5 november 2015

Kansen benutten, een fiasco voorkomen


Onze "algemene beschouwing" bij de begroting 2016

De coalitiepartijen zullen ongetwijfeld hun licht laten schijnen over zaken die bewijzen hoe goed we wel niet bezig zijn in Katwijk. Diverse hoogtepunten zullen daarbij de revue passeren en op het eigen conto worden bijgeschreven. Dramatische blunders zijn vergeten of zullen met de mantel der coalitieliefde worden bedekt. Het voegt weinig toe als KiesKatwijk datzelfde pad zou volgen. Toegegeven, er worden op diverse fronten prima prestaties neergezet maar kritiekloze bewondering helpen u en ons niet verder. 


(Kans)arm versus (kans)rijk

Om enig tegenwicht te bieden willen wij daarom wijzen op het feit dat onlangs is aangetoond dat 25% van onze huurders onder de armoedegrens leeft. En helaas hebben we in Katwijk ook een bloeiende voedselbank met een wisselend bestand van circa 130 gezinnen als klant. De schuldhulpverlening heeft nog meer klanten. Wij beschouwen die signalen in zekere zin als een schandvlek. De vraag is wat wij als gemeente kunnen doen om oorzaken en gevolgen te bestrijden van wat wij zien als een verscherping van een tweedeling tussen (kans)arm en (kans)rijk in onze dorpen. 

Uit het rapport van het bureau Louter blijkt dat er in Katwijk sprake is van een significant lager opleidingsniveau dan in onze ruimere omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijken voorts tal van verbanden tussen lage sociaaleconomische status en zaken als armoede, werkloosheid, slechte gezondheid, onderbenutting van talenten, criminaliteit, drugsgebruik, psychosociale problemen etc.. Recente politiecijfers over Katwijk onderschrijven dat er reden tot zorg is. Onze conclusie is dat we niet alleen moeten investeren in hout en steen maar ook in mensen en in ons sociaal kapitaal om in de toekomst ons welvaarts- en welzijnsniveau te kunnen vasthouden.


Sociale onrust komt niet uit de lucht vallen

Er lijkt sprake te zijn van een groeiende onderklasse, ook in Katwijk. KiesKatwijk heeft bij gelegenheid van het uitkomen van de Economische Agenda gevraagd om nader onderzoek dat een “Sociale Foto” van onze dorpen zou kunnen opleveren. Veel van de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vinden onder het maaiveld plaats en worden niet gezien. Wij beschouwen de sociale onrust die is ontstaan rond het voorstel om een permanent AZC in Katwijk te vestigen als een teken aan de wand. Hier overheen walsen met politiek correcte praatjes levert geen oplossing voor de onderliggende problematiek. Er was in de Katwijkse politiek helaas geen belangstelling om die Sociale Foto te maken. Er was ook geen belangstelling om wat extra’s te doen aan het relatief lage opleidingspeil in onze gemeente. Een gemiste kans vinden wij. 

Tekort aan betaalbare huisvesting

En pas doordat de vluchtelingenproblematiek publicitair meer nadrukkelijk op ons bordje is gekomen zal men wellicht bereid zijn om iets harder te werken aan het realiseren van goedkope huisvesting. Ons pleidooi om zelf als gemeente, in navolging van andere gemeenten, echt betaalbare huurwoningen te realiseren voor alle categorieën inwoners die hierop aangewezen zijn, autochtonen en nieuwkomers, werd tot op heden door iedereen onder het kleed geveegd. Geen enkele politieke partij in Katwijk, ook niet de partijen die blijkens hun uitlatingen in de AZC-discussie de humaniteit centraal zouden hebben staan, heeft ons in die voorstellen gesteund. En dat ondanks het feit dat we keer op keer op het ongemakkelijke feit hebben gewezen dat het aantal goedkope huurwoningen in Katwijk door het beleid van Dunavie in vijf jaar tijd met circa 1000 woningen of 45% is afgenomen. Natuurlijk is hier nog meer over te zeggen, maar wij denken toch dat hier iets fout gaat en vragen ons af waarom men pas wakker wordt op het moment dat de wal het schip gaat keren. En als we dan zien dat het college, in tegenstelling tot omliggende gemeenten, wel heel veel energie zet op het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten, dan wordt dat ook door ons niet begrepen. Vooral niet omdat dit tegen het massale verzet van de bevolking in, en (met een truc) op een locatie zou moeten die helemaal niet voor wonen bedoeld is.

Verkeerde beleidsprioriteiten en de afhakende burger

Wij raden iedereen aan, ook het gemeentebestuur van Katwijk, om de kop uit het zand te halen. Zou het feit dat de PVV al tijden lang de grootste partij in de peilingen is (25% zetels) niet iets te betekenen hebben ? En zijn we ook in Katwijk niet bezig om grote groepen burgers van ons te vervreemden door overmatige aandacht voor allerlei vormen van hobbybeleid, maar te weinig aandacht voor de echte problemen ? Grote groepen in onze bevolking zijn ernstig bezorgd over hun bestaanszekerheid, voelen zich daardoor angstig en onzeker, en kampen met gevoelens van onvrede. Ook in Katwijk kwam nog maar de helft van de mensen naar de stembus. Zou dat alleen maar te maken hebben met een domme bevolking of spelen wij daar als bestuur ook een rol in ?
Prioriteiten KiesKatwijk

Voor KiesKatwijk liggen de prioriteiten bij werkgelegenheid, huisvesting, en fysieke en sociale leefbaarheid. Een betaalbare overheid, voorkomen van verspilling en bevorderen van duurzaamheid zijn vanzelfsprekend. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het welbevinden van individuen en een harmonieuze samenleving met toekomstperspectief. Wij gaan er van uit dat andere partijen dat in meerderheid ook zo zien. Waar we soms duidelijk verschillen is wat prioritair wordt geacht en op welke manier we met de middelen willen omgaan die we als gemeente hebben om die doelen te bereiken. Die middelen betreffen in hoofdzaak geld, ruimte of grond, en bestuurlijke energie of aandacht.

Ter illustratie een paar voorbeelden van hoe het volgens ons niet moet. Wij noemen deze recente voorbeelden omdat we nog steeds verbijsterd zijn dat er blijkbaar in ons bestuurlijk systeem onvoldoende op gezond verstand gebaseerde “countervailing power” is die onzin en verspilling kan voorkomen. Dat zet veel kwaad bloed in de samenleving en vervreemdt de mensen van ons democratisch bestuur. 


Ondertussen rond het Andreasplein

Nog steeds betaalt de Katwijkse burger op zondag gewoon het parkeerkaartje van de bezoekers, omdat dit onterecht tot een lakmoesproef voor Christelijke Politiek is uitgeroepen.

Bij het vernieuwen, of zo u wilt vernielen van het Andreasplein wordt onnodig tonnen aan belastinggeld over de balk geworpen. En dat dan om tegemoet te komen aan een  kneuterig gedachtegoed dat gebaseerd is op de Madurodam-doctrine, ofwel “maak het klein”. Blijkbaar wordt hier gewerkt onder het motto “kosten zijn geen issue”. De mannenbroeders van het SGP en de dames en heren van CU en CDA vinden dat ontwerp van het Andreasplein naar eigen zeggen allemaal “schitterend”, inclusief een onzinnig en onderhoudsintensief tuintje tegen de Oude Kerk aan !

Het fantastische waterkunstwerk hebben we gelukkig nog ternauwernood kunnen redden.  Maar een vistent, waarvan de locatie nog maar een paar jaar geleden zorgvuldig is bepaald, o.a. om overlast voor omwonenden te beperken, moet  tegen enorm hoge kosten 40 meter verderop worden gesitueerd. Er is blijkbaar niemand in de coalitie die op dit soort zaken een kosten-baten afweging maakt, of die bedenkt welke nieuwe problemen door dit soort “oplossingen” weer worden opgeroepen. En bij de vistentsoap moesten we ook nog eens met ernstig leedwezen vaststellen dat het rode loper beleid t.b.v. ondernemers nog lang niet in de genen van de ambtenarij verankerd blijkt te zijn. Wij vermoeden dat de burger hier geen inspiratie uit haalt om de volgende keer nog naar de stembus te komen.


Onafhankelijk denken

Met bij tijd en wijle als plezierige uitzondering de CU, is het jammer dat de deelnemers in de coalitie zo weinig laten zien dat ze ook onafhankelijk kunnen denken. De enige keer dat we het CDA hierop hebben kunnen betrappen was bij het initiatiefvoorstel over het referendum, en daar zaten ze er gewoon helemaal naast. Duidelijk een gebrek aan een klein beetje dieper gravende politiek-bestuurlijke analyse. Jammer is dat.

Gebrek aan tegenkracht

Helaas missen we ook bij de oppositie wel eens die heldere blik op wat essentieel is en op wat tot de bijzaken moet worden gerekend M. de V. Onze conclusie, gebaseerd op gedrag uit het verleden, is dat er in Katwijk een ernstig gebrek aan tegenkracht is waardoor er vrij spel is voor zaken waar onvoldoende over is nagedacht. Het verbranden van belastinggeld in reclamecampagnes voor het toeristisch bedrijfsleven is een triest voorbeeld.Positief insteken

Goed bedoelde maar onpraktische initiatieven zoals een referendum,  of de zondagsopening van winkels, waar geen mens op zit te wachten, zijn in onze ogen ook niet de pareltjes waar Katwijk beter van wordt. Ondertussen wordt er met goedkeuring van het merendeel van de oppositie gewoon een veel te duur zwembad op de verkeerde plaats neergezet. De toeristenlobby wordt direct gesubsidieerd uit de gemeentekas onder het motto “positief insteken”. En een locatiekeuze voor een AZC wordt door bijna iedereen versmald en vooral verdraaid tot “voor of tegen vluchtelingen”.  Wij vonden het erg onverstandig dat het college onder de heersende omstandigheden het voorstel voor een permanent AZC heeft doorgeduwd, zonder dat er een actuele urgentie voor is. Dat heeft trekjes van particuliere scoringsdrang waarbij het risico van versterking van polarisatie op de koop toe is genomen.

Beentjes graag op de grond

Coalitie en oppositie zijn in meerderheid blijkbaar zonder scrupules bereid het centrum van Katwijk te verpesten door er een veel te grootschalig bibliotheekgebouw te parachuteren. En dat dan onder aanroeping van allerlei niet ter zake doende redeneringen en onbewezen geloofswaarheden, zoals “de bibliotheek moet winkeliers meer omzet bezorgen”. Ook de gedachte dat de bibliotheek “nieuwe stijl” het zou moeten hebben van toevallige passanten, en dus alleen in het centrum gevestigd kan zijn is nergens op gebaseerd. Zijn er nog wel mensen die de beentjes op de grond hebben vragen wij ons bij tijd en wijle af ? Er is in onze ogen nog teveel “gevoelspolitiek”, op grond waarvan soms enorm belangrijke en kostbare besluiten worden genomen.


Zorgwekkend

Het valt ons daarbij op dat de toeristen- en middenstandslobby, zowel bij de kwestie van de bibliotheeklocatie, als bij de inrichting van centrum en Andreasplein in het zeedorp, als uiteraard ook bij de Toeristische Agenda en bij de Economische Agenda, een overmatige hoeveelheid invloed op het beleid en op de daarmee samenhangende geldstromen heeft kunnen uitoefenen. De toeristenbelasting is de enige belasting die niet verhoogd is in Katwijk. Een kansloze actiegroep tegen windmolens afkomstig uit de toerismesector kreeg bij de achterdeur 20.000 euro uitgekeerd. De vervlechting van de toeristenlobby met politiek en bestuur baart ons grote zorgen.

Positief insteken

KiesKatwijk heeft bij aanvang van deze coalitieperiode haar vertrouwen uitgesproken in de coalitie. Dat deden wij met het oog op het uitstekende coalitieprogramma en de goede verwachtingen die we hadden van de bemanning in het college. Daarmee hebben we overigens niet onze onafhankelijkheid ingeleverd, zoals sommige coalitiepartijen.

Niet ontevreden

Overigens zijn wij nog steeds over het geheel genomen niet ontevreden. In vergelijking met de voorgaande periode zijn we er ook echt op vooruitgegaan. Bijna alle spraakmakende kroonjuwelen uit die vorige periode worden nu terecht stuk voor stuk ontmanteld en buiten werking gesteld. 


Duinvallei

De bevolking is werkelijk aan een ramp ontsnapt doordat het plan Duinvallei op weg is naar de plek waar het thuishoort, het vuilnisvat. Dit biedt nieuwe perspectieven voor de inrichting van het gebied rond de N206, en voor een fatsoenlijke inpassing van die weg die voldoet aan “Voorschotense kwaliteitsnormen”, als u begrijpt wat ik bedoel. Die tunnel moet er komen, en dan niet betaald door de mensen die last hebben van de provinciale weg.

Tjalmaweg

Ik verwacht van het huidige college dat ze daar aan werken en vooralsnog heb ik daar ook vertrouwen in. Misschien kan in de komende tijd dan meteen een andere groteske blunder van het voorgaande gemeentebestuur ongedaan worden gemaakt, het akkoord gaan met de inpassing van de Rijnlandroute op het traject van de Tjalmaweg. Het huidige college is bij de Raad van State in beroep gegaan op een aantal onderdelen hiervan. Een prima zaak, we moeten in deze periode redden wat er nog te redden is.

Rijnlandroute faseren

Nog mooier zou het zijn als de provincie tot de logische conclusie zou komen dat realisatie van het stuk Rijnlandroute tussen de A44 en het stoplicht op de Tjalmaweg ter hoogte van de N441, een nogal zinloze en zelfs lachwekkende actie is die niets anders oplevert dan frustratie. Laat men de Rijnlandroute toch gewoon faseren, en het deel dat van de A44 tot aan Noordwijk loopt op een later moment realiseren. Dat geeft de mogelijkheid om tot een fatsoenlijke inpassing te komen ter hoogte van de Katwijkse woonwijken. Het biedt ook de mogelijkheid om van Noordwijk en de overige bollengemeenten een bijdrage te vragen die enigszins in de buurt komt van wat de Katwijkse inwoners aan dit provinciale project bijdragen. Dat zou overigens budgettair neutraal kunnen verlopen door bedragen in het Regionaal Investeringsfonds, van de door slechts weinigen gewenste Duinpolderweg over te hevelen naar de Rijnlandroute, en wat ons betreft ook naar de Noordelijke Randweg langs Rijnsburg. Een bovengrondse Rijnlandroute over de Tjalmaweg die doodloopt op een serie stoplichten ter hoogte van Katwijk aan den Rijn is niet alleen een lachertje maar ook een ramp voor Valkenburg. Het is dan vele malen beter om de bestaande situatie nog maar wat langer te laten voortbestaan.


Projectlocatie Valkenburg en louche constructies

Het laatste kroonjuweel van het vorige college is de projectlocatie Valkenburg. Een staaltje van voorgenomen Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen van de overheid, waar de markt het om begrijpelijke redenen laat afweten. Het is een ongewenst luchtkasteel dat geen enkel maatschappelijk rendement oplevert, integendeel. Die projectlocatie is trouwens ten dode opgeschreven, want deze is op geen enkele wijze rendabel te krijgen. Ook niet met gebruikmaking van voor de overheid onwaardige belastingvermijding en andere louche constructies. Het eindplaatje zal mede daarom ook nooit aan het voorgespiegelde kwaliteitsbeeld kunnen voldoen. Wij hopen dat de Tweede Kamer en de Provinciale Staten hier hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan deze soap.


Kansen benutten, een fiasco vermijden

Gelukkig zien we rond Valkenburg een ontwikkeling die in de richting gaat van wat KiesKatwijk al jaren propageert. Gebruik die unieke locatie ten behoeve van hoogwaardige werkgelegenheid, met zoveel mogelijk behoud van het groen en het open landschap. Een zakenvliegveld met luchtvaart gebonden industrie als banenmotor hebben wij in het verleden altijd als meest gewenste optie naar voren gebracht. En kijk eens, we gaan in de richting van een “Unmanned Valley”, dat daar heel sterk op lijkt. Er liggen nu inmiddels twee officiële rapporten op tafel die onderschrijven wat wij in ons eigen rapport “Kansen benutten, een fiasco vermijden” twee jaar geleden al hebben opgeschreven.

Staatsvandalisme

Jammer dat we vandaag de dag geconfronteerd worden met het staatsvandalisme dat door het Rijksvastgoedbedrijf op het voormalig Vliegkamp Valkenburg wordt bedreven. Het enige doel is om de geweldige kans van Unmanned Valley voor onze regio om zeep te helpen. In de jacht op het snelle geld is blijkbaar alles geoorloofd, en dus sloopt men zonder urgente noodzaak de kostbare vliegveld infrastructuur. 


Bestuur moet belang van Katwijk dienen

Helaas heeft de gemeente Katwijk het in deze zaak niet alleen voor het zeggen. Wij doen in dit verband  een beroep op ons dagelijks bestuur om datgene te doen waarvoor men is aangesteld. Dat is de belangen van Katwijk en haar inwoners behartigen. Het is overduidelijk dat die belangen op dit moment niet gediend zijn met de onrealistische plannen van een woonwijk in de polders van Valkenburg. Vooralsnog hebben wij er alle vertrouwen in dat onze wethouders hierin het juiste belang voor ogen houden.

Kansen en bedreigingen

M. de V. een sterk, eensgezind en onafhankelijk opererend openbaar bestuur, dat de juiste prioriteiten stelt in het licht van de grote uitdagingen waarvoor we staan, of zo u wilt de kansen en bedreigingen waarmee we geconfronteerd worden, is meer dan ooit noodzakelijk. Unmanned Valley is de grootste kans. In onze ogen bestaan de bedreigingen vooral in het verlies van onze economische welvaart en in het uiteenvallen van de sociale cohesie. Beide bedreigingen zijn sterk met elkaar verweven. Omdat wij beide kwesties voor Katwijk van het grootste strategische belang vinden hebben we in het voorgaande een aantal praktische voorbeelden van beleid genoemd, waarbij in onze ogen te weinig rekening is gehouden met de effecten op zowel de geloofwaardigheid van ons bestuur, als op de bijdrage aan het algemeen Katwijks belang.

De Economische Agenda

We willen echter niet eindigen zonder ook enige positieve punten op de weegschaal te leggen. Immers we zijn over het geheel genomen niet ontevreden hebben we net gezegd. Verreweg het belangrijkste werkstuk van het College is de Economische Agenda 2015-2019. Het stuk vloeit voort uit het coalitieprogramma waarover wij ons enthousiasme niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Het rapport Louter dat als onderlegger heeft gediend geeft veel waardevolle informatie waarop het beleid gegrondvest kan worden.  We zijn zeer te spreken over de Economische Agenda. Toch meenden wij met ons eigen Economisch Rapport onder de titel “Go with the flow” nog een extra bijdrage te kunnen leveren ter aanvulling op hetgeen door het gemeentelijk apparaat en door de lobby uit het bedrijfsleven op tafel is gebracht.

Andere accenten

In de gemeentelijke nota wordt iets teveel nadruk gelegd op de belangen van het bestaande bedrijfsleven en is er onvoldoende aandacht voor nieuwe innovatieve sectoren die in de toekomst voor Katwijk belangrijk zouden kunnen worden als we ze binnenboord kunnen krijgen. Toerisme en sierteelt gaan ons in de toekomst echt niet redden. Belangrijke aspecten in ons verhaal zijn dat er een "Deltaplan" voor het verhogen van het opleidingspeil moet komen, en dat we er alles aan moeten doen om Unmanned Valley op het Vliegkamp Valkenburg te bevorderen. “Go with the flow” betekent dat Katwijk de unieke kans die met Drone Valley voorbijkomt moet benutten. In onze eigen Economische Agenda laat KiesKatwijk zien dat een dergelijk “Ecosysteem voor bedrijven” slechts onder zeer specifieke omstandigheden levensvatbaar kan zijn. Het Vliegkamp Valkenburg lijkt aan alle eisen te kunnen voldoen om een succesvolle banenmotor te kunnen worden hebben wij steeds beweerd. Sinds kort wordt die bewering ook ondersteund door onafhankelijk onderzoek dat het potentieel duidelijk laat zien. Het is voor ons als overheid een morele verplichting om als zo’n kans voorbijkomt deze ook te benutten. We moeten de juiste keuze maken, de geschiedenis zal ons hierop beoordelen.


Blijvende steun

M. de V. er is helaas geen tijd meer om de lijst met de vele prestaties van dit college nog verder te bespreken. Een voorbeeld is de Woonvisie die wij hebben gewaardeerd met een tien en een griffel. Weet u in ieder geval blijvend gesteund door KiesKatwijk, die u waar nodig zal helpen om het beleid in het juiste spoor te houden of te krijgen. 

Overigens blijven wij van mening dat de te restaureren Visserijschool een unieke en tevens de meest kosteneffectieve locatie vormt voor de bibliotheek nieuwe stijl, en zijn we van mening dat ook Katwijk aan den Rijn recht heeft op een bibliotheekfiliaal annex dorpshuis.


Opmerking:
Gezien de  beperkte spreektijd van 10 minuten zullen de omkaderde tekstblokken niet worden uitgesproken tijdens de begrotingsvergadering. De volledige geschreven tekst telt als Algemene Beschouwing en wordt gepubliceerd op www.kieskatwijk.nl en in Notubox (https://katwijk.raadsinformatie.nl/ ) , waarin alle gemeentelijke stukken zijn opgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts