5 juli 2015

KiesKatwijk ontdekt nieuwe locatie voor bibliotheekvestigingBuiten de lijntjes denken is blijkbaar lastig

Eerst de theorie

Tijdens de behandeling van het voorstel over de geplande R-net buslijn kwam naar voren dat men in de ambtelijke voorbereiding de optie om in Katwijk de rotondes te handhaven bij voorbaat niet onderzocht heeft. Er is ooit in een algemeen geldige richtlijn voor R-net bepaald dat rotondes ongewenst zijn. De reden daarvoor is dat een met verkeerslichten geregeld kruispunt, welke de bus altijd voorrang geeft, een betere doorstroomsnelheid voor die bus oplevert. Een volkomen logisch uitgangspunt als je een theoretisch eisenpakket opstelt dat in algemene zin geldig zou moeten zijn en dat alleen de bus centraal stelt.

Maar nu de praktijk

Helaas voor de ontwerpers van tracés voor buslijnen is de werkelijkheid complexer dan het geïsoleerde geval of het theoretische modelletje. Daarom moeten we bij het toepassen van algemene principes op de echte werkelijkheid het gezond verstand niet uitschakelen. Helaas moeten we constateren dat dit in dit geval wel gebeurd is. Men had natuurlijk moeten onderzoeken met welke compenserende maatregelen de rotondes in Katwijk gehandhaafd hadden kunnen blijven. Rotondes hebben immers grote voordelen in termen van veiligheid, doorstroming voor het overige verkeer (buiten zeer incidentele periodes met  extreem piekaanbod), milieu en ook kosten. Als je er in slaagt om een vrije busbaan te maken langs de Zeeweg dan heb je het probleem van het kruisend verkeer op een alternatieve wijze opgelost en kan het overige verkeer gewoon van de rotondes gebruik blijven maken. Maar men heeft besloten om daar niet over na te denken.

De les is dus dat niet de regeltjes centraal moeten staan maar het gewenste effect of de outcome.

Helaas is dat een moeilijke opgave in overheidsland. Ik heb hier geen ruimte om op de redenen en op de mechanismes die dit bevorderen in te gaan, maar ik denk dat iedereen dit wel herkent. Inmiddels is er vanuit de gemeenteraad een alternatief voorstel neergelegd waarbij men andersom gedacht heeft. Dus niet domweg de rotondes schrappen omdat dit in het reglement staat maar een oplossing bedenken die het beste effect oplevert voor alle burgers, niet alleen voor de mensen die in de bus zitten. Ik zal niet verbaasd zijn als de mensen die op de automatische piloot de rotondes hebben geschrapt nu hard aan het werk gaan om voor deze nieuwe oplossing zoveel mogelijk problemen te bedenken. We zullen het zien, want ik kan het natuurlijk mis hebben. 


De keuze voor de bibliotheeklocatie volgt het zelfde noodlottige patroon

Ook hier zijn er tevoren regels opgesteld en is men tot nog toe star gebleken bij de toepassing daarvan in de praktijk. Net als bij het R-net kan dit leiden tot een suboptimale oplossing, zowel in termen van prijs/kwaliteit verhouding als los van de kosten gezien. In dit geval komt daar nog bij dat men de regels c.q. uitgangspunten zelf ter discussie kan stellen omdat deze kwestieus zijn. Bovendien is het een kwestie van zelfcensuur want de regeltjes heeft men zelf bedacht. Het  belangrijkste uitgangspunt c.q. de harde eis is dat de bibliotheek in een strak omlijnd gebied rond het winkelcentrum Zeezijde moet worden gesitueerd. De gedachte is dat beide takken van sport, de winkels en de nieuwe bibliotheek, elkaar wederzijds zullen versterken. Daarbij wordt eigenlijk uitsluitend in omzet c.q. geld gedacht. Ik zal het hier laten bij de vaststelling dat dit een volkomen onbewezen wensgedachte is. Het is een geloof of een hoop die echt nergens op gebaseerd is. Het enige bewijs dat kan worden gevonden is dat dit in andere gemeenten helemaal niet zo werkt. Ik heb er begrip voor dat je de bibliotheek in het centrum wilt plaatsen, maar dat moet dan met zo’n zwakke onderbouwing geen onaantastbaar dogma worden. En je moet al helemaal niet een potloodstreep op de kaart zetten en vervolgens je denkvermogen uitschakelen. Ik zal u laten zien wat er dan kan gebeuren.

Een optie twee meter buiten het zoekgebied

Als je de oogkleppen achterwege laat zie je op de hoek van de Zuidstraat en de Duinstraat het verreweg meest lelijke woongebouw van heel Katwijk aan Zee staan. Het is het voormalige bedrijfspand van een agrariër die er van de gemeente blijkbaar destijds woningen boven mocht bouwen. Als je er met de ogen van vandaag naar kijkt dan kun je nauwelijks geloven dat het gemeentebestuur dit destijds heeft kunnen laten gebeuren. Maar goed er zijn vroeger wel meer vreemde dingen gebeurd in Katwijk op het gebied van bouwen en wonen.

Wij hebben de locatie Zuidstraat/Duinstraat eens heel goed bekeken en constateren dat deze op alle punten gelijkwaardig of beter scoort dan de locatie “Haasnoot-Griek” die het college blijkbaar omarmt. Hij is echter niet onderzocht omdat hij twee meter buiten de lijntjes op de kaart valt. Moet ik hier nog commentaar op geven of moet ik aan deze werkwijze misschien een kwalificatie hangen ? Ik laat dat graag aan de lezer over. In ieder geval doelde ik in een vorige blog ook op deze casus toen ik voorzichtig stelde dat ik toch wat signalen begon op te vangen van zwak bestuur. Het college had minimaal moeten onderzoeken hoe deze locatie scoort in relatie tot de andere die binnen de lijntjes vallen. De plek ligt immers op een steenworp afstand van het Andreasplein, een stukje grond dat het college tot de meest ideale plek op aarde heeft uitgeroepen als het om bibliotheeklocaties gaat. Naar alle waarschijnlijkheid kan men het onverwoestbare betonnen skelet van dit gebouw gewoon hergebruiken omdat de benedenverdieping extra hoog is. De spuuglelijke garages onderin het gebouw waren immers bedoeld voor vrachtwagens. O wat zou het centrum van Katwijk opknappen als we dit gebouw dat pijn doet aan je ogen zouden kunnen transformeren tot iets fraais.


KiesKatwijk houdt het op de Visserijschool

Zwak bestuur kenmerkt zich o.a. door inflexibiliteit. Men bijt zich vast in een eenmaal gekozen standpunt, en is daar niet meer van af te brengen als er aanvullend nieuwe informatie op tafel komt. Ook als die informatie heroverweging van oude standpunten op rationele gronden logisch maakt. Dat is allemaal psychologisch verklaarbaar, het wordt als een nederlaag gevoeld en het prestige is belangrijk. Maar het getuigt juist van grootheid als je op grond van rationele overwegingen en een open mind beargumenteerd afscheid durft te nemen van een eerder ingenomen standpunt.

KiesKatwijk is afgestapt van haar eerdere standpunt om de locatie Riche te benutten omdat door het treuzelen en de verkeerde inschattingen van het oude college van B&W deze inmiddels niet meer aantrekkelijk is. Er moeten nu minstens drie ondernemers en een eigenaar worden afgekocht. Dat zelfde geldt overigens voor de locatie “Haasnoot-de Griek”, dus daar kunnen we ook niet mee instemmen. 

Overigens ook om andere redenen niet, want er is nog steeds een locatie die ongelooflijk veel beter scoort op maatschappelijk rendement. Dat is de Visserijschool [1], maar die ligt pakweg 500 meter buiten de lijntjes op de kaart. En als iets buiten de lijntjes valt gaan alle luiken dicht in Katwijk en stopt het rationele denken. En dat geldt blijkbaar zowel voor rotondes, regenboogvlaggen als de besteding van niet minder dan 11 miljoen euro voor een nieuwe bibliotheek.

De Nieuwe Soberheid

Voor alle duidelijkheid, KiesKatwijk is fervent voorstander van een nieuwe bibliotheekvestiging die een volgende generatie “bibliotheek met een zaaltje” mogelijk kan maken. Echter we blijven ook een partij die de Nieuwe Soberheid heeft uitgeroepen voor het uitgavenbeleid van de gemeente. Dat betekent dat als het aan ons ligt we geen miljoenen gaan uitgeven voor het uitkopen van ondernemers en de sloop van prima gebouwen als dat niet strikt noodzakelijk zou zijn. We wegen de begrijpelijke wens om de bibliotheek in het koopcentrum te vestigen af tegen de extra kosten die er mee gemoeid zijn. We wegen ook de voordelen van de Visserijschool af tegen alle voordelen die de centrumlocaties te bieden hebben. Overigens voldoet ook de favoriete locatie Haasnoot-de Griek niet aan de eis dat deze in het koopcentrum is gelegen.

KiesKatwijk kijkt dus naar alle criteria die de gemeente ook in haar stukken noemt en leggen die op de weegschaal. En om een lang verhaal kort te maken komen we dan tot de conclusie dat de 500 meter afstand van de Visserijschool tot het centrum niet zodanig nadelig is dat dit niet zou opwegen tegen de vele voordelen en kansen die de Visserijschool biedt. En overigens vinden we de vele nadelen van het bouwen binnen het compacte centrum nogal groot. Verder betekenen sommige gepresenteerde pluspunten van locatie Haasnoot-de Griek helemaal niks en is de verwerving van de Visserijschool nogal eenvoudig in vergelijking met de operatie in het centrum.


Wat ons het meest steekt

Maar wat we in feite het meest vervelende vinden in de voorstellen van het College is de oogkleppen politiek die we in deze tekst met twee voorbeelden hebben geïllustreerd. KiesKatwijk is beslist geen voorstander van de locatie Duinstraat-Zuidstraat, maar het is natuurlijk vanuit de doelstellingen van het college gezien een enorm brevet van onvermogen dat men niet tenminste deze locatie heeft laten meelopen in het keuzeproces. In de ogen van het College moet dit de winnaar zijn maar hij is nooit beoordeeld en vergeleken met de andere locaties. Wij zien aldus een enorm gebrek aan rationaliteit in het voorbereidingsproces en een poging om de gemeenteraad in een trechtertje te stoppen die leidt naar een door het College onvoldoende onderbouwde eindbestemming. Want niet alle kansrijke opties zijn tot op heden in beeld geweest doordat men zichzelf bewust van oogkleppen heeft voorzien.

Vragen van KiesKatwijk

We hebben daarom op dit moment in het voorbereidingsproces de volgende vragen voor het college:

  • Wilt u alsnog de locatie hoek Duinstraat/Zuidstraat meenemen in de Quick Scan en beoordelingsmatrix ?
  • Wilt u datzelfde doen voor de locatie Visserijschool, zodat de Raad een breder scala van mogelijkheden kan beoordelen en een beter afgewogen oordeel kan geven over de mogelijke locaties ?
  • Als u de twee door ons genoemde locaties bewust niet wilt onderzoeken, wat is daar dan de argumentatie voor ? Het is immers een kleine moeite ? Staan de zelf bedachte regels centraal of het beste resultaat, tegen aanvaardbare kosten ?
 

·     

[1] Lees hier alle argumenten voor de locatie Visserijschool: http://www.kieskatwijk.nl/2015/03/een-nieuwe-levensfase-voor-de.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts