29 januari 2018

Inburgering moet minder vrijblijvend



Minder vrijblijvendheid, meer regie

KiesKatwijk wil meer regie en minder vrijblijvendheid op het inburgeringstraject van nieuwkomers. Daarin staan we niet alleen. Lokaal organiseren we i.s.m. de ChristenUnie en t.b.v. de gehele gemeenteraad een vergadering over de ins en outs van het integratiebeleid. We willen dat beleid in Katwijk intensiveren want het gaat gewoon niet goed genoeg. In andere gemeenten zijn ze daarin al verder. Download HIER  een voorbeeld.



Bijeenkomst in Katwijk op 22 februari

Als je interesse hebt in dit onderwerp noteer dan de datum van 22 februari. De bijeenkomst is in de burgerzaal van het gemeentehuis. Het is onze bedoeling om in deze sessie het complete veld in kaart te brengen om de zwakke en sterke punten van de huidige aanpak te achterhalen. Na de verkiezingen gaan we met de nieuwe gemeenteraad hier op voortborduren. Op welke aspecten moeten we het beleid veranderen om meer effect te krijgen. Hoe kan dat het beste worden aangevat, etc.. Er komt dan een tweede sessie.

Echte integratie, niet pamperen

Echte integratie is van enorm groot belang voor de nieuwkomers zelf, maar ook voor onze samenleving. De problemen moeten benoemd en de kansen op verbetering moeten worden gegrepen. Het moet in ieder geval minder vrijblijvend. Wij willen ook dat alle burgers, nieuwkomer of hier geboren, op precies dezelfde manier worden behandeld. Daarom zijn we tegenstander van voorrang bij woningtoewijzing. Wel willen we veel investeren in tijdelijke woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens met welke achtergrond dan ook.

Koudwaterangst

Er is enorm veel koudwaterangst op het gebied van integratie en inburgering. Omdat de PVV-achtigen dit onderwerp steeds met een bepaalde verkeerde invalshoek misbruiken gaan anderen het als reactie doodzwijgen. Of de bekende emotiepolitiek komt om de hoek en men gaat alles door een roze bril bekijken. 


Gezond verstand politiek

Daar komen we niet verder mee. In tegendeel. Er is gewoon sprake van een reëel maatschappelijk probleem, en dat moeten we op rationele wijze benaderen. Dat is gezond verstand politiek. Het vluchtelingenprobleem is een zaak die op rijksniveau moet worden aangevat. Wij hebben daar wel een mening over maar die doet niet ter zake op gemeentelijk niveau. Want daar gaan we over andere kwesties, zoals huisvesting en inburgering. Die kwesties en de problemen daarmee willen we op 22 februari met elkaar in beeld brengen. En daarna gaan we er echt wat aan doen. Zachte heelmeesters of wegkijkers zorgen voor grote problemen in de toekomst. KiesKatwijk wil die problemen voorkomen.

Gelijke monniken, gelijke kappen

In 2016 hebben we onze opvattingen over inburgering en integratie op papier gezet in een nota onder de titel “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat stuk is nog steeds grotendeels actueel: download het HIER


In ons nieuwe programma hebben we dat vertaald naar de doelstelling om meer in mensen te investeren. Dan hebben we het uiteraard over al onze inwoners. We willen daarbij speciale aandacht voor mensen in een of andere achterstandspositie. Die achterstand kan voor mensen afkomstig uit andere culturen bestaan uit een te grote afstand tot onze (lokale) samenleving, waardoor de zelfredzaamheid een probleem kan worden. Integratie en inburgering omvat een aantal instrumenten die bedoeld zijn voor bepaalde doelgroepen om ze verder te helpen. Taalbeheersing is les één, maar er is meer. KiesKatwijk wil hier beleidsintensivering. Dat is goed voor ons allemaal.

17 januari 2018

Provinciale politiek laat Katwijkers in de steek.



Cadeautje wordt geen blik waardig geacht

Woensdag 17 januari heb ik namens de gemeenteraad van Katwijk kort de provinciale commissie Verkeer &Milieu toegesproken over een alternatieve inpassing van de Tjalmaweg. Een door de gemeente Katwijk bedachte alternatieve vormgeving van dat onderdeel van de Rijnlandroute, waar ik o.a. hier meer over geschreven heb, scoort enorm veel beter. Het alternatief veroorzaakt niet alleen minder overlast en minder gezondheidsschade, maar ook de primaire functie om de  bereikbaarheid van de hele regio te verbeteren komt beter uit de verf. En waarschijnlijk kan dit zonder veel extra geld maar zelfs budgetneutraal. Een mooi cadeautje zou je denken. Een meerderheid van de statenleden had echter geen interesse om hier kennis van te nemen. Een klap in het gezicht van onze inwoners die straks statistisch gezien pakweg een maand korter te leven hebben door de fijnstofproblematiek.



Negativisme i.p.v. een open benadering

Het onderwerp interesseerde een meerderheid van vooral de grotere partijen geen lor, maar ook sommige kleinere partijen zoals PvdA, SP of GroenLinks vertoonden een negatieve grondhouding. De Partij Van De Dieren, 50PLUS en SGP/CU zaten er duidelijk wel met een open mind. Het negativisme van de anderen bleek bijvoorbeeld heel duidelijk uit de discussie of Katwijk een presentatie gegund was in de commissie over de Visie Regionale Bereikbaarheid. 

De VVD had daar in eerste instantie nog wel oren naar maar toen anderen op de rem gingen trokken ze dat in. Die presentatie ging dus niet door, men had geen behoefte om hier kennis van te nemen. De lichaamstaal verraadde veel. Gerard Mostert jr. (CU), die ook op de tribune aanwezig was om morele steun te verlenen zal dat kunnen beamen. Het negativisme bleek ook uit de soms snerende vragen die ik te beantwoorden kreeg. Waarom wij eigenlijk niet meebetaalden aan de snelfietsroute van Leiden naar Katwijk (VVD) ? Of ik hier soms zat om reclame te maken voor KiesKatwijk (SP) ? Een frame dat werd overgenomen door de heren van GroenLinks (sprak over verkiezingsretoriek) en D66. En meer van dat type vragen op deze toonhoogte. Dat is toch niet de houding van mensen die een welwillende open houding aannemen ?

Imagokwestie ?

Mogelijk heeft dit te maken met het imago van Katwijk.  Mogelijk met een grootstedelijk dedain voor het “Staphorst aan de kust”, wat velen daarbij in het hoofd hebben. We weten natuurlijk niet wat de achtergrond voor die overduidelijk naar voren komende afwijzende houding is. Deels zal het ook te maken hebben met een wens om de gelederen binnen de coalitie gesloten te houden. Voor de inwoners van Katwijk is dat allemaal niet zo interessant. Ze weten dat ze in de steek gelaten zijn door de meeste partijen in de Provinciale Staten, die als ze gewild hadden het verschil hadden kunnen maken. Zelfs een presentatie van 15 minuten was hen niet gegund door de provinciale politiek.

Er is een slag verloren

Ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben. We hebben de rationele argumenten op tafel gelegd maar er bleek geen klimaat te zijn waarin die naar waarde werden geschat. Dat is teleurstellend. De wendbaarheid van het bestuur om in te spelen op veranderende omstandigheden en inzichten blijkt in dit geval afwezig te zijn. Dat is erg schadelijk voor deze casus, maar het is ook op een ander abstractieniveau bezien erg schadelijk voor het draagvlak en de houdbaarheid van ons politiek-bestuurlijk systeem. Dat is niet overdreven omdat het hier voor betrokkenen en de regio gaat om “het besluit van de eeuw”.

Verkeerde impulsen
De pulsvissers hebben gisteren op basis van vervelende sentimenten een onterechte nederlaag geleden in politiek Brussel met een rationeel gezien superieur concept. Vandaag hebben de 60.000 inwoners van Katwijk op dezelfde wijze nul op het rekest gehad van de provinciale politiek. De impact op de levens van onze inwoners en op dat van hun kinderen straks is enorm.

Jaap Haasnoot

8 januari 2018

De gewone Katwijker is zo gek nog niet

Foto genomen vanaf de Koepelduin d.d.7 januari 2017


Gisteren tijdens uitstekende zichtomstandigheden bijgaande foto gemaakt met een sterke telelens. Omdat wij geen tele-ogen hebben zul je het in werkelijkheid niet op deze manier zien.

Iemand plaatste ongeveer dezelfde foto in de groep "Je bent Kattukker als...." (dat is dus de versie zonder taalfaut) en het is opmerkelijk dat van de vele tientallen reaguurders bijna niemand een probleem maakte van dit uitzicht. Nagenoeg iedereen snapte dat je een afweging moet maken tussen twee kwaden: kerncentrales, kolencentrales en stroom van Poetin versus aan de andere kant windenergie met zijn nadelen.

Een Katwijker in Denemarken meldde dat gedurende de jaarwisseling men daar de volledige stroombehoefte al uit windenergie had kunnen dekken vanwege het winderige weer. Het gekke is dat de normale Katwijker dus een afgewogen besluit kan nemen terwijl een meerderheid van onze Katwijkse bestuurders als een stampvoetend kind onze belastingcentjes heeft gebruikt om via een stroman-constructie te proberen het rijksbesluit tegen te houden. Doet me een beetje denken aan de Hoop Scheffer die er nu ook achter is dat de NAVO er beter aan had gedaan om Oekraïne en Georgië geen lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen.

Dat is de reden dat KiesKatwijk aan gezond-verstand-politiek doet. Wij hebben van de eerste dag gezegd dat we ook liever geen windmolens voor de deur hebben. Maar het alternatief is erger ! Dus moet je een wijs besluit nemen. Diezelfde nuchtere benadering proberen we ook op andere dossiers los te laten. Zodra de meeste andere partijen dat ook gaan doen heffen we onszelf op.Voorlopig is het nog niet zover.

Social Icons


Featured Posts