5 oktober 2015

KiesKatwijk wijst locatie permanent AZC af.Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de gemeenteraad het huidige AZC een definitieve status wil geven. KiesKatwijk is daar op tegen omdat we het gebied van het huidige AZC niet geschikt achten om er permanente bewoning toe te staan. Gek genoeg vond de gemeente dat tot voor kort zelf ook want in het Masterplan Valkenburg heeft het gebied een heel andere functie. Er gebeurt dus precies wat wij al voorspeld hebben. Nog voordat er begonnen is om een bestemmingsplan te maken voor het gebied wordt er al afgeweken van de in het Masterplan vastgelegde uitgangspunten.

Welk doel dient dit nu ?

Als de gemeenteraad zijn eigen uitgangspunten verloochent en meegaat met die gedachte zou daar straks een klein woonwijkje voor pakweg 600 personen kunnen verrijzen. Vervolgens kan dat wijkje dienen als een bruggenhoofd en kostendrager voor de woningen waar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het nodige geld mee wil verdienen. De RVB-plannen, die zijn samengevat in het Masterplan, zijn op dit moment zonder buitengewone kunstgrepen financieel niet haalbaar. Als men eerlijk en consequent zou zijn dan zou men het AZC gewoon op het voormalige vliegveld en op een plek waar een woonfunctie is voorzien realiseren. Iedereen is toch gelijk voor de wet, lees het (toekomstige) bestemmingsplan ?

Blijkbaar niet dus, want die woonlocatie wordt afgewezen “omdat de het RVB dat niet wil”. Ik zou haast zeggen laten we dan eens een referendum houden om te horen “wat de bevolking wil”. Ook het gebied Katwijkerbroek wordt door de gemeente voor asielzoekers ongeschikt geacht omdat dit een bedrijfsterrein is, en er dus in principe geen woonfunctie is toegestaan. Prima, dat is consequent en voorspelbaar gedrag. Maar eh, waarom wil men daar dan wel het wonen van arbeidsmigranten toestaan ?

Gelijke behandeling staat voorop

KiesKatwijk houdt niet van draaien en wil voorspelbaar zijn. Wonen doen we alleen in gebieden die daarvoor bestemd zijn. Iedereen is voor de wet gelijk en dus zullen we ons tegen een permanent AZC en tegen arbeidsmigranten in Katwijkerbroek verzetten. Wat ons betreft kan de bestaande situatie van een tijdelijk AZC op de huidige locatie overigens nog voor jaren gehandhaafd blijven. Dat moet voor COA voldoende zekerheid bieden en voor vluchtelingen maakt het niks uit. Katwijk is nu de enige gemeente in Zuid Holland met een AZC en blijkens het gemeentelijk onderzoek hebben we nauwelijks ruimte voor zo’n instelling. Laat men dus de komende jaren gebruiken om elders locaties te vinden in gemeenten met meer mogelijkheden. Katwijk is nu al teveel versteend.

Een kwestie van geld

Het is gewoon een kwestie van gezond ruimtelijk beleid, welke functies kunnen het beste in welke gebieden worden toegestaan. KiesKatwijk wil op het Vliegkamp Valkenburg liefst een combinatie van natuur, recreatie en werkgelegenheid. Wonen kan overal elders beter en goedkoper. Probleem is dat bij de grondeigenaar geld centraal staat, aan wonen kun je meer verdienen dan aan natuur of aan bedrijfsterrein.

Moet Katwijk de wereld redden ?

KiesKatwijk begrijpt niet waarom een herenafspraak met het COA over een langjarige vestiging van asielzoekers in de huidige legeringsgebouwen niet voldoende kan zijn. De denkfout die veel gemeenteraadsleden maken is dat het alleen aan Katwijk zou zijn om de problemen van het COA op te lossen. Dat is een misvatting, Katwijk kan en hoeft de wereld niet te redden, het betreft een landelijk probleem. Wat ons betreft is het een probleem dat ook op de schaal van de provincie Zuid Holland kan worden bekeken en opgelost. Het principe dat daarbij tussen gemeenten gehanteerd moet worden is “draagt elkanders lasten”, waarbij wat ons betreft de breedste gemeentelijk schouders de meeste lasten voor hun rekening kunnen nemen. Dat is beslist geen Nimby gedrag want Katwijk gaat wat ons betreft voorlopig gewoon door met zijn gidsfunctie door de komende jaren 1200 asielzoekers op de huidige wijze te huisvesten.


Emotiepolitiek

Je moet dit soort problemen naar onze mening dus als beleidsmakers op een zakelijke wijze analyseren. KiesKatwijk doet dat zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Het blijkt echter dat de meeste partijen in Katwijk een vorm van emotiepolitiek bedrijven. Ten eerste wil men kost wat het kost niet geassocieerd worden met het gedachtengoed van de PVV, en daarom is men bang om tegen een permanent AZC te stemmen. Ten tweede denkt men alleen maar op de schaal van Katwijk, terwijl de oplossing minimaal op provinciale schaal moet worden gevonden. Ten derde vindt men het fijn om een goede daad te verrichten met gemeentelijke middelen en instrumenten.

Ego’s

In de betogen kwam namelijk voortdurend het woord “humaan” aan de orde, en ik heb zelfs de formule "omzien naar elkaar" gezien. Prachtig voor de bühne en voor het eigen ego. Maar het is echt gevaarlijk om in de politiek met moreel-ethische begrippen te zwaaien, waarbij bovendien impliciet een zakelijk beleid als “inhumaan” wordt bestempeld. Emotiepolitiek leidt meestal tot slechte resultaten voor mensen. KiesKatwijk wil de bestaande situatie gewoon handhaven en wil geen uitzondering maken op de normale regels die voor iedereen gelden. Ook wij zijn humaan en daarom willen we vanuit de belangen van onze eigen bevolking de lasten eerlijker over alle gemeenten verdelen. Voor de vluchtelingen maakt dat niks uit.

Goedkope huurwoningen

Het COA benadrukte laatst de verrijking die statushouders voor onze samenleving kunnen betekenen. Allemaal prachtig, maar naast baten zijn er ook lasten en problemen, dat moeten we niet ontkennen. Katwijk levert al jaren een grotere bijdrage dan welke andere gemeente in Zuid Holland. Laten we daarom onze energie richten op het realiseren van echt goedkope en qua concept vernieuwende huurwoningen, zowel voor de eigen bevolking als voor statushouders. Dat zou nog eens humaan zijn.

Rationeel afwegen is blijkbaar lastig

Ten slotte het volgende. Bij het beoordelen van raadsvoorstellen is het nuttig om in ieder geval de volgende vragen te beantwoorden in de meningsvormende fase:

  1. Wie heeft er om dit beleid gevraagd c.q. in wiens belang wordt dit voorstel gedaan of wie wordt er beter van ?
  2. Welk probleem lost dit voorstel op ?
  3. Welke nieuwe problemen roept dit voorstel op ?
  4. Wat levert een kosten-batenafweging op ?
Het laatste met dien verstande dat kosten en baten niet alleen in geld moeten worden gemeten maar ook in termen van maatschappelijke kosten en opbrengsten. Lijkt me een leuke opgave om deze vragen eens op de casus van het AZC los te laten. Voor ons staat het vast dat de vluchtelingen niet beter worden van het permanent maken van de status van het huidige “tijdelijke” AZC. Dus waarom doen we het dan ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts