11 oktober 2018

B&W misleidt de gemeenteraad


Het is overduidelijk dat de kosten van een Kennis- en Cultuurcentrum in de Noordzeepassage uiteindelijk meer dan 14 miljoen euro zullen bedragen. Dat is tegen de afspraak dat er niet meer mag worden uitgegeven dan 11 miljoen. En wat krijg je dan aan het eind van de rit ? Nou, in ieder geval een belastingverhoging. Maar er is meer aan de hand.

Voor het opleuken van het winkelcentrum hebben we geen bibliotheek nodig

Geld over de balk smijten

Het staat verder vast dat je met nieuwbouw op een andere plek voor minder geld meer kwaliteit en meer functionaliteit kunt realiseren. Een ongeschikt oud gebouw renoveren, waarin bovendien woningen zitten levert teveel beperkingen, risico’s en problemen op. Kosten en baten zijn uit balans. Waarom denkt u dat de eigenaar zo graag van dat gebouw af wil ? Als gemeente in een VVE deelnemen is ook geen goed plan. Daarom is KiesKatwijk met een alternatieve locatie op het Marktplein gekomen die veel goedkoper is, waar nieuwbouw kan worden gepleegd en die daarnaast nog vele andere voordelen biedt.

Draaien en keren

Om net te kunnen doen alsof de gepresenteerde oplossing de enig mogelijke is moest de SGP-wethouder zich in allerlei bochten wringen. Hij heeft zichzelf blijkbaar toegestaan om “een verkeerde voorstelling van zaken te geven”. Daar is ook een eenvoudiger woord voor dat een synoniem van jokken is. Dat aspect vind ik eigenlijk het meest verbijsterende aan deze zaak. Het is merkwaardig dat de coalitiepartijen inclusief GB en ook D66 hierin meegaan. Wat zeiden die partijen voor de verkiezingen ook al weer ? Ik moet trouwens een uitzondering maken voor de ChristenUnie die een poging heeft gedaan om alsnog de echte cijfers op tafel te krijgen.

De tekst in het rapport van het externe adviesbureau
Misleiding

Heel ernstig is het feit dat het college van B&W door een “onafhankelijk” bureau een rapport heeft laten maken waarmee de gemeenteraad bewust misleid wordt. Er wordt in dit rapport[1] gesteld dat het in het kader van verplichte parkeernormen vigerend beleid zou zijn om een maximale afstand van 200 meter tot een parkeervoorziening aan te houden. Binnen die afstand hoef je geen eigen parkeervoorziening aan te leggen, daarbuiten wel.

Die norm van 200 meter kwam goed uit want de Noordzeepassage ligt hemelsbreed op 180 meter van de ingang van de boulevardgarage. De locaties op het Baljuwplein liggen enkele tientallen meters verder van die garage. Op grond van dit kleine verschil in afstand werden op het Baljuwplein 4,6 en 5,6 miljoen euro bij de kostencalculaties opgeteld. 

Afstandsverschil tot deze garage van enkele tientallen meters doorslaggevend voor miljoeneninvestering

Bij de Noordzeepassage maakt die 20 meter dus volgens het rapport het verschil en geeft het een alibi om niets te hoeven doen aan het parkeren. Dat scheelt dus miljoenen en dat is ook de reden waarom de gemeenteraad de opties op het Baljuwplein direct kan afschrijven. Daardoor is er nog maar één mogelijkheid overgebleven als je je oogkleppen ophoudt. Overigens is het allemaal theorie en juristerij want de boulevardgarage is meer dan 500 meter lang en het zou wel heel bijzonder zijn als je direct achter de voordeur zou kunnen parkeren.

Fake

Er is echter één probleem. Die norm van 200 meter is nooit door de gemeenteraad (of door B&W) in het parkeernormenbeleid[2] opgenomen. Er wordt in het beleid niets over gezegd, het is fake ! KiesKatwijk heeft zijn huiswerk gedaan en dat beleid is er niet. Er is alleen bepaald dat de maximale afstand van een parkeergarage tot woningen 100 meter is. Is die afstand groter dan moet je extra parkeervoorzieningen bieden.

Een gewone inwoner zou hier spreken van leugen en bedrog, maar dat is geloof ik geen parlementaire taal. In ieder geval is het zo dat in de echte politiek ministers om dit soort feiten naar huis worden gestuurd. Niemand in de gemeenteraad heeft het meer over het Baljuwplein gehad. Het werd immers veel te duur door de verplichte parkeergarage ? 


Het onjuiste feit dat de Noordzeepassage reglementair geen eigen parkeervoorziening nodig zou hebben is voor zoete koek geslikt. Een parkeervoorziening achterwege laten is een (onverstandige) keuze van het college en geen kwestie die uit wet- en regelgeving voortvloeit. Er is op dit gebied niets geregeld. Het college behandelt de opties Baljuwplein en Noordzeepassage verschillend om de gemeenteraad zand in de ogen te strooien. Dat geldt ook voor fietsparkeren.

Fietsparkeren is op het Baljuwplein een probleem maar in het winkelcentrum niet.

Moreel verwerpelijk

Met deze eenvoudige maar gemene truc wil het college van B&W de gemeenteraad dus blijkbaar om de tuin leiden. Dat lukte trouwens best goed want Gemeentebelangen en D66 gingen op grond van deze informatie direct om en verklaarden zich voorstander van de Noordzeepassage. KiesKatwijk vindt de handelswijze van het college op zijn minst moreel verwerpelijk en de voorstelling van zaken is natuurlijk feitelijk onjuist. Wij begrijpen niet goed waarom een wethouder van de SGP met dit soort zaken zijn reputatie te grabbel gooit. Of wordt hij voor het lapje gehouden door zijn ambtenaren ?

Uit het rapport van de onafhankelijke adviseur

Bezwaar aangetekend

KiesKatwijk heeft als gebruiker van het in opdracht van B&W vervaardigde rapport per brief bezwaar aangetekend bij het adviesbureau. Men afficheert zich als onafhankelijk, maar hier kunnen vraagtekens bij worden gezet. Als het een vergissing is dan is het buitengewoon onprofessioneel en heeft het ambtelijk apparaat mogelijk onjuiste informatie aan het bureau verstrekt die men zelf niet gecheckt heeft.

Verder heeft KiesKatwijk via een brief aan B&W gevraagd een weerwoord te bieden op onze constateringen. Tot nog toe geen reactie. Het is de vraag of men gaat duiken en niet reageert of dat men met de gebruikelijke doorzichtige smoezen komt. Op ons initiatiefvoorstel om de locatie Marktplein te onderzoeken heeft het college een formeel antwoord gegeven.De locatie ligt buiten het zoekgebied, dus kijken we er niet naar.

Het bezwaar van de wethouder tegen ons initiatiefvoorstel om de locatie Marktplein door te rekenen was nogal pathetisch. Hij verweet ons het voorstel niet te hebben doorgerekend. Tsja…

Overig gedraai

Om de zaak compleet te maken nog maar eens samenvattend de overige meest opvallende misleidende zaken die het totale plaatje er niet fraaier op maken:
  • De afspraak was dat er niet meer mag worden uitgegeven dan 11 miljoen. Een kostencalculatie van een externe deskundige op onze website laat zien dat we nu al op 13,9 miljoen zitten. We weten met 99,9 % zekerheid dat er daarnaast nog aanzienlijke “tegenvallers” zullen komen.
  • Er wordt net gedaan alsof je bedragen die uit andere potjes dan de BSI-spaarpot komen niet hoeft mee te tellen in de totale uitgave.
  • Er worden naast de kosten voor parkeren van auto’s nog meer kosten bij de Noordzeepassage buiten beschouwing gehouden. De kosten voor fietsparkeren worden niet meegenomen bij de Noordzeepassage. Bij de locatie Baljuwplein overigens wel. KiesKatwijk heeft in 2015 laten uitrekenen wat een parkeerkelder onder het Andreasplein zou kosten. Die kwam destijds op 2 miljoen euro.
  • De eigen regels worden bijgebogen. De afschrijvingstermijn wordt bijvoorbeeld (tegen het vigerend beleid in) verlengd om daarmee tot lagere kosten te komen.
  • Zowel de CU als andere partijen zoals KiesKatwijk hebben twijfels of de financiële ramingen realistisch zijn.
Normvervaging

Ik beschouw het gedrag van het college in dit dossier als verwerpelijk en norm vervagend. Dit is de overheid onwaardig. Wat is het toch dat mensen beweegt tot dit soort grensoverschrijdend gedrag ?  Ik kan er niets anders van maken dan dat men de gemeenteraad bewust van misleidende informatie voorziet. Het onfatsoen is nogal confronterend. Als de gemeenteraad ook maar een knip voor de neus waard is dan voorkomt deze dat we met z’n allen dit hellende vlak betreden. Zo niet, dan is de schade enorm. Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts