20 februari 2018

Inburgering en integratie werken nietInburgering werkt niet. In 2011 slaagden nog 25.000 mensen voor hun examen, momenteel is dat getal ongeveer 5000. KiesKatwijk is van mening dat dit een tijdbom is. Als we “de boel bij elkaar willen houden” moeten we voorkomen dat er sub-samenlevingen ontstaan met eigen regels en mores die mijlenver afstaan van het gemeenschappelijke democratische gedachtegoed in Nederland. We moeten ook voorkomen dat er een onderklasse ontstaat van mensen die permanent aan een uitkeringsinfuus zitten en die zichzelf niet kunnen redden.


Meer professioneel, en minder vrijblijvend

Dit onderwerp moet, ook in Katwijk, meer professioneel  worden aangepakt. Met inburgering moet naar onze mening ook veel minder vrijblijvend worden omgegaan. Het is te gek voor woorden dat vrijwilligers hier het meeste uitvoerende werk doen. Het is ook merkwaardig dat we essentiële taken als het taalonderwijs overlaten aan allerlei bedrijfjes van uiteenlopend allooi. Als u mij niet geloofd luister dan eens naar het volgende korte interview dat ik van Radio 1 plukte. Als u dit gehoord heeft weet u alles. 

 
U begrijpt nu ook waarom KiesKatwijk en de ChristenUnie dit onderwerp meer aandacht willen geven in Katwijk. Als eerste stap hebben wij een soort “hoorzitting” of “informatieve sessie” georganiseerd met de gemeenteraad om het onderwerp voor Katwijk eerst eens goed in kaart te brengen. Komt allen, donderdag 22 februari, aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis !

Emotie- en symboolpolitiek

Het beleid rond inburgering en integratie is voor een groot deel symboolpolitiek en dus niet effectief. We laten gewoon Gods water over Gods akker lopen. Daar gaan we over een aantal jaren een hoge prijs voor betalen. Men doet in veel gevallen heel besmuikt (lekker woord !) over het onderwerp, en men wil het er vaak maar liever niet over hebben.Dat is niet de goede reflex.

Polarisatie

Dat omzichtige gedoe komt omdat het debat enorm gepolariseerd is zoals dat in dure termen heet. Geertje Wilders heeft het onderwerp misbruikt om er via een hoop heisa en ophitserij zelf beter van te worden. Van de weersomstuit (ook een heerlijk woord !) gingen sommige mensen die het daar niet mee eens waren naar het andere uiterste. Dat de multiculturele samenleving alleen maar een zegen voor Nederland zou zijn is op zijn minst een eenzijdige benadering. En dat wij in Nederland of Europa per definitie iedereen die aan de poort morrelt zouden moeten binnenlaten is in ieder geval niet uitvoerbaar. 

https://www.nu.nl/binnenland/4412532/huidig-systeem-inburgering-faalt.html
Rapport Rekenkamer

Twee weken geleden is er op nationaal niveau een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer. Dat rapport maakt gehakt van het inburgeringsbeleid. Lees er HIER meer over.

De Katwijkse situatie

Maar over het vluchtelingen- of toelatingsbeleid wil ik het hier beslist niet hebben, want dat is een onderwerp waarover op nationaal en hoger niveau wordt beslist. Op gemeentelijk niveau staan we voor de taak om de mensen die we “op ons bordje krijgen” te helpen met inburgering en integratie in onze dorpen. Dat moeten we doen met behulp van de kaders en het geld dat we aangereikt krijgen vanuit Den Haag. En hier wringt de schoen. Uit de evaluaties blijkt dat het ook bij ons, net als elders, niet goed gaat met die inburgering.

Foute boel

In 2013 heeft men het beleid geprivatiseerd. Het kabinet Rutte heeft een leuke markt geschapen voor bedrijfjes die het werk van de overheid wel eens even beter en goedkoper zouden doen. De inburgeraar mocht het lekker zelf uitzoeken en kon een lening afsluiten. Er was ook een symbolische sanctie. Als je niet slaagde zou je terug moeten naar waar je vandaan komt. Dat is bewust beleid maken en verkopen waarvan je tegelijkertijd weet dat het niet gaat werken. Mensen gingen een participatieverklaring tekenen en meer van die onzinnige luchtfietserij.

Eindresultaat: er komt helemaal niets van terecht, en het overheidsgeld wordt dus over de balk gesmeten. Daar komt later weer een heleboel rotzooi en veel problemen van. Angst, wegkijken, onverschilligheid, of pogingen een slaatje te slaan uit de situatie zijn de verkeerde drijfveren om iets nuttigs voor elkaar te krijgen.


Niet lullen, maar poetsen

Zowel KiesKatwijk, en naar ik heb ervaren ook de ChristenUnie (ik kan natuurlijk niet voor hen spreken), zitten hier pragmatisch in. Er is een behoorlijk maatschappelijk probleem en dat moet effectief worden aangepakt want anders zitten we straks met de gebakken peren. Het kan allemaal een stuk beter, en dus moet het ook beter. Dat is de benadering ! De eerste stap is dat we het probleem in kaart gaan brengen. Dat gaan we doen in de sessie met de gemeenteraad op 22 februari. 

U kunt daar bij zijn, u bent van harte welkom en u kunt daar ook uw bijdrage leveren als u dat wilt.

Jaap Haasnoot

16 februari 2018

Wat is er mis met de Katwijkse politiek ?Hoe ken dat nou ?

Iedereen met een klein beetje gezond verstand vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat de huidige coalitie van drie partijen (CDA, CU, SGP) een voorstel voor de vestiging van de bibliotheek in de Noordzeepassage maar blijft doorduwen. De argumenten zijn al zo vaak langs gekomen, het is veel en veel te duur en er kleven tal van bezwaren en risico’s aan. Het is inmiddels overduidelijk geworden dat de CU, die toch meestal voldoende gezond verstand laat zien, geheel tegen haar wil het project toch mede in stand houdt. Voor de SGP geldt hetzelfde bleek gisteren tijdens de behandeling van de door KiesKatwijk ingediende motie om het project per direct te stoppen.


Motie als lakmoesproef

Wij hebben die motie ingediend omdat we gewoon een punt uit ons programma willen realiseren. We hebben daar hele goede argumenten voor die u elders kunt vinden. Als iedereen naar zijn hart had gehandeld dan was het project Noordzeepassage gisteren van tafel gegaan. Die kans moesten we natuurlijk benutten. Niet geschoten is altijd mis.Als de motie het niet zou halen dan was het toch nuttig om hem in te dienen. Dit zou immers laten zien wat de partijen er nou echt van vonden. Het beeld uit zowel de KiesWijzer als uit een artikel in de Katwijksche Post was niet consistent. Alleen het CDA was overduidelijk over de steun aan haar prestigeproject. U weet inmiddels dat de coalitiepartijen de gelederen gesloten hebben gehouden, althans voor de buitenwereld. Ze lieten dus blijken dat ze nog steeds uw belastinggeld willen vermorsen in dit wangedrocht. Deze Titanic gaat dus verderop in het traject zijn ijsberg ontmoeten. Maar  de financiële schade en de schade aan het imago van de bibliotheek zal dan alleen maar nog groter geworden zijn.

Schaamteloos

Iemand die zijn ogen niet in zijn zak had kon gisteravond nog wat opmerken. We zagen namelijk op schaamteloze wijze hoe de achterkamertjespolitiek van de Christelijke partijen in elkaar steekt. Tegen de tijd dat de motie in stemming zou komen kwam de eindbaas van het CDA de raadzaal binnen. Even later werd er een schorsing aangevraagd waarin de coalitiepartijen met elkaar gingen overleggen over de ontstane situatie. Er was dus paniek in tent. Die motie was al dagen tevoren bekend dus dat overleg is er allang geweest.

Wie trekt er aan de touwtjes

Het gedrag van de meneer die bij het CDA zo’n beetje in zijn eentje de lakens uitdeelt was veelzeggend. Alhoewel niet gekozen liep hij gewoon brutaalweg het gebied in de zaal binnen dat voor de raadsleden is gereserveerd. Dat is niet gebruikelijk. Het publiek hoort alleen op de tribune thuis. Als je daar rondloopt alsof het gemeentehuis van jou is dan is dat een uiting van de arrogantie van de macht. En als je dan vervolgens als niet-gemeenteraadslid een rol gaat spelen bij het interne overleg van de drie fracties over hun stemgedrag dan zet ik daar mijn vraagtekens bij. Men laat publiekelijk zien dat de scheiding tussen politici die onafhankelijk zouden moeten kunnen opereren en de mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken een wassen neus is. Onthullend.


Kroonjuweel

Het is duidelijk dat de bieb in de Noordzeepassage een kroonjuweel van het CDA is. Het volgt het patroon van eerdere prestigevoorstellen die er op gericht waren de eigen achterban te bevoordelen. Cliëntelisme heet dat officieel. Die achterban ziet men voor alle duidelijkheid vooral bij de winkeliers, en blijkbaar minder bij de gebruikers van de bibliotheek. Het patroon is het volgende:

1. We willen iets dat de omzet van de lokale neringdoenden kan opkrikken of we willen iets voorkomen dat een bedreiging vormt voor die omzet.

2. Denk aan zwembad (is bedoeld als toeristenattractie), sloop ruïne van Riche, actie tegen windmolens op zee, zichtlijnenbeleid in het centrum, Verlengde Laan van Nieuw Zuid, de Rijnlandroute, etc.

3. Vervolgens is het principe “Geld speelt geen rol”

4. Het tweede principe is "Het doel heiligt de middelen"

De Nieuwe Soberheid

Begrijp me goed. Ik ben niet tegen de meeste van deze genoemde onderwerpen. Ik ben alleen tegen het derde principe. KiesKatwijk is van De Nieuwe Soberheid. Wij gaan geen vastgoedfirma subsidiëren met belastinggeld omdat we onze eigen natte droom willen realiseren. En wij verzetten ons tegen de eenzijdige belangenbehartiging. 

Het belang van de bibliotheek wordt volkomen opgehangen aan de primaire doelstelling om de winkeliers te bevoordelen. De echte ondernemers van de KOV hebben al laten weten wat ze van deze benadering vinden. Het gaat niet werken, integendeel zelfs. Er liggen blijkbaar lijntjes tussen de mensen die de dienst uitmaken in het CDA en de doelgroep die men blijkens het politieke gedrag zo hoog in het vaandel heeft staan.

“Chantage”

Het is duidelijk dat in de schorsing van de vergadering het CDA de partners van SGP en CU nogmaals onder de aandacht heeft gebracht dat ze niet hun eigen lijn mochten volgen maar in het gareel moesten blijven. U snapt wel dat de dreiging is dat ze in het volgende college niet mogen meespelen als ze nu ondeugend zouden zijn. De SGP heeft een trauma op dit gebied want die zijn al een keer eerder over de rand geduwd door hun vrienden van het CDA. De CU staat natuurlijk ook in het krijt bij het CDA want ze hebben vier jaar lang twee wethouders mogen leveren, geheel tegen de verhoudingen in. Daarvoor is natuurlijk door het CDA een betaling verlangd. Niet in geld maar in beloften.

Onthullend

De kracht van de motie was dat dit beeld nu heel duidelijk is geworden. Tijdens het debat hebben we geprobeerd bij het onderwerp te blijven en hebben we vooral inhoudelijke argumenten ingebracht. Andere partijen hebben vooral de nadruk gelegd op het politieke element en dat is natuurlijk niet onterecht. Er worden hier spelletjes gespeeld zoals ik net heb uitgelegd. Het CDA is in paniek en duidelijk de schaamte voorbij.

Populisme

Zie bijvoorbeeld het gedrag rond de homovriendelijkheidsverklaring waar ik HIER eerder over schreef. De fractievoorzitter van deze club vond het nodig om op de man te spelen en probeerde ondergetekende in diskrediet te brengen door onze actie met de motie neer te sabelen als populisme. Tsja, wat moet je als je geen inhoudelijke argumenten meer hebt en onvoldoende fatsoen besef ? Toen ik kort daarvoor aantoonde dat het plafond van 11 miljoen euro voor de aankoop en verbouw van de Noordzeepassage allang overschreden is bleef het ijzig stil.

Het woord is nu aan de kiezer.

Jaap Haasnoot

Zie ook: https://www.facebook.com/PodKatNL/videos/1494171727372193/ 

14 februari 2018

Heeft Gijp gelijk ?LHBTI

De verkiezingstijd maakt merkwaardige sentimenten los bij mensen. Zo werd ik laatst gemaand door een belangenbehartigingsclub met een hele lange afkorting die ik niet goed kan onthouden. Vroeger noemden we dat de homobeweging. 

Deze beweging heeft een website waar ze politieke partijen de gelegenheid geven om aan te geven wat de seksuele geaardheid van politieke kandidaten is. Daarnaast kunt u ook zien of deze kandidaten wel of niet voldoende homo-vriendelijk zijn. Lees de vorige twee zinnen even opnieuw. Het staat er echt. Of u even wilt aankruisen of u gay of hetero of iets anders bent. En dan doen ze dat dus….


Zelfmeldpunt

Toen ik er even over nadacht snapte ik wat de bedoeling was. Je had vroeger meldpunten. Bijvoorbeeld het Polen Meldpunt, of iets soortgelijks engs. Dit is het meldpunt 2.0. Het is een Zelfmeldpunt. Gijp heeft gelijk, we zijn helemaal mesjokke in Nederland.

Aankruisen of u homo bent svp

Sodeju,  ik kon mijn ogen nauwelijks geloven. Toen ik de site bezocht zag ik dat naast Katwijk nog maar in twee andere gemeentes met de letter K in Nederland politieke partijen zo gek zijn geweest om zich hier te manifesteren. En ja beste mensen, niet minder dan vijf partijen in Katwijk zijn er ingetrapt. Het CDA voorop, en daarna D66, Durf, Hart voor Katwijk, en de PvdA. Wie volgt ?


We kunnen dus vanaf nu opzoeken wie van de Katwijkse politieke dames en heren van de gelijksoortige betrekkingen zijn. En we kunnen vanaf heden ook hun WC-eend zelfaanprijzing zien voor de doelgroep van de anders geaarde medemens. Het CDA meent dat ze goed gaan scoren met de jaarlijkse Ceremonie Protocollair met de regenboogvlag die net buiten het gemeenteterrein moet worden gehesen. De andere partijen heb ik nog niet gecheckt want ik ben bang dat ik het niet droog hou.

Eigen volk eerst

Je kunt hier allerlei vragen bij stellen. Ik zal me hierbij beperken tot een paar die ik het meest interessant vind. In feite is de website gewoon een uiting van de “eigen volk eerst” gedachte. Als dat wordt afgewezen bij de PVV dan moet je dat ook in andere gevallen afwijzen. Ik zal een Godwin achterwege laten. Het is in wezen ook precies hetzelfde als wat ons aller Sylvana of de hersenloze Denk figuren doen. Mensen die zichzelf in een hokje scoren op zo’n site vinden dat blijkbaar normaal. 

Stel je nu toch eens voor dat de SGP of wie dan ook een soortgelijke website zou openen met de omgekeerde doelstelling. De wereld zou te klein zijn en Jinek en haar collega's zouden weer voor stof voor minstens vijf uitzendingen hebben.


Apartheidsdenken

In feite introduceer je het apartheidsdenken. En of je dan de etniciteitskaart trekt, of die van huidskleur, geloof, ras of seksuele voorkeur, je bent bezig met het denken in zwart/wit patronen. Daar hoort meestal ook automatisch het je afzetten tegen de buren van de aanpalende hokjes bij. Heeft ook met identificatie en identiteit te maken. Denk-aanhangers zijn Nederlandse Turken en niet andersom. Dit soort mensen (ja, ik hoor het mezelf zeggen) zijn bezig met het tegendeel van “de boel bij elkaar houden”.

Als sociaalpsycholoog heb ik in een ver verleden nog wel eens wat studie gedaan naar het in-group/out-group fenomeen. Zoek het maar eens op in google.


Denk niet zwart, denk niet wit

Categoriseren en in hokjes denken met daaraan verbonden cliëntelisme, is volgens mij niet de bedoeling van democratie. Wat zouden we denken van een website met Kattukbins- of Valkenburg-vriendelijk gedrag ? En wilt u even aangeven waar uw sympathieën liggen geachte volksvertegenwoordiger. Bent u voor of tegen ons ?

Zetelgeilheid veroorzaakt blindheid

Een tweede aspect aan dit verhaal is dat je precies kunt zien hoe de zetelgeilheid werkt. De een springt op een paard en de ander op een gehandicapten doelgroep. Weer een ander misbruikt allerlei vrijwilligersorganisaties voor de foto-momentjes of schuift een ondernemer naar voren als boegbeeld. Allemaal show en marketing. 

Natuurlijk moet elke politieke partij naar buiten treden met zijn standpunten en zal je een vorm van reclame moeten plegen. KiesKatwijk probeert het vooral over inhoudelijke onderwerpen te hebben. We gaan geen kerststerren bezorgen bij de mensen thuis. We gaan niet als Jehova’s getuigen in een bodywarmer met logo langs te deuren, en ook bij de supermarkt staan we niet als bedelaars te posten.


Gratis bier

Een vraag voor de kiezer is of je het bestuur van een miljoenenbedrijf, wat de gemeente in feite is, in handen kunt leggen van mensen die zo verblind zijn door opportunisme. En dat ze zich dan vrijwillig op het zelfmeldpunt van de homobeweging melden om daar te benadrukken dat ze toch echt wel uit het goede homovriendelijke hout zijn gesneden. 

Beschik je dan over bestuurlijke kwaliteiten ? Kun je dan namens de gemeente een grote gebiedsontwikkeling managen, met heel veel partners en veel uiteenlopende  belangen ? Ga je dan bij Dunavie gewicht in de schaal leggen als het gaat er om gaat om samen echte volkshuisvesting opnieuw uit te vinden ? Snap je dan wat de explosieve vergrijzing straks gaat betekenen in onze gemeente ? 

Ik denk er sterk over om gratis bier voor elke Katwijker in ons programma op te nemen.

Voorspelling

Wat er nu gaat gebeuren kan ik u voorspellen. Mensen die van de opportunistische emotiepolitiek zijn gaan ons neerzetten als homo-haters. Lees de hele voorgaande tekst daarom een tweede keer, en dan nu nauwkeurig. U heeft nu gezien dat het daar niet over gaat. Het gaat over schaamteloosheid en opportunisme in de politiek. U weet nu op wie u niet moet stemmen. Maar hou deze site in de gaten, hij is nog maar net in de lucht. Dus er kunnen nog nieuwe instappers zijn. Die kunt u bij ons melden op het Meldpunt Opportunistische Politiek (MOP)


Jaap Haasnoot

Social Icons


Featured Posts