2 juni 2015

KiesKatwijk publiceert alternatieve Economische Agenda voor KatwijkOp donderdag 4 juni wordt in de gemeenteraad van Katwijk de Economische Agenda besproken. Het stuk is door de gemeente en de ondernemersvereniging KOV samen opgesteld. Een extern onderzoek leverde een “Economische Foto” op die de onderlegger vormt voor de beleidsnota van de gemeente. KiesKatwijk is teleurgesteld over de koers en het ambitieniveau dat het stuk uitstraalt en heeft daarom een eigen nota geschreven onder de titel “Go with the flow”. Belangrijke aspecten in ons verhaal zijn dat er een "Deltaplan" voor het verhogen van het opleidingspeil moet komen en dat we er alles aan moeten doen om Drone Valley op het Vliegkamp Valkenburg te bevorderen.

Toerisme en Sierteelt gaan ons niet redden

KiesKatwijk is het niet eens met de eenzijdige nadruk die in de gemeentelijke nota wordt gelegd op het toerisme en de sierteelt. Die leveren niet de hoeveelheid en kwaliteit aan banen op die in de toekomst nodig zijn. De trend is dat zowel handmatige als kantoorarbeid in snel tempo wordt vernietigd door robotisering en digitalisering. De toekomst is aan kennisintensieve hightech. 

We hebben behoefte aan academici en Hbo’ers met de juiste opleiding of vaklieden die tot de top behoren. KiesKatwijk noemt in haar alternatieve nota als voorbeeld de Belastingdienst waar een kwart van het personeelsbestand aan de dijk wordt gezet. Deze mensen worden vervangen door een veel kleiner aantal hoog opgeleide ICT’ers. Dit is een teken aan de wand, evenals bijvoorbeeld het feit dat landelijke retailketens een voor een het loodje leggen.

We zijn niet klaar voor de toekomst

KiesKatwijk constateert dat er een enorme uitstoot van banen is voor laagopgeleiden. Er vindt bovendien verdringing op de overblijvende banen plaats door hogeropgeleiden. Tegelijkertijd zien we dat het opleidingsniveau van Katwijkers lager is dan elders. De enige conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat we moeten inzetten op verhoging van de kwalificaties van mensen en daarnaast op het aantrekken van toekomstbestendige hoogwaardige werkgelegenheid.

De lat moet hoger

KiesKatwijk wil een verschuiving in het beleid van korte termijn denken naar lange termijn denken, en van aandacht voor de bestaande bedrijvigheid naar aandacht voor toekomstbestendige groeisectoren en bedrijvenclusters.

Dreigende tweedeling in de maatschappij

KiesKatwijk wil een dam opwerpen tegen de voortschrijdende tweedeling in de maatschappij. Grotere tegenstellingen tussen kansrijken en kanslozen is een probaat recept voor maatschappelijke onrust en erger. Het resultaat van de enquête naar de koopkracht van huurders was voor ons een wake up call. Straks zijn we een dorp met prachtige voorzieningen die nog maar weinigen kunnen betalen. Katwijk moet niet het afvoerputje van de regio worden. Het economisch beleid is een van de middelen om dit te voorkomen.

Enkele concrete actiepunten uit “Go with the flow” zijn:

  •  KiesKatwijk wil een “deltaplan” om het opleidingspeil van inwoners te verhogen. Als eerste stap moet er specifiek onderzoek worden gedaan dat een “Sociale Foto” oplevert;
  • KiesKatwijk wil haring of kuit over de haalbaarheid van woningbouw op het Vliegkamp Valkenburg. We kunnen ons niet permitteren om die gronden nog langer maatschappelijk onrendabel te laten liggen. De Economische Foto wijst er terecht op dat we heel goed moeten nadenken over de bestemming van de uiterst schaarse ruimte in onze omgeving.

    Naar onze mening is woningbouw aldaar financieel onhaalbaar, en overigens ook om andere redenen onwenselijk. De lange radiostilte, het weigeren om informatie aan raadsleden te verstrekken en het uitblijven van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is een veeg teken. Wij eisen dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling zodat er knopen kunnen worden doorgehakt;
  •  “Go with the flow” betekent dat Katwijk de unieke kans die met Drone Valley voorbijkomt moet benutten. In de eigen Economische Agenda laat KiesKatwijk zien dat een dergelijk “Entrepreneurial Ecosystem” slechts onder zeer specifieke omstandigheden levensvatbaar kan zijn. Het Vliegkamp Valkenburg lijkt aan alle eisen te voldoen om een succesvolle banenmotor te kunnen worden;
  • KiesKatwijk vindt het principieel onjuist dat er grote sommen overheidsgeld worden gestoken in de particuliere sector van de toeristenindustrie. Dat doen we bij de sierteelt ook niet. Ondernemers moeten hun eigen marketingkosten betalen en niet de belastingbetaler. KiesKatwijk kwalificeert dat als overheidsgeld verbranden. Als alternatief wijst KiesKatwijk er op dat de taak van de overheid er uit bestaat om infrastructuur en overige voorwaardenscheppende zaken te regelen. Het Kustwerk Katwijk en de Zeereepgarage worden daarbij als lichtende voorbeelden genoemd.
 Downloaden:

"Go with the Flow", alternatieve Econonomische Agenda van KiesKatwijk
 

De Economische Agenda van de gemeente Katwijk
 

De Economische Foto, onderzoeksrapport waarop de Economische Agenda gebaseerd is

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts