30 november 2017

Populisme is overalLosse flodders

Binnenkort zal ik wat uitgebreider uit de doeken doen waarom het nu niet meer mogelijk is te ontkomen aan de 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Dat is ingewikkeld en vergt daarom enige uitleg. Misschien doe ik dat wel met een filmpje, net zoals onlangs n.a.v. de oprisping van Gemeentebelangen die op een totaal verkeerd moment over de ondertunneling van de N206 begon, met een financieringswijze die momenteel volledig achterhaald is. Dat was waarschijnlijk vooral bedoeld om de sympathie van de KattukBinner te verkrijgen maar is contraproductief. M.a.w. je bereikt er het tegendeel mee.Provincie Zuid Holland heeft Katwijk benadeeld

De provincie die ons aan alle kanten benadeeld heeft, mogelijk gemaakt door het domme beleid tijdens het Wienen-bewind, zou het wel mooi vinden als we de noodzakelijke aanpassing aan de provinciale N206 voor een groot deel zelf zouden betalen. De prijs daarvoor zou een soort Manhattan op Duinvallei zijn geweest waarmee het vorige college de centjes voor een gedeeltelijke ondertunneling zou hebben binnengehaald. Dat enge plan is nu gelukkig om zeep geholpen, met dank aan de economische crisis en een slimmer beleid van het huidige college. Gemeentebelangen heeft blijkbaar niet zo'n groot snappertje, ze zien het grote plaatje niet.

Populaire kletspraatjes

Datzelfde geldt voor Hart voor Katwijk die populair wil doen door in de huidige omstandigheden tegen woningbouw op Valkenburg te zijn. De meeste partijen, voor zover ze niet onder invloed van de bouwlobby staan, zullen dat standpunt overigens delen. Alleen is het nu niet meer realistisch en zelfs extreem onverstandig om het vol te houden onder de huidige omstandigheden. Het is ook een hypocriete en goedkope stellingname want je weet tevoren dat je er geen meerderheid op krijgt omdat het erg onverstandig zou zijn.

Als je dat standpunt zou volhouden met een raadsmeerderheid dan krijg je hetzelfde effect als bij het eerder genoemde opvliegertje van Gemeentebelangen: je bereikt het tegendeel en dat is levensgevaarlijk. Bij dit soort kamikaze acties zijn er in feite maar twee mogelijke oorzaken. Of het snappertje van zowel Gemeentebelangen als Hart voor Katwijk is te klein of ze denken dat het snappertje van de kiezers zo klein is dat ze dit soort volksverlakkerij niet door zullen hebben. U zegt het maar.

Plan B

In de vorige raadsperiode (en daarvoor) had je nog het nodige kunnen bereiken m.b.t. Valkenburg. Maar in die tijd zijn de Katwijkse belangen voor een bord rode linzensoep verkwanseld, om het even in bijbelse termen te houden. CDA en VVD hadden zowel in de provincie als in Katwijk de macht. De PvdA in de Provinciale Staten is een verlengstuk van de Leidse belangen. Tel uit je winst. Woningbouw is daarom nu niet meer terug te draaien. Er zijn hiermee ook teveel carrières van mensen op sleutelposities in bestuurlijk Nederland direct verbonden. Dan moet je naar plan B: er het beste uitslepen voor de gemeente Katwijk. Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad gesnapt.

Wie wil dit niet ? Maar die CDA-snelweg komt er gewoon, dus ....

Populisme is overal

Het populisme woekert ondertussen vrolijk door. De een roept "Valkenburg moet Valkenburg blijven", en de ander roept "We zijn tegen woningbouw". Als je wilt dat Valkenburg Valkenburg blijft dan had je destijds zo flink moeten zijn om tegen de Rijnlandroute (in de huidige Katwijk-vijandige vorm) moeten stemmen. 

Dan had je niet onze spaarpot in het Regionale Investeringsfonds moeten omkiepen zonder er voldoende voor terug te vragen. Nu subsidieer je de gemeente Leiden met een Leidse rondweg die de problemen van de Churchilllaan naar de Tjalmaweg verplaatst. Je betaalt bovendien voor de Bollenstreek die een prima ontsluiting krijgt op kosten van de Katwijker. Dus eerst een bovengrondse snelweg realiseren en daarna roepen dat Valkenburg Valkenburg moet blijven is op zijn minst een beetje hypocriet.


Wat gaan we waar bouwen ?

Ondertussen lijkt het KiesKatwijk vooral verstandig veel voor 1- en 2-persoonshuishoudens te bouwen op Valkenburg. In Wassenaar denken ze er ook zo over. Alle demografische voorspellingen en prognoses wijzen er op dat we in relatie tot de toekomstige behoeften in verhouding straks veel te veel gezinswoningen hebben. De proportie gezinnen gaat sterk afnemen in de toekomst. Dat hangt deels samen met de explosieve vergrijzing die ons te wachten staat. Daarom roept KiesKatwijk voortdurend dat er specifieke nadruk moet worden gelegd op het realiseren van seniorenhuisvesting. We hebben daar recent met de gemeenteraad ook een specifieke informatieavond over belegd en alle deskundigen die we hadden uitgenodigd bevestigen dat beeld. Maar die groep ouderen is wel heel erg divers.

Dat betekent dat we ook zeer gevarieerd moeten bouwen. Lees daar hier meer over: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/iedere-oudere-een-eigen-type-huis-14268627-a1582816 
 

22 november 2017

Discriminatie van snorfietsers ?Corvee

Een mij sympathiek raadslid van een concurrerende mij niet onwelgevallige partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Omdat het college het nogal druk had met het egaliseren van het Andreasplein en het opruimen van allerlei obstakels aldaar hebben ze KiesKatwijk gevraagd om de beantwoording te doen. En ja, wij zijn de beroerdste niet dus hebben we dit corvee maar op ons genomen.

Snorfietsers zijn het haasje

In de regionale pers las de concurrerende partij dat er per 1 februari 2018 een einde zal komen aan de uitzonderingssituatie voor snorfietsers ouder dan 65 jaar en mindervaliden op het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk.

“Zij kunnen vanaf die datum geen gebruik meer maken van het fietspad. Door de toenemende drukte op het fietspad heeft Staatsbosbeheer besloten dit te beëindigen. Het fietspad wordt namelijk steeds intensiever gebruikt signaleert Staatsbosbeheer. Het aantal wielrenners neemt toe en met de komst van de elektrische fiets is vooral het aantal ouderen dat een flink stuk gaat fietsen ook stevig toegenomen.”


Vriendendienst

In het navolgende kunt u de vragen van de volksvertegenwoordiger lezen met de antwoorden die KiesKatwijk namens het college heeft geformuleerd. De beantwoording is natuurlijk gewoon een vriendendienst van deze meest college-vriendelijke oppositiepartij aan de hardwerkende collegeleden.


1. Is het college op de hoogte van deze te nemen maatregel door Staatsbosbeheer?

Antwoord: Dit is een zinloze vraag. Als het college er niet van op de hoogte was dan is ze dat na deze ingediende vragen inmiddels wel. Het niet verrassende antwoord is dus: Jazeker !

Naar de mening van de fractie van de vragensteller wordt juist een meer kwetsbare groep, zoals 65-plussers en mindervaliden, getroffen door deze maatregel, terwijl het voor hen juist waardevol is om door het prachtige duingebied te kunnen bewegen. Terwijl het vaak de wielrenners zijn, die hinder, overlast en gevaarlijke situaties veroorzaken in de fietspaden in de duinen.

2. Is het college met de vragen stellende fractie van mening dat hier een groep mensen onevenredig wordt getroffen, terwijl zij niet de oorzaak zijn van de drukte op de fietspaden in duin?

Antwoord: Het is onjuist om de groep van 65-plussers te kwalificeren als een kwetsbare groep. In feite is dit leeftijdsdiscriminatie. Er zijn kwetsbare mensen in alle leeftijdscategorieën. Het is tevens onjuist om er van uit te gaan dat het juist voor deze groep waardevol zou zijn om door de duinen te struinen. Dat is voor ieder mens even waardevol. In feite zit dus in de vraagstelling leeftijdsdiscriminatie verborgen als we de zaken strikt analyseren. Uiteraard is dat niet de bedoeling van de vragensteller geweest. De vragensteller wil gewoon zijn achterban bedienen en dus hebben we wel begrip voor deze “frame”.

Het is echter wel jammer dat de vragensteller het nodig heeft om zich af te zetten tegen een andere groep van weggebruikers, namelijk de wielrenners. Dit is om allerlei redenen problematisch en ook een beetje populistisch en generaliserend. Dat wielrenners de grootste veroorzakers zijn van problemen op het fietspad is een onbewezen stelling en tevens een populair volksgeloof. Je moet nooit naar anderen wijzen om daarmee voor je eigen clubje een voordeeltje in de wacht te willen slepen. Bovendien komen de vele wielrenners die de leeftijd van 65 jaar zijn gepasseerd een beetje in het luchtledige te hangen. Zijn deze mensen nu daders of slachtoffers ?

De situatie is dat de fietspaden gezien het tweerichtings-karakter, de diverse verkeerssoorten met uiteenlopende snelheden en het toegenomen gebruik gewoon te smal zijn. Het zou voor de vragensteller veel meer voor de hand liggen om de scootmobiels of de breed naast elkaar rijdende en slingerende fietsende leden van zijn eigen partij te brandmerken als de boosdoeners. Maar ook dat zou een onbewezen stelling zijn natuurlijk.

Het antwoord is dat er niet één groep fietspadgebruikers is die onevenredig wordt getroffen. Er kan ook niet één groepering worden aangewezen als de veroorzakers. Iedereen heeft last van de te smalle paden. De oplossing is net zoals die bij het autoverkeer altijd wordt toegepast: meer asfalt. In dit geval een verbreding van het fietspad totdat aan de geldende normen wordt voldaan. Pakweg 50 cm breder zou al veel betekenen, ook in termen van minder verkeersslachtoffers.

3. Is hier ook geen sprake van leeftijdsdiscriminatie? En worden hier ook niet de mindervaliden onnodig achtergesteld?

Antwoord: Het antwoord is neen. Het is verboden om met verbrandingsmotoren door de duinen te crossen. Dat er tot op heden een uitzondering op die regel werd gemaakt voor een bepaalde leeftijdscategorie is ongehoord en bij de rechter ook niet houdbaar. Dit is pure discriminatie en het is goed dat er een einde aan is gemaakt. De uitzondering was op zichzelf een aantasting van de rechtsstaat zouden bepaalde partijen terecht kunnen opmerken.

4. Is het college bereid om dit punt te bespreken met Staatsbosbeheer ten einde de voorgenomen maatregel niet tot uitvoer te brengen zodat ook deze groep mensen toch door het duin kan gaan?

Antwoord: Gezien het voorgaande zal u het antwoord wel duidelijk zijn. Van de wethouder met de portefeuille duurzaamheid moesten wij opmerken dat het de bedoeling is dat iedereen zo snel mogelijk elektrisch gaat fietsen i.p.v. met een plofmotortje. Nog beter zou het zijn als men gewoon met spierkracht door de duinen gaat, aldus de wethouder die over het programma “meer bewegen” gaat. De wethouder van sport deelt mee dat ook oudere mensen eens een racefiets zouden moeten proberen. Daar krijg je een heel opgewekt gemoed van, een prima evenwichtsgevoel, en het leidt tot minder zeuren. U kunt wat dat betreft de 75 jarige Martin van Rooyen (50PLUS, en ex-CDA), niet te verwarren met de lokale Maarten van Rooijen, als rolmodel nemen.

20 november 2017

KiesKatwijk heeft een blijde boodschapMissie geslaagd

KiesKatwijk heeft al sinds 2014 in haar programma staan dat er in Duinvallei een permanent park met een evenemententerrein moet komen. Dat doel is bijna bereikt. Vooralsnog kunnen we 10 jaar vooruit met een tijdelijk evenemententerrein op die locatie. Als er op enige termijn door de provincie een definitieve inpassing voor de N206 is gerealiseerd kan er daarna een prachtige permanente oplossing komen. Het idee van het Ringpark van Jan de Lange sluit ook perfect aan op deze gedachte.

Koraalrif

KiesKatwijk ziet zo’n evenemententerrein als een multifunctionele voorziening. Je moet daarbij het beeld of de metafoor van een koraalrif voor ogen nemen. Dat is een eenvoudige structuur die de juiste omstandigheden en omgeving biedt waarbinnen tal van levensvormen in interactie met elkaar tot een buitengewone “samenleving” of een ecosysteem kunnen komen.

Zien we hier een verdienmodel of een ecosysteem ?

Vliegkamp Valkenburg en het evenemententerrein

Het Vliegkamp Valkenburg vervult die functie van “moederschip” of “koraalrif” straks ten opzichte van hightech industrie en dienstverlening. Het evenemententerrein kan diezelfde functie van voorwaardenschepper en versneller vervullen ten aanzien van tal van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, en allerlei vormen van reuring en recreatie. Daar hoort ook de rust en natuurbeleving van een park bij. Als leefbaarheidspartij staat KiesKatwijk daar volledig achter.

Megatrekker

We hebben natuurlijk de feestweek maar daarnaast kun je er het hele jaar nog tal van andere activiteiten realiseren. Dat hoeft niet allemaal bedacht te worden in een ivoren toren. Misschien gaat iemand in de toekomst wel bedenken dat de weekmarkt daar naar toe kan, of dat er vlooienmarkten worden gehouden. De Soldaat van Oranje is ook niet door Katwijk Marketing of de ambtenarij bedacht. Ook dat was simpel een kwestie van één man met een visie, en vervolgens de juiste omstandigheden, en de juist mensen die op het juiste moment bij elkaar kwamen. Daar zijn de afgelopen jaren zo’n 2,5 miljoen mensen mee richting Katwijk gelokt.

Entrepreneurial Ecosystem

In de wetenschap wordt de zienswijze van het koraalrif, toegepast op het bevorderen van economische bedrijvigheid, onder het motto van “Entrepreneurial Ecosystems” onderzocht en toegepast. Dit kan betrekking hebben op zowel profit als non-profit bedrijvigheid. In de ruimtelijke ordening zie je soortgelijke ontwikkelingen onder de noemer van “Uitnodigingsplanologie”. Men wil geen top down georiënteerde en gedetailleerde blauwdrukplannen meer, zoals het oude Masterplan Valkenburg er een was. Een beperkte groep van hotemetoten wilde daarmee op basis van eigen en groepsbelangen een stempel zetten op de ontwikkelingen. Het plan zag er niet voor niets uit als de folder van een makelaar. De commercie stond hier centraal.

Point of no return

De nieuwe lijn zet veel meer het algemeen belang op de voorgrond waarbij een fatsoenlijke afweging moet worden gemaakt tussen functies als wonen, recreëren, bedrijvigheid en natuurbeleving. Men probeert de juist omstandigheden te creëren voor een gewenste ontwikkeling, inspelend op wat er actueel en relevant is.

Dat is heel wat anders dan gedreven door eigen ambitie en carrière belangen roeptoeteren in het verlengde van de bouwlobby. Daarom wilde “men” natuurlijk precies in het midden van dat kostbare terrein beginnen met woningen uit te rollen. Zo kun je alvast “een punt maken”, een point of no return. En daarom probeert men natuurlijk ook  Unmanned Valley de nek om te draaien, omdat niet het algemeen belang centraal staat maar iets anders. En daarom is de gemeente Wassenaar destijds ook botweg geliquideerd tijdens de voorbereidende beschietingen. Omdat het vooral om geld en ambitie ging.

Terug naar Kattuk Binnen

KiesKatwijk is laatst naar Berlijn getogen om te kijken waar die organische ontwikkelingen met betrekking tot een evenemententerrein toe zouden kunnen leiden. Het Mauerpark in Berlijn is zo’n beetje de grootste toeristische attractie in die stad. Dat gebied is op heel veel punten vergelijkbaar met onze eigen Duinvallei.

Ze hebben daarnaast in Berlijn ook nog iets dat op heel veel punten vergelijkbaar is met ons Vliegkamp Valkenburg. Dat voormalige vliegveld heet in Berlijn Tempelhof, en is vooral bekend door de rol in de bekende luchtbrug tijdens de koude oorlog. Daarvan heeft u de volgende keer nog een filmpje tegoed.

Maar nu eerst even een soort vooruitblik op wat we over een paar jaar misschien in Duinvallei zullen aantreffen.Social Icons


Featured Posts