17 juni 2015

KiesKatwijk komt met motie over windmolens langs het Valkenburgse MeerHet college van B&W heeft een zienswijze (protest) ingediend tegen het voorstel van het Kabinet om een groot aantal windmolens voor de kust te plaatsen. Daar zitten we in Katwijk niet op te wachten want we zijn zuinig op natuur en landschap. Het is zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners van erg groot belang om onze leefomgeving te beschermen omdat dat belangrijk is voor ons welbevinden. We weten natuurlijk ook dat natuur en landschap daarnaast een economische waarde vertegenwoordigen. 


Helaas heeft men in Nederland niet zo de gewoonte om dat maatschappelijk belang ook in voldoende mate mee te nemen in de besluitvorming rond het ruimtelijk beleid, omdat het belang minder goed in geld te meten is. Deze problematiek speelt bijvoorbeeld ook bij de keuze voor de toekomstige bestemming van het Vliegveld Valkenburg. Het maatschappelijk belang van die groene long, zeker in combinatie met gebruik t.b.v. hoogwaardige werkgelegenheid (Drone Valley), weegt vele malen zwaarder dan het belang van de eigenaar-ontwikkelaar RVB die graag eenmalig wil cashen.

De gemeenteraad gaat donderdag waarschijnlijk met ieders steun een motie aannemen waarin het standpunt van het college van B&W, dat de belangen van natuur en landschap (en de economische waarde daarvan) zwaarder moeten wegen dan korte termijn geldelijk gewin, wordt gesteund. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat de Tweede Kamer hiervan onder de indruk zal raken want de kaarten lijken al geschud. 


Voor KiesKatwijk is het vervolgens logisch en vanzelfsprekend om die zelfde argumentatie van het college van B&W ook toe te passen op de geplande windmolens langs het Valkenburgse Meer. Dat standpunt hebben we vastgelegd in een motie. Daar komt nog bij dat er met straks meer dan 700 windmolens in de “voortuin” toch nauwelijks nog behoefte kan bestaan aan een klein aantal windmolens in de “achtertuin”, vlak bij het dorp Valkenburg ? Genoeg is genoeg, zegt KiesKatwijk, laten we de groene long tussen Valkenburg en Wassenaar zo goed mogelijk in stand houden.

De tekst van de motie


De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 18 juni 2015,

Constaterende dat:

a)      het kabinet voornemens is om vele honderden windmolens in de Noordzee langs de kust te plaatsen;

b)      het college van B&W van de gemeente Katwijk op 5 juni een zienswijze heeft ingediend op “Voornemen windenergie op zee, aanpassing gebied Hollandse Kust” (484142)

Overwegende dat:

a)      precies dezelfde argumenten (horizonvervuiling) die het college gebruikt tegen de windmolens op zee ook van toepassing zijn op de plaatsing van windmolens langs het Valkenburgse Meer, met dien verstande dat deze windmolens veel dichter bij de bebouwde kom zijn gesitueerd;

b)      bij plaatsing van vele honderden windmolens voor onze kust de plaatsing van enkele stuks in Valkenburg overbodig kan worden geacht;

c)      het prestige en het vertrouwen in het openbaar bestuur gebaat zijn bij consequent en eenduidig beleid;

Spreekt als zijn mening uit dat de windmolens langs het Valkenburgse Meer niet geplaatst dienen te worden, en nodigt het college uit de daartoe strekkende maatregelen te treffen ten einde dit te effectueren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts