consequent en eenduidig beleid;

Spreekt als zijn mening uit dat de windmolens langs het Valkenburgse Meer niet geplaatst dienen te worden, en nodigt het college uit de daartoe strekkende maatregelen te treffen ten einde dit te effectueren.

16 juni 2015

KiesKatwijk zet vraagtekens bij voorkeursvariant R-netDe fractie van KiesKatwijk zet vraagtekens bij het omzetten van rotondes naar kruispunten met verkeersregelinstallaties (V.R.I.’s). Deze kruispunten worden voorgesteld om de doorstroming van het busverkeer te bevorderen. KiesKatwijk denkt dat ook andere oplossingen mogelijk zijn. Daarom zullen we tijdens de gemeenteraadsvergadering op 18 juni vragen of handhaving van de rotondes mogelijk is als deze voorzien worden van een Rotonde Doseerinstallatie (R.D.I.).

Verder komen we met een andere oplossing voor de nieuwe fietsroutes. Die aanpassingen zijn noodzakelijk zijn geworden door de nieuwe kruisingen. Twee extra fietstunneltjes zorgen er in de variant van KiesKatwijk voor dat het fietsverkeer sneller en veiliger wordt en tegelijkertijd levert dat winst op voor de doorstroming van het autoverkeer.

Vragen KiesKatwijk over varianten in de route van R-net


 • Is voor de locaties waar men nu de rotondes wil vervangen door kruispunten met V.R.I. ook overwogen om de betreffende rotondes te voorzien van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie) ? Zo nee, waarom niet ?

  Toelichting:


  Deze R.D.I. wordt automatisch ingeschakeld om de bus voorrang te verlenen of indien de verkeerssituatie daar om andere redenen aanleiding toe geeft. Als de bus gepasseerd is gaan de verkeerslichten weer uit en is weer sprake van een normale rotonde.


 • Hoe denkt men over een nieuwe variant waarbij de fiets-/voetgangersoversteekplaatsen ook in de oost-west richting  over de Kon. Julianalaan vervallen ?

  Toelichting:


  Bij deze variant wordt een fiets-/voetgangerstunnel toegevoegd onder de Zeeweg ter hoogte van het Mierenweidepad. Tevens wordt de oversteek voor fietsers/voetgangers over de steeds drukker wordende Julianalaan ter hoogte van de Nieuwe Duinweg vervangen door een fiets-/voetgangerstunnel. Het twee richtingsfietspad aan de noordzijde van Zeeweg-oost kan vervallen (inclusief viaductje aan noordzijde nieuwe tunneltje bij Waterloopje). Hier kan een vrijliggende busbaan worden aangelegd.

Een plaatje

Omdat de voorgestelde situatie die met de tweede vraag samenhangt niet makkelijk door iedereen direct in beeld kan worden omgezet hierbij een tekening ter toelichting:


Financiering van de nieuwe varianten

De twee voorgestelde nieuwe fiets-/voetgangerstunnels vloeien automatisch voort uit de doorstroommaatregelen die ten gevolge van de introductie van R-net noodzakelijk zijn geworden. Het kruispunt Zeeweg/Kon. Julianalaan wordt in onze variant volledig fiets- en voetgangersvrij gemaakt wat tot lagere complexiteit, lagere kosten en betere doorstroom van auto- en busverkeer leidt.

Indien de rotondes (evt. voorlopig) gehandhaafd blijven levert dat ook nog eens een kostenbesparing op. Anders gezegd, de fietssituatie is verkeerstechnisch volkomen vervlochten met de situatie van R-net. Als R-net de bestaande situatie voor fietsers compliceert dan moet “R-net” ook betalen voor een goede oplossing van de daardoor veroorzaakte problemen.

Rotonde met R.D.I.

Een rotonde met verkeerslichten is vooralsnog the best of both worlds. De verandering van de fietsroute geeft bovendien ruimte om een vrije busbaan aan te leggen aan de noordzijde van Zeeweg-oost doordat het fietspad aldaar vervalt. Het handhaven van de beide rotondes geeft een groot kostenvoordeel, waardoor er mogelijkheden ontstaan de situatie elders te optimaliseren. Met een R.D.I. is de levensduur van de rotonde waarschijnlijk ook te verlengen doordat een “slimme” installatie in de toekomst ook kan worden benut om het “vastlopen” van de rotonde bij piekverkeersaanbod te voorkomen. De hier voorgestelde oplossing kan desnoods als een tussenmaatregel worden gezien, waardoor de omzetting naar een kruispunt in de tijd naar achteren kan worden verschoven. De bevolking wil de rotondes handhaven.

Rotonde met doseerlicht
 Geen halve maatregelen

Om allerlei voordelen te behalen is in de provinciale voorstellen de fietsroute in de noord-zuid richting langs het voorgestelde nieuwe kruispunt Zeeweg/Kon. Julianalaan verwijderd. Uiteraard is in compenserende maatregelen voorzien.

KiesKatwijk stelt voor om die gedachte consequent door te zetten, en geen halve en dus suboptimale maatregelen te nemen. Deze gedachte impliceert dat we ook de fietsroute in de oost-west richting rond het genoemde kruispunt willen verwijderen. Dat vermindert de complexiteit van het kruispunt (c.q. rotonde met R.D.I.) enorm. De compenserende maatregelen bestaan uit het aanleggen van fiets-/voetgangerstunneltjes ter hoogte van het Mierenweidepad onder de Zeeweg en ter hoogte van de Nieuwe Duinweg onder de Julianalaan.


Voordelen van beide opties

De voordelen zijn evident. Zowel het fietsverkeer als het autoverkeer kunnen in beide voorstellen beter doorstromen. De veiligheid voor fietsers wordt vergroot. Mochten we er met een rotonde met R.D.I. over een aantal jaren niet meer uitkomen (ik betwijfel dat omdat een rotonde met een in werking zijnde R.D.I. gelijk staat aan een kruispunt met V.R.I. in een iets andere vormgeving) dan kan er altijd nog in de toekomst worden omgebouwd naar een kruispunt.

Met name de fietsroutes in de noord-zuid richting zijn een probleem in Katwijk. In combinatie met het geplande tunneltje bij het Waterloopje ontstaat er in onze variant een prachtige ongestoorde rondweg voor fietsers rond het verkeershart van Katwijk aan Zee. Fietsers zullen deze routes min of meer automatisch als voorkeursroutes gaan gebruiken omdat de doorstroom maximaal is. De fietsroute van het achterland naar de kust is in ons voorstel beter en zal ook nog eens minder belasting op het kruispunt Zeeweg/Karel Doormanlaan geven.

Een aan te bevelen optie is nog om aanvullend het geplande voetpad in het Cleyn Duinpark dat parallel loopt met de Zeeweg als een gecombineerd voetgangers-/fietspad aan te leggen.


Via deze LINK kunt u een wetenschappelijk rapport downloaden waarin een onderbouwing te vinden is voor de stelling van KiesKatwijk dat de turborotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan prima vervangen kan worden door de bestaande rotonde te voorzien van een R.D.I.

Social Icons


Featured Posts