26 oktober 2017

Grootscheepse personeelsuitbreiding gemeente Katwijk onverantwoord en dus ongewenstJarenlang slecht bestuur en slecht management heeft een prijs

Het succes van de gemeente Katwijk is in grote mate afhankelijk van ons gereedschap en dat is het ambtelijk apparaat. Als we ons beperken tot de twee meest recente raadsperiodes dan is het in feite continu hommeles op dit gebied. KiesKatwijk heeft de afgelopen jaren zo’n beetje als enige geprobeerd het bestuurlijke wegkijken op dit terrein te doorbreken. 

Uiteindelijk kon men het deksel niet meer op de doofpot, of misschien moeten we beerput zeggen, houden omdat er via het Havendrama en het cultuurrapport sprake was van een daverende ontploffing. De schade was enorm. Dat is enorm treurig voor de slachtoffers en ook voor de belastingbetaler die de schade kan betalen. Het is ook betreurenswaardig omdat de problemen te voorkomen waren geweest. Er is hier geen sprake van een natuurverschijnsel maar van een jarenlang verwijtbaar proces van slecht bestuur en slecht management. De huidige verantwoordelijk wethouder, die de portefeuille relatief kort in handen heeft, treft hier dus nauwelijks blaam omdat een lange geschiedenis aan de ontploffing vooraf gaat.

Personeelsuitbreiding is niet het goede antwoord

Echter de voorstellen over uitbreiding van de formatie en de verbouw van het gemeentehuis waarmee deze wethouder bij de raad op visite komt geven ons weinig vertrouwen dat zaken rond personeel en organisatie nu wel op de juiste manier worden aangepakt. Het onderwerp van de personeelsuitbreiding staat daarbij dus niet op zichzelf want ook de voorgenomen miljoeneninvestering in het gemeentehuis achten wij hoogst risicovol. Zeker in combinatie met de voorgenomen invoering van het inmiddels achterhaalde “nieuwe werken” en een organisatie die dus overduidelijk in de lappenmand zit. 

Alternatieve scenario’s voor de huisvesting zijn nooit serieus bestudeerd omdat het college zich baseert op een dogmatische geloofswaarheid: “alles onder één dak zou in alle gevallen beter zijn”. Datzelfde oogkleppenbeleid en een haast religieuze vorm van “heilsdenken” zagen we al, misschien tegen beter weten in, bij het in de lucht houden van de Lean-doctrine. Inmiddels weten we wat daarvan terecht gekomen is.


O.R. Rapport sabelt collegebeleid neer

Het voorgenomen beleid van het college als reactie op het cultuurrapport is op een niets aan de verbeelding overlatende wijze compleet neergesabeld door de O.R.. Dat rapport van de O.R. heeft onterecht nauwelijks aandacht gekregen in de politiek en in de pers. Er staan heel verstandige dingen in en het geeft gelukkig enig vertrouwen dat sommigen in dit gemeentehuis wel in staat zijn de juiste diagnose te stellen.

Diagnose ontbreekt

Dat is trouwens ook meteen het probleem bij het huidige college. Zonder een deugdelijke diagnose komt men met een recept voor de problemen. Een kwaliteitsprobleem wordt aangepakt door meer ambtenaren aan te nemen. Een slecht functionerende organisatie uitbreiden met 50 Fte geeft een grotere , duurdere en nog steeds slecht functionerende organisatie. Daarmee maken we de problemen dus groter.


De O.R. spreekt over gevoelens van onveiligheid, gebrek aan draagvlak, vertrouwen en betrokkenheid. Men spreekt zijn ongenoegen uit over een klinische technocratische benadering en men mist een mens-georiënteerde invalshoek. “Investeer in je menselijk kapitaal”, roept de O.R. in een soort noodkreet uit, “en kies voor een andere sturingsfilosofie”. Dat is heel wat anders dan een blik ambtenaren opentrekken. Ik denk trouwens dat de organisatie in de huidige toestand moeilijkheden zal ondervinden bij het aantrekken van echte kwaliteit.

Verkeerd medicijn

Na de bespreking van het cultuurrapport hebben we niets meer gehoord van het college omtrent dit onderwerp. Radiostilte over het vervolgtraject van het cultuurrapport en dan vervolgens “out of the blue” met een niet onderbouwd voorstel komen om de formatie grootscheeps uit te breiden lijkt me niet het juiste antwoord op de langjarig aanwezige en uit de hand gelopen problematiek. 
Het is een klap in het gezicht van de medewerkers die middels de O.R. een noodkreet hebben afgegeven. Het is het verkeerde medicijn voor een blijkbaar onjuist gediagnosticeerde kwaal. En het is op zijn minst een totaal verkeerde timing omdat je so wie so eerst de onderliggende problemen zou moeten oplossen voordat je de organisatie gaat uitbreiden.

Cultuur is oorzaak van onvoldoende productie

De cultuurproblemen hebben natuurlijk ook een enorm negatief effect op het productievermogen van de organisatie. Als dat probleem uit de wereld is hebben we tegelijkertijd meer productievermogen gerealiseerd. KiesKatwijk heeft uitgerekend dat alleen al het tijdsbeslag dat het leanproject met zich meebrengt een orde van grootte van ongeveer 30 Fte omvat. Dat kan op geen enkele wijze worden terugverdiend. Het productieverlies door de niet adequate cultuur komt daar nog eens bovenop.


En dan hebben we het nog niet eens over de kwaliteit van die productie gehad. Nogmaals het inkijkje dat het rapport van de O.R. ons biedt is schokkend te noemen. De daarin op tafel gelegde problemen moeten eerst uit de wereld zijn voordat we aan formatie-uitbreiding kunnen denken. Want anders spannen we het paard achter de wagen.

Symptoombestrijding

Het grote probleem met de aanpak van dit college is dus dat ze een kwaliteitsprobleem willen bestrijden door een kwantitatieve benadering. De voorgenomen uitbreiding van de formatie is in het beste geval een vorm van symptoombestrijding die fundamenteel niets oplost.  Waarschijnlijk is de uitbreiding overbodig als eerst de cultuurproblemen worden opgelost.


Financieel onverantwoord

Vanuit financieel oogpunt is het onverstandig en extravagant om zonder objectieve onderbouwing de formatie plotsklaps met 10% uit te breiden en de begroting structureel met ongeveer 4 miljoen extra te belasten. In een tijd waarin we in Katwijk blijkbaar niet bereid of niet in staat zijn om een paar schoolconciërges met minimumloon te financieren is dat in onze ogen maatschappelijk niet te verkopen. 

De gemeente moet net als de scholen en andere gesubsidieerde instellingen gewoon roeien met de riemen die we hebben. Dat is ook de kern van het financieel beleid dat tot voor kort onder het motto “scherp aan de wind” werd gevoerd. Wethouder van Duijn heeft zijn hielen nog niet gelicht of het roer wordt 180 graden omgegooid. Het CDA heeft daar wel wat uit te leggen.

Beleid is niet vertrouwenwekkend

Een dergelijke drastische beleidswijziging roept vragen op over continuïteit van het beleid en over leiderschap. De slechte of ontbrekende objectieve onderbouwing van de gewenste personeelsformatie - er is een verlanglijstje rond gestuurd – maakt het beeld niet vertrouwenwekkender. Er is last minute nog bij Berenschot een slap aftreksel van een benchmark besteld om de gemeenteraad – die blijkbaar vooral als hindermacht wordt gezien – over de streep te kunnen trekken. 

De informatievoorziening voor de gemeenteraad was in dit dossier uitermate slecht en raadsleden hebben stapsgewijs de nodig gegevens er uit moeten trekken. De wijze van besluitvorming via het meeliften in, en gecamoufleerd door de begrotingsbehandeling i.p.v. behandeling via een apart raadsvoorstel vind ik niet kunnen. Dat past ook niet in de open bestuursstijl waar we het bij de start van deze collegeperiode o.l.v. Niek Jan van Kesteren over gehad hebben.


Het zal duidelijk zijn dat KiesKatwijk vindt dat het anders moet en we zullen dus niet meewerken aan deze grootscheepse personeelsuitbreiding. Wij vinden dat eerst het cultuurprobleem uit de wereld moet worden geholpen conform de benadering die de O.R. suggereert. Wij zien de uitbreiding met 40 Fte als een poging om de echte problemen voor de zoveelste keer te omzeilen i.p.v. uit de wereld te helpen.

7 oktober 2017

Ondertunneling van de N206 bij Katwijk a/d RijnOndertunneling N206

Veel lezers zullen niet begrijpen waarom de complete gemeenteraad (inclusief KiesKatwijk) het voorstel van Gemeentebelangen om weer eens onderzoek te doen naar de verdieping van de N206 in de prullenmand heeft gegooid. Dat is niet omdat men die tunnel niet zou willen. Dat is omdat het op deze manier beslist niet gaat lukken. Het is jammer dat Gemeentebelangen onze inwoners, die alle details natuurlijk niet kennen, op deze manier op het verkeerde been zet.

Gemeentebelangen blundert

Omdat dit voorstel niet kan werken  is het een kwalijk proefballonnetje dat blijkbaar om andere redenen wordt opgelaten dan om de zaak zelf te dienen. Het idee van de ondertunneling is lang geleden geopperd door een drietal KattukBinners. Dit prima plan werd destijds helaas direct door het toenmalige CDA-VVD-CU college o.l.v. burgemeester Wienen getorpedeerd. Tijdens de vorige verkiezingen heeft KiesKatwijk dit oude plan met hulp van de bevolking opnieuw op de politieke agenda gekregen omdat het een uitstekend plan is. De zittende partijen moesten daardoor overstag. Er zitten nu andere mensen in het college en in de raad en inmiddels willen alle partijen deze ondertunneling.


Een ramp is voorkomen

Dat iedereen de tunnel nu wel wil is winst, maar vervolgens moet je het wel slim aanpakken. De eerste stap was dat het werkelijk verschrikkelijke plan om de Duinvallei helemaal vol te zetten met lelijke hoogbouw van tafel ging. Daarmee moest geld verdiend worden om een verdiepte aanleg van de provinciale weg als gemeente zelf te kunnen betalen. Wethouder Klaas Jan van der Bent heeft met hulp van de economische crisis voor elkaar gekregen dat dit vreselijke plan niet doorgaat. Dat is een zegen en het was een moeilijke klus want het vorige CDA-VVD-CU college had alle contracten al getekend met steun van de vorige gemeenteraad.

Het moet anders

Uiteindelijk moet die ondertunneling er natuurlijk komen maar om dat te bereiken moet de zaak eerst een aantal jaren rusten. Daarna is er een nieuwe situatie en kunnen we met een schone lei beginnen. Het zou erg dom zijn om voort te bouwen op de oude financiële afspraken van het Wienen-college omdat die zeer nadelig zijn voor Katwijk. Het is ronduit belachelijk dat Katwijkers de provincie zouden moeten subsidiëren om een provinciale weg op fatsoenlijke wijze te kunnen realiseren. Helaas zijn we waarschijnlijk op dit moment te laat om nog een betere oplossing voor de Tjalmaweg te krijgen.


Aan wie hebben we dit te danken ?

U kent het verhaal, we betalen als Katwijkers het meeste aan de rondweg om Leiden (Rijnlandroute) en krijgen zelf de slechtste inpassing. Het vorige door CDA-VVD gedomineerde college in de provincie had blijkbaar niets met Katwijk. Hun lokale Katwijkse collega’s in de collegepartijen zijn destijds door de Wienen-Udo pomp gegaan en zijn akkoord gegaan. Dit illustere CDA-VVD duo heeft onze belangen destijds ingeruild voor een bordje Valkenburgse rode linzensoep. Het eigen ego stond centraal. De vorige gemeenteraad heeft ze in meerderheid weinig in de weg gelegd.  Het is belangrijk die geschiedenis te kennen. Alleen lokale partijen kunnen zich blijkbaar onafhankelijk opstellen.

KiesKatwijk houdt de vinger aan de pols

KiesKatwijk is natuurlijk erg alert op die tunnelkwestie. Katwijk heeft minimaal recht op dezelfde regeling die de gemeente Voorschoten heeft gekregen. Provincie en Rijk betalen de tunnel, en de regio en de gemeente Katwijk leggen daar vervolgens wat bij. Doorborduren op de oude afspraken, wat Gemeentebelangen wil, zou dus oliedom zijn. Dat gaat goud kosten en de Katwijkse schatkist is inmiddels bijna leeg.  En het kan ook al niet meer omdat je hiervoor de hele Duinvallei zou moeten verstenen met hoogbouw. Het moet dus anders.

De provincie heeft een ereschuld aan ons

Het doortrekken van de Rijnlandroute is een regionaal belang en geen specifiek Katwijkse zaak waarvoor opnieuw alleen Katwijk de hoofdprijs zou moeten betalen. Die weg is net zo belangrijk voor Noordwijk en de Bollenstreek als voor Katwijk. In vergelijking met Katwijk hebben die bollenjongens tot nog toe slechts een schijntje bijgedragen. Ook de provincie heeft een ereschuld aan Katwijk want wij zijn door hen uitermate slecht behandeld. 

Het kassabonnetje voor de Leidse rondweg (Rijnlandroute); Katwijk betaalt per inwoner het meeste van iedereen.

De Pioniersbaan

Naast een goede inpassing van de Rijnlandroute/N206 kan de provincie de ereschuld ook inlossen door de Pioniersbaan prioriteit te geven. Dat is bezien vanuit het totaalplaatje van de wegenstructuur in de regio een veel betere oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren.

Zwaard van Damocles

Als bijvangst van deze regionaal belangrijke weg wordt er op die manier ook minder doorgaand verkeer door de bebouwde kom van Katwijk/Valkenburg geperst. Want vergis u niet, het verkeersaanbod op de Tjalmaweg gaat straks exploderen als de Rijnlandroute klaar is. In dat verband vind ik het onbegrijpelijk dat de Valkenburgers al die jaren in winterslaap zijn gebleven. Stemmen op de grote landelijke partijen of thuisblijven bij de verkiezingen is dus beloond met een bovengrondse snelweg door de voortuin.


Timing is belangrijk

De beste aanpak is om nu even geen slapende honden wakker te maken en ergens in de volgende raadsperiode met nieuwe mensen in de provincie de zaak vanuit Katwijk op het juiste moment weer op de agenda te zetten. Dat moment ontstaat als in de praktijk gaat blijken dat het belachelijke willekeurige eindpunt van de Rijnlandroute op de verkeerslichten bij de afslag naar Wassenaar (N441) tot grote problemen gaat leiden. Ondertussen moet de gemeente Katwijk proberen de verkeer aantrekkende werking van de Rijnlandroute voor de Tjalmaweg te verminderen en richting de Pioniersbaan te verleggen. Het zou verstandig zijn als de mensen van Gemeentebelangen voortaan deze beleidsprocessen niet meer verstoren door domme acties die vooral bedoeld zijn om zichzelf te promoten. Strategisch denken is niet het sterkste punt van Gemeentebelangen.


Het kan allemaal zoveel beter

Door het gestumper van Gemeentebelangen tijdens de collegevorming zijn de Christelijke partijen bijvoorbeeld in staat geweest een staatsgreep te plegen en de macht naar zichzelf toe te trekken. Dat moet de volgende keer echt anders.

We hebben nu voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog geen afspiegelingscollege in Katwijk. Daardoor is de combinatie CDA-SGP-CU opnieuw in staat gesteld om heel wat miljoenen over de balk te smijten voor hun eenzijdige hobby’s en zijn er talrijke blunders gemaakt. Alleen al het niet of verkeerd sturen op het interne personeels- en organisatiebeleid heeft in geld en in ellende gemeten tot onvoorstelbare   schade geleid.

Er is ook prima gepresteerd

Gelukkig heeft Klaas Jan van der Bent nog een aantal uitstekende acties op het conto van dit college bijgeschreven. Maar toch moeten we dit na de volgende verkiezingen anders aanpakken. Dat kan alleen als de kiezers in voldoende mate naar de stembus gaan en het een beetje anders doen dan de vorige keren. De Tjalmaweg is een afschrikwekkend voorbeeld van wat je krijgt als je het oude denken straks opnieuw de ruimte geeft. Het gemodder rond de herinrichting van het centrum en de rampen als gevolg van het negeren van de organisatieproblemen zijn een ander voorbeeld. De veel te dure oplossingen voor bibliotheek en zwembad om de ondernemerslobby te plezieren passen ook in het rijtje. En straks krijgen we waarschijnlijk opnieuw een debacle rond de megalomane verbouw van het gemeentehuis. Het woord is aan de kiezer.

Social Icons


Featured Posts