22 december 2017

Gemeenteraad Katwijk kiest voor de juiste wegMotie KiesKatwijk aangenomen

De motie die tot doel heeft om een provinciale snelweg op het tracé van de Tjalmaweg tegen te houden is gisteravond door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen en omarmd. In de voorgaande bijdrage op deze blogsite hebben we u al verteld dat er nog meer elementen in de Visie Regionale Bereikbaarheid zitten die van groot belang zijn voor onze inwoners. 


De Pioniersbaan die het sluip- en vrachtverkeer van de Brouwersstraat moet halen is daar een onderdeel van. En het is ook de bedoeling om de verkeersintensiteit van de Rijnlandroute te verminderen, voor zover deze door onze woonkernen loopt. In de Katwijkse opzet wordt de toekomstige Tjalmaweg dus geen doorgaande snelweg in een betonnen bak met vier meter hoge geluidsschermen. Er komt een lommerrijke stadsweg met 50 km/uur als snelheidslimiet met uitsluitend bestemmingsverkeer voor Katwijk. Het doorgaande verkeer naar de regio gaat via de Pioniersbaan.

Het kan altijd nog gekker

Je zou denken dat niemand in de gemeenteraad op het idee zou kunnen komen om tegen die alternatieve inpassing van de Tjalmaweg te stemmen. Toch waren er nog twee partijen die liever kiezen voor een snelweg met een enorm hoge verkeersintensiteit vlak langs onze wijken.

Het eerste deel van de motie

Maar laten we ons op het positieve concentreren. We trekken dus met acht partijen één lijn om de belangen van onze inwoners te verdedigen. Dit geeft mij een goed gevoel. Het is zo'n belangrijke kwestie dat iedereen moet kunnen snappen dat je hier over partijgrenzen heen voorrang moet geven aan het gezonde verstand. Alleen Gemeentebelangen en Hart voor Katwijk konden dat niet opbrengen, zij hebben tegen de motie gestemd. Als mensen op verdedigbare argumenten een andere mening hebben moet je daar respect voor hebben. Helaas is daar in dit geval geen sprake van. De vage kletspraat van beide partijen liet zien dat ze er geen biet van snappen en dat ze het grote plaatje niet zien. Ze hebben zichzelf met hun optreden gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger.

Dit willen we bereiken


Verschil tussen hoofd- en bijzaken best lastig

Dat is zo omdat je in die functie van mensen o.a. mag vragen dat ze onderscheid kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken. De argumentatie was echt bedroevend. Ze hebben zich enorm geblameerd en veroorzaken daarmee maatschappelijke schade. Een unaniem gesteunde motie maakt natuurlijk veel meer indruk bij de Provinciale Staten. 

Nogmaals, ik zeg dit niet snel. Als mensen andere argumenten hebben of zaken anders wegen dan is dat helemaal prima. Maar hier zagen we een pijnlijke vorm van onvermogen gedemonstreerd. 

Gelukkig overheerst toch het positieve. Acht van de tien partijen in de raad, van PvdA tot SGP, zien ondanks enorm verschillende achtergronden wel wat belangrijk is voor Katwijk en de regio. Dat stemt tot dankbaarheid en blijdschap en daarmee gaan we op prettige wijze het jaar uit. Volgend jaar gaan we in gesprek met de provincie op basis van deze motie. Als we de Statenfracties kunnen overtuigen dan ligt het in hun macht om de snelweg tegen te houden en om een onderzoek te doen naar het betere alternatief dat wij presenteren. Niet geschoten is altijd mis. Wij wensen u prettige feestdagen en een plezierige jaarwisseling.

Jaap Haasnoot
Anna Marie van der Plas
Jacco van Duijn
15 december 2017

KiesKatwijk wil alternatieve inpassing Tjalmaweg in RijnlandrouteTjalmaweg wordt snelweg in betonnen bak

De provincie Zuid Holland heeft een inpassingsplan voor het onderdeel Tjalmaweg van de Rijnlandroute gemaakt dat deze weg transformeert naar een snelweg in een half verzonken betonnen bak. Het snelheidsregiem zal 80 km/uur zijn en naar verwachting zal het autoverkeer explosief toenemen in vergelijking met de bestaande situatie. 

De weg gaat dwars door de bebouwde kom van Katwijk ter hoogte van Valkenburg. In de beleidswereld van de provincie omvat de scope van de Rijnlandroute alleen de Tjalmaweg tot waar deze abrupt eindigt op een verkeerslicht. Maar de Rijnlandroute c.q. de N206 loopt daarna in de werkelijkheid natuurlijk gewoon dwars door Katwijk aan den Rijn verder. De keuze voor deze inpassingswijze en de keuze van de scope zijn beiden buitengewoon slecht doordacht. De huidige gedeputeerde wil deze keuze van zijn voorganger gewoon doorzetten omdat hij bevreesd is voor vertraging. 

Voor de bevolking van Katwijk en voor de regio zou dit echter een regelrechte ramp betekenen. Zou kwaliteit en effectiviteit (in termen van regionale bereikbaarheid) niet belangrijker zijn dan dat een gedeputeerde zo nodig zijn bucketlist wil afstrepen ? Wie is er gebaat bij een dergelijke kapitaalvernietiging ? Het maatschappelijk rendement van de investering op dit deel van de Rijnlandroute is onder de maat en kan met een andere oplossing veel hoger zijn. Die alternatieve oplossing is er nu in de vorm van een "Visie Regionale Bereikbaarheid". Hieronder ziet u een plaatje van hoe het ook zou kunnen.Rijnlandroute eindigt op karrenpad

Een snelweg dwars door twee dorpskernen trekken is iets dat om te beginnen al niet in deze eeuw thuishoort. Vooral niet als er alternatieven beschikbaar zijn. Vervolgens is het laten doodlopen van de Rijnlandroute op een verkeerslicht, waarna een karrenspoor volgt, aan niemand uit te leggen en dus nauwelijks verdedigbaar. Temeer daar er geen zicht is op een deugdelijke oplossing voor het vervolgtraject van deze provinciale weg. Alleen een peperdure tunnel kan op dat vervolgtraject tot een aanvaardbare oplossing leiden en tot nog toe heeft de provincie Zuid Holland zich daar geen voorstander van getoond. 

Deze zaak ligt de inwoners van Katwijk zeer zwaar op de maag. Men vraagt zich af of onze inwoners soms geen Zuid-Hollanders zijn. De inwoners van onze gemeente hebben in de regio per inwoner gemeten ook nog eens financieel het meeste bijgedragen aan de rondweg om Leiden (Rijnlandroute), meer nog dan Leidenaren, en krijgen vervolgens de slechtste inpassing van de hele regio.

Problemen worden slechts verschoven

Het resultaat van de huidige plannen van de provincie leidt er toe dat de problematiek van de Churchilllaan in Leiden, waar doorgaand verkeer zich door de bebouwde kom moet persen, wordt opgelost door een rondweg om Leiden.Maar tegelijkertijd wordt er een nieuw probleem gecreëerd doordat een nog veel grotere hoeveelheid verkeer vervolgens dwars door de dorpskernen van Katwijk aan den Rijn en Valkenburg zal worden geleid. De Rijnlandroute lost via de verbinding tussen de A4 en de A44 enorm veel problemen op, maar de verbinding van de A44 richting de Bollenstreek wordt tegelijkertijd om meerdere redenen zeer problematisch. Dat is dus het paard achter de wagen spannen.

Visie regionale bereikbaarheid

De gemeente Katwijk heeft dit probleem onderkend en heeft een oplossing ontwikkeld die is neergelegd in de “Visie Regionale Bereikbaarheid”. Kernpunt hierin is dat de verbinding tussen de A44 en de Duin- en Bollenstreek niet via de Tjalmaweg maar via de Pioniersbaan wordt gerealiseerd. De Pioniersbaan is een nieuwe weg die tussen Rijnsburg en Voorhout richting de N206 gaat. De Tjalmaweg wordt in deze plannen een veel goedkopere stadsweg op maaiveld niveau met een 50 km/uur regiem. 


Het resultaat is een veel betere bereikbaarheid van de regio, tegelijkertijd met een betere leefbaarheid in de woonkernen van de gemeente Katwijk. De voordelen hiervan worden zowel door de regio, Rijkswaterstaat, als door de provinciale deskundigen onderkend want er is besloten dat er serieus op doorgestudeerd wordt. Budgettair kleven er op voorhand geen problemen aan het verschuiven van bedragen binnen een groter geheel. 

Om die reden wil KiesKatwijk voorkomen dat er onomkeerbare besluiten t.a.v. de Tjalmaweg worden genomen onder het motto “beter ten halve gepauzeerd en even doorgestudeerd, dan ten hele gedwaald”. De Tjalmaweg als stadsweg vormt namelijk een onlosmakelijk onderdeel van deze regionale visie. En als die snelweg in een betonnen bak er eenmaal ligt zit je daar de komende honderd jaar gewoon aan vast.

Provinciale Staten als reddingboei

Om de Gedeputeerde Staten er toe te brengen om voorrang te geven aan kwaliteit, effectiviteit en leefbaarheid kunnen alleen de Provinciale Staten nog invloed uitoefenen. Als een meerderheid in de Staten achter het standpunt van de gemeente Katwijk gaat staan dan kan de gedeputeerde daar niet meer omheen.


Om dat voor elkaar te krijgen moet er vanuit de gemeenteraad van Katwijk een beroep worden gedaan op de provinciale politici. In de wereld van het openbaar bestuur gaat dat via moties, officiële beleidsuitspraken van een politiek orgaan. KiesKatwijk heeft een dergelijke motie opgesteld waarin op grond van argumenten een beroep wordt gedaan op Provinciale Staten om hier in te grijpen. 

De motie zal op 21 december tijdens de gemeenteraadsvergadering in Katwijk worden ingediend. Het ziet er naar uit dat misschien wel de gehele gemeenteraad hier achter gaat staan.

30 november 2017

Populisme is overalLosse flodders

Binnenkort zal ik wat uitgebreider uit de doeken doen waarom het nu niet meer mogelijk is te ontkomen aan de 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Dat is ingewikkeld en vergt daarom enige uitleg. Misschien doe ik dat wel met een filmpje, net zoals onlangs n.a.v. de oprisping van Gemeentebelangen die op een totaal verkeerd moment over de ondertunneling van de N206 begon, met een financieringswijze die momenteel volledig achterhaald is. Dat was waarschijnlijk vooral bedoeld om de sympathie van de KattukBinner te verkrijgen maar is contraproductief. M.a.w. je bereikt er het tegendeel mee.Provincie Zuid Holland heeft Katwijk benadeeld

De provincie die ons aan alle kanten benadeeld heeft, mogelijk gemaakt door het domme beleid tijdens het Wienen-bewind, zou het wel mooi vinden als we de noodzakelijke aanpassing aan de provinciale N206 voor een groot deel zelf zouden betalen. De prijs daarvoor zou een soort Manhattan op Duinvallei zijn geweest waarmee het vorige college de centjes voor een gedeeltelijke ondertunneling zou hebben binnengehaald. Dat enge plan is nu gelukkig om zeep geholpen, met dank aan de economische crisis en een slimmer beleid van het huidige college. Gemeentebelangen heeft blijkbaar niet zo'n groot snappertje, ze zien het grote plaatje niet.

Populaire kletspraatjes

Datzelfde geldt voor Hart voor Katwijk die populair wil doen door in de huidige omstandigheden tegen woningbouw op Valkenburg te zijn. De meeste partijen, voor zover ze niet onder invloed van de bouwlobby staan, zullen dat standpunt overigens delen. Alleen is het nu niet meer realistisch en zelfs extreem onverstandig om het vol te houden onder de huidige omstandigheden. Het is ook een hypocriete en goedkope stellingname want je weet tevoren dat je er geen meerderheid op krijgt omdat het erg onverstandig zou zijn.

Als je dat standpunt zou volhouden met een raadsmeerderheid dan krijg je hetzelfde effect als bij het eerder genoemde opvliegertje van Gemeentebelangen: je bereikt het tegendeel en dat is levensgevaarlijk. Bij dit soort kamikaze acties zijn er in feite maar twee mogelijke oorzaken. Of het snappertje van zowel Gemeentebelangen als Hart voor Katwijk is te klein of ze denken dat het snappertje van de kiezers zo klein is dat ze dit soort volksverlakkerij niet door zullen hebben. U zegt het maar.

Plan B

In de vorige raadsperiode (en daarvoor) had je nog het nodige kunnen bereiken m.b.t. Valkenburg. Maar in die tijd zijn de Katwijkse belangen voor een bord rode linzensoep verkwanseld, om het even in bijbelse termen te houden. CDA en VVD hadden zowel in de provincie als in Katwijk de macht. De PvdA in de Provinciale Staten is een verlengstuk van de Leidse belangen. Tel uit je winst. Woningbouw is daarom nu niet meer terug te draaien. Er zijn hiermee ook teveel carrières van mensen op sleutelposities in bestuurlijk Nederland direct verbonden. Dan moet je naar plan B: er het beste uitslepen voor de gemeente Katwijk. Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad gesnapt.

Wie wil dit niet ? Maar die CDA-snelweg komt er gewoon, dus ....

Populisme is overal

Het populisme woekert ondertussen vrolijk door. De een roept "Valkenburg moet Valkenburg blijven", en de ander roept "We zijn tegen woningbouw". Als je wilt dat Valkenburg Valkenburg blijft dan had je destijds zo flink moeten zijn om tegen de Rijnlandroute (in de huidige Katwijk-vijandige vorm) moeten stemmen. 

Dan had je niet onze spaarpot in het Regionale Investeringsfonds moeten omkiepen zonder er voldoende voor terug te vragen. Nu subsidieer je de gemeente Leiden met een Leidse rondweg die de problemen van de Churchilllaan naar de Tjalmaweg verplaatst. Je betaalt bovendien voor de Bollenstreek die een prima ontsluiting krijgt op kosten van de Katwijker. Dus eerst een bovengrondse snelweg realiseren en daarna roepen dat Valkenburg Valkenburg moet blijven is op zijn minst een beetje hypocriet.


Wat gaan we waar bouwen ?

Ondertussen lijkt het KiesKatwijk vooral verstandig veel voor 1- en 2-persoonshuishoudens te bouwen op Valkenburg. In Wassenaar denken ze er ook zo over. Alle demografische voorspellingen en prognoses wijzen er op dat we in relatie tot de toekomstige behoeften in verhouding straks veel te veel gezinswoningen hebben. De proportie gezinnen gaat sterk afnemen in de toekomst. Dat hangt deels samen met de explosieve vergrijzing die ons te wachten staat. Daarom roept KiesKatwijk voortdurend dat er specifieke nadruk moet worden gelegd op het realiseren van seniorenhuisvesting. We hebben daar recent met de gemeenteraad ook een specifieke informatieavond over belegd en alle deskundigen die we hadden uitgenodigd bevestigen dat beeld. Maar die groep ouderen is wel heel erg divers.

Dat betekent dat we ook zeer gevarieerd moeten bouwen. Lees daar hier meer over: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/iedere-oudere-een-eigen-type-huis-14268627-a1582816 
 

22 november 2017

Discriminatie van snorfietsers ?Corvee

Een mij sympathiek raadslid van een concurrerende mij niet onwelgevallige partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Omdat het college het nogal druk had met het egaliseren van het Andreasplein en het opruimen van allerlei obstakels aldaar hebben ze KiesKatwijk gevraagd om de beantwoording te doen. En ja, wij zijn de beroerdste niet dus hebben we dit corvee maar op ons genomen.

Snorfietsers zijn het haasje

In de regionale pers las de concurrerende partij dat er per 1 februari 2018 een einde zal komen aan de uitzonderingssituatie voor snorfietsers ouder dan 65 jaar en mindervaliden op het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk.

“Zij kunnen vanaf die datum geen gebruik meer maken van het fietspad. Door de toenemende drukte op het fietspad heeft Staatsbosbeheer besloten dit te beëindigen. Het fietspad wordt namelijk steeds intensiever gebruikt signaleert Staatsbosbeheer. Het aantal wielrenners neemt toe en met de komst van de elektrische fiets is vooral het aantal ouderen dat een flink stuk gaat fietsen ook stevig toegenomen.”


Vriendendienst

In het navolgende kunt u de vragen van de volksvertegenwoordiger lezen met de antwoorden die KiesKatwijk namens het college heeft geformuleerd. De beantwoording is natuurlijk gewoon een vriendendienst van deze meest college-vriendelijke oppositiepartij aan de hardwerkende collegeleden.


1. Is het college op de hoogte van deze te nemen maatregel door Staatsbosbeheer?

Antwoord: Dit is een zinloze vraag. Als het college er niet van op de hoogte was dan is ze dat na deze ingediende vragen inmiddels wel. Het niet verrassende antwoord is dus: Jazeker !

Naar de mening van de fractie van de vragensteller wordt juist een meer kwetsbare groep, zoals 65-plussers en mindervaliden, getroffen door deze maatregel, terwijl het voor hen juist waardevol is om door het prachtige duingebied te kunnen bewegen. Terwijl het vaak de wielrenners zijn, die hinder, overlast en gevaarlijke situaties veroorzaken in de fietspaden in de duinen.

2. Is het college met de vragen stellende fractie van mening dat hier een groep mensen onevenredig wordt getroffen, terwijl zij niet de oorzaak zijn van de drukte op de fietspaden in duin?

Antwoord: Het is onjuist om de groep van 65-plussers te kwalificeren als een kwetsbare groep. In feite is dit leeftijdsdiscriminatie. Er zijn kwetsbare mensen in alle leeftijdscategorieën. Het is tevens onjuist om er van uit te gaan dat het juist voor deze groep waardevol zou zijn om door de duinen te struinen. Dat is voor ieder mens even waardevol. In feite zit dus in de vraagstelling leeftijdsdiscriminatie verborgen als we de zaken strikt analyseren. Uiteraard is dat niet de bedoeling van de vragensteller geweest. De vragensteller wil gewoon zijn achterban bedienen en dus hebben we wel begrip voor deze “frame”.

Het is echter wel jammer dat de vragensteller het nodig heeft om zich af te zetten tegen een andere groep van weggebruikers, namelijk de wielrenners. Dit is om allerlei redenen problematisch en ook een beetje populistisch en generaliserend. Dat wielrenners de grootste veroorzakers zijn van problemen op het fietspad is een onbewezen stelling en tevens een populair volksgeloof. Je moet nooit naar anderen wijzen om daarmee voor je eigen clubje een voordeeltje in de wacht te willen slepen. Bovendien komen de vele wielrenners die de leeftijd van 65 jaar zijn gepasseerd een beetje in het luchtledige te hangen. Zijn deze mensen nu daders of slachtoffers ?

De situatie is dat de fietspaden gezien het tweerichtings-karakter, de diverse verkeerssoorten met uiteenlopende snelheden en het toegenomen gebruik gewoon te smal zijn. Het zou voor de vragensteller veel meer voor de hand liggen om de scootmobiels of de breed naast elkaar rijdende en slingerende fietsende leden van zijn eigen partij te brandmerken als de boosdoeners. Maar ook dat zou een onbewezen stelling zijn natuurlijk.

Het antwoord is dat er niet één groep fietspadgebruikers is die onevenredig wordt getroffen. Er kan ook niet één groepering worden aangewezen als de veroorzakers. Iedereen heeft last van de te smalle paden. De oplossing is net zoals die bij het autoverkeer altijd wordt toegepast: meer asfalt. In dit geval een verbreding van het fietspad totdat aan de geldende normen wordt voldaan. Pakweg 50 cm breder zou al veel betekenen, ook in termen van minder verkeersslachtoffers.

3. Is hier ook geen sprake van leeftijdsdiscriminatie? En worden hier ook niet de mindervaliden onnodig achtergesteld?

Antwoord: Het antwoord is neen. Het is verboden om met verbrandingsmotoren door de duinen te crossen. Dat er tot op heden een uitzondering op die regel werd gemaakt voor een bepaalde leeftijdscategorie is ongehoord en bij de rechter ook niet houdbaar. Dit is pure discriminatie en het is goed dat er een einde aan is gemaakt. De uitzondering was op zichzelf een aantasting van de rechtsstaat zouden bepaalde partijen terecht kunnen opmerken.

4. Is het college bereid om dit punt te bespreken met Staatsbosbeheer ten einde de voorgenomen maatregel niet tot uitvoer te brengen zodat ook deze groep mensen toch door het duin kan gaan?

Antwoord: Gezien het voorgaande zal u het antwoord wel duidelijk zijn. Van de wethouder met de portefeuille duurzaamheid moesten wij opmerken dat het de bedoeling is dat iedereen zo snel mogelijk elektrisch gaat fietsen i.p.v. met een plofmotortje. Nog beter zou het zijn als men gewoon met spierkracht door de duinen gaat, aldus de wethouder die over het programma “meer bewegen” gaat. De wethouder van sport deelt mee dat ook oudere mensen eens een racefiets zouden moeten proberen. Daar krijg je een heel opgewekt gemoed van, een prima evenwichtsgevoel, en het leidt tot minder zeuren. U kunt wat dat betreft de 75 jarige Martin van Rooyen (50PLUS, en ex-CDA), niet te verwarren met de lokale Maarten van Rooijen, als rolmodel nemen.

Social Icons


Featured Posts