26 januari 2016

Gelijke monniken, gelijke kappenBotsende culturen

De maatschappelijke discussie over de vluchtelingencrisis gaat in wezen over botsende culturen. Het is daarmee soms een heel ongemakkelijke discussie omdat hierbij allerlei taboes en botsende wereldbeelden op tafel komen. De ongemakkelijkheid wordt versterkt doordat het onderwerp sterke emoties oproept. Iedereen, van feministen tot rechts-radicalen, springt er bovenop om er zijn gelijk mee te bewijzen of er zijn voordeel mee te doen. De kwestie confronteert ons met onze eigen culturele waarden, en de mate waarin we geneigd zijn om hier daadwerkelijk consequenties aan te verbinden. Maar culturele waarden zijn ook op een andere manier in het geding. In hoeverre kunnen we tolereren dat mensen zich binnen onze grenzen gedragen conform hun eigen waarden als die diametraal staan tegenover de onze ?

Klimaat van wantrouwen

Het klimaat waarin de discussie over de vluchtelingencrisis plaatsvindt wordt onder andere gekenmerkt door een enorme vertrouwenskloof tussen aan de ene kant grote groepen in de bevolking en anderzijds “de politiek” en het openbaar bestuur. De 42 zetels die de PVV recent in de peilingen scoort, het hoogste aantal ooit behaald door een partij,  is daarvan een signaal. Hetzelfde geldt voor uitingen op de sociale media. Deze situatie van gebrek aan vertrouwen is naast de oorzaken die samenhangen met de gevolgen van de economische crisis onder andere ook het resultaat van een lange reeks van maatschappelijke schandalen en misstanden die ontstaan zijn in de slipstream van het neoliberalisme en het ongebreidelde platte markt- of ik-denken.“Dit kwartaal domineren immigratie en integratie het nationaal probleembesef. Veel burgers maken zich grote zorgen over de komst van vluchtelingen naar Nederland. Men is bang voor spanningen in de samenleving, vindt het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op een woning. Verder vreest men dat zich onder vluchtelingen ook terroristen bevinden. Anderzijds, maar deze groep is wel aanzienlijk kleiner, zijn mensen juist boos over de ongastvrije houding van Nederland tegenover vluchtelingen.”

Lasten eerlijk verdelen

De gemeente gaat nu full swing aan de gang om voor de nieuwkomers de thema’s wonen, werken, opleiden en inburgeren te regelen, en in alle gevallen hoort een uitkering bij het verzorgingspakket. Voor alle duidelijkheid, KiesKatwijk vindt dat prima want dat hebben we in Nederland zo afgesproken en daar zijn goede redenen voor. Op landelijk niveau zal de politiek er voor moeten zorgen dat deze inspanningen onze draagkracht niet gaan overstijgen.
We hebben ons in het verleden wel verzet tegen het feit dat Katwijk het voortouw ging nemen bij de opvang van asielzoekers terwijl andere gemeenten hun “snor drukten”. De lasten die met deze taak samenhangen, het gaat om geld maar in het geval van de vestiging van een AZC nog meer om schaarse ruimte, moeten eerlijk over alle gemeenten worden verdeeld. Inmiddels zegt gelukkig heel verstandig Nederland dit maar destijds waren wij nog een roepende in de woestijn.

Wij zijn nog steeds tegen de vestiging van een AZC in Katwijk op de huidige locatie. Dat standpunt is gedacht vanuit een regionale of provinciale invalshoek, met vervolgens de afweging van waar welke functies het beste in de regio kunnen worden gesitueerd. Het algemeen belang vergt in onze visie dat op deze locatie Unmanned Valley wordt gevestigd, elders in de regio zijn betere plekken voor een AZC. Het terrein van de voormalige Willem vd Berghstichting op de grens van Katwijk en Noordwijk biedt b.v. uitgelezen mogelijkheden. Men wil er een woonwijk vestigen maar die komt niet van de grond. Het gemeentelijk voornemen voor een grootschalig AZC in een uitleggebied (Vliegkamp Valkenburg) dat geen woonfunctie heeft is trouwens onwettig. De regels die samenhangen met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn niet gevolgd. Als burgers naar de rechter gaan hebben ze een prima kans om de zaak te kunnen torpederen.

Gelijke behandeling voor iedereen

KiesKatwijk heeft in het recente verleden gepleit voor een stevig programma dat er op gericht is het relatief lage opleidingspeil van onze bevolking te verhogen. We hebben daarbij de term deltaplan gebruikt. Dat idee is terzijde geschoven alhoewel er recent een initiatief is om nader onderzoek te doen naar de oorzaken van dat relatief lage opleidingspeil in onze gemeente. Bewoners zien dat er in het kader van de vluchtelingencrisis nu opeens wel op een serieuze wijze aan deze problematiek gewerkt gaat worden voor deze specifieke doelgroep.

KiesKatwijk heeft ook meerdere malen gepleit voor het door de gemeente zelf realiseren van echt goedkope huisvesting voor specifieke doelgroepen die hierop zijn aangewezen. Dunavie heeft hiervoor geen belangstelling getoond, maar ook het gemeentebestuur wilde niet in de benen komen. Wij hebben gewezen op een initiatief van de gemeente Assen die een complete blauwdruk bood voor hoe dit zelfs budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. Nog steeds geen belangstelling. Koopwoningen en doorstroming was de Haarlemmer Olie voor de woningnood. Dunavie opereerde ondertussen als huisjesmelker, was druk bezig met geld tellen en is er in geslaagd om in een paar jaar tijd de helft van haar goedkope woningbezit te transformeren naar een duurdere categorie. En daarmee heeft men zichzelf “in de hoek geverfd”, een maatschappelijk schandaal en een strategische blunder. Onze inwoners zien nu dat er in het kader van de vluchtelingencrisis ineens wel initiatieven ontstaan om op creatieve wijze iets aan de huisvestingsproblematiek van mensen met een kleine portemonnee te doen.


Uitgangspunten

Vanuit deze achtergrond heeft KiesKatwijk een nota geschreven waarin gelijke behandeling van alle inwoners, nieuwkomers en mensen die hier al langer verblijven, centraal staat. Het is een lijstje met zowel rechten en plichten. Rechten en plichten voor burgers, maar ook rechten en plichten voor de gemeentelijke overheid. Het is een heel verhaal geworden omdat het een ingewikkelde materie betreft en er ook snel misverstanden over ontstaan. De titel van het stuk is “Gelijke monniken, gelijke kappen”. U kunt het complete verhaal  HIER downloaden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts