15 oktober 2015

Vier hamvragen m.b.t. permanent AZCHier de letterlijke tekst van de bijdrage van KiesKatwijk aan het raadsdebat over de eventuele vestiging van een permanent AZC in de gemeente.
Ruimtelijk beleid is het issue

Het is om te beginnen goed om nog eens helder vast te stellen waar wij hier vanavond over spreken. Dat betreft een zaak van ruimtelijke ordening. Het college stelt voor om de eerste stap te zetten om het ruimtelijk beleid, zoals de raad dat heeft vastgesteld terzake van de Mient-Kooltuin, terzijde te schuiven.

Gelijke behandeling staat centraal

Dat beleid is de wet die voor iedereen geldt en waarvoor iedereen gelijk is. Dat beleid is voorts niet via een tombola of via het werpen van pijltjes of via het aanroepen van een orakel tot stand gekomen. Nee, dat beleid is gebaseerd op rationele keuzen die voortvloeien uit een samenhangend geheel van opvattingen over wat goed is voor Katwijk en haar inwoners. Als ik mij dus meld bij het gemeentehuis, met de wens om iets te ondernemen in de Mient-Kooltuin, dan word ik met al die rapporten om de oren geslagen en word ik snel buiten de deur gezet. Dat zou dan ook voor anderen moeten gelden M. de V..

Belofte maakt schuld

Bovendien hebben we veel geld en energie besteed om “draagvlak te creëren” zoals het eufemisme luidt. Dat is een vorm van “citymarketing” om de gemaakte keuzes te verkopen aan de bevolking. In het geval van de Mient-Kooltuin zijn er zelfs keer op keer keiharde beloftes gedaan aan omwonenden en aan de voetbalvereniging Rijnvogels dat er slechts een tijdelijk AZC zou komen en nooit een permanent AZC. Nu worden we door het college in de positie gebracht dat we ons woord richting de bevolking zouden moeten breken. Ik hoor graag van het college hoe we dit aan de bevolking zouden moeten uitleggen.

Overheid is onbetrouwbaar

Het overboord gooien van zorgvuldig afgewogen ruimtelijk beleid en het breken van beloften zal ons neerzetten als de notoir onbetrouwbare overheid, die we in de ogen van heel veel mensen trouwens al zijn. Het zal de breed levende onlustgevoelens over het functioneren van de democratie en de glad pratende bestuurders, die uitsluitend met het eigen belang of met een groepsbelang bezig zijn, alleen maar aanwakkeren. Er ontstaat dus enorm veel schade. Schade in het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben, en schade voor Katwijk en haar inwoners omdat we ons ruimtelijk beleid loslaten dat niet zo maar willekeurig was. We maken toekomstige ontwikkelingen onmogelijk. En we creëren een nieuw uitleggebied, ver buiten de bebouwde kom, dat vervolgens als opstapje kan dienen voor verdere ongewenste ontwikkelingen aldaar. Hoezo, “Ladder voor duurzame verstedelijking”? 


Rupsjes-nooit-genoeg

KiesKatwijk is juist opgericht om enig tegenwicht te bieden tegen de “rupsjesnooitgenoeg”, die met als achtergrond andere belangen dan die van Katwijk en de grote meerderheid van haar inwoners, er op uit zijn om een onevenredig beslag te leggen op de belangrijkste bezittingen die we als gemeenschap hebben, en dat is grond en onze spaarpot. Daar zullen we ons dus ook in dit geval tegen verzetten voorzitter.

Slechte onderbouwing

Het proza van het raadsvoorstel is weer van een uiterst belabberde kwaliteit, de motivering en de onderbouwing van het voorstel worden bijvoorbeeld niet gegeven. Nergens wordt de vraag beantwoord waarom juist de gemeente Katwijk een rol zouden moeten spelen als vestigingsplaats voor een permanent AZC. Nergens wordt onderbouwd of worden overwegingen gegeven waarom de functiewijziging van het gebied gewenst is in het licht van het algemeen belang.
Wat er in feite staat is “het COA wil het, en de RVB is niet tegen deze locatie”. Het spijt me wel maar dat is ad hoc beleid, en voor KiesKatwijk niet voldoende reden om de prijs te betalen die ik in aanvang heb geschetst

Fuik

Als instrumentarium worden de gebruikelijke wapens in stelling gebracht om de raad over de streep te trekken. Er is een onderzoekje dat leidt tot een van te voren bekende uitkomst en de raad wordt de puntzak of de fuik ingeloodst met een principebesluit, zonder dat er enig zicht is op de consequenties op allerlei gebied die er later uit zullen voortvloeien. Dat zijn allemaal apen die later uit de mouw gaan komen. Welke ontwikkelingen maken we hiermee later onmogelijk ? Welke alternatieve locaties zijn er in de regio ? Er is geen enkele reden om nu een onomkeerbaar besluit te nemen over die ruimtelijke bestemming. De huidige situatie kunnen we nog voor een reeks van jaren laten voortbestaan. Er wordt dus geen vluchteling gedupeerd als we even wachten met onomkeerbare besluiten. En dat terwijl we in een situatie zitten, waarbij zowel op het gebied van vluchtelingenopvang, als op het gebied van kansen en gebruiksmogelijkheden voor het betreffende gebied, er sprake is van zich wekelijks veranderende omstandigheden.


Flutonderzoek

Het als onderzoek gepresenteerde epistel is een werkstuk waar je als student of scholier beslist een onvoldoende voor zou krijgen. Ik vind eigenlijk dat je het ambtenaren niet kunt aandoen om ze zo’n stuk te laten schrijven. Op de ene locatie is de opvatting van een grondeigenaar leidend, maar op een andere locatie niet. Op de ene locatie is de planologische bestemming leidend maar op de andere maakt dat blijkbaar niet uit. Het stuk is intern niet consistent, en bovendien ligt in de keuze van de onderzochte locaties al besloten dat men een aantal andere locaties buiten beschouwing heeft gelaten. Aan dat onderzoek ga ik verder met uw goedvinden dus geen tijd besteden M. de V. Het is een onderzoek dat in vakkringen bekend staat als een “alibi-onderzoekje”.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Het feit dat het onderzoek niet kan voldoen aan de wettelijke eisen is echter ernstig. Deze omissie is een vorm van amateurisme die alle grond onder het voorstel wegslaat. Kan het college aangeven hoe ze met dit voorstel kan voldoen aan de wettelijke eisen in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking ? Dit vereist o.a. een onderzoek naar alternatieven dat op regionale schaal wordt uitgevoerd.

Katwijk als gidsgemeente

Blijft over het argument dat sommige partijen gebruiken en dat geformuleerd kan worden als “we moeten de arme vluchtelingen helpen”. Alhoewel het vluchtelingenbeleid hier op deze plaats niet aan de orde is wil KiesKatwijk in antwoord daarop wel kwijt dat wij er voorstander van zijn dat de gemeente Katwijk naar vermogen haar verantwoordelijkheid ter zake serieus neemt. Dat doen we trouwens volop, want Katwijk is op dit terrein al jaren opgetreden als gidsgemeente, waaraan andere gemeenten een voorbeeld kunnen nemen. En het is duidelijk dat de situatie van een tijdelijk AZC in Katwijk nog gedurende een reeks van jaren voort kan duren. Er wordt dus geen vluchteling geschaad als we een permanent AZC op ons grondgebied vooralsnog afwijzen.


Eigen Karretje Eerst

Ik stel overigens vast dat de vluchtelingen te pas, en vooral te onpas, door allerlei mensen en partijen voor hun eigen karretje worden gespannen, als u mij deze uitdrukking toestaat voorzitter. De oppositie in de 2e kamer probeert er MP Rutte mee beentje te lichten, sommige partijen slaan er electorale munt uit door in de bevolking levende angst- en onlustgevoelens aan te wakkeren, en anderen schieten in een tegenovergestelde kramp. Het onderwerp is prima geschikt voor emotiepolitiek. Sommigen gebruiken het om zich in de vermomming van “de barmhartige Samaritaan” te hullen en anderen gebruiken het onderwerp weer om andersoortige private strevingen en behoeften te bevredigen. Ze hebben allen met elkaar gemeen dat het niet om de zaak zelf gaat maar dat er achterliggende motieven zijn die meestal niet expliciet worden gemaakt.

Hoezo humaan

Als mensen de behoefte hebben om hun hart te laten spreken dan verwacht ik van hen voorstellen voor kleinschalige opvang dichter bij of binnen woonkernen in bijvoorbeeld Rijnsoever, Zeehospitium, Duyfrak of De Horn, om enkele willekeurige locaties te noemen die bestemmingsplan-technisch wel een woonbestemming hebben, maar die niet in het locatieonderzoek voorkomen.

M. de V. ik vat mijn betoog nog even kort samen met gebruikmaking van de vier hamvragen die KiesKatwijk altijd intern gebruikt om raadsvoorstellen te beoordelen:
 1. Wie heeft er om dit beleid gevraagd c.q. in wiens belang wordt dit voorstel gedaan of wie wordt er beter van ?

  Het is in ieder geval duidelijk dat de vluchtelingen er niet beter van worden. Een locatie bij een andere gemeenten die mogelijk betere omstandigheden kan bieden blijft hier buiten beeld. Voor het COA maakt het ook niets uit waar ergens in de provincie een vestiging komt. Dagelijks sluiten gemeenten zich aan in de rij van gemeenten die op hun grondgebied ruimte willen bieden aan het COA om haar taak te kunnen uitoefenen.

  Of er bij het voorliggende voorstel andere belangen op de achtergrond een rol spelen mag iedereen zelf invullen maar wij zien niet welk belang gediend is met het voorstel.

 2. Welk probleem lost dit voorstel op ?

  Het COA kan er mee geholpen zijn, maar sinds de start van dit Katwijkse beleidsproces zijn de omstandigheden volledig veranderd. Was er eerst weinig animo bij andere gemeenten, momenteel is dat sentiment totaal omgedraaid. Er is geen enkele reden meer voor Katwijk om zich de rol van gidsgemeente aan te meten. Ook zonder Katwijk worden de problemen opgelost. Katwijk levert haar bijdrage al en kan die gewoon voortzetten via het tijdelijke AZC.

 3. Welke nieuwe problemen roept dit voorstel op ?

  Ten eerste kunnen we constateren dat een besluit niet rechtsgeldig zal zijn omdat het niet voldoet aan de eisen betreffende de ladder voor duurzame verstedelijking. Ten tweede is het zo dat we iets zouden besluiten waarvan de consequenties op elk denkbaar gebied op dit moment niet duidelijk zijn. We kunnen dus geen fatsoenlijke afweging maken tussen voor- en nadelen van mogelijke opties voor het gebied Mient-Kooltuin. We kopen dus een nieuwe schoen terwijl we in het geheel niet weten welke andere en mogelijk aantrekkelijker nieuwe schoenen we daarmee weggooien. En dat terwijl er absoluut geen urgentie is om op dit moment schoenen te kopen c.q. een besluit te nemen. Dit besluit is uiterst onverstandig en dat kunnen we onze inwoners niet aandoen.

 4. Wat levert een kosten-batenafweging op ?

  Gezien het voorgaande kunnen we die afweging tussen maatschappelijke kosten en baten op dit moment helemaal niet maken. Want we weten niet wat we onmogelijk maken en we hebben alleen binnen de eigen gemeentegrenzen gekeken naar een oplossing voor een probleem dat van regionale of landelijke aard is. Dat impliceert dat we dat besluit op dit moment ook helemaal niet moeten maken.

  Van de leden van gemeenteraad vergt dit dat we de emotie om iets voor de medemens te willen doen opzij moet zetten en in de rol van gemeentebestuurder een rationeel besluit moeten nemen. En laten we nou eerlijk zijn, hoe humaan is dat nou om die mensen weg te zetten op een vliegveld ver weg van alles en iedereen.
De conclusie is dat het tamelijk onbegrijpelijk is dat u ons dit voorstel voorlegt. Als de gemeenteraad een professionele knip voor de neus waard is dan legt zij dit voorstel terzijde.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts