12 januari 2016

Katwijk bezuinigt op democratieOndoorgrondelijke wegen

Katwijk gaat het aantal stembureaus bij het referendum over de Oekraïne van 33 terugbrengen naar 17. Het lijkt wel of ze er geen zin an hebben. Het is goed voorstelbaar dat de portefeuillehouder Verkiezingen in B&W als privépersoon geen zin heeft in een referendum over Oekraïne. Het is ook heel respectabel om er straks tegen of voor te stemmen of zelfs om thuis te blijven.

Maar het wordt een beetje minder begrijpelijk als een ambtenaar om logistieke en financiële redenen, die al dan niet als alibi worden gebruikt om niet teveel werk op het bordje te krijgen, spontaan zou gaan voorstellen om het aantal stembureaus te halveren. We weten niet precies hoe het gegaan is. Of het idee in het College of in het ambtelijk apparaat is geboren is onbekend. Dat doet er natuurlijk ook niet toe want het College is verantwoordelijk. Maar ik probeer onbegrijpelijke dingen waar mogelijk toch altijd te snappen. Je wilt die gedachtegang of redeneerlijn in het snotje krijgen. Tenslotte heb ik nog ergens in de kelder een psychologendiploma liggen.

Helaas heeft me dat in deze kwestie niet geholpen. De zaak is voor ons volslagen onbegrijpelijk. Het is bovendien moeilijk te vatten dat de hogere ambtelijke legerleiding de kwestie heeft laten passeren. En ook in het gezelschap van de bestuurders heeft blijkbaar niemand aan de noodrem getrokken. Dat iemand een keer een waas voor zijn ogen heeft, of even te druk is met belangrijkere zaken en dus even niet goed oplet, kan gebeuren. Maar dat zo’n stuk ongehinderd alle roadblocks in het gemeentefort kan passeren ? Ik vind dat bijzonder. Het zal toch niet zo zijn dat de inhoud van het referendum een rol heeft gespeeld ? Dat zou wel erg onprofessioneel zijn.


Superwoman

Maar nu de feiten zo liggen moet KiesKatwijk maar weer eens aan de noodrem trekken. We doen dat niet graag. Ook wij zouden liever achterover leunen en af en toe eens een complimentje uitdelen of een bezoekje aan een of andere speeltuin afleggen. Maar zo werkt dat niet in Katwijk. Regelmatig moeten wij in de benen om als een soort Superman c.q. Superwoman het nodige onheil te voorkomen. Recent nog hebben we voorkomen dat er een tweede trance van 30.000 euro zou worden uitgekeerd aan de actiegroep die een zinloze en heilloze strijd voert tegen de windmolens op zee. Ook zo’n actie waarvan je de emotie die er aan ten grondslag ligt wel kunt aanvoelen of meevoelen, maar die absoluut nooit had mogen leiden tot het bestuurlijk besluit om er gemeenschapsgeld aan te verbrassen.

Achterlijk

Toen we recent hebben gepleit voor een onderzoek en een programma om iets te gaan doen aan het relatief lage opleidingspeil in Katwijk werden we uitgelachen of althans niet serieus genomen. “Denk je soms dat we hier achterlijk zijn” kregen we van een wethouder te horen. Dat hadden we niet beweerd, maar wel dat er heel veel talent is dat blijkbaar niet wordt omgezet in een bij het betreffende niveau passende diploma. Veel talent in Katwijk blijft onbenut. En we hadden trouwens niet gezegd dat iedereen naar de universiteit moet, want een echt goede vakman hoeft ook niet bang te zijn voor de toekomst. Kijk en dan zijn we als KiesKatwijk blij als er opeens uit het niets vanuit het gemeentefort een persbericht wordt afgeschoten dat er een serieus begin wordt gemaakt met een aanpak om het opleidingspeil op te krikken. En buitengewoon verstandig dat we dan eerst eens goed gaan onderzoeken wat de oorzaken van die onvoldoende scholingsgraad zijn. Men is dus op het gemeentehuis gelukkig helemaal niet achterlijk. Alle hulde ! Ga zo door ! Dit geeft de burger (en KiesKatwijk) moed.


Bezuinigen op de democratie

We moeten er dus maar van uitgaan dat ze in het gemeentefort in het algemeen gewoon even wat meer tijd nodig hebben om tot de juiste besluiten te komen. Maar soms is die tijd er niet. Dat is dan vooral in die gevallen wanneer men zichzelf in de hoek geverfd heeft en geen kant meer uit kan. In zo’n geval is het toch mooi dat onze democratie een correctiemogelijkheid kent in de vorm van de volksvertegenwoordiging. Daarom roepen we onze collega raadsleden op om onderstaande motie a.s. donderdag te steunen. De argumenten worden in de tekst gegeven. We gaan toch niet meemaken dat we in Katwijk op de democratie gaan bezuinigen ? De beeldvorming die de bezuiniging van 12.000 euro zou veroorzaken krijgen we met nog geen 3 ton aan citymarketing weer recht gebreid.

De voorlopige tekst van de motie (wordt nog ingekort) is als volgt:


Motie

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 14 januari 2016,

Constaterende dat:

a)   Het College van B&W besloten heeft het aantal stembureau bij het referendum op 6 april a.s. te verminderen van 33 tot 17;
b)   Als motief hiervoor onder andere “de aard der verkiezing” wordt genoemd, zonder dat wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld;
c)   Verder wordt aangedragen dat het keuzeproces voor de kiezer eenvoudiger zou zijn dan in andere gevallen, waaruit blijkt dat de eigen organisatie c.q. het logistieke gemak centraal gezet wordt, en niet het belang van de kiezer of de verkiezing;
d)   Er verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. een laag opkomstpercentage, iets dat niet relevant is;
e)   Het college zich bewust is van het feit dat er van de halvering van het aantal stembureaus een ongewenste signaalwerking kan uitgaan, maar men dat gegeven blijkbaar niet van doorslaggevend belang acht;
f)    Het college melding maakt van het feit dat de VNG zich zorgen maakt over de gevolgen voor de toegankelijkheid van het stemproces voor de burger wanneer het aantal stembureaus wordt beperkt, maar dat het gedrag van het college er niet op wijst dat men deze gedachte serieus neemt;
g)   Tenslotte wordt gerefereerd aan het feit dat de kosten van het referendum met de vergoeding uit het gemeentefonds mogelijk niet gedekt kunnen worden, terwijl bij tal van andere gedecentraliseerde taken, waarmee zeer aanzienlijk veel hogere bedragen en tekorten gemoeid zijn, geen consequenties m.b.t. het niveau van uitvoering worden getrokken;
h)   Geschat wordt dat met het collegebesluit 12.000 euro bespaard kan worden.

Overwegende dat:
 
a)   Bij democratische verkiezingen het belang van de kiezer, alsmede de laagdrempeligheid van de verkiezing, voorop moeten staan en dat bedrijfsmatige, logistieke en/of organisatorische overwegingen volgend dienen te zijn:
b)   Financiële overwegingen op dezelfde wijze van secundair belang dienen te zijn;
c)   Het college van B&W de zaak omdraait en zijn besluit volledig onderbouwt vanuit de organisatorische invalshoek, en dat men daarmee de burger en het democratisch proces niet voorop stelt;
d)   Er vanuit principiële overwegingen niet bezuinigd moet worden op het democratisch proces;
e)   Er ongewild beïnvloeding van de verkiezingen kan plaatsvinden, althans dat dit verwijt naar voren gebracht kan worden door belanghebbenden, omdat er een selectieve aandacht voor doelgroepen (in dit geval ouderen) heeft plaatsgevonden die wel in de zeer directe omgeving kunnen stemmen;
f)    Het college zich niet de positie moet aanmeten om een kwalitatief onderscheid te mogen maken tussen soorten verkiezingen, en/of de aard of het belang van de kwesties die er bij betrokken zijn, en dat dit besluit wel die suggestie wekt;
g)   Het principe van gelijke behandeling in gelijke gevallen in onze rechtstaat een leidend beginsel is;
h)   De afweging tussen 12.000 euro bezuiniging en het afzien van een lagere werklast enerzijds en anderzijds zaken zoals het risico op schade aan het democratisch gehalte van deze verkiezing en aan democratische principes in het algemeen, alsmede het lagere niveau van dienstverlening aan onze burgers, het genomen besluit niet rechtvaardigt;
i)     Het onverstandig is om hiermee een vorm van precedentwerking te introduceren waarbij in de toekomst andere referenda ook met een gehalveerd aantal stembureaus zullen moeten worden gehouden;
j)    Het geen pas geeft en het geen relevant feit oplevert dat het college, in een kennelijke poging het eigen gedrag te rechtvaardigen, naar enkele buurgemeenten wijst die eveneens een reductie van het aantal stembureaus hebben toegepast.

Verzoekt het college:
 
Geen onderscheid te maken met het aantal in te richten stembureaus tussen de reguliere verkiezingen en referenda.

Hier vindt u het voorstel van het College van B&W: LINK

Laatste Nieuws: gemeenten krijgen meer geld voor referendum: LINK
Hierdoor blijft er nog minder over van de argumentatie van het college. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts