30 juni 2017

O.R. maakt gehakt van organisatiebeleid bij gemeente Katwijk

Werkdruk is geen oorzaak maar gevolg van cultuurprobleem


Kadernota 2018

De zg. Kadernota is een belangrijk beleidsdocument dat elk jaar rond deze tijd verschijnt binnen de gemeente Katwijk. Meestal gaat het om een actualisering van het financieel beleid op grond van zaken die gedurende het jaar zijn gebeurd in overheidsland. Kwesties die niet te voorzien waren bij de opstelling van de begroting van het lopende jaar. Zo bleek in de maand mei dat er een meevaller is te verwachten in de inkomsten die de gemeente van het Rijk krijgt. Elk jaar is de berekening iets anders en dit jaar krijgen we meer dan verwacht werd. De wethouder merkte terecht op dat we hierdoor op het laatste nippertje gered zijn door de bel.

Hogere lasten voor de burger

Wat is er namelijk aan de hand ? Katwijk geeft teveel geld uit. Dat blijkt uit de kadernota 2018. Het is daardoor noodzakelijk allerlei bezuinigingen door te voeren en de belastingen te verhogen. Zo gaan we binnenkort de precariorechten als inkomstenbron verliezen. Omdat de gemeente de tering niet naar de nering wil zetten moet de burger straks de 3,2 miljoen euro die we tekort komen gaan ophoesten. En dat is nog maar één voorbeeldje. KiesKatwijk zag dit in het begin van deze raadsperiode al aankomen en heeft er voortdurend op gehamerd dat we op tijd de tering naar de nering moeten zetten omdat anders de inwoners van Katwijk de rekening zouden moeten betalen. Wij noemen dat de noodzaak om volgens de lijnen van De Nieuwe Soberheid te gaan opereren.


Erfenis ex-wethouder van Duijn wordt gedumpt

De gemeente Katwijk doet het net andersom. Terwijl iedereen ziet aankomen dat er de komende jaren zwaar bezuinigd moet worden gaat de gemeente Katwijk juist nu meer geld uitgeven. Het smoesje is dat deze move de problemen rond de ineffectieve en zelfs schadelijke bedrijfscultuur gaat oplossen. Men wil niet minder dan pakweg 50 extra voltijds ambtenaren aantrekken. Voormalig financieel wethouder van Duijn zal het niet fijn vinden dat partijgenoot van der Spijk zijn erfenis bij het oud vuil gooit. We hebben het hier over een bedragje van pakweg 3,8 miljoen aan salariskosten, en dan hebben we de kosten voor een werkplek e.d. nog niet meegerekend. Met boterzacht administratief geritsel doet men het voorkomen alsof er nog maar 5 ton per jaar moet worden gedekt van dit bedrag. Zelfs het CDA zag zich gedwongen de dekkingsvoorstellen als deels onrealistisch te bestempelen.

Alles onder één dak

De peperdure verbouwing van het gemeentehuis is voordat de architect klaar is met de tekeningen dus al overbodig geworden. Het smoesje was immers dat beslist iedereen onder één dak moest worden gebracht. Onzin natuurlijk, de ambtenaren uit de sociale hoek hebben niks te maken met de techneuten. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat al die nieuwe ambtenaren nog in het gemeentehuis passen. Men heeft zichzelf weer in de hoek geverfd.

Muziekschool

Opmerkelijk overigens dat de “alles-onder-één-dak-doctrine” niet voor de muziekschool geldt. Die instelling zou goed bij de nieuwe bibliotheek passen want dan zou men de grote zaal samen kunnen gebruiken. Prima plan ! Maar helaas kan het niet doorgaan want omdat de bibliotheek in een woongebouw wordt geperst zijn er onoplosbare akoestische problemen waardoor de muziekschool elders herrie moet gaan maken. Daarmee valt nagenoeg alle synergie van de gezamenlijke huisvesting weg. Ja ze kunnen samen nog dezelfde toiletgroep gaan gebruiken. Boeiend !

Complimenten voor de Ondernemingsraad

Die 50 nieuwe ambtenaren gaan natuurlijk de gemeente Katwijk niet redden. Het is een verkeerd en extravagant medicijn als antwoord op een verkeerde diagnose van de problemen in de organisatie. Er is sprake van kwakzalverij. De ondernemingsraad van de gemeente bevestigt dit in een vileine en zeer treffende analyse van de problemen en van de voorgestelde oplossingsrichting. Ik heb veel bewondering voor de ambtenaren die deze treffende analyse hebben gemaakt en die het lef hebben gehad dit ook op te schrijven en te publiceren. Chapeau ! Hier is de link naar het stuk.

Sorry, voor dit grapje

Een blik ambtenaren

Gezien de geschetste financiële situatie is het buitengewoon onverstandig om nu een blik met 50 ambtenaren open te trekken. Dat is de weg van de minste weerstand. We zouden dat pas moeten doen als er eerst gekeken is naar mogelijke bezuinigingen. Zo gaat dat bij de burgers thuis ook. En de gemeente beheert in feite een groot deel van de portemonnee van die burger. Het is niet ons eigen geld.

Ernstige lekkage

Het opruimen van de organisatorische problemen is de beste en goedkoopste manier om te bezuinigen. Ik zal dat laten zien aan de hand van een cijfermatig voorbeeld. De gemeente Katwijk besteed intern nogal wat uren aan het Lean-project. Dat is leuk geweest voor een tijdje maar is nu op zijn minst achterhaald. Als je er te lang mee doorgaat ga er mee in je eigen staart bijten. Uit de bijdrage van de Ondernemingsraad blijkt nog weer een keer hoe ernstig de interne problemen op het gemeentehuis zijn en hoeveel ellende er uit voortkomt. Dat vertaalt zich cijfermatig in extra ziekteverzuim, veel intern gedoe en vergaderen, het weglopen van prima ambtenaren die elders beter terecht kunnen, en minder of minder goede productie (faalkosten). Remember het Havendrama.

Het cijfervoorbeeld

Als 400 ambtenaren gedurende 40 weken 4 uur per week besteden aan Leanrituelen, en als ze daarnaast nog 1 uur per week verliezen door allerlei gedoe en tijdsbeslag dat in relatie staat met het cultuurprobleem dan hebben we op jaarbasis een urenverlies van 80.000 arbeidsuren. Volgens de officiële cijfers levert elke Fte per jaar ongeveer 1500 effectieve (aanwezigheids)uren. Dit betekent dat we in dit cijfervoorbeeld 53,3 Fte verliezen.


Dit cijfervoorbeeld is nog conservatief berekend. Want ten eerste heeft de gemeente 428 Fte (straks 475 Fte) in dienst en heb ik geen rekening gehouden met deeltijdwerkers. Ik heb ook geen rekening gehouden met de medewerkers die full time met Lean of organisatieproblemen (overhead) bezig zijn, of met kosten van de extra werkruimte die gecreëerd moet worden voor de leanrituelen.

Maar zelfs al zou ik het tijdsbeslag m.b.t. Lean halveren en verlagen tot 2 uur per medewerker over 40 weken dan nog komt er onderaan de streep een verlies van 32 Fte te staan. Dan hebben we het dus over meer dan 2 miljoen euro die elke jaar anders en beter besteed had kunnen worden. Dat is elk jaar 20 mountainbike banen van een ton per stuk.Durf te vragen

Nu heb ik een vraagje aan de gewaarde lezers van deze column. Wat zou u nu doen als u het voor het zeggen had bij de gemeente. Eerst eens de interne problemen serieus oppakken ? Of pappen en nathouden en 50 extra ambtenaren werven ?

Een andere vraag. Denkt u dat de organisatorische problemen veroorzaakt worden door een hoge werkdruk, zoals het college in de kadernota schrijft ? Of is het andersom en leiden de organisatorisch problemen tot urenverlies en ontstaat daardoor dus werkdruk en stress ?

27 juni 2017

Gesjoemel in het bibliotheekdossierDe gemeenteraad heeft destijds bepaalt dat een nieuwe bibliotheek annex theater niet meer dan 11 miljoen euro zou mogen kosten. Zoiets heet in jargon “een taakstellend budget”. Inmiddels is besloten dat er geen echte theaterfunctie mag komen. Dan wordt zo’n bibliotheek natuurlijk een stuk goedkoper. Het budget van 11 miljoen is echter niet naar beneden bijgesteld.


Jongleren met tonnen

Momenteel is er sprake van een bibliotheek met een bescheiden zaaltje maar wordt de muziekschool min of meer noodgedwongen samen met de bibliotheek onder één dak gebracht. Dat was nodig omdat de Noordzeepassage die het college wil kopen veel te groot is voor een bibliotheek alleen. Tevoren was helemaal niet bedacht dat de muziekschool een andere huisvesting behoefde. Inmiddels wordt deze nieuwe ontwikkeling wel als alibi gebruikt om net te doen of het “taakstellende” budget voor de nieuwe combinatie inmiddels 11,6 miljoen euro bedraagt. Maar dat heeft de gemeenteraad nooit beslist en dat is dus illegaal ! Ik zou zeggen trek eerst eens 6 ton van het budget af omdat het theater niet is doorgegaan.

Sjoemelen

De gedachte is dat als de gemeenteraad het plan van eisen accepteert, waarin dit stiekem verhoogde bedrag is opgenomen, men impliciet akkoord gaat met het verhoogde budget. In gewoon Nederlands is daar wel een woord voor. Dat heet sjoemelen.

De trukendoos

Het woord sjoemelen mag best gebruikt worden want voor al de interne uren die gedurende de jaren aan dit rampenproject worden besteed staat een bedrag van 865.800 euro ergens in een bijlage in de gemeentebegroting. Deze kosten worden in het project helemaal buiten beschouwing gelaten. Dat zelfde geldt voor de kosten van het inventaris voor de nieuwe bibliotheek. Alleen al door die laatste post zou het plafond van 11 miljoen worden overschreden. En dus grijpt men naar de trukendoos en heeft men die kosten uit het project gelicht. Het inventaris wordt met dezelfde truc buiten de projectbegroting om betaald uit de verwachte opbrengst van de verkoop van het oude bibliotheekgebouw. 

 

Krom is niet recht

Maar de gemeenteraad heeft toch niet gezegd dat het kostenplafond 11 miljoen is exclusief inventaris en interne uren ? En stel nu dat bewezen is dat mensen gelukkiger en gezonder worden van lezen, communiceren en muziek maken in de Nieuwe Noordzeepassage. Gaan we dan een paar ton optellen bij het taakstellende budget omdat we elders minder kosten maken ? Nee, want een kostenplafond is gewoon een plafond ongeacht of er elders opbrengsten of verminderde kosten ontstaan.

Het kan niet

Het is duidelijk dat de bibliotheek veel meer gaat kosten dan de 11 miljoen euro die de gemeenteraad als bovengrens heeft gesteld. Alleen al om die reden kan het project om de Noordzeepassage om te bouwen niet doorgaan. Het wordt gewoon te duur. Dat was voor KiesKatwijk van het begin af aan al duidelijk. Het pand wordt voor veel te veel geld aangekocht. De gemeente heeft zich in de luren laten leggen door een gehaaide vastgoedexploitant.

En daarnaast is het winkelpand helemaal niet ontworpen voor de nieuwe functies en moeten er dus zeer extreme bouwkundige maatregelen worden genomen. En dan nog blijft het resultaat beneden de maat.

Tenslotte gaat er door de noodzakelijke verbouwingen tussen de 30% en 40% aan bruto vloeroppervlak verloren. Die moeten dus extra worden aangekocht en maken de zaak ook veel duurder dan noodzakelijk.

De rug recht houden

Tenslotte nog iets over het sjoemelen. In het voorstel staat dat het college wil meewerken aan “fiscale optimalisatie” voor de verkoper. Dat is een eufemisme voor sjoemelen want het betekent dat men als gemeente gaat meewerken om rijksbelasting te vermijden. Als er zoveel morele bezwaren zijn tegen zondagsopening van openbare voorzieningen verwacht ik dat het gemeentebestuur ook hier de rug recht houdt en niet meewerkt aan dit soort praktijken.


Het standpunt van KiesKatwijk

Ons standpunt is simpel. Wij zijn voorstander van het snel regelen van een nieuwe locatie die passend is voor de eisen van de bibliotheek “nieuwe stijl”. We zijn verdrietig dat twee colleges achter elkaar deze klus tot nog toe niet geklaard hebben. Dat is een brevet van onvermogen. KiesKatwijk heeft inmiddels drie alternatieve locaties voorgesteld waar men niet naar wilde kijken. We vinden het overigens prima om de muziekschool samen met de bibliotheek onder één dak te brengen. We vinden het ook prima om de bibliotheek in het centrumgebied te huisvesten. Bij dit alles geldt voor ons boven het kostenplafond van 11 miljoen echter nog wel een aantal aanvullende en normaal te achten eisen:


 1. Er moet sprake zijn van aanvaardbare kosten (kosten/baten moeten in balans zijn).
  We gaan dus niet uit van het principe (dat het college lijkt te volgen) dat de Noordzeepassage gerealiseerd moet worden ongeacht wat het gaat kosten. De aankoopprijs was veel te hoog. De verbouwkosten zijn exorbitant en buiten proportie. Om dat buiten beeld te houden wil men niet naar alternatieven kijken. Naar onze mening wegen de extra kosten die samenhangen met de vestiging in het winkelcentrum niet op tegen de voordelen die dat zou bieden.

 2. Extra’s en samenvoegingen met andere organisaties moeten voldoende meerwaarde bieden.
  De belangrijkste toegevoegde waarde van het betrekken van de muziekschool is dat beide organisaties samen de grote zaal zouden kunnen gebruiken. Dat is mislukt vanwege de akoestische bezwaren die samenhangen met het feit dat de huisvesting onderdeel uitmaakt van een woongebouw. Het “alles onder één dak principe”, dat heilig is verklaard in het kader van de verbouw van het gemeentehuis, blijft hier buiten beschouwing want de muziekschool moet veel activiteiten nog steeds elders uitvoeren.

 3. De huisvestingsoplossing moet voldoen aan de basiseisen.
  Dit is voor de muziekschool niet het geval vanwege de bouwkundige situatie die onvoldoende verdieping-hoogte biedt voor de leslokalen. Er zijn problemen met steunpilaren in de lesruimtes. Het parkeerprobleem (fietsen. auto’s) is niet opgelost en wordt zelfs genegeerd. Een groot deel van het vloeroppervlak is kelderruimte. Wij achten die ongeschikt als werkruimte of lesomgeving. Daglichttoetreding is überhaupt een groot probleem en zal ondanks de draconische maatregelen waarschijnlijk toch suboptimaal blijven. Voor de backoffice (kantoorruimte) en overige werk- en lesruimte is dat onaanvaardbaar en voor de andere functies ongewenst.

 4. De risico's moeten overzienbaar en beheersbaar zijn
  Er zijn tal van bouwkundige en technische risico’s die aanleiding kunnen geven tot grote problemen en hoge kosten. Hetzelfde geldt voor de relatie met de VVE, en überhaupt met het feit dat we gaan “inwonen” en niet een volledig eigen gebouw hebben met alle zeggenschap die daarbij hoort. Tenslotte is daar de zaak van het willen vermijden van belastingen (“fiscale optimalisatie”) die onethisch en risicovol is.Hamvraag

De hamvraag is waarom een politieke partij of een bestuurder van de gemeente Katwijk haar inwoners zou willen opzadelen met een dergelijk project. Waarom moet dit koste wat het kost worden doorgezet ? Waarom weigert men naar alternatieven te kijken, zoals het Rabo gebouw aan de Rogstraat ? Welk motief is al die (extra) kosten en risico’s waard ?

Als u het weet mag u het zeggen. Als u vindt dat de voorstanders van dit miljoenenproject van voldoende bestuurlijk inzicht blijk geven dan adviseer ik u gewoon weer op hen stemmen de volgende keer.26 juni 2017

Zondagmorgenbericht
Zondag, 25 juni 2017

Beste Katwijkers,

Vanmorgen begon ik de dag met een snelle blik op het nieuws en daarna heerlijk de zaterdagkrant uitpluizen. Dit leverde drie onderwerpen op waarbij duizenden mensen massaal de straat op gingen vandaag. Daarna vertel ik je wat JIJ kunt doen voor de natuur. We zijn niet allemaal in de wieg gelegd voor demonstrant, maar met elkaar kunnen we veel bereiken.


Bericht no. 1

Op internet las ik dat vandaag in Polen duizenden mensen massaal demonstreren tegen het kappen van een oerbos. Vorig jaar mei was er ook al een  demonstratie tegen deze kap waar maar liefst 240.000 !!! mensen aan mee deden. De conservatieve regering van Polen trekt zich niets aan van deze acties, ondanks dat het bos op de Unesco Werelderfgoedlijst  staat. Sterker nog, ze willen de demonstraties verbieden en het oerbos van de Unesco lijst verwijderen. Het bos heeft de omvang van de provincie Utrecht en ligt voor een deel in  Wit-Rusland. De Europese bizon leeft er (nog) in de vrije natuur. Vandaag vindt weer een demonstratie plaats.


Bericht no. 2

In dagblad Trouw een artikel over twee kerncentrales in België. Deze centrales zijn 40 jaar oud en moeten volgens België nog 20 jaar mee. Want zegt België : “Borssele is er al 50 jaar en sluit ook pas over 10 jaar”. Klopt, maar het onderhoud laat in België wat te wensen over. Zo zijn er o.a. haarscheurtjes gevonden in de reactoren. Bovendien doet België bar weinig aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van energie. Ook hier komen vandaag duizenden demonstranten op de been uit Nederland, België en Duitsland.


Bericht no. 3

Ook in dagblad Trouw: “mest bedreigt drinkwaterwinning”. Een ingewikkeld punt. Vooral in de provincies Brabant en Gelderland verdienen veel boeren hun geld met (intensieve) veeteelt. Maar juist in deze provincies met veel zandgronden dringt nitraat makkelijk door in de grond. Er zijn al waterwinbedrijven gestopt omdat het te duur werd om de hoge concentratie nitraat uit het water te verwijderen. Moeilijk dus, maar terecht zegt Arjen Frentz, directeur van De Verenigde Waterbedrijven in Nederland in een overleg met 2e Kamerleden: “Onze kinderen worden de dupe van wat er NU gebeurt”.

Conclusie

Geen vrolijke berichten. Toch werd ik er ook blij van. Blij door de opkomst van die duizenden mensen die opkomen voor het oerbos en protesteren tegen het open houden van gevaarlijke kerncentrales en vooral door de woorden van die directeur die verantwoordelijkheid durft te nemen voor onze kinderen.

Moeten wij dan ook gaan protesteren? Zou kunnen. Maar voel je vooral niet schuldig, ik zit hier ook op de bank net als jij. Maar, wij kunnen ondertussen andere dingen doen. Op kleinere schaal, maar daarom niet minder waardevol voor de natuur en dus ook voor ons.

Hieronder een paar simpele voorbeeldjes over hoe je kunt meehelpen de biodiversiteit (en het woongenot) in je eigen buurt  te vergroten. In de Meidoornstraat zag ik bv deze prachtige “boomspiegel"

Meidoornstraat
Koninginneweg


Volgende keer ga ik o.a. uitleggen waarom planten in de volle grond moeten, en hoe je een mooie tuin kunt hebben waar je weinig aan hoeft te doen. Weg met die stenen.

Anna Marie van der Plas
KiesKatwijk

VoorstraatSocial Icons


Featured Posts