24 december 2019

Kerstverhaal


En het geschiedde in die donkere en natte dagen voor kerstmis dat de opperraad van de stam der Katwijkers bijeenkwam in het gemeentefort. In dit hoofdkwartier huisde ook een kleine clan van gediplomeerde technocraten. Anders dan de rest van de lieden die een boterham verdienden in dit zenuwcentrum hadden deze figuren eigenlijk een enorme hekel aan mensen, en vooral aan Katwijkers. Nu is dit ook een brutaal volkje, en als ze uit bepaalde buitengewesten komen hebben ze zelfs een enorm grote waffel. Irritant, maar wel recht door zee. 


Deze technofreaks werkten voor een hoogwaardigheidsbekleder die naar eigen zeggen nergens verstand van had, en die daar ook best trots op was. Alles wat de techneuten hem in handen stopten bracht hij daarom gehoorzaam naar de opperraad. Aldaar sprak hij vervolgens de drogredenen uit en bracht hij onlogische en zelfs onjuiste feiten, redenaties en argumentaties die hem ter hand waren gesteld. Het kon niet gek genoeg zijn of het werd schaamteloos naar de opperraad gebracht.

In een verder verleden hadden ze zelfs eens bedacht dat de Tramstraat afgesloten zou moeten worden. Dat was zogenaamd onontkoombaar want anders zou de zeereepgarage aan de boulevard ontploffen of vastlopen. Hoe het precies zat is niet interessant want het zijn toch onnavolgbare inducties en deducties die sterk doen denken aan zwarte kunst. Als u mij niet gelooft kunt u het HIER nalezen. En ja, ook toen was er een hoogwaardigheidsbekleder die dit soort onzin blijkbaar gewoon liet gebeuren en zelfs bij de opperraad bezorgde.

Een dergelijke ramp dreigde opnieuw te gebeuren toen het duidelijk werd dat de Julianabrug die twee delen van het Katwijkse rijk verbindt moest worden vervangen. Er zouden nieuwe postkoetsen komen die de vesting Katwijk met het achterland moesten verbinden. En deze pasten niet op de oude brug. Gewoon een brug aanleggen met twee voetpaden en ook twee aparte stroken voor ijzeren paarden had de opperraad gezegd. Op het gemeentefort waren ze daar niet blij mee. 


Als dienaar van het volk zou je gewoon moeten doen wat het beste is voor de gebruikers. Die betalen trouwens alles. Maar als je denkt dat die brug er vooral voor jou is dan ga je er je eigen krakkemikkige ideetjes op loslaten. Het idee om de brug te vergroenen werd daarna door het voetvolk via last minute inspraak ingebracht. Met alle macht probeerde men dat op het gemeentefort tegen te houden. Helaas de opperraad ging er achter staan.

Uiteindelijk leidde al het geknoei er toe dat men wel drie keer terug moest naar de opperraad, omdat een eerder idee toch niet bleek te werken. Wat een afgang. Enkele naïeve inboorlingen kwamen aan het eind van de litanie tenslotte nog eens aan inspraak doen en legden haarfijn de vinger op de zere plekken. Zoals gebruikelijk werd er net gedaan of er serieus geluisterd werd en ging men vervolgens weer op de oude voet verder.

De opperraad zag al weken aankomen dat het weer eens fout ging aflopen. Dom voortborduren op een route naar de ondergang had men natuurlijk al eerder meegemaakt bij de Noordzeepassage. En ja hoor doofblind en als een  lemming op weg naar de afgrond bleef de hoogwaardigheidsbekleder in het oude spoor.


Hoe dat ging kunt u zien in bijgaande kerstfilm. In volgorde van verschijnen komen hierin voor: Jack Hazelnut in de rol van Boze Buurman, de Hoogwaardigheidsbekleder in de rol van doorgeefluik, Ralf B. in de rol van creatief denker, Ben Kingsley van de Christian Union als Wijze Man, René S. van het “Genootschap van de Zwarte Den” als stoorzender, Mattie van de schoorsteenvegerspartij als Young Professional, en tenslotte Gijsbrecht van de “Harteloze Partij” als Dwaallicht. 

In de montage van de film sneuvelden Bassie van de “Ieder voor Zich Partij”, Danny van de “club van lange mensen”, en Jonathan van de “vlees nog vis club”. Sonny Duf werd wegens aandachttrekkerij gediskwalificeerd.


22 december 2019

Om moedeloos van te worden...

Wie het kleine niet beheerst is het grote niet weerd.

Voetpad Julianabrug als lakmoestest voor bestuurlijk vermogen.

Het hoofdontwerpprincipe van het voetpad aan de westzijde van de Julianabrug was niet het maken van een adequaat voetpad maar het voorkomen dat fietsers zich op enigerlei wijze illegaal toegang zouden verschaffen tot dat voetpad met hun rijwiel. Als je dat domme principe doortrekt en algemeen toepast zouden we in Katwijk voortaan geen flats met lift meer kunnen bouwen. Want we willen immers niet dat iemand vast komt te zitten in de lift ?

Het is echt om moedeloos te worden dat er dus weken aan zo'n ontwerp wordt gewerkt. En dat de voorstellen vervolgens allerlei ambtelijke en bestuurlijke niveau's hebben gepasseerd zonder die gekkigheid af te schieten. Beschikt er dan niemand in het gemeentefort over een redelijk denkvermogen ? Heeft dan niemand het lef om te zeggen dat het anders moet ? Vervolgens kwamen er nog een aantal insprekers terecht constateren dat het plan niet deugde. Het college stoomde met oogkleppen op dom door. En dus moest de gemeenteraad het zeggen als laatste hinderpaal.

De wethouder vond het allemaal maar normaal dat je een voetpad neerlegt waar in de route een flink stuk wordt weggelaten, waarna je via trappen en een omweg op je bestemming kunt komen. Hij beschouwt zichzelf als leek en is slechts doorgeefluik voor wat zijn "ingenieurs" hebben bedacht. Wat is dan je toegevoegde waarde ? En waarom heeft het college er geen stokje voor gestoken ? Wilde men deze collega misschien bewust een blauwtje laten lopen ?

Kijk hier naar de schokkende beelden:

17 december 2019

Open brief aan gemeenteraadsleden KatwijkJulianabrug wordt gesloopt

Zoals bekend zal de Julianabrug die de Hoornes met de rest van Katwijk verbindt worden gerenoveerd en verbreed. Dat is nodig om de snelle R-net bussen een betere doorstroming te garanderen. De brug zal daarom volgend jaar een flink aantal maanden niet te gebruiken zijn. Dat is afzien voor onze inwoners, en dan vooral voor degenen die van de afdeling langzaam verkeer zijn. De plannen voor die brug hebben meerdere varianten gekend en dat heeft weer eens aangetoond dat het best moeilijk is om dingen in één keer goed te doen. Maar daar gaat het hier niet om.


Pontje of geen pontje, dat is de vraag

In de hoogste regionen van het gemeentefort is de gedachte opgekomen om de tijdelijke overlast te verlichten door een pontje voor langzaam verkeer te organiseren. Prima gedachte onder het motto “onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”. Nou dit idee kon niet worden uitgevoerd want er blijkt een tonnetje of drie of vier voor nodig om dat te regelen. Het pontje uit Valkenburg tijdelijk verplaatsen bleek ook al geen haalbare kaart. Met het heersende dorpisme zou dat tot ongeregeldheden hebben geleid.

Fietsers en voetgangers staan toch op 1 (?)

Wat nu ? KiesKatwijk is zo vrij om het gemeentebestuur een leuke oplossing aan de hand te doen. Al sinds mensenheugenis wordt er gesproken over een fiets- en voetgangersbrug van de Groen van Prinstererweg naar de Haringkade. De gewenste locatie is ter hoogte van de jachthaven. Op die manier kun je vanuit de Hoornes in een rechte lijn via de Prins Hendrikkade in een paar minuten bij de Hema zijn om er worst en tompouces aan te schaffen. De prefab bruggen waar ik op doel hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het lokale bedrijf Haasnoot Bruggen verdient er een leuke boterham mee. Nee die jongens zijn geen familie van ondergetekende, ik ken ze echt niet.

Spring eens over je eigen schaduw

Laten we dit plan nu gewoon eens uitvoeren. Laten we als gemeenteraad die gunfactor nou eens thuislaten en niet tegen dit lumineuze plan stemmen omdat we er zelf niet mee gekomen zijn. Dat “not invented here syndroom” is zo 1980. En bedenk dat KiesKatwijk het niet eens zelf bedacht heeft want in diezelfde 80-er jaren van de vorige eeuw is het al eens aan de orde geweest. We hebben het plan alleen maar uit de oude doos gehaald. Omdat het goed voor onze inwoners is. Daar doen we het allemaal voor beste collega’s. En natuurlijk om indirect ook het cultureel erfgoed van de Hema-worst te kunnen steunen.

Dus u kunt donderdag 19 december niet tegen onderstaande motie stemmen collega's :

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 19 december 2019

Constaterende dat:

  • Een fietsbrug ter hoogte van de Haringkade met een aansluiting op de Groen van Prinstererweg in het verleden regelmatig aan de orde is gekomen, laatstelijk bijvoorbeeld in het “Integraal Verkeers- en Vervoersplan (2008) en in het Fietsrouteplan (2004), maar nooit in uitvoering is genomen;
  • Het huidige college opereert conform het principe dat fietsers en voetgangers (in relatie tot snelverkeer) op 1 worden gezet;
  • Er een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden m.b.t. de beschikbaarheid van prefab bruggen gemaakt van duurzame materialen zoals hout en (bio-based) composieten;
  • Het plaatselijke bedrijfsleven in staat is deze bruggen te leveren;
  • Er bij snel handelen mogelijk al tijdens de tijdelijke buitengebruikstelling van de Julianabrug gebruik kan worden gemaakt van deze verbinding;


Overwegende dat:


  • De tijdelijke buitendienststelling van de Julianabrug laat zien dat  de schaarse verbindingen tussen de wijken Hoornes (Katwijk Noord) en Katwijk aan Zee met name voor fietsers en voetgangers uitbreiding behoeven.
  • Realisatie van een fiets- en voetgangersbrug op de genoemde locatie een prima manier is om de geloofwaardigheid van eerdergenoemde uitspraak "de fietser op 1" te versterken;
  • Er veel maatschappelijk rendement te verwachten is bij een verbinding die vanaf de Hoornes via de Prins Hendrikkade een veilige en rechtstreekse verbinding biedt met het centrum van Katwijk aan Zee;
  • Deze verbinding aldus van strategisch belang kan worden geacht, in de zin dat financiering vanuit de BSI tot de mogelijkheden zou kunnen behoren;


Verzoekt het college:

Op zo kort mogelijke termijn  een haalbaarheidsstudie te verrichten naar het op korte termijn realiseren van een (eenvoudige prefab) fiets- en voetgangersverbinding tussen Katwijk Noord en Katwijk aan Zee ter hoogte van de Haringkade.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


5 december 2019

Windturbines en emotiepolitiek


Een ode aan het Valkenburgse Meer

Emotiepolitiek maakt veel stuk

Een van de problemen van het gemeentelijke en provinciale bestuur is dat een lekenbestuur nogal eens neigt naar emotiepolitiek. De volksvertegenwoordigers streven een prettig gevoel voor zichzelf na via de besteding van het belastinggeld van anderen. Doe dat voortaan met je eigen pecunia is hierbij mijn oproep. Laat de ratio regeren en zet het Algemeen Belang centraal. En dat geldt niet alleen voor de besteding van overheidsgeld maar ook voor het omgaan met andere schaarse zaken die soms minder goed in geld kunnen worden gemeten. Ik denk aan het landschap, schone lucht, natuur of de wijze waarop we met ruimte omgaan.

De gevoelsmens en windturbines

Ik zou nu iets kunnen gaan zeggen over de persoonlijkheidsstructuur van gevoelsmensen in het bestuur maar dat doe ik wel rond de kerst. Dan pak ik ook meteen even het profiel van de machtspoliticus mee wiens sport het is om op de emoties van anderen in te spelen teneinde zichzelf op een hoger plan te krijgen. Ik weet niet hoe het komt maar ik moet vervolgens meteen aan windturbines denken. Laten we het er op houden dat het komt omdat het Leidsch Dagblad hier vandaag over berichtte in relatie tot het Valkenburgse Meer.

Het Valkenburgse Meer. Foto: Hielco Kuipers

Drie Euromasten bij het Valkenburgse Meer

Een comité dat eerst streed tegen windmolens die het bedrijf Akzo in Sassenheim wilde plaatsen richt zijn pijlen nu ook op de drie turbines die bij het Valkenburgse Meer in de planning staan. Die turbines worden naar alle waarschijnlijkheid van het formaat Euromast. Ze komen met een aantal in mijn ogen rationele bezwaren tegen deze plannen. En dat op een paar honderd meter van Stevenshof en van een nieuw aan te leggen dorpsdeel van Katwijk met 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg.
Is het rationeel of wijs om die drie turbines daar neer te zetten terwijl er al een paar honderd voor de kust staan ? Het zou rond het Valkenburgse Meer toch moeten draaien om recreatie en een pietsie natuur in het meest verstedelijkte gebied van Nederland ?

KiesKatwijk is tegen windmolens op de verkeerde plek

Probleem is weer die emotie gedreven bestuurders. Het gekke is dat je het zowel bij tegenstanders als bij voorstanders ziet. KiesKatwijk is niet tegen windmolens, maar tegen windmolens op de verkeerde plaats. Kijk maar eens hier: http://www.kieskatwijk.nl/2018/01/de-gewone-katwijker-is-zo-gek-nog-niet.html 

In het bestuur van de gemeente Katwijk zitten echter een paar mensen die een enorme drive hebben om de wereld te redden. Zij willen een goede rentmeester zijn van onze planeet. Niks mis mee, wil ik ook. Maar hou je verstand er even bij en verval niet in dommig sjabloondenken. Zo van, windmolens zijn groen, groen is goed, dus ik ben te allen tijde voor de plaatsing van windmolens overal, en vervolgens verzin ik de argumentatie wel die hierbij past. Als je zo denkt ben je precies net zo onverstandig en bevooroordeeld als de klimaatontkenners. Probeer nou eens afstand te nemen van dat onderbuikgevoel zeg ik zowel tegen de notoire voor- als tegenstanders. Kijk naar de feiten.

Het Valkenburgse Meer

Lees dit rapport !

Om u nog eens te confronteren met zo’n benadering verwijs ik naar een uitstekend rapport van het College van Rijksadviseurs. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Het college bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. 

Met het rapport ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraalNederland’ adviseert het college om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 

Windenergie op land is overbodig

In ‘Via Parijs’ wordt de energietransitie verbonden met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw, de woningbouwopgave en met de bestaande kwaliteiten van ons land. In het rapport adviseren de Rijksbouwmeester en Rijksadviseur om een integraal plan voor de Noordzee te maken en daarin maximaal in te zetten op de productie van windenergie op zee. De Noordzee kan Nederland in 2050 ongeveer 80 procent van de totale elektriciteitsbehoefte leveren, ofwel de helft van de totale energiebehoefte van Nederland.

Het Valkenburgse Meer

Gebruik je verstand

Op land is het advies om windenergie geconcentreerd op te wekken in een aantal grote windparken in grootschalige, rationele landschappen. Het opwekken van zonne-energie kan via grootschalige zonne-energiecentrales op water, haven- en bedrijventerreinen en langs een aantal snelwegen.

Dus niet de hele regio verzieken en verrommelen met windmolens op plekken waar die niet thuishoren. Hetzelfde geldt voor zonnevelden. Niet op het groene Vliegkamp Valkenburg maar op een industriegebied. Het is keihard nodig om deze ratio er in te rammen in de gemeente Katwijk. De lokale gelovigen hebben al een statement afgegeven dat de gemeente Katwijk op termijn volledig energieneutraal zou moeten zijn. 

Iedereen met een klein beetje gezond verstand die de situatie van de gemeente Katwijk kent lacht zich een ongeluk. Katwijk is volledig verstedelijkt, zeer dicht bevolkt en heeft een beperkt grondgebied en is ingeklemd tussen twee natura2000 gebieden. Hoe dan ?

Daarom een herhaling van ons standpunt uit 2015: http://www.kieskatwijk.nl/2015/06/kieskatwijk-komt-met-motie-over.html 

Zet desnoods drie extra windturbines op de Noordzee als dat noodzakelijk is om een goed gevoel te krijgen. Daar waait het drie keer zo hard en kun je de turbines drie keer zo hoog maken als bij het Valkenburgse Meer. Dat geeft 9 x zoveel rendement en voorkomt veel ellende.

Jaap Haasnoot

Nabrander: Ook de extreme zandwinning in het Valkenburgse Meer, tot op 30 meter diepte, levert nogal wat problemen op waaronder verzilting. Niet handig vlak bij een waterwingebied.Social Icons


Featured Posts