6 maart 2018

College doet een witwasoperatieSpaarpot bijna leeg

De collegepartijen laten zich graag voorstaan op hun degelijke financieel beleid. De hamvraag is natuurlijk wat je met het geld gedaan hebt, bij wie zijn de voordelen terecht gekomen, en wie heeft dat allemaal betaald ? De reserve positie is inmiddels helemaal uitgehold. De financiële kengetallen die iets zeggen over zaken zoals weerstandsvermogen zijn jaar op jaar slechter geworden. Aan de horizon zie ik de belastingverhogingen al opdoemen.

50 ambtenaren erbij

In de laatste begroting had Krijn van der Spijk (CDA) namens het college een voorstel verstopt om een blik met pakweg 50 ambtenaren open te trekken. Dat kost elk jaar tegen de vier miljoen euro en dat beperkt de vrije beleidsruimte dus enorm. KiesKatwijk heeft er voor gezorgd dat dit onderwerp niet samen met de begroting er met een hamerklap doorheen geritseld kon worden. KiesKatwijk heeft de kwestie apart laten agenderen zodat er een fatsoenlijke politieke discussie mogelijk werd. Dat heeft geleid tot een pas op de plaats. Wij hebben over deze zaak elders op onze website eerder geschreven: LINK

De gemeenteraad is besodemieterd

Maar nu probeert het college het in de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode gewoon opnieuw. Het kwalijke is dat er een volkomen verdraaide voorstelling van zaken wordt gegeven. Om belastingverhogingen te voorkomen heeft de vorige gemeenteraad een vermindering van de personeelsformatie met 50 Fte vastgesteld. Nu het college opening van zaken heeft gegeven, omdat ze geld nodig hebben van de gemeenteraad, blijkt dat die afbouw in de praktijk nooit heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad is dus bedonderd.


Oude regentencultuur

De handelswijze van het college op dit dossier is tekenend voor de oude bestuurscultuur die men beloofd had van zich af te schudden. Voormalig burgemeester Wienen probeerde mij destijds af te houden door de zaak buiten de orde te verklaren. De gemeenteraad zou niets te zeggen hebben over de organisatie want dat zou een collegebevoegdheid zijn. Hier en daar in de gemeenteraad werd instemmend geknikt.

Recht praten wat krom is

Bij al mijn pogingen om het Lean-project aan de kaak te stellen werd stelselmatig vanuit de coalitiepartijen beweerd dat dit de ultieme Haarlemmer Olie was die alle problemen ging oplossen. Ook de cultuur zou er enorm van opknappen, het zou alleen even wat tijd vergen. Nog deze week beweerde René Slootweg van oppositiepartij Gemeentebelangen dat de explosieve uitbreiding van het personeelsbestand de gemeente nul euro zou kosten. Een volkomen uit de lucht gegrepen loze kreet. Waarom zegt hij dat ? Kun je je portemonnee aan zo iemand toevertrouwen ?

5 maart 2018

Ritselen en creatief boekhouden

Het college heeft de afgelopen jaren gewoon aan creatief boekhouden gedaan en het betere ritselwerk uitgevoerd. Dat komt nu pas boven water. Dit vond plaats door enorme aantallen mensen op tijdelijke basis in te huren. Het bedrag liep op van 3 miljoen in 2014 tot bijna 7 miljoen in 2017. Dit is organisatorisch en financieel volkomen uit de hand gelopen, zo blijkt uit een rapportje van de interim-gemeentesecretaris.

Mismanagement en zwak bestuur

Zoiets heet mismanagement. Allemaal buiten het zicht van de gemeenteraad, want tijdelijk personeel zie je niet in de personeelsformatie terug. Er zijn voor mindere zaken colleges gevallen en wethouders weggestuurd. Als de gemeenteraad onwetend wordt gehouden kun je je werk niet goed doen. Je kunt als gemeenteraadslid niet weten wat je niet weet als er geen openheid is en men zaken bewust toedekt. En als (een meerderheid in) de gemeenteraad zaken liever niet wil weten helpt dat natuurlijk ook niet.

Witwasoperatie

Het nieuwe raadsvoorstel zegt dat de gewenste uitbreiding van de vaste personeelsformatie geen extra geld kost voor zover dit het omzetten van tijdelijk naar vast personeel omvat. KiesKatwijk noemt zoiets een moreel verwerpelijke witwasoperatie. Een ander deel van de kosten wordt in projecten verstopt. Alleen niet bij de bieb, want dan zou uitkomen dat we meer uitgeven dan het plafond van 11 miljoen.

Rommeltje

Daarnaast bleek nu ook opeens dat ondanks jarenlange miljoeneninvesteringen in “Lean” de basale werkprocessen nog steeds niet op orde zijn. Onze conclusie: Het afgelopen decennium hebben de verantwoordelijken op het gebied van personeel & organisatie er een rotzooitje van gemaakt. Het rapportje van de interim-gemeentesecretaris laat geen andere conclusie toe. Inmiddels is de voormalige gemeentesecretaris opgestapt, en ook de meest verantwoordelijke bestuurders hebben inmiddels het veld geruimd. Wij vragen ons af of het hierbij kan blijven.


Komende raadsperiode wordt cruciaal

Het volgende college moet deze rommel uit het verleden gaan opruimen. Het huidige college heeft goed werk verricht door op het gebied van het ruimtelijk en economisch beleid de bezem er door te halen. Maar bedenk wel dat het beleid op het gebied van personeel & organisatie voorwaardenscheppend is voor het gehele beleidsspectrum. Met een slechte organisatie gaat Katwijk het niet redden, gezien de grote uitdagingen die ons te wachten staan.

Verkeerde medicijn

Op dit terrein heeft het bestaande college deze periode niets gedaan om de vervelende erfenis uit het verleden aan te pakken. Sterker nog, ze komen met het verkeerde medicijn, blijkbaar zonder de juiste diagnose gesteld te hebben. Er is een duidelijk kwaliteitsprobleem en dat wil men bestrijden met meer ambtenaren. Alsof je beter af bent met een grote ondermaats functionerende organisatie dan met een kleinere. Nieuwe politiek vraagt blijkbaar nieuwe mensen.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts