8 februari 2017

KiesKatwijk wil de conciërge terug op schoolKatwijk moet steeds meer uitgeven aan uitkeringen

Katwijk geeft in 2016 ongeveer 16% meer uit aan sociale uitkeringen dan de gemeente van het rijk aan budget ontvangt. De gemeente heeft nu het plan “Tekortreductie 2016 en verder” opgesteld.

Het produceren van een plan is een voorwaarde om voor een zg. vangnetuitkering van het Rijk in aanmerking te komen.  Het primaire doel is dus op het eerste gezicht niet om de werkloosheid terug te dringen maar om een extra uitkering van het rijk te krijgen. 

Het is natuurlijk een feit dat de gemeente slechts op drie manieren de baanloosheid van mensen kan bestrijden. Ten eerste door zelf banen te scheppen. En ten tweede door economische bedrijvigheid aan te trekken en tenslotte door maatregelen te nemen die er toe leiden dat mensen beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt.

Slim stelen i.p.v. zelf een wiel uitvinden

KiesKatwijk heeft gezien dat de gemeente Den Haag een maatregel treft die direct banen oplevert maar die tegelijkertijd ook effect heeft op de effectiviteit van scholen. De gemeente Den Haag trekt vanaf het jaar 2017 structureel een miljoen euro uit om daarmee conciërges bij scholen te kunnen aanstellen. 


Hiermee worden twee doelen gediend. Ten eerste is de conciërge een onmisbare factor op de school en daarnaast blijkt dat scholen deze functionaris in veel gevallen niet zelf kunnen betalen. Ten tweede helpt de gemeente hierbij een aantal (moeilijk plaatsbare) mensen (b.v. 45-plussers) aan een baan en scheelt dat uitkeringen.

Katwijk, we have a problem

De gemeente Katwijk heeft met het oog op de toekomst een probleem met een bevolking die relatief gezien laag opgeleid is. Op de arbeidsmarkt is er voor laagopgeleiden een aanzienlijke concurrentie van arbeidsmigranten, terwijl het gemeentelijk beleid er juist op gericht is de inzet van arbeidsmigranten in de regio te faciliteren. 


De beroepsbevolking van Katwijk heeft een oververtegenwoordiging in de categorie MBO-2/3 (bron: Economisch Agenda 2015-2019). Met name deze categorie mensen loopt het risico hun baan kwijt te raken door de oprukkende robotisering en automatisering. Het perspectief is dus ongunstig.

Actieprogramma

KiesKatwijk heeft eerder gepleit voor een lokaal  actieprogramma om de talentontwikkeling van jongeren te bevorderen en mede daardoor het opleidingspeil op termijn te verhogen.  Dat werd natuurlijk op de automatische piloot direct van tafel geveegd. Een interne stuurgroep Economie in het gemeentehuis heeft dat later buiten de publiciteit toch weer op tafel gelegd. Het is gewoon een goed idee en om strategische redenen noodzakelijk voor Katwijk.

Vanuit datzelfde gedachtegoed pleit KiesKatwijk nu voor het beschikbaar stellen van conciërges aan die scholen die in dit verband aantoonbaar extra inspanningen verrichten of die te maken hebben met moeilijke omstandigheden (b.v. veel nationaliteiten in leerlingenbestand). 

Talenten niet onder de korenmaat laten

Op veel scholen is de conciërge vanwege budgettekort verdwenen. Op de scholen die nog wel een conciërge hebben kan men met de door ons voorgestelde maatregelen budget verschuiven om extra inspanningen te doen. Leren programmeren op de basisschool is een prachtig voorbeeld, maar er is zo veel meer te doen aan talentontwikkeling.

Op 9 februari vergadert de raadscommissie over het Plan Tekortreductie van de gemeente. KiesKatwijk vraagt dan steun van de andere partijen en van de wethouder om ook in Katwijk de conciërge weer overal terug op school te krijgen.

Niet lullen, maar poetsen

Aan het college en de collega's in de gemeenteraad stellen we de volgende vragen:
  • Is men bereid om, conform het voorbeeld van de gemeente Den Haag, gelden vrij te maken voor het beschikbaar stellen van conciërges aan scholen ?
  • Is men  bereid om hier de voorwaarden aan te verbinden zoals door KiesKatwijk bepleit ?
  • Is men bereid om de maatregel van gesubsidieerde conciërges  ook in het Plan Tekortreductie op te nemen ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts