18 augustus 2015

Verstening is een ernstige maatschappelijke kwaalVerstening is een groot probleem

KiesKatwijk is van mening dat het opofferen van groen in onze verstedelijkte omgeving voor (regionale) woningbouw moet stoppen. Wij doelen hier met name op de plannen om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg een grote woonwijk te realiseren. De inwoners van deze regio hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar die voortgaande verstening heeft ook nog andere nadelen. Door de voortgaande verstening in de randstad kan het regenwater namelijk niet snel genoeg in de grond  verdwijnen.  En dat leidt tot wateroverlast, milieuhinder en hoge kosten. Afkoppelen van hemelwaterafvoeren, zoals op sommige plekken in Katwijk gebeurt, is niet genoeg, voorkomen is beter dan genezen.Janneke, doe er eens iets aan

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groene omgeving de gezondheid bevordert. Lees hier meer http://www.nivel.nl/nieuws/groen-gezond Lijkt ons overigens een leuk onderwerp voor nader onderzoek door collega Janneke van Kruistum-Belo (CDA). Dit n.a.v. de recente discussies over “dik en dom”. We kunnen dan wat meer te weten komen over “ongezond en het gebrek aan groen”. En misschien blijkt er dan wel een relatie te zijn tussen “dom en verstening”. We lezen hier binnenkort wel wat meer over in de Katwijksche Post neem ik aan.

Symboolpolitiek

Vanuit het vertrekpunt “verstening en wateroverlast” heeft KiesKatwijk inmiddels een aantal vragen gesteld aan het College van B&W in de gemeente Katwijk. Tussen de regels door wordt in de vraagstelling gewezen op een aantal recente heikele kwesties. Wel aan symboolpolitiek doen, maar niet in alle gevallen is er een van. Bovendien komt het enigszins hypocriet over als je met een goedkope symbolische actie aandacht vraagt voor wateroverlast, maar vervolgens zelf wel (tegen het vigerende rijksbeleid betreffende waterbeheersing in) als gemeente bijdraagt aan toekomstige problemen op dit gebied door de bouwplannen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Operatie Steenbreek

Het College zou er volgens ons beter aan doen om net als de gemeente Leiden te participeren in de “Operatie Steenbreek”. Dat initiatief gaat de wereld niet redden maar het is een stuk zinvoller dan om gekleed in zee te gaan staan om een hoogdravend statement te maken. “Put your money where your mouth is”, laat uit je daden blijken dat je deze zaak serieus neemt. Dat geldt zowel voor het individu als voor de gemeente.

Verder borduren op een kluitje

Als eerste stap hebben we een aantal vragen gesteld aan het College van B&W. Wat de Operatie Steenbreek betreft hebben wij later gehoord dat in het verleden Geert Diemer van Gemeentebelangen daar ook al vragen over had ingediend. Hij werd met het gebruikelijke kluitje in het riet gestuurd. Dat is nu eenmaal de praktijk in ons gemeentebestuur en ik verwacht dat ook onze vragen geen betere behandeling zullen krijgen. Maar het is zoals gezegd een eerste stap en als er bredere belangstelling voor dit onderwerp blijkt te zijn in de gemeenteraad kunnen we daarna hierop verder borduren.De juiste vraag stellen is belangrijker dan de antwoorden

Met onze vragen ex. art. 41 hebben we aangesloten op de actie van een lid van het College van B&W op 10 augustus jl. waarbij deze (gelukkig volledig gekleed) enige tijd in de Uitwatering heeft gestaan. Het doel daarvan was om samen met anderen aandacht te vragen voor de “waterproblematiek” die zich in allerlei gedaanten wereldwijd voordoet.

Naar aanleiding van deze actie heeft KiesKatwijk de volgende vragen gesteld:

1.   Bent u het met ons eens dat deze actie als “symboolpolitiek” kan worden gekwalificeerd ?
2.   Is het niet beter om deze acties voortaan als privépersoon uit te voeren en niet als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur ?
3.   Ligt er een besluit van het College van B&W ten grondslag aan deze actie ?
4.   Blijkt hier geen sprake te zijn van selectiviteit in de keuze van de doelen voor symbolische acties die, al dan niet gesteund door het volledige College, worden uitgevoerd ? Kort geleden is een soortgelijk actie waarbij gevraagd werd een veelkleurige vlag te hijsen afgewezen.
5.   Zou het niet beter en effectiever zijn om het nagestreefde doel via concreet beleid en op de schaal van de gemeente Katwijk daadwerkelijk en praktisch aan te vatten ?
6.   Is het u in dit verband bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu het beleid hanteert dat er “met de natuur gebouwd moet worden” en niet “m.b.v. techniek tegen de natuur” ?[1]
7.   Bent u het met ons eens dat in het licht van het voorgaande het bouwen onder  N.A.P. met geforceerde bemaling en op slappe ondergrond op het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg, een gebied dat te kwalificeren is als een “badkuip”, op de lange termijn ernstige risico’s inhoudt voor versterkte bodemdaling en problemen met wateroverlast en waterveiligheid ?
8.   Zou het in dit verband geen aanbeveling verdienen de “daad bij het woord te voegen”, en niet in algemene zin en via een gemakkelijke symbolische actie aandacht te vragen voor waterbeheersing, maar door zelf problemen preventief te voorkomen via door de gemeente beïnvloedbaar (ruimtelijk) beleid door aldaar geen woonwijk te realiseren ?
9.   Is het college bekend met de operatie Steenbreek, waarbij onder andere onze buurgemeente Leiden zich heeft aangesloten ?
10. Zou het geen aanbeveling verdienen om ook als gemeente Katwijk mee te doen met dit initiatief, mede omdat het doel overeenkomt met wat het College c.q. een lid van het College zegt na te streven, namelijk vergroting van de bewustwording bij burgers van de waterproblematiek en hen aanzetten tot concrete actie ?

1 opmerking:

Social Icons


Featured Posts