16 februari 2017

Dorpspolitiek in KatwijkDominee, notaris en burgemeester

Katwijk is te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet zei iemand laatst in mijn omgeving. Er is hier nog teveel dorpspolitiek hoorde ik, terwijl we meer behoefte hebben aan professionaliteit en aan modern bestuur met een strategische blik. We zitten in Katwijk dus blijkbaar nog iets teveel in de primitieve heikneuterige sferen en culturen van vroeguh. Vroeger regelden de dominee, de notaris en de burgemeester de zaakjes in de gemeente onder het genot van een goed glas en een bolknak. 

Tegenwoordig is alleen de ambiance een beetje veranderd, er zijn nu politieke partijen en voetbalverenigingen die een businessclub of skybox hebben. Op deze plaatsen wordt het nuttige met het aangename verenigd. Als de politiek zich daarmee teveel vermengt komen we op een hellend vlak.


Bord in het gezichtsveld

Zo mochten we laatst meemaken dat een volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn stinkende best aan het doen was om een verkeersrotonde bij een plaatselijke neringdoende in beheer te geven. Deze ondernemer had grootse ideeën om op deze rotonde met de nodige bebording goedkoop reclame te kunnen maken voor zijn producten. Als tegenprestatie zou hij wat onverkoopbare plantjes en bloemen inzaaien op de locatie. Het lijkt een onschuldige actie van dit raadslid maar over het onderliggende principe is het nodige te zeggen. Deze bordjes dienen in ieder geval geen algemeen belang, in tegendeel ik vind het een vorm van horizon- en normenvervuiling.

Kleine krabbelaar en klein bier

Nu zult u zeggen dat dit een gevalletje klein bier is. Dat zal zo zijn want meer als een biertje zal er niet in dit opzetje geïnvesteerd zijn. Maar zoiets kan van kwaad tot erger gaan. Een gemeenteraadslid is natuurlijk in het algemeen een kleine krabbelaar, maar voor een wethouder of burgemeester geldt dat minder. Zij hebben aanzienlijke bedragen of privileges te vergeven. Daarom is het als wethouder of burgemeester niet zo moeilijk om bevriend te raken met bouwers of andere neringdoenden die afhankelijk zijn of voordeel kunnen hebben van de goedgunstigheid van een lokale machthebber.


Arbeidsmigranten een gratis conciërge

Zo heeft “de gemeente” er alles aan gedaan om in op het industriegebied Katwijkerbroek woongelegenheid voor arbeidsmigranten te scheppen. Men heeft de wetgeving creatief omzeild, alle bewoners tegen zich in het harnas gejaagd en een gratis conciërge aangeboden aan de commerciële ondernemer die het wooncomplex neerzet en gaat exploiteren. Een lokale ondernemer die zijn grondbezit hier lucratief kan inzetten spon hier garen bij. En de lokale ondernemers die liever een goedkope arbeidsmigrant inzetten dan een lokale inwoner werden hiermee prima bediend. Het ondernemershuis is een hoofdstuk dat ik nog even gesloten laat maar ook hier kun je je afvragen of de investeringen voldoende maatschappelijk rendement zullen opleveren.

Scholen geen gratis conciërge

Hoe dat bij de huisvesting van arbeidsmigranten zit mag u zelf zeggen. De gemeenschap betaalt in ieder geval de uitkeringen van de mensen die anders het ongeschoolde werk van de arbeidsmigranten hadden kunnen doen. Jongerenhuisvesting is een onbekend begrip in Katwijk maar voor arbeidsmigranten wordt qua huisvesting wel goed gezorgd. Landelijk gaan er nu stemmen op om de oneerlijke concurrentie van goedkopere buitenlandse arbeidskrachten aan banden te leggen. Een meerderheid van de gemeenteraad in Katwijk ging echter destijds gewillig mee met het voorstel dat zomaar in een businessclub ontstaan zou kunnen zijn. Waarom denkt u dat er straks zoveel mensen op de PVV gaan stemmen ?   Persoonlijk vind ik deze casus op zijn minst een vorm van eenzijdige belangenbehartiging.


Het onderwijspersoneel zit in de hoek waar de klappen vallen, ik heb ze onze frontsoldaten genoemd. Met veel te grote klassen, en met ongelooflijk veel diversiteit in de klas, moeten ze elke dag prestaties leveren met te weinig middelen en onvoldoende ondersteuning. KiesKatwijk heeft tweemaal een poging gedaan om ook (onder voorwaarden) gratis conciërges aan het basisonderwijs ter beschikking te stellen. Dat zou in ieder geval meer evenwicht in de zaak gebracht hebben. 

Geen enkele partij in de gemeenteraad zag hier brood in. Het smoezenboek werd vol opengetrokken. Voor elke oplossing werd een probleem bedacht, en er werden beschuldigingen geuit dat KiesKatwijk zijn huiswerk niet had gedaan. En dus hoefde de wethouder niet actief te worden. 

Men betaalt dus blijkbaar liever een uitkering aan een 45plusser dan dat men er wellicht iets bijlegt om daarmee een groot maatschappelijk probleem te tackelen. Vergelijk dat eens met de kwestie van de arbeidsmigranten.

Cliëntelisme

Je kunt het hierbij hebben over de inhoud van de zaak maar ook over de manier waarop dit soort voorstellen tot stand komt. Integriteit, cliëntelisme, besef wat het verschil is tussen algemeen belang en particulier belang, gevoel voor democratische verhoudingen en een open democratische bestuursstijl of –houding zijn elementen die je in de discussie over dit soort zaken kunt aanroeren. Je moet het ook hebben over het strategisch belang van de gemeente Katwijk en haar inwoners op de wat langere termijn. Ik ga dit nu even niet doen maar het is wel duidelijk dat de typische dorpspolitiek zo zijn tekortkomingen heeft op deze terreinen.

Democratisch besef

Wel wil ik in dit verband iets zeggen over het democratisch besef in onze gemeente. Het college van B&W heeft besloten dat een groepje burgers (het Q-team) mag beslissen over de tijdelijke invulling van het gebied Duinvallei in Katwijk. Er zijn wel wat spelregels en de belangrijkste is dat initiatiefnemers de zaak zelf moeten financieren. KiesKatwijk vond dat een leuk experiment. De gemeenteraad werd echter geheel buiten spel gezet. Het Q-team adviseert aan B&W en die laatste zeggen aan het eind van de rit ja of nee. Nogmaals geen bezwaar, maar vooral niet omdat het een tijdelijke invulling betreft en het budgetrecht van de raad niet wordt aangetast.

We see it through the fingers

De bestemming van het gebied Duinvallei was een van de speerpunten in het programma van KiesKatwijk. In 2014 hebben we al gezegd dat daar naar ons idee een permanent parklandschap (boven een ondertunnelde N206) moet komen met ruimte voor een evenemententerrein. Dat evenemententerrein schijnt trouwens al in het vorige college door een CDA-wethouder aan de Oranjevereniging beloofd te zijn hoorden wij laatst. Of die belofte in een businessclub is gedaan vermeldt het verhaal niet. En nu is het allemaal weer anders. Die geschiedenis is dus ook dorpspolitiek pur sang, maar KiesKatwijk sees it through the fingers. Waar we even op willen inzoomen is het volgende.

Warhoofden en vrije meningsuiting

Enkele warhoofden hebben ons kwalijk genomen dat we in deze blog en in de Katwijksche Post hebben laten weten dat ons standpunt nog steeds is dat er een permanent park in Duinvallei zou moeten komen. Wij meenden dat advies onder de aandacht van alle betrokkenen te moeten brengen nu er binnenkort over geadviseerd en beslist gaat worden. De kern van democratie is transparantie en het open maatschappelijk debat. Daarom is een onafhankelijke pers ook zo belangrijk. 

KiesKatwijk rijdt het Q-team hiermee op geen enkele manier in de wielen. Ze kunnen ons advies serieus bekijken of het terzijde leggen. Die vrijheid is er uiteraard. Net zoals KiesKatwijk de vrijheid heeft om haar mening onder de aandacht van hen of van andere medeburgers te brengen. Vrije meningsuiting staat in de grondwet en er is geen besluit genomen om die in de kwestie Duinvallei even af te schaffen.

Corporatisme

Als ik er goed naar kijk dan is het leggen van een advies- of beslisbevoegdheid in handen van een niet op democratische wijze samengesteld gezelschap burgers strikt genomen ondemocratisch. Het klinkt op het eerste gezicht wel lekker modern “de bevolking mag het zeggen”. Maar de praktijk is dat een onduidelijk gezelschap de dienst gaat uitmaken. Ik kan een lijstje namen zien maar ik weet niet op welke grond die mensen zijn benoemd. Ik weet ook niet in hoeverre ze representatief zijn voor de “volkswil”, hoe er contact wordt onderhouden met de omliggende wijken, of de wijkbewoners ook wat mogen zeggen en op welke wijze er verantwoording wordt afgelegd aan de medeburgers.

Strikt genomen is het een achterkamertjesgebeuren. Historici moeten voor de grap eens kijken naar het corporatisme dat bijvoorbeeld door Mussolini werd omarmd. Maar ik heb al gezegd dat ik daar niet zo zwaar aan til in dit geval. Maar als er vervolgens mensen met concurrerende ideeën of mensen zonder ideeën ons de mond willen snoeren dan is er toch iets grondig mis met hun democratisch besef. In zo’n omgeving kan dorpspolitiek van de slechte soort dus prima blijven functioneren.

Fatsoen

Als er dan ook nog bij gezegd wordt dat het “onfatsoenlijk” zou zijn om een mening te ventileren dan is er ernstig reden om deze mensen terug te sturen naar de schoolbanken. Ten eerste zouden ze er een verplicht programma burgerschapsvorming moeten volgen. Vervolgens mogen ze van mij 1000 strafregels schrijven: “Het is onfatsoenlijk om de vrije meningsuiting te willen frustreren”. Inleveren bij de schoolconciërge.


8 februari 2017

KiesKatwijk wil de conciërge terug op schoolKatwijk moet steeds meer uitgeven aan uitkeringen

Katwijk geeft in 2016 ongeveer 16% meer uit aan sociale uitkeringen dan de gemeente van het rijk aan budget ontvangt. De gemeente heeft nu het plan “Tekortreductie 2016 en verder” opgesteld.

Het produceren van een plan is een voorwaarde om voor een zg. vangnetuitkering van het Rijk in aanmerking te komen.  Het primaire doel is dus op het eerste gezicht niet om de werkloosheid terug te dringen maar om een extra uitkering van het rijk te krijgen. 

Het is natuurlijk een feit dat de gemeente slechts op drie manieren de baanloosheid van mensen kan bestrijden. Ten eerste door zelf banen te scheppen. En ten tweede door economische bedrijvigheid aan te trekken en tenslotte door maatregelen te nemen die er toe leiden dat mensen beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt.

Slim stelen i.p.v. zelf een wiel uitvinden

KiesKatwijk heeft gezien dat de gemeente Den Haag een maatregel treft die direct banen oplevert maar die tegelijkertijd ook effect heeft op de effectiviteit van scholen. De gemeente Den Haag trekt vanaf het jaar 2017 structureel een miljoen euro uit om daarmee conciërges bij scholen te kunnen aanstellen. 


Hiermee worden twee doelen gediend. Ten eerste is de conciërge een onmisbare factor op de school en daarnaast blijkt dat scholen deze functionaris in veel gevallen niet zelf kunnen betalen. Ten tweede helpt de gemeente hierbij een aantal (moeilijk plaatsbare) mensen (b.v. 45-plussers) aan een baan en scheelt dat uitkeringen.

Katwijk, we have a problem

De gemeente Katwijk heeft met het oog op de toekomst een probleem met een bevolking die relatief gezien laag opgeleid is. Op de arbeidsmarkt is er voor laagopgeleiden een aanzienlijke concurrentie van arbeidsmigranten, terwijl het gemeentelijk beleid er juist op gericht is de inzet van arbeidsmigranten in de regio te faciliteren. 


De beroepsbevolking van Katwijk heeft een oververtegenwoordiging in de categorie MBO-2/3 (bron: Economisch Agenda 2015-2019). Met name deze categorie mensen loopt het risico hun baan kwijt te raken door de oprukkende robotisering en automatisering. Het perspectief is dus ongunstig.

Actieprogramma

KiesKatwijk heeft eerder gepleit voor een lokaal  actieprogramma om de talentontwikkeling van jongeren te bevorderen en mede daardoor het opleidingspeil op termijn te verhogen.  Dat werd natuurlijk op de automatische piloot direct van tafel geveegd. Een interne stuurgroep Economie in het gemeentehuis heeft dat later buiten de publiciteit toch weer op tafel gelegd. Het is gewoon een goed idee en om strategische redenen noodzakelijk voor Katwijk.

Vanuit datzelfde gedachtegoed pleit KiesKatwijk nu voor het beschikbaar stellen van conciërges aan die scholen die in dit verband aantoonbaar extra inspanningen verrichten of die te maken hebben met moeilijke omstandigheden (b.v. veel nationaliteiten in leerlingenbestand). 

Talenten niet onder de korenmaat laten

Op veel scholen is de conciërge vanwege budgettekort verdwenen. Op de scholen die nog wel een conciërge hebben kan men met de door ons voorgestelde maatregelen budget verschuiven om extra inspanningen te doen. Leren programmeren op de basisschool is een prachtig voorbeeld, maar er is zo veel meer te doen aan talentontwikkeling.

Op 9 februari vergadert de raadscommissie over het Plan Tekortreductie van de gemeente. KiesKatwijk vraagt dan steun van de andere partijen en van de wethouder om ook in Katwijk de conciërge weer overal terug op school te krijgen.

Niet lullen, maar poetsen

Aan het college en de collega's in de gemeenteraad stellen we de volgende vragen:
  • Is men bereid om, conform het voorbeeld van de gemeente Den Haag, gelden vrij te maken voor het beschikbaar stellen van conciërges aan scholen ?
  • Is men  bereid om hier de voorwaarden aan te verbinden zoals door KiesKatwijk bepleit ?
  • Is men bereid om de maatregel van gesubsidieerde conciërges  ook in het Plan Tekortreductie op te nemen ?


3 februari 2017

Silicon Valley in KattukKijk naar je eige

Het is altijd lastig om in de politiek de grens te trekken tussen  een kwaadaardige voorstelling van zaken (ook wel “framen” genoemd tegenwoordig) en een goedmoedige poging om een politieke speldenprik uit te delen. Dat laatste hoort gewoon bij het politieke spel. Het moet natuurlijk wel allemaal binnen de normale fatsoensgrenzen blijven zou de heer Rutte zeggen. Overigens is dat tevens iemand die ons voortdurend knollen voor citroenen verkoopt. “Kijk naar je eige” zeg ik dus in zijn eigen popi-taaltje tegen hem. Gewoon doen.

Datzelfde zeg ik nu ook tegen Adger van Helden van het lokale CDA. Hij meende mij te moeten beschuldigen van kiezersbedrog. Hieronder nog even het concrete besluit waar KiesKatwijk zich achter heeft geschaard.


Fatsoen moet je doen

De lichaamstaal van Adger van Helden was vermakelijk. Hij dacht werkelijk een meesterzet te hebben gedaan. Ondergetekende zou de kiezers hebben beloofd dat er geen woningen op het Vliegkamp Valkenburg zouden komen. En nu komen ze er toch ! In een blogje op de CDA site zegt Adger dat KiesKatwijk ook zou suggereren dat er minder dan de 5000 huizen zouden komen met bovenstaand voorstel. Dat is onjuist. Ik heb de vergadering nog even teruggeluisterd of ik me niet per ongeluk versproken zou hebben, maar dat is niet het geval. En dan is er helaas niet het fatsoen bij het CDA om die tekst even aan te passen nadat ik dat netjes gevraagd heb.

In de afgelopen jaren, toen KiesKatwijk nog niet in de politiek zat, is er onder leiding van CDA-coryfeeën, een heleboel mis gegaan in de gemeente Katwijk. Met de gevolgen daarvan worden we nog elke dag geconfronteerd.

Prutswerk

En daarbij zijn ook de Katwijkse belangen in de regio gewoon niet goed behartigd, men heeft de verkeerde keuzen gemaakt. De burgers moeten daarom nu op de blaren zitten en de rekeningen betalen. De Valkenburgers die op hun dorpsgenoten in de traditionele partijen hebben gestemd moeten zich trouwens nog maar eens achter de oren krabben.

De combinatie CDA-VVD, zowel in de Provincie als in onze gemeente, heeft in eendrachtige samenwerking, vooral tijdens de vorige collegeperiode, veel verpest voor Katwijk. En daardoor zitten we vandaag de dag met een ongunstige uitgangspositie voor de locatie Valkenburg. Het is een CDA-VVD keuze dat de Bollenstreek een mooi en open landschap blijft en dat alle rottigheid in ons gebied neerslaat. 

De PvdA heeft daaraan volop meegewerkt vanuit de Groot-Leiden gedachte. Zie het Vliegkamp Valkenburg even als De Krim, en zie Leiden even als de bekende voorheen rode volksrepubliek. De vazalstaten Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude zijn inmiddels al half opgerold door Rupsje Nooitgenoeg. Hebt u het plaatje ? Het gedrag van de traditionele partijen is een van de belangrijkste factoren in het succes van de opkomst van populistische partijen. Levensgevaarlijk. Don’t start me talking…

Knappe prestatie

Het is een knappe prestatie van wethouder Klaas Jan van der Bent (CU) dat hij vanuit die slechte uitgangspositie het best denkbare plan voor de huidige omstandigheden heeft ontworpen. Die arme man is de helft van zijn tijd bezig om de rotzooi van zijn voorgangers op te ruimen. Dat waren trouwens bijna altijd mensen van het CDA. De CDA gedeputeerde Bom-Lemstra heeft niet het lef om tegen de bouwlobby in te gaan. Beroepsbestuurders zullen hun carrièrekansen meestal goed in het oog blijven houden met het oog op de toekomst. Dat is dus de reden dat die huizen er komen.

Lef

Als de CDA-gedeputeerde en haar collega’s wel echt lef hadden gehad dan hadden ze gewoon de woningbouwplannen kunnen opschorten voor een periode van 10 jaar. Die periode zou je hebben kunnen benutten om Unmanned Valley van de grond te trekken. In die periode zou je de woningproductie op andere plekken in de provincie kunnen realiseren. Die bouwgrond op Valkenburg loopt niet weg. Over 10 jaar kun je alsnog woningen bouwen in een situatie die dan helder is. Nu moet je twee dingen tegelijk doen wat complicerend werkt en allerlei risico’s met zich meebrengt.

Silicon Valley in Kattuk

Het standpunt van KiesKatwijk is heel simpel. Het is landsbelang (en dus ook Katwijks belang) dat Unmanned Valley Valkenburg er komt. In het verleden hebben wij er voor gevochten om het open landschap van het Vliegkamp Valkenburg te kunnen behouden. Onze droom voor het Vliegkamp was de bestaande infrastructuur te gebruiken voor een zakenvliegveld in combinatie met luchtvaartgebonden industrie. Jaren geleden zagen wij die potentie al. Die functie in combinatie met recreatie en natuur levert het meeste maatschappelijke rendement op. Die functie levert ook de beste garantie voor een open landschap met een groen karakter. Woningbouw kan overal elders beter en goedkoper, hoogwaardige bedrijvigheid in de vorm van een “Silicon Valley” kan alleen op Valkenburg.

Roeien met de aanwezige riemen

Het openbaar bestuur kent echter een eigen rationaliteit. De objectief gezien beste en meest logische oplossingen worden vaak niet gekozen. Kansen worden vaak niet of te laat benut. Problemen worden pas opgelost als de wal het schip heeft gekeerd. Zie het cultuuronderzoek in de gemeentelijke organisatie van Katwijk als een recent voorbeeld. Dat heeft ingewikkelde oorzaken. Een ongeïnformeerd of ongeïnteresseerd kiezersvolk, manipulerende beroepsbestuurders, een zwak functionerend ambtelijk apparaat, en een ondeskundig lekenbestuur dat vooral emotie- of feelgood-politiek wil bedrijven zijn een paar zaken die een rol spelen.

Rationeel afwegen

Als het proces al te ver gevorderd is om de woningbouw nog te kunnen tegenhouden dan moeten we in een rationele afweging op dit moment kiezen voor het voorstel dat van der Bent in elkaar heeft getimmerd. Dat doen ook alle andere partijen behalve de Katwijkse PvdA. De grote partijen en de jaknikkers die het voortraject gedomineerd hebben zijn er de oorzaak van dat woningbouw niet meer tegen te houden is. Een groot bijkomend voordeel is dat we ons niet meer hoeven te houden aan de gekozen oplossingen in het Masterplan. Dat geeft enorme mogelijkheden om het beter te doen. En de hoofdzaak is natuurlijk dat Unmanned Valley er nu komt, en in elk ander scenario niet.


Niet lullen maar poetsen

KiesKatwijk heeft nooit beloftes gedaan in de verkiezingen. Met ons programma hebben we een aanbod gedaan aan de bevolking. Daar hebben te weinig kiezers op gereageerd om een echte vuist te kunnen maken. Met twee zetels doen we echter ons best en we hebben het idee dat het ook resultaat oplevert. In ons werk proberen we ons vooral met feiten en argumenten bezig te houden. Kiezers zitten niet te wachten op politieke spelletjes. 

Jaap HaasnootSocial Icons


Featured Posts