15 december 2017

KiesKatwijk wil alternatieve inpassing Tjalmaweg in RijnlandrouteTjalmaweg wordt snelweg in betonnen bak

De provincie Zuid Holland heeft een inpassingsplan voor het onderdeel Tjalmaweg van de Rijnlandroute gemaakt dat deze weg transformeert naar een snelweg in een half verzonken betonnen bak. Het snelheidsregiem zal 80 km/uur zijn en naar verwachting zal het autoverkeer explosief toenemen in vergelijking met de bestaande situatie. 

De weg gaat dwars door de bebouwde kom van Katwijk ter hoogte van Valkenburg. In de beleidswereld van de provincie omvat de scope van de Rijnlandroute alleen de Tjalmaweg tot waar deze abrupt eindigt op een verkeerslicht. Maar de Rijnlandroute c.q. de N206 loopt daarna in de werkelijkheid natuurlijk gewoon dwars door Katwijk aan den Rijn verder. De keuze voor deze inpassingswijze en de keuze van de scope zijn beiden buitengewoon slecht doordacht. De huidige gedeputeerde wil deze keuze van zijn voorganger gewoon doorzetten omdat hij bevreesd is voor vertraging. 

Voor de bevolking van Katwijk en voor de regio zou dit echter een regelrechte ramp betekenen. Zou kwaliteit en effectiviteit (in termen van regionale bereikbaarheid) niet belangrijker zijn dan dat een gedeputeerde zo nodig zijn bucketlist wil afstrepen ? Wie is er gebaat bij een dergelijke kapitaalvernietiging ? Het maatschappelijk rendement van de investering op dit deel van de Rijnlandroute is onder de maat en kan met een andere oplossing veel hoger zijn. Die alternatieve oplossing is er nu in de vorm van een "Visie Regionale Bereikbaarheid". Hieronder ziet u een plaatje van hoe het ook zou kunnen.Rijnlandroute eindigt op karrenpad

Een snelweg dwars door twee dorpskernen trekken is iets dat om te beginnen al niet in deze eeuw thuishoort. Vooral niet als er alternatieven beschikbaar zijn. Vervolgens is het laten doodlopen van de Rijnlandroute op een verkeerslicht, waarna een karrenspoor volgt, aan niemand uit te leggen en dus nauwelijks verdedigbaar. Temeer daar er geen zicht is op een deugdelijke oplossing voor het vervolgtraject van deze provinciale weg. Alleen een peperdure tunnel kan op dat vervolgtraject tot een aanvaardbare oplossing leiden en tot nog toe heeft de provincie Zuid Holland zich daar geen voorstander van getoond. 

Deze zaak ligt de inwoners van Katwijk zeer zwaar op de maag. Men vraagt zich af of onze inwoners soms geen Zuid-Hollanders zijn. De inwoners van onze gemeente hebben in de regio per inwoner gemeten ook nog eens financieel het meeste bijgedragen aan de rondweg om Leiden (Rijnlandroute), meer nog dan Leidenaren, en krijgen vervolgens de slechtste inpassing van de hele regio.

Problemen worden slechts verschoven

Het resultaat van de huidige plannen van de provincie leidt er toe dat de problematiek van de Churchilllaan in Leiden, waar doorgaand verkeer zich door de bebouwde kom moet persen, wordt opgelost door een rondweg om Leiden.Maar tegelijkertijd wordt er een nieuw probleem gecreëerd doordat een nog veel grotere hoeveelheid verkeer vervolgens dwars door de dorpskernen van Katwijk aan den Rijn en Valkenburg zal worden geleid. De Rijnlandroute lost via de verbinding tussen de A4 en de A44 enorm veel problemen op, maar de verbinding van de A44 richting de Bollenstreek wordt tegelijkertijd om meerdere redenen zeer problematisch. Dat is dus het paard achter de wagen spannen.

Visie regionale bereikbaarheid

De gemeente Katwijk heeft dit probleem onderkend en heeft een oplossing ontwikkeld die is neergelegd in de “Visie Regionale Bereikbaarheid”. Kernpunt hierin is dat de verbinding tussen de A44 en de Duin- en Bollenstreek niet via de Tjalmaweg maar via de Pioniersbaan wordt gerealiseerd. De Pioniersbaan is een nieuwe weg die tussen Rijnsburg en Voorhout richting de N206 gaat. De Tjalmaweg wordt in deze plannen een veel goedkopere stadsweg op maaiveld niveau met een 50 km/uur regiem. 


Het resultaat is een veel betere bereikbaarheid van de regio, tegelijkertijd met een betere leefbaarheid in de woonkernen van de gemeente Katwijk. De voordelen hiervan worden zowel door de regio, Rijkswaterstaat, als door de provinciale deskundigen onderkend want er is besloten dat er serieus op doorgestudeerd wordt. Budgettair kleven er op voorhand geen problemen aan het verschuiven van bedragen binnen een groter geheel. 

Om die reden wil KiesKatwijk voorkomen dat er onomkeerbare besluiten t.a.v. de Tjalmaweg worden genomen onder het motto “beter ten halve gepauzeerd en even doorgestudeerd, dan ten hele gedwaald”. De Tjalmaweg als stadsweg vormt namelijk een onlosmakelijk onderdeel van deze regionale visie. En als die snelweg in een betonnen bak er eenmaal ligt zit je daar de komende honderd jaar gewoon aan vast.

Provinciale Staten als reddingboei

Om de Gedeputeerde Staten er toe te brengen om voorrang te geven aan kwaliteit, effectiviteit en leefbaarheid kunnen alleen de Provinciale Staten nog invloed uitoefenen. Als een meerderheid in de Staten achter het standpunt van de gemeente Katwijk gaat staan dan kan de gedeputeerde daar niet meer omheen.


Om dat voor elkaar te krijgen moet er vanuit de gemeenteraad van Katwijk een beroep worden gedaan op de provinciale politici. In de wereld van het openbaar bestuur gaat dat via moties, officiële beleidsuitspraken van een politiek orgaan. KiesKatwijk heeft een dergelijke motie opgesteld waarin op grond van argumenten een beroep wordt gedaan op Provinciale Staten om hier in te grijpen. 

De motie zal op 21 december tijdens de gemeenteraadsvergadering in Katwijk worden ingediend. Het ziet er naar uit dat misschien wel de gehele gemeenteraad hier achter gaat staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts