16 juni 2015

KiesKatwijk zet vraagtekens bij voorkeursvariant R-netDe fractie van KiesKatwijk zet vraagtekens bij het omzetten van rotondes naar kruispunten met verkeersregelinstallaties (V.R.I.’s). Deze kruispunten worden voorgesteld om de doorstroming van het busverkeer te bevorderen. KiesKatwijk denkt dat ook andere oplossingen mogelijk zijn. Daarom zullen we tijdens de gemeenteraadsvergadering op 18 juni vragen of handhaving van de rotondes mogelijk is als deze voorzien worden van een Rotonde Doseerinstallatie (R.D.I.).

Verder komen we met een andere oplossing voor de nieuwe fietsroutes. Die aanpassingen zijn noodzakelijk zijn geworden door de nieuwe kruisingen. Twee extra fietstunneltjes zorgen er in de variant van KiesKatwijk voor dat het fietsverkeer sneller en veiliger wordt en tegelijkertijd levert dat winst op voor de doorstroming van het autoverkeer.

Vragen KiesKatwijk over varianten in de route van R-net


  • Is voor de locaties waar men nu de rotondes wil vervangen door kruispunten met V.R.I. ook overwogen om de betreffende rotondes te voorzien van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie) ? Zo nee, waarom niet ?

    Toelichting:


    Deze R.D.I. wordt automatisch ingeschakeld om de bus voorrang te verlenen of indien de verkeerssituatie daar om andere redenen aanleiding toe geeft. Als de bus gepasseerd is gaan de verkeerslichten weer uit en is weer sprake van een normale rotonde.


  • Hoe denkt men over een nieuwe variant waarbij de fiets-/voetgangersoversteekplaatsen ook in de oost-west richting  over de Kon. Julianalaan vervallen ?

    Toelichting:


    Bij deze variant wordt een fiets-/voetgangerstunnel toegevoegd onder de Zeeweg ter hoogte van het Mierenweidepad. Tevens wordt de oversteek voor fietsers/voetgangers over de steeds drukker wordende Julianalaan ter hoogte van de Nieuwe Duinweg vervangen door een fiets-/voetgangerstunnel. Het twee richtingsfietspad aan de noordzijde van Zeeweg-oost kan vervallen (inclusief viaductje aan noordzijde nieuwe tunneltje bij Waterloopje). Hier kan een vrijliggende busbaan worden aangelegd.

Een plaatje

Omdat de voorgestelde situatie die met de tweede vraag samenhangt niet makkelijk door iedereen direct in beeld kan worden omgezet hierbij een tekening ter toelichting:


Financiering van de nieuwe varianten

De twee voorgestelde nieuwe fiets-/voetgangerstunnels vloeien automatisch voort uit de doorstroommaatregelen die ten gevolge van de introductie van R-net noodzakelijk zijn geworden. Het kruispunt Zeeweg/Kon. Julianalaan wordt in onze variant volledig fiets- en voetgangersvrij gemaakt wat tot lagere complexiteit, lagere kosten en betere doorstroom van auto- en busverkeer leidt.

Indien de rotondes (evt. voorlopig) gehandhaafd blijven levert dat ook nog eens een kostenbesparing op. Anders gezegd, de fietssituatie is verkeerstechnisch volkomen vervlochten met de situatie van R-net. Als R-net de bestaande situatie voor fietsers compliceert dan moet “R-net” ook betalen voor een goede oplossing van de daardoor veroorzaakte problemen.

Rotonde met R.D.I.

Een rotonde met verkeerslichten is vooralsnog the best of both worlds. De verandering van de fietsroute geeft bovendien ruimte om een vrije busbaan aan te leggen aan de noordzijde van Zeeweg-oost doordat het fietspad aldaar vervalt. Het handhaven van de beide rotondes geeft een groot kostenvoordeel, waardoor er mogelijkheden ontstaan de situatie elders te optimaliseren. Met een R.D.I. is de levensduur van de rotonde waarschijnlijk ook te verlengen doordat een “slimme” installatie in de toekomst ook kan worden benut om het “vastlopen” van de rotonde bij piekverkeersaanbod te voorkomen. De hier voorgestelde oplossing kan desnoods als een tussenmaatregel worden gezien, waardoor de omzetting naar een kruispunt in de tijd naar achteren kan worden verschoven. De bevolking wil de rotondes handhaven.

Rotonde met doseerlicht
 Geen halve maatregelen

Om allerlei voordelen te behalen is in de provinciale voorstellen de fietsroute in de noord-zuid richting langs het voorgestelde nieuwe kruispunt Zeeweg/Kon. Julianalaan verwijderd. Uiteraard is in compenserende maatregelen voorzien.

KiesKatwijk stelt voor om die gedachte consequent door te zetten, en geen halve en dus suboptimale maatregelen te nemen. Deze gedachte impliceert dat we ook de fietsroute in de oost-west richting rond het genoemde kruispunt willen verwijderen. Dat vermindert de complexiteit van het kruispunt (c.q. rotonde met R.D.I.) enorm. De compenserende maatregelen bestaan uit het aanleggen van fiets-/voetgangerstunneltjes ter hoogte van het Mierenweidepad onder de Zeeweg en ter hoogte van de Nieuwe Duinweg onder de Julianalaan.


Voordelen van beide opties

De voordelen zijn evident. Zowel het fietsverkeer als het autoverkeer kunnen in beide voorstellen beter doorstromen. De veiligheid voor fietsers wordt vergroot. Mochten we er met een rotonde met R.D.I. over een aantal jaren niet meer uitkomen (ik betwijfel dat omdat een rotonde met een in werking zijnde R.D.I. gelijk staat aan een kruispunt met V.R.I. in een iets andere vormgeving) dan kan er altijd nog in de toekomst worden omgebouwd naar een kruispunt.

Met name de fietsroutes in de noord-zuid richting zijn een probleem in Katwijk. In combinatie met het geplande tunneltje bij het Waterloopje ontstaat er in onze variant een prachtige ongestoorde rondweg voor fietsers rond het verkeershart van Katwijk aan Zee. Fietsers zullen deze routes min of meer automatisch als voorkeursroutes gaan gebruiken omdat de doorstroom maximaal is. De fietsroute van het achterland naar de kust is in ons voorstel beter en zal ook nog eens minder belasting op het kruispunt Zeeweg/Karel Doormanlaan geven.

Een aan te bevelen optie is nog om aanvullend het geplande voetpad in het Cleyn Duinpark dat parallel loopt met de Zeeweg als een gecombineerd voetgangers-/fietspad aan te leggen.


Via deze LINK kunt u een wetenschappelijk rapport downloaden waarin een onderbouwing te vinden is voor de stelling van KiesKatwijk dat de turborotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan prima vervangen kan worden door de bestaande rotonde te voorzien van een R.D.I.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts