15 oktober 2015

Vier hamvragen m.b.t. permanent AZCHier de letterlijke tekst van de bijdrage van KiesKatwijk aan het raadsdebat over de eventuele vestiging van een permanent AZC in de gemeente.
Ruimtelijk beleid is het issue

Het is om te beginnen goed om nog eens helder vast te stellen waar wij hier vanavond over spreken. Dat betreft een zaak van ruimtelijke ordening. Het college stelt voor om de eerste stap te zetten om het ruimtelijk beleid, zoals de raad dat heeft vastgesteld terzake van de Mient-Kooltuin, terzijde te schuiven.

Gelijke behandeling staat centraal

Dat beleid is de wet die voor iedereen geldt en waarvoor iedereen gelijk is. Dat beleid is voorts niet via een tombola of via het werpen van pijltjes of via het aanroepen van een orakel tot stand gekomen. Nee, dat beleid is gebaseerd op rationele keuzen die voortvloeien uit een samenhangend geheel van opvattingen over wat goed is voor Katwijk en haar inwoners. Als ik mij dus meld bij het gemeentehuis, met de wens om iets te ondernemen in de Mient-Kooltuin, dan word ik met al die rapporten om de oren geslagen en word ik snel buiten de deur gezet. Dat zou dan ook voor anderen moeten gelden M. de V..

Belofte maakt schuld

Bovendien hebben we veel geld en energie besteed om “draagvlak te creëren” zoals het eufemisme luidt. Dat is een vorm van “citymarketing” om de gemaakte keuzes te verkopen aan de bevolking. In het geval van de Mient-Kooltuin zijn er zelfs keer op keer keiharde beloftes gedaan aan omwonenden en aan de voetbalvereniging Rijnvogels dat er slechts een tijdelijk AZC zou komen en nooit een permanent AZC. Nu worden we door het college in de positie gebracht dat we ons woord richting de bevolking zouden moeten breken. Ik hoor graag van het college hoe we dit aan de bevolking zouden moeten uitleggen.

Overheid is onbetrouwbaar

Het overboord gooien van zorgvuldig afgewogen ruimtelijk beleid en het breken van beloften zal ons neerzetten als de notoir onbetrouwbare overheid, die we in de ogen van heel veel mensen trouwens al zijn. Het zal de breed levende onlustgevoelens over het functioneren van de democratie en de glad pratende bestuurders, die uitsluitend met het eigen belang of met een groepsbelang bezig zijn, alleen maar aanwakkeren. Er ontstaat dus enorm veel schade. Schade in het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben, en schade voor Katwijk en haar inwoners omdat we ons ruimtelijk beleid loslaten dat niet zo maar willekeurig was. We maken toekomstige ontwikkelingen onmogelijk. En we creëren een nieuw uitleggebied, ver buiten de bebouwde kom, dat vervolgens als opstapje kan dienen voor verdere ongewenste ontwikkelingen aldaar. Hoezo, “Ladder voor duurzame verstedelijking”? 


Rupsjes-nooit-genoeg

KiesKatwijk is juist opgericht om enig tegenwicht te bieden tegen de “rupsjesnooitgenoeg”, die met als achtergrond andere belangen dan die van Katwijk en de grote meerderheid van haar inwoners, er op uit zijn om een onevenredig beslag te leggen op de belangrijkste bezittingen die we als gemeenschap hebben, en dat is grond en onze spaarpot. Daar zullen we ons dus ook in dit geval tegen verzetten voorzitter.

Slechte onderbouwing

Het proza van het raadsvoorstel is weer van een uiterst belabberde kwaliteit, de motivering en de onderbouwing van het voorstel worden bijvoorbeeld niet gegeven. Nergens wordt de vraag beantwoord waarom juist de gemeente Katwijk een rol zouden moeten spelen als vestigingsplaats voor een permanent AZC. Nergens wordt onderbouwd of worden overwegingen gegeven waarom de functiewijziging van het gebied gewenst is in het licht van het algemeen belang.
Wat er in feite staat is “het COA wil het, en de RVB is niet tegen deze locatie”. Het spijt me wel maar dat is ad hoc beleid, en voor KiesKatwijk niet voldoende reden om de prijs te betalen die ik in aanvang heb geschetst

Fuik

Als instrumentarium worden de gebruikelijke wapens in stelling gebracht om de raad over de streep te trekken. Er is een onderzoekje dat leidt tot een van te voren bekende uitkomst en de raad wordt de puntzak of de fuik ingeloodst met een principebesluit, zonder dat er enig zicht is op de consequenties op allerlei gebied die er later uit zullen voortvloeien. Dat zijn allemaal apen die later uit de mouw gaan komen. Welke ontwikkelingen maken we hiermee later onmogelijk ? Welke alternatieve locaties zijn er in de regio ? Er is geen enkele reden om nu een onomkeerbaar besluit te nemen over die ruimtelijke bestemming. De huidige situatie kunnen we nog voor een reeks van jaren laten voortbestaan. Er wordt dus geen vluchteling gedupeerd als we even wachten met onomkeerbare besluiten. En dat terwijl we in een situatie zitten, waarbij zowel op het gebied van vluchtelingenopvang, als op het gebied van kansen en gebruiksmogelijkheden voor het betreffende gebied, er sprake is van zich wekelijks veranderende omstandigheden.


Flutonderzoek

Het als onderzoek gepresenteerde epistel is een werkstuk waar je als student of scholier beslist een onvoldoende voor zou krijgen. Ik vind eigenlijk dat je het ambtenaren niet kunt aandoen om ze zo’n stuk te laten schrijven. Op de ene locatie is de opvatting van een grondeigenaar leidend, maar op een andere locatie niet. Op de ene locatie is de planologische bestemming leidend maar op de andere maakt dat blijkbaar niet uit. Het stuk is intern niet consistent, en bovendien ligt in de keuze van de onderzochte locaties al besloten dat men een aantal andere locaties buiten beschouwing heeft gelaten. Aan dat onderzoek ga ik verder met uw goedvinden dus geen tijd besteden M. de V. Het is een onderzoek dat in vakkringen bekend staat als een “alibi-onderzoekje”.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Het feit dat het onderzoek niet kan voldoen aan de wettelijke eisen is echter ernstig. Deze omissie is een vorm van amateurisme die alle grond onder het voorstel wegslaat. Kan het college aangeven hoe ze met dit voorstel kan voldoen aan de wettelijke eisen in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking ? Dit vereist o.a. een onderzoek naar alternatieven dat op regionale schaal wordt uitgevoerd.

Katwijk als gidsgemeente

Blijft over het argument dat sommige partijen gebruiken en dat geformuleerd kan worden als “we moeten de arme vluchtelingen helpen”. Alhoewel het vluchtelingenbeleid hier op deze plaats niet aan de orde is wil KiesKatwijk in antwoord daarop wel kwijt dat wij er voorstander van zijn dat de gemeente Katwijk naar vermogen haar verantwoordelijkheid ter zake serieus neemt. Dat doen we trouwens volop, want Katwijk is op dit terrein al jaren opgetreden als gidsgemeente, waaraan andere gemeenten een voorbeeld kunnen nemen. En het is duidelijk dat de situatie van een tijdelijk AZC in Katwijk nog gedurende een reeks van jaren voort kan duren. Er wordt dus geen vluchteling geschaad als we een permanent AZC op ons grondgebied vooralsnog afwijzen.


Eigen Karretje Eerst

Ik stel overigens vast dat de vluchtelingen te pas, en vooral te onpas, door allerlei mensen en partijen voor hun eigen karretje worden gespannen, als u mij deze uitdrukking toestaat voorzitter. De oppositie in de 2e kamer probeert er MP Rutte mee beentje te lichten, sommige partijen slaan er electorale munt uit door in de bevolking levende angst- en onlustgevoelens aan te wakkeren, en anderen schieten in een tegenovergestelde kramp. Het onderwerp is prima geschikt voor emotiepolitiek. Sommigen gebruiken het om zich in de vermomming van “de barmhartige Samaritaan” te hullen en anderen gebruiken het onderwerp weer om andersoortige private strevingen en behoeften te bevredigen. Ze hebben allen met elkaar gemeen dat het niet om de zaak zelf gaat maar dat er achterliggende motieven zijn die meestal niet expliciet worden gemaakt.

Hoezo humaan

Als mensen de behoefte hebben om hun hart te laten spreken dan verwacht ik van hen voorstellen voor kleinschalige opvang dichter bij of binnen woonkernen in bijvoorbeeld Rijnsoever, Zeehospitium, Duyfrak of De Horn, om enkele willekeurige locaties te noemen die bestemmingsplan-technisch wel een woonbestemming hebben, maar die niet in het locatieonderzoek voorkomen.

M. de V. ik vat mijn betoog nog even kort samen met gebruikmaking van de vier hamvragen die KiesKatwijk altijd intern gebruikt om raadsvoorstellen te beoordelen:
 1. Wie heeft er om dit beleid gevraagd c.q. in wiens belang wordt dit voorstel gedaan of wie wordt er beter van ?

  Het is in ieder geval duidelijk dat de vluchtelingen er niet beter van worden. Een locatie bij een andere gemeenten die mogelijk betere omstandigheden kan bieden blijft hier buiten beeld. Voor het COA maakt het ook niets uit waar ergens in de provincie een vestiging komt. Dagelijks sluiten gemeenten zich aan in de rij van gemeenten die op hun grondgebied ruimte willen bieden aan het COA om haar taak te kunnen uitoefenen.

  Of er bij het voorliggende voorstel andere belangen op de achtergrond een rol spelen mag iedereen zelf invullen maar wij zien niet welk belang gediend is met het voorstel.

 2. Welk probleem lost dit voorstel op ?

  Het COA kan er mee geholpen zijn, maar sinds de start van dit Katwijkse beleidsproces zijn de omstandigheden volledig veranderd. Was er eerst weinig animo bij andere gemeenten, momenteel is dat sentiment totaal omgedraaid. Er is geen enkele reden meer voor Katwijk om zich de rol van gidsgemeente aan te meten. Ook zonder Katwijk worden de problemen opgelost. Katwijk levert haar bijdrage al en kan die gewoon voortzetten via het tijdelijke AZC.

 3. Welke nieuwe problemen roept dit voorstel op ?

  Ten eerste kunnen we constateren dat een besluit niet rechtsgeldig zal zijn omdat het niet voldoet aan de eisen betreffende de ladder voor duurzame verstedelijking. Ten tweede is het zo dat we iets zouden besluiten waarvan de consequenties op elk denkbaar gebied op dit moment niet duidelijk zijn. We kunnen dus geen fatsoenlijke afweging maken tussen voor- en nadelen van mogelijke opties voor het gebied Mient-Kooltuin. We kopen dus een nieuwe schoen terwijl we in het geheel niet weten welke andere en mogelijk aantrekkelijker nieuwe schoenen we daarmee weggooien. En dat terwijl er absoluut geen urgentie is om op dit moment schoenen te kopen c.q. een besluit te nemen. Dit besluit is uiterst onverstandig en dat kunnen we onze inwoners niet aandoen.

 4. Wat levert een kosten-batenafweging op ?

  Gezien het voorgaande kunnen we die afweging tussen maatschappelijke kosten en baten op dit moment helemaal niet maken. Want we weten niet wat we onmogelijk maken en we hebben alleen binnen de eigen gemeentegrenzen gekeken naar een oplossing voor een probleem dat van regionale of landelijke aard is. Dat impliceert dat we dat besluit op dit moment ook helemaal niet moeten maken.

  Van de leden van gemeenteraad vergt dit dat we de emotie om iets voor de medemens te willen doen opzij moet zetten en in de rol van gemeentebestuurder een rationeel besluit moeten nemen. En laten we nou eerlijk zijn, hoe humaan is dat nou om die mensen weg te zetten op een vliegveld ver weg van alles en iedereen.
De conclusie is dat het tamelijk onbegrijpelijk is dat u ons dit voorstel voorlegt. Als de gemeenteraad een professionele knip voor de neus waard is dan legt zij dit voorstel terzijde.


5 oktober 2015

KiesKatwijk wijst locatie permanent AZC af.Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de gemeenteraad het huidige AZC een definitieve status wil geven. KiesKatwijk is daar op tegen omdat we het gebied van het huidige AZC niet geschikt achten om er permanente bewoning toe te staan. Gek genoeg vond de gemeente dat tot voor kort zelf ook want in het Masterplan Valkenburg heeft het gebied een heel andere functie. Er gebeurt dus precies wat wij al voorspeld hebben. Nog voordat er begonnen is om een bestemmingsplan te maken voor het gebied wordt er al afgeweken van de in het Masterplan vastgelegde uitgangspunten.

Welk doel dient dit nu ?

Als de gemeenteraad zijn eigen uitgangspunten verloochent en meegaat met die gedachte zou daar straks een klein woonwijkje voor pakweg 600 personen kunnen verrijzen. Vervolgens kan dat wijkje dienen als een bruggenhoofd en kostendrager voor de woningen waar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het nodige geld mee wil verdienen. De RVB-plannen, die zijn samengevat in het Masterplan, zijn op dit moment zonder buitengewone kunstgrepen financieel niet haalbaar. Als men eerlijk en consequent zou zijn dan zou men het AZC gewoon op het voormalige vliegveld en op een plek waar een woonfunctie is voorzien realiseren. Iedereen is toch gelijk voor de wet, lees het (toekomstige) bestemmingsplan ?

Blijkbaar niet dus, want die woonlocatie wordt afgewezen “omdat de het RVB dat niet wil”. Ik zou haast zeggen laten we dan eens een referendum houden om te horen “wat de bevolking wil”. Ook het gebied Katwijkerbroek wordt door de gemeente voor asielzoekers ongeschikt geacht omdat dit een bedrijfsterrein is, en er dus in principe geen woonfunctie is toegestaan. Prima, dat is consequent en voorspelbaar gedrag. Maar eh, waarom wil men daar dan wel het wonen van arbeidsmigranten toestaan ?

Gelijke behandeling staat voorop

KiesKatwijk houdt niet van draaien en wil voorspelbaar zijn. Wonen doen we alleen in gebieden die daarvoor bestemd zijn. Iedereen is voor de wet gelijk en dus zullen we ons tegen een permanent AZC en tegen arbeidsmigranten in Katwijkerbroek verzetten. Wat ons betreft kan de bestaande situatie van een tijdelijk AZC op de huidige locatie overigens nog voor jaren gehandhaafd blijven. Dat moet voor COA voldoende zekerheid bieden en voor vluchtelingen maakt het niks uit. Katwijk is nu de enige gemeente in Zuid Holland met een AZC en blijkens het gemeentelijk onderzoek hebben we nauwelijks ruimte voor zo’n instelling. Laat men dus de komende jaren gebruiken om elders locaties te vinden in gemeenten met meer mogelijkheden. Katwijk is nu al teveel versteend.

Een kwestie van geld

Het is gewoon een kwestie van gezond ruimtelijk beleid, welke functies kunnen het beste in welke gebieden worden toegestaan. KiesKatwijk wil op het Vliegkamp Valkenburg liefst een combinatie van natuur, recreatie en werkgelegenheid. Wonen kan overal elders beter en goedkoper. Probleem is dat bij de grondeigenaar geld centraal staat, aan wonen kun je meer verdienen dan aan natuur of aan bedrijfsterrein.

Moet Katwijk de wereld redden ?

KiesKatwijk begrijpt niet waarom een herenafspraak met het COA over een langjarige vestiging van asielzoekers in de huidige legeringsgebouwen niet voldoende kan zijn. De denkfout die veel gemeenteraadsleden maken is dat het alleen aan Katwijk zou zijn om de problemen van het COA op te lossen. Dat is een misvatting, Katwijk kan en hoeft de wereld niet te redden, het betreft een landelijk probleem. Wat ons betreft is het een probleem dat ook op de schaal van de provincie Zuid Holland kan worden bekeken en opgelost. Het principe dat daarbij tussen gemeenten gehanteerd moet worden is “draagt elkanders lasten”, waarbij wat ons betreft de breedste gemeentelijk schouders de meeste lasten voor hun rekening kunnen nemen. Dat is beslist geen Nimby gedrag want Katwijk gaat wat ons betreft voorlopig gewoon door met zijn gidsfunctie door de komende jaren 1200 asielzoekers op de huidige wijze te huisvesten.


Emotiepolitiek

Je moet dit soort problemen naar onze mening dus als beleidsmakers op een zakelijke wijze analyseren. KiesKatwijk doet dat zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Het blijkt echter dat de meeste partijen in Katwijk een vorm van emotiepolitiek bedrijven. Ten eerste wil men kost wat het kost niet geassocieerd worden met het gedachtengoed van de PVV, en daarom is men bang om tegen een permanent AZC te stemmen. Ten tweede denkt men alleen maar op de schaal van Katwijk, terwijl de oplossing minimaal op provinciale schaal moet worden gevonden. Ten derde vindt men het fijn om een goede daad te verrichten met gemeentelijke middelen en instrumenten.

Ego’s

In de betogen kwam namelijk voortdurend het woord “humaan” aan de orde, en ik heb zelfs de formule "omzien naar elkaar" gezien. Prachtig voor de bühne en voor het eigen ego. Maar het is echt gevaarlijk om in de politiek met moreel-ethische begrippen te zwaaien, waarbij bovendien impliciet een zakelijk beleid als “inhumaan” wordt bestempeld. Emotiepolitiek leidt meestal tot slechte resultaten voor mensen. KiesKatwijk wil de bestaande situatie gewoon handhaven en wil geen uitzondering maken op de normale regels die voor iedereen gelden. Ook wij zijn humaan en daarom willen we vanuit de belangen van onze eigen bevolking de lasten eerlijker over alle gemeenten verdelen. Voor de vluchtelingen maakt dat niks uit.

Goedkope huurwoningen

Het COA benadrukte laatst de verrijking die statushouders voor onze samenleving kunnen betekenen. Allemaal prachtig, maar naast baten zijn er ook lasten en problemen, dat moeten we niet ontkennen. Katwijk levert al jaren een grotere bijdrage dan welke andere gemeente in Zuid Holland. Laten we daarom onze energie richten op het realiseren van echt goedkope en qua concept vernieuwende huurwoningen, zowel voor de eigen bevolking als voor statushouders. Dat zou nog eens humaan zijn.

Rationeel afwegen is blijkbaar lastig

Ten slotte het volgende. Bij het beoordelen van raadsvoorstellen is het nuttig om in ieder geval de volgende vragen te beantwoorden in de meningsvormende fase:

 1. Wie heeft er om dit beleid gevraagd c.q. in wiens belang wordt dit voorstel gedaan of wie wordt er beter van ?
 2. Welk probleem lost dit voorstel op ?
 3. Welke nieuwe problemen roept dit voorstel op ?
 4. Wat levert een kosten-batenafweging op ?
Het laatste met dien verstande dat kosten en baten niet alleen in geld moeten worden gemeten maar ook in termen van maatschappelijke kosten en opbrengsten. Lijkt me een leuke opgave om deze vragen eens op de casus van het AZC los te laten. Voor ons staat het vast dat de vluchtelingen niet beter worden van het permanent maken van de status van het huidige “tijdelijke” AZC. Dus waarom doen we het dan ?


2 oktober 2015

Positief insteken !Wilt u even afrekenen ?

Tijdens de bespreking van wat men de Toeristische Agenda heeft genoemd viel het gebrek aan inhoudelijke argumentatie van de meeste raadsleden nogal op. Het gaat hier gewoon om een voorstel om veel belastinggeld door te sluizen naar de ondernemers die de toerist en bezoeker van Katwijk willen uitschudden. Prima, niks mis mee, commercie is niet verboden in Nederland. Maar moet de belastingbetaler die commercie subsidiëren ? Katwijkers betalen al een deel van het parkeerkaartje van bezoekers van de nieuwe zeereepgarage. Maar Rupsje Nooitgenoeg van de toeristenlobby wil nu zelfs de belastingopbrengsten van een aantal algemene lokale belastingen confisqueren. De verantwoordelijke wethouder loopt hier blijkbaar willoos achteraan en het College van B&W en de gemeenteraad vervullen niet de rol om de zaak in balans te houden.

Blanco check voor de toeristenlobby

De argumentatie en onderbouwing waarom en op welke wijze met dit voorstel het algemeen belang zou worden gediend was in het voorstel van het College van B&W geheel afwezig. De besteding van het geld is bovendien volkomen onduidelijk, er wordt “marketing” mee bedreven. Dat kan alles betekenen beste mensen, echt alles. De effectiviteit van die marketing is ook volkomen onduidelijk. Het moet 5% meer omzet opleveren voor ondernemers. Volgens ons is het geen overheidstaak om dit voor elkaar te boksen en moeten ondernemers de bedrijfskosten voor reclame en promotie gewoon zelf betalen. KiesKatwijk heeft al eerder naar voren gebracht dat we ook de reclame voor andere bedrijfssectoren, zoals schildersbedrijven of boekhoudkantoren niet voor rekening van de belastingbetaler laten komen.

Schoenmaker blijf bij je leest

Grappig was dat in dezelfde vergadering naast de bevordering van het toerisme ook de bevordering van de sierteelt op de agenda stond. Beide onderwerpen komen voort uit de Economische Agenda die eerder door de gemeente is vastgesteld. Dat het College uit een verzameling kleine zelfstandigen bestaat en geen eenheid van beleid kent bleek wel uit het feit dat de wethouder van Sierteelt absoluut niet van plan is de campagne “Neem eens vaker een bloemetje mee” te financieren. Daar werd het principe gehanteerd dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. De wethouder van toerisme doet dat wel.
Toerisme als heilige koe

Het principe dat de overheid geen commerciële ondernemer is zal door andere fracties waarschijnlijk ook wel met de mond worden beleden. Tegelijkertijd zijn ze wel bereid om de helft van de marketingkosten van de toerismesector op kosten van de burger te financieren. Ik denk dat dat veel te maken heeft met de onderlinge vervlechtingen van sleutelfiguren uit de toeristenlobby en lokale politieke partijen. Ik denk dat het daarnaast te maken heeft met een gebrek aan logica en een overmaat aan emotiepolitiek. Of zoals een raadslid het verwoordde “Je moet dit positief insteken, toerisme is gezelligheid en daar moet je dus voor zijn”. Hoe simpel kan het toch zijn beste lezer. KiesKatwijk is ook altijd positief, en toerisme is niet alleen gezelligheid maar betekent trouwens ook overlast en een hoge rekening die nu bij de burger wordt gelegd. Dat laatste willen wij voorkomen, maar daar is weinig begrip voor in de gemeenteraad.

Regierol o.k., financiersrol niet o.k.

De wethouder dacht ons tuk te hebben met zijn opmerking dat wij blijkbaar alleen maar tegen zijn op dit dossier en hij vroeg vervolgens wat wij dan zelf zouden willen. Dat is niet zo moeilijk. Wij zijn niet tegen toerisme, alhoewel andere sectoren ongelooflijk veel interessanter zijn qua kwantiteit en kwaliteit van de werkgelegenheid die er mee samenhangt. Dat is recent ook op basis van feitelijke gegevens bewezen in het onderzoeksrapport dat gemaakt is voor de Economisch Agenda. We moeten wat de toerismesector betreft gewoon dezelfde lijn volgen die we ook bij de sierteelt en bij andere economische sectoren volgen.

Globaal komt dat neer op ruimte bieden (letterlijk en figuurlijk) en daarnaast op allerlei manieren verbindingen leggen, coalities smeden en stimulansen bieden. Die regierol past bij de overheid en de ondernemers moeten ondernemen. Bij dat laatste hoort ook alles wat onder marketing zou kunnen vallen.

Belastinggeld verbranden is niet slim

Daarnaast kun je je afvragen of de sullige slagzin-campagnes en deelnemen aan het vergadercircuit nu echt meer toeristen en bezoekers naar Katwijk zullen trekken. Persoonlijk denk ik dat we die belastingeuro’s net zo goed in de uitwatering kunnen werpen.

Een lokale “Katwijk-Watcher” had laatst een goede opmerking: “De musical “Soldaat van Oranje” heeft in termen van omzetvermeerdering meer betekend voor het toeristisch bedrijfsleven dan tien jaar Katwijk Marketing”. Dat is gewoon waar en geeft ook de richting aan waarin we meer effectief met ons belastinggeld kunnen omgaan.

Een geweldige kans

Ons recept: bied ruimte aan nieuwe initiatieven en zorg dat die passen in een bredere infrastructuur van bedrijven, instellingen en voorzieningen die elkaar wederzijds versterken. Het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg biedt daarbij enorme kansen, met name op het gebied van kennisintensieve bedrijvigheid. Maar dat kan ook prima gecombineerd worden met zaken op het terrein van het toerisme. 

Als de Soldaat van Oranje vertrekt naar de eeuwige jachtvelden dan moet er een opvolger komen die de rol van toeristentrekker kan vervullen. Daar is nu een plan voor. In het rapport “Werkgelegenheidseffecten Vliegveld Valkenburg” wordt onder andere het idee gelanceerd om aldaar een Militair Luchtvaartthemapark te vestigen. KiesKatwijk zegt: “geen cent meer naar loze marketingcampagnes en zet het hele gemeentelijke budget voor toerisme in op deze kanskaart”.Social Icons


Featured Posts