30 augustus 2016

KiesKatwijk stelt vragen over subsidie aan op etnische basis georganiseerde verenigingen


Uit onderzoek van KiesKatwijk blijkt dat er in de gemeente Katwijk jaarlijks rond de 40.000 euro aan subsidies wordt verstrekt aan op etnische basis georganiseerde verenigingen. Het staat iedereen vrij om een vereniging op te richten op welke grondslag en met welke doelstelling ook, mits er geen wettelijke grenzen worden overschreden. Dat is dus voor KiesKatwijk geen punt. Wij zien echter niet op welke gronden er in deze gevallen subsidie zou moeten worden verstrekt. Een Katwijkse vereniging van voormalige Limburgers zou waarschijnlijk ook alleen op dit kenmerk geen subsidie ontvangen.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Om misverstanden te voorkomen hecht KiesKatwijk er aan duidelijk te maken dat onze wens om deze subsidies te beëindigen niet is ingegeven door welke gevoelens of opvattingen dan ook ten aanzien van de groeperingen die het hier betreft. De achtergrond is dat we in het algemeen tegenstander zijn van etnische categorisering in het beleid dat gericht is op het opheffen van achterstanden of het bevorderen van integratie of emancipatie.Ons standpunt hebben we eerder al uitgebreid op papier gezet in onze nota “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Hier is de link naar dit rapport dat door ons Wetenschappelijk Bureau is opgesteld.

Pragmatisme i.p.v. de onderbuik

Wij besteden hier mede aandacht aan de door ons gestelde vragen om te voorkomen dat ongeïnformeerde mensen ons met dit initiatief in de hoek van de PVV plaatsen. KiesKatwijk is zeer gemotiveerd om mensen met achterstanden op het gebied van educatie, taal en inburgering verder te helpen. Dat is in het belang van henzelf maar ook van onze maatschappij. Ongerichte subsidiëring van op etnische basis georganiseerde verenigingen helpt daarbij niet en kan zelfs contraproductief werken. 

We hanteren dus een pragmatische invalshoek en niet de onderbuik. Het geld van de ongerichte subsidies zien we liever ingezet in een programma voor integratie, emancipatie en educatie.  In principe moet iedere inwoner van Katwijk aanspraak kunnen maken op subsidie of ondersteuning als hij of zij aan de voorwaarden van het programma voldoet.

De letterlijke tekst van de door KiesKatwijk gestelde  vragen:
Uit informatie die KiesKatwijk heeft opgevraagd blijkt dat de volgende verenigingen 
die georganiseerd zijn op een etnische grondslag subsidie ontvangen van de 
gemeente Katwijk. 

De Turks Islamitisch Culturele Vereniging ontvangt € 16.494,-; de Marokkaanse vereniging € 18.416,- en de Somalische vereniging Wadajir ontvangt € 6.500,-. Het betreft het subsidie over 2016.

Er is hier sprake van een exploitatiesubsidie. Het grootste deel van de exploitatie van de eerste twee verenigingen bedraagt de (kostendekkende) huur in het pand aan de Colignylaan. Op hun subsidie in activiteiten is een korting toegepast vanwege het te laat inzenden van verantwoording en programmering.

De Somalische vereniging kent een bedrag van € 1.000,- aan activiteitensubsidie. De activiteiten  van Wadajir zijn alfabetiserende taalles, leerling(huiswerk)begeleiding, voorlichting onderwijs, werk en gezondheid/zorg en opvoeding gericht op nieuwkomers. De activiteiten zijn aanvullend op  het programma van Welzijnskwartier. De vereniging maakt gebruik van de zaal in sporthal Rijnsoever.

KiesKatwijk vindt het verlenen van deze subsidies achterhaald en ongewenst en stelt daarom de volgende vraag aan het college van B&W:

Is het college van B&W bereid om in overleg met de betrokkenen de subsidie op een redelijke termijn af te bouwen c.q. te beëindigen ?

Mensen die wat meer willen weten over dit onderwerp raden wij aan het zeer informatieve rapport “De etnische bril, categorisering in het integratiebeleid” te lezen. Hier is de link.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts