12 december 2018

Stop met citymarketing !


Toerismelobby eist geld

Donderdag 6 december hadden we de complete toerismelobby op bezoek in de gemeenteraad. Op min of meer hoge toon eiste men verongelijkt een verdubbeling van het budget voor de Katwijk Marketing organisatie. Als de gemeenteraad dat niet zou doen dan zou Katwijk getroffen worden door een ramp waarbij zelfs de 10 plagen van Egypte verbleken. Het woord verpaupering viel daarbij onder andere. Verantwoording afleggen vond men ook maar vervelend en de gemeenteraad moest wat minder kritisch zijn, het geld storten en zich er verder niet teveel mee bemoeien.


Citymarketing is geen overheidstaak

Laten we de beentjes even op de grond houden. Voor de gemeentelijke overheid is Katwijk geen “product” of een “merk” waar we als gemeente geld uit zouden moeten slaan. Ondernemen laat de overheid graag aan commerciële partijen over. Het lijkt me daarom logisch dat ondernemers in de toerismebranche, en andere ondernemers die profiteren van bezoekersstromen, zelf de marketingkosten betalen. Marketing is geen overheidstaak. Stoppen met die citymarketing dus. De belastingbetaler financiert de marketing van andere economische sectoren ook niet. Daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Belastingbetaler is de sjaak

De Katwijkers dragen op andere wijze al enorm veel bij aan zaken waar ondernemers van kunnen profiteren. We realiseren bedrijventerreinen, we betalen jaarlijks vele miljoenen aan wegen, parkeervoorzieningen en andere infrastructuur. We hangen ’s zomers een bloemetje aan de lantaarnpalen, subsidiëren evenementen en financieren de Reddingsbrigade. En zo kan ik nog vele bladzijden doorgaan. De Katwijkse belastingbetaler heeft natuurlijk zelf ook profijt van projecten zoals de peperdure opknapbeurt van het winkelcentrum in het zeedorp. Maar er zijn ook lasten voor de inwoners, naast financiële ook andere, zoals parkeeroverlast en milieuoverlast van het verkeer. Veel woningen worden momenteel, tijdens een periode van grote woningnood, aan de woningmarkt onttrokken omdat beleggers ze verhuren t.b.v. toeristen. Dat levert veel geld op en daarom zie je ook dat de huizenprijzen in Katwijk worden opgedreven. 


VVV taak kan wel ondersteund worden

De gemeente ondersteunt ondernemers dus meer dan voldoende. Promotie en reclame moeten ze gewoon zelf betalen. Wat de gemeente wel kan doen is bijdragen aan de VVV-taak. Uitvoeren van voorlichting en informatieverstrekking kunnen we zien als het dienen van het algemeen belang.

Stop met geld rondpompen

KiesKatwijk heeft voor de toerismelobby het volgende aanbod dat we in de gemeenteraad zullen verdedigen. We schaffen de toerismebelasting af. Het is niet eerlijk dat alleen geregistreerde verblijfstoeristen betalen en dagjesmensen of mensen die gebruik maken van AirBnb niet. 


Het kan zoveel beter

We gaan door met investeren in infrastructuur en maken Katwijk mooier door het aanleggen van een tweede Panbos, het Kwakelweipark en het Ringpark. We maken van het Valkenburgse Meer een prachtige locatie waar natuur en recreatie voorop staan. We dragen zoals gezegd bij aan de financiering van een VVV die wordt ondergebracht in het Kennis- en Cultuurcentrum. Dit KCC krijgt een fatsoenlijk zaaltje voor culturele en educatieve initiatieven die ook voor bezoekers interessant kunnen zijn. We stoppen geen geld meer in Katwijk Marketing. We subsidiëren wel evenementen die de variatie in het aanbod vergroten en die het seizoen verlengen, zoals het Warm Winterfest. Het bedrijfsleven betaalt Katwijk Marketing, de overheid faciliteert desgewenst via ambtelijke capaciteit. Bijvoorbeeld door coördinatie van platformactiviteiten van ondernemers in een aanloopfase, als KOV die rol (nog) niet vervult.

Concurrentie met buurgemeenten

Vaak wordt gewezen naar andere kustplaatsen die wel veel geld in citymarketing steken. Die donaties zijn verklaarbaar omdat de toerismelobby in veel plaatsen langs de kust (te) innig verbonden is met de lokale politiek. Je krijgt dan Italiaanse toestanden. Er is daarom ook vaak enorme rotzooi in die besturen (Zandvoort, Bloemendaal, Waddeneilanden, Noordwijk zal ik niet noemen). Het is natuurlijk van de gekke dat gemeenten elkaar met belastinggeld beconcurreren om toeristen te trekken.

Commitment bedrijfsleven

Als we geen belastinggeld meer steken in Katwijk Marketing dan zal ook duidelijk worden hoeveel waarde het bedrijfsleven nu echt aan het werk van deze organisatie hecht. Door bezoekers niet meer te belasten met de archaïsche toeristenbelasting komt er bij bedrijven ook geld vrij om aan collectieve marketing te besteden. Ze kunnen daarvoor een kleine opslag doen op de prijzen en dan zijn we voor bezoekers nog steeds goedkoper dan de buurgemeenten. Op dit moment worden allerlei kunstige en tegelijkertijd misleidende calculaties opgezet om aan te tonen dat het bedrijfsleven ook bijdraagt aan citymarketing. Bedrijven kunnen straks rechtstreeks een bijdrage storten aan Katwijk Marketing als de gemeente er tussenuit stapt. De markt bepaalt straks of Katwijk Marketing in de lucht blijft. De markt (klant) bepaalt via de portemonnee of ze nuttig werk verrichten.


Efficiency

Het is niet slim voor de gemeente om met veel moeite geld op te halen bij toeristen, daarmee ook veel kosten te maken, slechts een deel van de doelgroep te bereiken, om vervolgens het restant weer direct of indirect uit te delen aan de toerismesector. Als we geen toeristenbelasting meer heffen hebben we veel gezeur minder en creëren we een Unique Selling Point voor onze gemeente. Het is volgens KiesKatwijk de beste en meest efficiënte manier om het toerisme te ondersteunen.

Effectiviteit citymarketing

Het is allemaal leuk hoor gesubsidieerd twitteren of filmpjes plaatsen op YouTube. Je kunt je echter afvragen of er daardoor ook meer bezoekers naar Katwijk komen die anders naar elders zouden zijn gegaan. Als we na een overgangsjaar in 2020 stoppen met subsidiëring van Katwijk Marketing mag de markt die vraag beantwoorden en kan de gemeente zich op haar eigen kerntaken richten.

Motie en amendement

KiesKatwijk gaat op 20 december een motie en een amendement indienen om onze ideeën ter beslissing aan de gemeenteraad voor te leggen. We gaan er van uit dat het gezond verstand zal zegevieren.

9 november 2018

Dingen die mij blijven verbazen


 
It's not easy being green

 • Iedereen erkent dat er financieel moeilijke tijden voor ons liggen. Kortom onvermijdelijke hogere uitgaven en helaas lagere inkomsten vanuit het rijk.
 • Toch worden de uitgaven van de gemeente Katwijk op dit moment sprongsgewijs behoorlijk verhoogd, bijvoorbeeld meer dan 3 miljoen voor extra ambtenaren en 1 miljoen voor extra wegenonderhoud.

 • In beide gevallen wordt niet of niet voldoende onderbouwd waarom dat nodig is. Er komt 42 Fte personeel bij, alleen gebaseerd op een wensenlijstje vanuit de ambtelijke afdelingen. Er zijn geen berekeningen van de werklast en er is geen verduidelijking waaruit die werklast bestaat.

 • De onderbouwing van de wens om het budget voor wegenonderhoud in één klap te verdubbelen met een miljoen euro bestaat uit een rookgordijn van 50 bladzijden. Een hoop bla bla met algemene kengetallen en vergelijkingen van onvergelijkbare grootheden moet een beeld bevestigen dat er een ramp op komst zou zijn.

 • Aanvullend wordt de gemeenteraad voorgehouden dat de helft van de bevolking bestaat uit meervoudig gehandicapten die het onderspit gaan delven als het asfalt niet overal vernieuwd wordt en niet alle tegels recht gelegd worden voor 1 miljoen extra jaar op jaar.

 • De VVD is fel tegenstander van meer overheidsuitgaven. Ze willen namelijk liever geen belasting betalen en redden zich zelf wel.

 • De VVD vindt het echter wel uitstekend dat de overheid veel geld uitgeeft aan aannemers. Dus het extra miljoen voor asfalt is prima. De miljoenen die we tekort komen op zorgkosten wil de VVD echter wel schrappen. Die mensen redden zichzelf maar.

 • De VVD wil dat de overheid efficiënt werkt en geen belastinggeld vermorst. Daarom kwam de VVD met een voorstel om een nieuwe weg door een natuurgebied aan te leggen. Die weg zou uitsluitend voor elektrische voertuigen toegankelijk moeten zijn om de wetgeving te omzeilen. Dat wordt dan een dure weg die per gebruiker vele tienduizenden malen duurder zou uitvallen dan een reguliere weg. Tot zover het hoofdstuk zuinig omgaan met overheidsgeld van de VVD.

It's not easy being green: Het van Helden Plantsoen, een beetje een warboel.
 • Overigens bedanken wij de VVD en Hart voor Katwijk omdat dit de enige partijen waren die ons voorstel om de lokale belastingen niet onnodig te verhogen hebben gesteund. Ongelooflijk dat de rest dat niet gedaan heeft. Maakt u hier even een notitie van i.v.m. de volgende verkiezingen ? Over belastingverhoging hoor je namelijk nooit iets voor de verkiezingen, maar altijd vlak er na.

 • Na 10 uur vergaderen kwam de wethouder van financiën overigens met de mededeling dat we principieel gelijk hebben en dat er een flinke herschikking in het uitgavenpatroon moet en ook zal gaan plaatsvinden volgend jaar. Tsja.. It's not easy being green.

 • De PvdA ziet zichzelf als een club die vooral voor de LBHT’er en de arme mensen opkomt. Het vlaggenprotocol is hierbij belangrijk en ook armoedebestrijding. De PvdA wil aan de andere kant ook niet al te kritisch zijn want over drie jaar zijn er weer coalitieonderhandelingen. Daarom stemt de PvdA vol voor een onnodige belastingverhoging van de coalitie die niet inkomensafhankelijk is. Hierdoor worden de arme mensen weer een stuk armer. Maar die kunnen als compensatie elk jaar een dag naar de regenboogvlag op het gemeentehuis kijken en kunnen daardoor alsnog wat opgevrolijkt worden.

 • Voor Nelly Smits die niet meer te handhaven was bij de sociaaldemocraten geldt het vorige punt idem dito. Ook de Valkenburgers krijgen dus een extra aanslag.

 • Voor alle partijen die zonder nadenken, en vooral op basis van emotie, het politiek correcte gedachtegoed aanhangen, geldt dat je niet mag zeggen dat er reële problemen zijn rond een grote instroom van mensen uit culturen die totaal anders in elkaar zitten dan de onze. Dat heeft niet alleen met contraire waarden, en dus lastige of onmogelijke integratie, maar ook met praktische zaken zoals huisvesting of gebrek aan opleiding en taalvaardigheden te maken. Het benoemen is echter al fout. De VVD deelde ons in dit verband mee “asielzoekers zijn ook mensen”. Deze mededeling lijkt me geen nieuws en is enigszins cryptisch.

 • De mensen van Gemeentebelangen denken dat dit een groene partij is. Hun bijdrage aan de college deelname resulteert er in dat het jaarlijkse budget voor wegenonderhoud zonder deugdelijke onderbouwing met 1 miljoen euro per jaar verdubbeld wordt. Misschien wordt het groen asfalt ? It's not easy being green.

 • D66 heeft uit Den Haag instructie gekregen dat ze voor een onderwijsbeleidsplan moeten zijn. Dat is nodig i.v.m. de imagebuilding. Mooi hoor zo’n rapportje in een kleurig kaftje. Alleen jammer dat ik twee keer heb geprobeerd om op alle basisscholen van gemeentewege een uitkeringsgerechtigde als conciërge te plaatsen. En dat beide keren D66 er tegen heeft gestemd, evenals trouwens de rest van de gemeenteraad. It's not easy being green.

 • De CDA fractie is vooral een applausmachine, in ieder geval in de casus Noordzeepassage. De fractievoorzitter vond het belangrijk om onderscheid te maken tussen “medeschuldig zijn” aan het drama en er “(passief) bij gezeten hebben”. Ja beste man, je (c.q. je voorganger) zat er bij en je hebt niets gedaan om het te voorkomen. Maakt mij niet uit hoe we dat noemen. It's not easy being green.

 • Na jarenlang de vinger op de zere of zwerende wonde te hebben gelegd van de slechte staat waarin de ambtelijke organisatie op onderdelen verkeert is het kwartje nu bij meer partijen gevallen. Jaren lang werd alles gebagatelliseerd en keek men de andere kant op. KiesKatwijk werd maar irritant gevonden. Nu is het roer om. Die erkenning had vijf jaar geleden al gekund jongelui. Wat zou dat niet aan ellende, kosten en zeperds hebben gescheeld….

 • Veel partijen denken dat je eenzaamheid direct kunt bestrijden met systemen, onderzoeken en signalering. Sommigen denken dat je er scholieren op los moet laten. Allemaal naïef of wereldvreemd. Maar goed, je wilt iets doen en dan maar een motie. Kan de buitenwereld in ieder geval zien dat je het goed bedoelt en dat je erg je best doet. Ik wil er niet neerbuigend over doen want die raadsleden zijn meestal echt gemotiveerd en bewogen door de problemen en door de noden van mensen. Ik geef een hint. Denk eens aan een indirecte manier van je doelen bereiken. Dus ondersteun, koester en stimuleer (particuliere) initiatieven die iets anders voorstaan, maar die “via de band” mensen ook ontmoeting, zingeving of een zinvolle tijdsbesteding kunnen bieden.

 • Dit college is een college dat graag op de hurken gaat. Zo was het coalitieakkoord al een soort reclamefolder met geinige kinderachtige tekeningetjes om de lezers in een prettige roes te wiegen. Het wegenbeleidsplan is verluchtigd met fris gekleurde grafiekjes die overal over gaan behalve over de specifieke concrete situatie in Katwijk. De collegeleden grossieren in lullige filmpjes. Kortom waar de inhoud ontbreekt of gecamoufleerd moet worden wordt de marketingmachine aangeslingerd en de nodige praatjesmakerij in stelling gebracht. Ik voorspel de volgende week in de Katwijkse Post een hele luchtige niks-aan-de-hand-gemeentepagina.
Jaap Haasnoot

8 november 2018

Sturen of meedrijven ?


Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november kunnen we voor het eerst commentaar leveren op datgene dat schuil gaat achter de fraaie retoriek in het coalitieakkoord. Wat betekent deze reclamefolder nu voor de dagelijkse praktijk van Teun en Annie ? We zetten wat feiten en achtergronden op een rijtje.


Onnodige belastingverhoging

Een gemakzuchtige en dus onnodige extra verhoging van de OZB belooft niet veel goeds. De lokale lasten stijgen in deze collegeperiode met 16%, er van uitgaande dat er in de komende jaren niet opnieuw een greep in de portemonnee van onze inwoners wordt gedaan. Dat gedrag is volgens mij in ieder geval het tegenovergestelde van “omzien naar elkaar”. De gestapelde tariefsverhogingen van uiteenlopende instanties komen keihard binnen bij die mensen die toch al op een houtje moeten bijten. Dit college identificeert zich blijkbaar minder met mensen die zich bijvoorbeeld helemaal geen dure schaatsen kunnen veroorloven. Als dat wel zo was dan had men de belastingen niet extra verhoogd. De lokale belastingtarieven zijn immers voor iedereen gelijk en niet inkomensafhankelijk. KiesKatwijk vindt dat luie bestuurlijke gedrag onaanvaardbaar en een teken aan de wand.

Een onverwachte meevaller vanuit het gemeentefonds in onze inkomsten heeft het college deze keer opnieuw gered. KiesKatwijk vindt het met het oog op de toekomst onverantwoord om (inclusief een extra belastingverhoging) met de uitgaven langs de rand van wat op dit moment mogelijk is te lopen. Er hoeft vervolgens maar weinig te gebeuren en we gaan de afgrond in. En omdat veel uitgaven niet op korte termijn beïnvloedbaar zijn zal er dan door dit college ongetwijfeld wederom zonder gêne naar de zogenaamde belastingruimte worden gekeken. De gegoede middenklasse waarmee men zich identificeert zal het niet veel uitmaken.

Zwak bestuur

Het is een uiting van zwak bestuur als men onvoldoende stuurt en zich maar zo’n beetje laat meedrijven met de stroom. Er kunnen in Katwijk blijkbaar alleen maar meer ambities en meer uitgaven bijkomen. Het nadenken of er ook wat geschrapt zou kunnen worden is achterwege gebleven. Dat is op zijn minst gemakzuchtig maar is ook een symptoom van een onderliggend gebrek aan durf, bestuurskracht en echte teamspirit in dit college.
Het feit dat het blijkbaar nodig is om 41 keer het woord “samen” te gebruiken in het coalitieakkoord geeft een indicatie dat er een enorm gebrek is aan “samen” en aan “samenwerken”. De belastingverhoging is in dat verband een zorgwekkend symptoom. Ik zie namelijk dat elke coalitiepartij opportunistisch in het college zijn eigen zaakjes aan het regelen is en dat er onvoldoende overall beleid wordt gevoerd. Daardoor is ook de onnodige belastingverhoging onder aan de streep noodzakelijk geworden. Een echt team is in staat om samen te bepalen waar het een beetje minder kan omdat er op een ander gebied mogelijk beleidsintensivering nodig is.

De wethouder van financiën zou daarin een stimulerende, en wat de speelruimte betreft, kaderstellende rol moeten spelen. Maar die had zijn eigen speeltje, Noordzeepassage geheten.

In de beeldspraak van passief meedrijven of sturen is er in Katwijk sprake van een los vlootverband waarbij ieder vooral met zijn eigen bootje bezig is. Men is blijkbaar onvoldoende in staat om een gezamenlijke koers vast te stellen. Dat is niet efficiënt, dat is niet effectief en het is zelfs gevaarlijk als de omstandigheden waarbinnen geopereerd moet worden moeilijker worden. Dat laatste is eigenlijk een zekerheid.

Hellend vlak

We hebben met het beleid van dit college een hellend vlak betreden. Als deze gemeenteraad nu het college de vinger van de 10% extra belastingverhoging geeft is het hek van de dam en zal men straks ook de hele hand pakken. De brutaliteit om gewoon maar 20% meer uit te geven voor personeelsuitbreiding op het “Miljoen Van Remmelzwaal” is wat dit betreft tekenend en betreurenswaardig.

Het college gaat hier veel te ver in het meedrijven met wat ze aangereikt krijgt. Daarom is het nodig om een signaal af te geven. Alleen maar “extra” en “meer” is te gemakkelijk. Als men vanuit het college niet in staat is om echte keuzes te maken dan dienen er vanuit de gemeenteraad minimaal inspanningen te komen om overbodige luxe te schrappen en overschrijdingen te voorkomen. Een gemeenteraad die deze glijdende schaal stilzwijgend accepteert is in onze ogen geen knip voor de neus waard. Wij komen dus met een amendement terzake.

Verbouwing gemeentehuis onnodig en risicovol

Zo zijn er nog genoeg onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. De voorgenomen risicovolle verbouwing van het gemeentehuis is bijvoorbeeld overbodig. Dit project heeft alles in zich om een tweede Noordzeepassage te worden. Het is veel slimmer om ons plan van een Kennis- en Cultuurcentrum in combinatie met kantoorruimte en een grote parkeergarage op het Marktplein over te nemen. Voeg de budgetten van de verbouw van het gemeentehuis i.c.m. de ombouw van het Marktplein tot een parkeerterrein voor ambtenaren samen met het budget dat beschikbaar is voor het Kennis- en Cultuurcentrum, en realiseer op die plek een icoon. Daarmee kunt u Katwijk op de kaart zetten en wellicht zijn de financiers van het Frissen-plan daarom ook wel geïnteresseerd in participatie op deze locatie.

Dictatuur van een minderheid

KiesKatwijk heeft het voorstel van een Kennis- en Cultuurcentrum op het Marktplein neergelegd in de wetenschap dat het in Katwijk meestal niet veel zin heeft om met alternatieven voor het beleid te komen. Het dualisme in de gemeentepolitiek is bedacht door wereldvreemde rechtsgeleerden. In de praktijk komt het neer op de dictatuur van een meerderheid. Misschien is het zelfs juister om te spreken van de dictatuur van een minderheid, die 19 % van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigt, en die er handig in geslaagd is op de hoofdlijnen van beleid haar wil op te leggen aan drie coalitiegenoten die samen 39 % van de kiezers vertegenwoordigen. De complete coalitie representeert trouwens slechts een derde van alle kiesgerechtigde inwoners, omdat 40% van de opgeroepenen thuis bleef. Ik sta hier even bij stil omdat de coalitie wel geacht wordt om alle inwoners te bedienen. Met dat beperkte draagvlak in de samenleving zou het verstandig zijn om ook rekening te houden met anderen dan de eigen achterban. Noem dit wat mij betreft de opnieuw geheel vernieuwde bestuursstijl.

Dorpisme is gevaarlijk

Formeel gesproken klopt het allemaal wel want de kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk. Kiezers wenden zich echter in toenemende mate van de politiek af en blijven tijdens verkiezingen thuis. Kiezers zijn ook niet allemaal voldoende geïnformeerd. Wereldwijd zien we ook dat kiezers gemanipuleerd kunnen worden. Populisme is een gevaar omdat het werkt en omdat het destructief is voor de saamhorigheid in de samenleving. Inspelen op het “dorpsgevoel” is lucratief gebleken, maar is ook een vorm van met vuur spelen. We zien ook alom de trend dat partijen met het grootste reclamebudget de beste resultaten kunnen halen. Dat is gevaarlijk want op die manier kunnen zetels “gekocht” worden. Partijen zouden er goed aan doen om in hun gedrag en in het feitelijke beleid wat meer de geloofwaardigheid van ons bestuur centraal te zetten.

Gemeenteraad moet sturen i.p.v. applaudisseren

Als het college eenvoudig gezond verstand beleid, zoals betaald parkeren op zondag niet kan opbrengen, of als het college met oogkleppen op de verkeerde weg inslaat, zoals in het geval van de Noordzeepassage, of de brutaliteit heeft om op het Remmelzwaal-cadeau van 1 miljoen 20% meer uit te geven dan toegestaan, dan zouden alle raadsfracties hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zouden ze corrigerend moeten optreden. Die actieve en kritische bijdrage van de coalitietroepen hebben we node gemist voorzitter en dat heeft de gemeente Katwijk niet veel goeds gebracht. Overigens met de aantekening dat de CU-fractie wel zelf is blijven nadenken.

De overige aan de coalitie deelnemende partijen in de gemeenteraad vervullen echter vooral de functie van applausmachine. De gemeenteraad is daarmee een tandeloze tijger of krachteloos lammetje geworden. En daarmee stelt de democratie eigenlijk weinig meer voor want een “countervailing power” of noodzakelijke tegenmacht ontbreekt op die manier. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook het gebrek aan samenwerkingsvermogen binnen de oppositie bijdraagt aan de armetierige slagkracht van de gemeenteraad.

Geloofwaardigheid

Naar onze mening is er op het gebied van de geloofwaardigheid van politiek en bestuur nog wel de nodige winst te boeken. Dat kan opnieuw het beste geïllustreerd worden aan de hand van de casus Noordzeepassage welke desastreus is voor het kiezersvertrouwen. Het is ontstellend dat het college haar eigen rol in dit drama ontkent. Er is dus niets geleerd en er is geen besef dat het ook heel anders had gekund. De geestelijk vader van dit project, Adger van Helden, die deze meloen namens zijn partij tijdens de coalitieonderhandelingen nog maar een paar maanden geleden bij andere partijen door de strot heeft geduwd houdt zich muisstil. De fractievoorzitter van het CDA geeft de schuld aan de complete gemeenteraad, inclusief de tegenstemmers. Het boetekleed aantrekken is echter voor alle voorstemmers een stap te ver.


Kroonjuweel Noordzeepassage

Kom op heren en dames, het was een CDA kroonjuweel, en u hebt grotelijks gefaald. Als wegkijken en ontkennen de norm wordt dan is de geloofwaardigheid in het geding. Het is op dit moment ook niet meer vanzelfsprekend dat dit college bij een volgende moeilijke klus wel de juiste houding en adequaat bestuurlijk gedrag zal laten zien. De tijd zal het leren. Wij horen straks in de beantwoording van de algemene beschouwingen graag van het college wat haar voornemens zijn op dit dossier. De oorverdovende stilte na de onvermijdelijke slechte afloop kan niet nog veel langer duren. Wat zijn uw plannen ? Of moet de gemeenteraad zelf een koers aangeven ? Ik ben gaarne bereid daartoe een motie op tafel te leggen of andere acties te ondernemen.

Lichtpuntjes

Aan het einde van mijn betoog wil ik nog graag even opmerken dat ik natuurlijk wel degelijk een aantal goede dingen zie. Die komen bijvoorbeeld voor rekening van individuele wethouders als Mostert en van Starkenburg waar onze fractie hoge verwachtingen van heeft. In de korte periode dat deze wethouders op het pluche zitten komen er prima signalen binnen waaruit we kunnen afleiden dat op deze portefeuilles wel wordt gestuurd, en dat men wel bestaand beleid wil heroverwegen. Het is daarom extra teleurstellend om via de begroting te moeten constateren dat er op de financiële portefeuille onvoldoende sturing plaats vindt.  

Geen woorden maar daden

Laten we het glas bier desondanks maar half vol noemen voorzitter en niet half leeg. Na gedegen onderzoek is bijvoorbeeld vastgesteld dat het stoeprandje langs het fietspad op de boulevard het beste verlaagd kan worden. Een ontwerpfout wordt na jarenlang ontkennen eindelijk gecorrigeerd. Gelukkig zijn er nog geen doden maar alleen gewonden gevallen. Klein bier misschien voorzitter, bezien vanuit het grote beleidsplaatje in ieder geval, maar wellicht tekenend voor een jarenlange situatie van meedrijven i.p.v. sturen en tijdig ingrijpen. We willen het nieuwe college graag testen op haar bestuurskracht en op het waarmaken van slogans in het coalitieakkoord. Daarom komen we met een motie om de keuzemogelijkheden uit te breiden voor het aanpassen van het fietspad langs de boulevard. We denken dat als we de fiets echt voorop zetten in het beleid we ook moeten kijken wat er mogelijk wordt als we het parkeren langs de boulevard afschaffen.

Als de wethouder van verkeerszaken dezelfde kordate handelswijze laat zien bij het corrigeren van de ontwerpfout van het fietspad bij de afslag N206 op de Hoorneslaan dan krijgt hij van ons volgend jaar ook een positieve recensie. De beste oplossing is hier stoppen met het tweerichtingsverkeer op het fietspad, in combinatie met minimaal twee fiets-voetgangerstunnels onder de Hoorneslaan door.

Het miljoenenspel

Het uitstellen van een positieve recensie heeft alles te maken met het plan om met een merkwaardige trendbreuk via een blanco cheque in één keer het budget voor wegenonderhoud te verdubbelen. “Toys voor de boys” zou je denken, of een poging om een zak geld te krijgen van de raad om de komende jaren leuk door te kunnen komen met deze weinig spannende portefeuille. Na de blanco check met het miljoen van Dirk Remmelzwaal is er nu dus ook het miljoen van Nachtegaal. Wie volgt ?  Als deze raad eerst de belastingen extra verhoogd en daarna het verkregen miljoen uitdeelt aan de verkeerswethouder met de boodschap “ga hier maar leuke dingen voor de mensen voor bedenken” dan doen we iets niet goed. Als de wethouder wat wil moet hij gewoon met een concreet plan komen en vervolgens daar geld voor vragen. KiesKatwijk geeft geen blanco cheques af.


“It’s not easy being green”

Deze verzuchting is niet alleen van toepassing op Kermit en CDA Katwijk. Ik denk dat de vogelaars en andere groene kiezers op Gemeentebelangen allemaal op KiesKatwijk zouden hebben gestemd als ze tevoren hadden geweten dat hun stem op die partij zou resulteren in kritiekloze steun aan de Noordzeepassage, een aanzienlijke belastingverhoging en verdubbelde uitgaven voor asfalt. Wel jaarlijks een miljoen euro extra van de burger vragen op deze portefeuille van Gemeentebelangen, maar daarnaast bijvoorbeeld gewoon het taboe handhaven op betaald parkeren op zondag en Katwijk is een gotspe. Hierdoor blijft de onrechtvaardige verdeling van kosten tussen inwoners en gebruikers in stand. Tot zover de toegevoegde waarde van Gemeentebelangen, en tot zover de bijdrage van KiesKatwijk aan deze seance.

Social Icons


Featured Posts