8 maart 2018

Hotspot Valkenburg: Wie gaat dat betalen ?Waarom woningbouw op Valkenburg

De grote landelijke partijen, met name de combinatie CDA en VVD, die het provinciale bestuur domineert, en die destijds ook in Katwijk samen het stuur in handen hadden, hebben er in de vorige raadsperiode voor gezorgd dat er voor de projectlocatie Valkenburg een masterplan kwam waarin 5000 woningen zijn gepland. Die woningbouw is tegen elk beleid dat ooit door de provincie aan het papier is toevertrouwd. Het is ook niet in overeenstemming met de zg. “Ladder Voor Duurzame Verstedelijking”. Dit leerstuk zegt dat er niet gebouwd mag worden in uitleggebieden voordat alle binnenstedelijke ruimte in de regio is opgebruikt. 

De Groene Long van de regio

Ego’s en geld

Dat deze woningbouw toch is doorgeduwd door machtselites heeft alles te maken met de verbindingen die er zijn tussen de genoemde partijen en de georganiseerde  bouwlobby. Op Valkenburg kan straks een omzet gemaakt worden van minstens 1,5 miljard euro. De financiële belangen zijn dus groot, en carrières van bestuurders zijn hiermee verbonden. Daar komt nog eens bij dat het Ministerie van Financiën via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de grond zo duur mogelijk wil verkopen. Het doel heiligde de middelen en dus heeft het RVB niet geaarzeld om voor dit doel een nagelnieuw vliegveld te vernietigen, een enorme kapitaalvernietiging die ik eerder heb aangemerkt als “staatsvandalisme”. En dan hebben we nog de Leidse Lobby die volgens het ouderwetse principe “Big is Beautiful” opereert. Ego’s en geld zijn dus kort samengevat de drijfveren die uiteindelijk tot een totale verstening van onze regio kunnen leiden.

Geslaagde verkenning

Binnen dit krachtenveld heeft de gemeente Katwijk in eendrachtige samenwerking met de Gemeente Wassenaar een “ruimtelijke verkenning” uitgevoerd naar de wijze waarop de opgelegde woningbouw kan worden gecombineerd met enerzijds zoveel mogelijk groen en anderzijds het voor de b.v. Nederland van groot belang zijnde Unmanned Valley. Daar is een heel bruikbaar, of zeg maar prima resultaat uitgekomen. Dat is een prestatie van formaat omdat de beide gemeenten langere tijd gebrouilleerd waren op dit dossier en de opgave ook technisch-inhoudelijk best ingewikkeld is. 

Ook "Lentevreugd" is onderdeel van het "verkende" gebied

Demonisering van woningdichtheden

KiesKatwijk doet niet mee met die partijen die zich bezig houden met de demonisering van de woningdichtheden die in deze verkennende studie voorbij komen. In heel West Nederland wordt zo gebouwd, grond is hier uitermate schaars en we zullen het hiermee moeten doen. Wij hebben geen behoefte om een tweede wijk De Kievit uit de gemeente Wassenaar te kopiëren. Daar zitten de rijken der aarde verschanst achter groene muren op hun eigen groene territoria. 

Wij kiezen voor meer openbaar groen en voor een zo klein mogelijk beslag van de woonwijk op het totale terrein. Uiteraard binnen te stellen hoge kwaliteitseisen. Dat kost geld, en dat zal dus mede moeten worden opgebracht door het Rijk, de provincie en de regio die immers allen zo graag willen dat wij 5000 huizen bouwen op ons laatste kostbare groene open gebied ? Dat is de prijs om de Oostvlietpolder groen te kunnen houden zullen we maar zeggen.

Plan B

Laten we duidelijk zijn, ondanks het feit dat we content zijn met het voorliggende resultaat is het voor ons een plan B. Vier jaar geleden konden we nog de hoop koesteren op een alternatieve bestemming van het vliegkamp, waarbij woningbouw een minder dominante rol zou spelen. Gedurende deze raadsperiode is gebleken dat dit niet meer haalbaar is. Aan wie we dat te danken hebben heb ik u eerder uitgelegd.

Houtskoolschets

KiesKatwijk beschouwt de Verkenning als een houtskoolschets. Dat wil zeggen dat een ruwe opzet wordt getoond met de grove contouren. Er ontstaat een duidelijk globaal beeld van hoe het uiteindelijke plaatje er uit kan gaan zien. In de uitwerking en detaillering is er echter nog veel werk te doen. Op detailniveau kan er nog van alles veranderen. KiesKatwijk is daarom akkoord met het feit dat er geen uitgebreid participatietraject heeft plaatsgevonden. Voor alles is een tijd, zegt de Prediker. 

Inspraak kan beter plaatsvinden zodra er een plan is en het duidelijk wordt hoe de werkelijkheid er uit gaat zien. KiesKatwijk heeft uiteraard nog tal van kanttekeningen bij de verkenning. Die betreffen voornamelijk ideeën die in de uitwerking een plaats zouden moeten vinden. Ik wil op dit moment één belangrijke zaak noemen en dat is de permanente zandwinning in het Valkenburgse Meer. KiesKatwijk dient hierover een motie in.


Recreatieve hotspot

Door de oprukkende verstening in onze regio en de toename van het aantal inwoners is er een schreeuwend gebrek aan groen en recreatieruimte in onze omgeving. Het Valkenburgse Meer biedt de mogelijkheid om daar een recreatieve hotspot van de grond te trekken. Elementen in onze visie zijn een stoomtreinverbinding met Duinrell, een bootverbinding met museumstad Leiden en met Katwijk, een luchtvaartmuseum en de nodige watersport en natuurbeleving. Probleem is de permanente zandwinning die elke ontwikkeling blokkeert, die gevaren oplevert, en die de oevers opvreet waar de recreatieve functies gevestigd zouden moeten worden.

De gemeente Katwijk wordt een oor aangenaaid

KiesKatwijk constateert dat onze gemeente zijn kostbare groene polders op Valkenburg moet opofferen aan woningbouw t.b.v. de regio. Dat brengt naast maatschappelijke kosten ook de nodige financiële kosten voor onze gemeente mee. Het enige alternatief is inleveren op de kwaliteit van de inrichting van het gebied om een dekkende exploitatie te krijgen. 

Langs de oevers van het Valkenburgse Meer

Het is al van de gekke dat Katwijk per inwoner gemeten meer betaalt aan de Rijnlandroute (RLR) dan Leidenaren, en meer aan de Duinpolderweg dan de inwoners van de Bollenstreek. Voorschoten krijgt voor een prikkie een geboorde tunnel, Leiden een geheel verdiepte ligging van de Rijnlandroute en Katwijk krijgt als veelbetaler de slechtst mogelijke inpassing. Het doorgaande verkeer wordt uit Leiden omgeleid via de rondweg die de RLR is, en vervolgens dwars door de dorpskernen van Katwijk geleid. Een alternatieve oplossing via de Pioniersbaan bleek voor de provincie niet bespreekbaar te zijn. 

Als ik de nodige krachttermen vermijd dan is de conclusie dat onze belangen niet serieus genomen worden. Een politieke conclusie is dat we dit te danken hebben aan de eerder genoemde combinatie van VVD en CDA, die er blijkbaar wel voor anderen is maar niet voor Katwijkers.


Genoeg is genoeg

Het wordt tijd dat de regio en de provincie hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Voor KiesKatwijk betekent dit voor het deelgebied rond het Valkenburgse Meer dat de provincie de daar geplande windturbines elders plaatst, bijvoorbeeld langs de Europaweg te Leiden. Wij eisen ook van de provincie dat de zandwinning zo snel mogelijk wordt gestopt en dat de kosten daarvan door de provincie worden gedragen die immers ook decennialang daarvan de revenuen heeft geplukt. Genoeg is genoeg.

Toedeledokie tegen economisme en tegen parasiteren van Ministerie van Financiën, Provincie en Regio

Als de gemeente Leiden het opportuun acht om bij ons aan te kloppen voor de financiering van een ijsbaan dan denken wij dat we ook onze subsidiëring van de Leidse Rijnlandroute in het plaatje zouden moeten betrekken. Hetzelfde geldt voor de provincie met haar snelle fietspad. Verder zijn we van mening dat zowel de provincie als de regio zouden moeten bijdragen in een negatief exploitatieresultaat op de projectlocatie Valkenburg. Je kunt niet alleen maar de voordelen genieten en zelf niets bijdragen.

IJsvorming langs de oever van het Valkenburgse Meer

Dankzij bouwen op Valkenburg wordt de Oostvlietpolder groen gehouden. Het is merkwaardig dat de veel meer (natuur)waarde vertegenwoordigende polders van Valkenburg opgeofferd worden. We bouwen conform de dwingende wens van de provincie, overigens dwars tegen de principes van haar eigen ruimtelijk beleid in, en starten ook conform de wens van de provincie aan de noordzijde. Daar mag wel iets tegenover staan. 


Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zou zich verder eens wat moeten verdiepen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De focus op cashflow past een overheidsbedrijf niet, het moet in de eerste plaats gaan om maatschappelijk rendement en niet om economisme. Ik verwacht dus van het RVB, de stroman van het Ministerie van Financiën, dat als het kwaliteitstreven leidt tot verminderde opbrengsten die geen probleem mogen zijn. Tenslotte kun je de dividendbelasting ook gewoon handhaven.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts