3 november 2017

Toekomstbestendigheid wijken is in Katwijk een probleemBetere seniorenhuisvesting is urgent

KiesKatwijk heeft met het initiatief van de gemeentelijke informatieavond over seniorenhuisvesting op 21 september een eerste stap willen zetten om een maatschappelijk zeer relevant onderwerp meer in de belangstelling en pregnanter op de politieke agenda te krijgen. Het bleek helaas dat dit onderwerp voor veel betrokkenen nog onvoldoende op het netvlies staat. Dat is betreurenswaardig want als we naar de feiten en cijfers kijken dan komen er met de vergrijzing, maar bijvoorbeeld ook met de instroom van mensen uit andere culturen, hele grote problemen op ons af.

Meer daadkracht nodig

In beleidsverhalen van de gemeente  worden die kwesties soms wel benoemd maar KiesKatwijk mist de daadkracht, het elan en het enthousiasme om daar in de diverse portefeuilles ook op een gecoördineerde wijze wat aan te doen. Niet lullen maar poetsen is kort gezegd onze oproep. Dat geldt ook voor Dunavie, die minder met geld, beleggen en groot groeien bezig zou moeten zijn en meer met huurdersbelangen.


Navelstaarderij

Het is prachtig dat de gemeente met een “maatschappelijke agenda” aan de slag gaat. Maar los van het tranentrekkende en tenenkrommende jargon is KiesKatwijk toch bang dat dit weer zal resulteren in prachtige rituele dansen met veel gele post-it papiertjes en veel navelstaarderij. Prachtig voor ambtenaren om hier uren op weg te schrijven, maar wat gaat de burger er in de werkelijkheid van merken ? En, worden onze burgers er vervolgens ook beter van ?

Dunavie doet te weinig

Zo hebben we met Dunavie fantastische afspraken gemaakt om iets te doen aan de huisvesting van de zogenaamde bijzondere doelgroepen. We zien echter weinig beweging , weinig ambitie en dus weinig concreet resultaat.

Meer kleine woningen nodig

Wat de senioren betreft kunt u er van uitgaan dat deze binnenkort niet meer zo heel bijzonder zullen zijn. De cijfers rond de vergrijzing laten zien dat er sprake zal zijn van een explosieve toename, met in veel gevallen eenpersoonshuishoudens[1]. De demografie verandert, niet alleen in de verhouding jong-oud, maar zoals opgemerkt ook door de instroom van groepen met een andere culturele achtergrond. Dat heeft consequenties voor de inrichting van wijken, de kwaliteit en de soort van woningen en voor de benodigde sociale schil. Gettovorming moet worden voorkomen en integratie en eenzaamheidsbestrijding moet meer prioriteit krijgen.


Onvoldoende samenwerking op het gemeentehuis

Om dat integraal aan te pakken moet er op het gemeentehuis op meerder portefeuilles worden samengewerkt. Dat lukt momenteel onvoldoende en daarom heeft KiesKatwijk de verkokering aldaar aan de orde gesteld. In de propaganda rond de begroting zagen we het woord “samen” tot vervelens toe voorbij komen. Dat is misschien wel een teken aan de wand. Die interne samenwerking kan namelijk stukken beter.

De opgave

Veranderingen in de samenstelling van de bevolking hebben dus enorme consequenties. Hoe verhoudt zich dat tot de bestaande woningvoorraad ? De noodzakelijke toekomstbestendigheid van wijken uit de zestiger jaren vergt grote inspanningen. En in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid moet er ook meer aandacht komen voor de noodzakelijke vergroening. Het is een blamage dat Katwijk tot de top drie van de  meest versteende en minst groene gemeenten van Nederland behoort. Dat heeft “de politiek” op haar geweten, laten we er dan samen ook wat aan doen om dit op te lossen. Het feit dat wethouder Knape inmiddels achter Operatie Steenbreek is gaan staan is in dit verband een lichtpuntje en stemt tot dankbaarheid.

Samengevat: er ligt dus een enorme opgave voor de gemeente Katwijk. En nogmaals wij missen bij dit college een beetje het elan, de drive, en de samenwerkingsvaardigheden en om daar op integrale wijze iets mee te doen. De Hoornes moet bij wijze van spreken worden herontworpen. Dat heeft minimaal te maken met ruimtelijke ordening, huisvesting en de sociale agenda. Dat zijn al drie koninkrijken en drie aparte wethouders. En dan wordt het blijkbaar lastig.

Who cares ?

De landelijke prijsvraag “Who Cares” laat een aantal prachtige voorbeelden zien van ontwerpen voor toekomstbestendige wijken. Katwijk kan hieruit inspiratie putten. We moeten stoppen met alleen maar gezinswoningen te bouwen met de geijkte plattegronden. Tijdens de bijeenkomst op 21 september over seniorenhuisvesting zijn een aantal aardige voorbeelden voorbij gekomen. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens gaat zoals gezegd explosief toenemen. We doen er dus verstandig aan om de kans te pakken om wijken zoals de Hoornes of Koestal-Overduin anders in te richten. We moeten niet dezelfde oude flats in een moderne vorm weer terugbouwen maar de hele ruimtelijke indeling aanvatten en moderniseren. Die kans doet zich voor nu veel woningen daar aan het einde van hun levenscyclus komen.


Particuliere initiatieven

Op sociaal-maatschappelijk gebied zijn er trouwens al prachtige initiatieven die uit de bevolking zelf zijn voortgekomen. Het project TwieDrie in Rijnsoever is zo’n voorbeeld of het eetproject bij de voetbalvereniging Katwijk, en zo is er nog wel meer. De Binders voor weer een andere doelgroep bijvoorbeeld. En op het gebied van de ruimtelijke herindeling kan bijvoorbeeld het ringpark initiatief worden genoemd. En er bleek in Katwijk ook al een aksiegroep van Krasse Knarren te zijn die wil dat er meer (knarren)hofjes gebouwd gaan worden en dat groepswonen wordt gefaciliteerd.  

Regiefunctie ontbreekt

KiesKatwijk zou wensen dat de gemeente bij dit soort initiatieven meer de regie pakt, actieve steun biedt en de concepten ook breder uitrolt. Er kan naar onze mening op die manier ook een alternatief worden geboden voor het op onduidelijke gronden getorpedeerde gemeenschapshuis in de Hoornes.

Motie als breekijzer

Om hierin wat versnelling te brengen heeft KiesKatwijk tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend met de titel “toekomstbestendige wijken en leeftijdsbestendig wonen”. Nadat we deze in het circuit hadden ingebracht heeft de ChristenUnie ook nog een zelfde type motie neergelegd.
Deze motie legt meer dan de onze de nadruk op het aspect van duurzaamheid maar wil overigens precies hetzelfde bereiken. Het was heel mooi dat wethouder Krijn van Spijk beide moties heeft overgenomen en onderschreven. Het college van B&W gaat nu dus een actieplan of, zoals de ChristenUnie vroeg een “Deltaplan”, maken voor het moderniseren van oudere flatwijken.

Kwezelarij en pay back time

In feite hoefde er dus niet meer over de moties gestemd te worden. Dat stemmen gebeurde echter toch, en toen bleek dat collegepartij CDA wel de motie van coalitiegenoot CU steunde maar niet die van KiesKatwijk. Beide moties beoogden zoals gezegd precies hetzelfde, en onze motie was ook al omarmd door CDA-wethouder van der Spijk. 

Mag ik dit typerende CDA-gedrag het toppunt van kinderachtige kwezelarij noemen ? Man. Man, man…… Jammer dat we wethouder van Duijn niet meer hebben, maar gelukkig heeft het CDA ook nog sportieve figuren als wethouder van der Spijk in het arsenaal (wink, wink) ;-)

J.H. Haasnoot
namens de fractie van KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts