19 februari 2019

Discriminatie in de gezondheidszorg


In het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus veel op het spel. Daarom zal ik op deze plaats een aantal malen commentaar geven op bovengemeentelijke zaken. Deze keer iets over de gezondheidszorg waar men voor ouderen die steeds vaker als lastpost en kostenpost worden gezien een drempel wil opwerpen. Wel voor hun eigen bestwil natuurlijk. Man. man, man ....

Ongelooflijk maar waar

Recent kreeg mevrouw Ellemeet, Kamerlid namens GroenLinks, op TV de gelegenheid om uit de doeken te doen dat ze zich zorgen maakt of ouderen niet teveel medische zorg krijgen. De NOS meldde op haar website dat de Kamer zich in een debat op 17 december 2018 al eerder twijfelend tot negatief had uitgelaten over een soortgelijk plan van Ellemeet uit haar nota “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg”. Daarin stond dat ziekenhuizen 65-plussers standaard bij binnenkomst zouden moeten screenen op kwetsbaarheid. Ellemeet baseert zich op gesprekken met specialisten uit verschillende ziekenhuizen. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) bijvoorbeeld screent oudere patiënten die met de ambulance worden binnengebracht. Daarbij wordt in een vroeg stadium beoordeeld wat een patiënt aankan en welke andere aandoeningen de patiënt bijvoorbeeld al heeft.

Het moet niet veel gekker worden

Dat komt mij bekend voor. Ondergetekende verkeert regelmatig in het prettige gezelschap van mijn tante van 93 die in een verzorgingstehuis te Noordwijk woont. Ze is nog zo scherp als een mes maar lichamelijk natuurlijk niet meer in staat om een marathon te lopen. Onlangs had ze een acuut hartprobleem waarvoor de huisarts gealarmeerd werd. Deze achtte het beter dat ze naar het ziekenhuis vervoerd werd voor nader onderzoek. Toen de ambulance voor de deur stond en haar wilde meenemen kwam er een bericht van het ziekenhuis te Leiden dat men haar niet wilde hebben. De huisarts werd verordonneerd haar te voorzien van een pilletje onder de tong. Ik constateer dat mijn tante medische zorg ontzegd is op grond van het leeftijdscriterium, zonder dat mijn tante in levende lijve gezien was door de arts. De huisarts was het hier niet mee eens. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig.

Drempels zijn voor uw eigen bestwil

Interessant is waar de zorgen van de GroenLinks mevrouw vandaan komen. De politiek-correcte praatjes die ze naar voren brengt als motief hoeven we niet direct serieus nemen lijkt me. In dat verband doet ze me wel een beetje denken aan Rob Jetten, van die andere elite partij.
Zowel D66 als GroenLinks zouden we wel als ouderenbestrijders kunnen aanmerken als we naar het gedrag van deze partijen in de Tweede Kamer kijken. Het hele verhaal oogt dus om te beginnen al niet zo geloofwaardig. En het bevoogdende toontje roept zelfs ernstige weerstand op. Het is voor ons eigen bestwil dat deze mevrouw onze toegang tot medische zorg wil verminderen. Waarom gaat het hier om leeftijd als criterium? Gaan we straks ook drempels opwerpen voor gehandicapten in het medisch circuit voor hun eigen bestwil? En wie is er daarna aan de beurt?

Onfris gedachtegoed

Vanuit de politiek drempels opwerpen om bepaalde categorieën mensen minder kansen te gunnen op gezondheid is eerlijk gezegd levensgevaarlijk, in de letterlijke betekenis van het woord. Het gedachtegoed waarop dit soort voorstellen gebaseerd is noem ik tamelijk onfris. Laten we het maar erkennen. Ouderen zijn niet populair in onze huidige cultuur. Respect is ver te zoeken, dedain is aan de orde van de dag. Leeftijdsdiscriminatie dringt door in alle sectoren van onze samenleving. Alleen daarom kunnen dit soort ongezonde voorstellen doordringen tot in het parlement.

Een teken aan de wand

Het feit dat een Tweede Kamerlid dit soort onfatsoenlijke en onethische voorstellen zonder schaamte voor de camera kan brengen is veelzeggend. Gelukkig kwam er zowel uit de samenleving als uit de politiek wel de nodige reactie. Maar helaas vaak een beetje lafjes. Er was vooral iets mis met de beeldvorming van de mensen, niet met de gedachtenvorming van de mevrouw uit de GroenLinks-bubble. Stel je nu eens voor dat Wilders met een soortgelijk voorstel zou zijn gekomen om bijvoorbeeld drempels op te werpen m.b.t. de medische consumptie, of bijvoorbeeld iets anders de uitkeringsconsumptie van, ik noem maar een categorie, arbeidsmigranten. Hoe zou GroenLinks dan gereageerd hebben? Heeft iemand in de politiek het al aangedurfd om rokers bepaalde dure medische behandelingen te ontzeggen ?

Kom voor uw zaak op, anderen doen het niet

Ouderen doen er dus volgens mij goed aan om de komende verkiezingen te gebruiken om een signaal af te geven aan de grote landelijke partijen. Natuurlijk gaat het over de samenstelling van de Provinciale Staten. Maar zoals ook elders in deze krant naar voren wordt gebracht stemt u daarmee tevens voor de Eerste Kamer. 50PLUS is opgericht om tegenwicht te bieden aan de kwalijke tendens om ouderen op alle manieren te benadelen. Dat doen we zowel in het parlement als in de provincies. En tegenwoordig laten we onze stem ook binnen de Waterschappen en bij een aantal grote gemeenten horen. Blijf dus niet thuis op 20 maart!

Jaap Haasnoot
kandidaat Statenlid 50PLUS provincie Zuid Holland

Volkskrant

14 februari 2019

Katwijk moet regie terugpakken op dossier Valkenburg

Helaas een beetje lange tekst maar hieronder mijn betoog in eerste termijn in de gemeenteraad van Katwijk:


Chantage

Voor ons ligt een set afspraken waarvan ik eerder gezegd heb dat die onder druk van chantage tot stand zijn gekomen. Waar geld centraal staat vertrekt de moraal en het fatsoen blijkbaar. De voorstellen die er liggen zijn behoorlijk onevenwichtig in het voordeel van de grondeigenaar. Daarom kan KiesKatwijk niet akkoord gaan met het voorliggende pakket. Het om zeep helpen van de zweefvliegerij is slechts één voorbeeld van de volledig onredelijke en vergezochte eisen die onze vrienden met de nodige bluf bij ons neer hebben gelegd. Met zulke vrienden heeft Katwijk geen vijanden meer nodig zou ik zeggen.

Een slechte start

Met deze partijen moeten we nog jaren in de slag om de gebiedsontwikkeling op Valkenburg van de grond te trekken. Het merendeel van de afspraken die nog gemaakt moeten worden zit trouwens nog in de pijplijn. De opgave voor nu was slechts een paar pré-allabele afspraakjes, die nodig waren om een snelle start met de uitvoering te kunnen maken. De partners hebben de gelegenheid te baat genomen om onredelijke eisen te stellen die vooruitlopen op ontwikkelingen die nu nog helemaal niet aan de orde zijn. Aan het inwilligen van die onredelijke en “voortijdige” eisen hebben ze de toestemming verbonden om, vooruitlopend op planologische beslissingen door de gemeenteraad, alvast UMV een start te laten maken op braakliggende gronden en in de hangaars. Uiteraard tegen marktconforme huurprijzen.

Heeft de raad ballen ?

We kunnen natuurlijk een bestemmingsplan voor het UMV maken en die gronden onteigenen maar dat is geen praktische route want dat duurt te lang. De gemeenteraad toont zich nu gevoelig voor die chantage en zoekt ijverig voor zichzelf een reden en een alibi om er ja tegen te kunnen zeggen. Waarschijnlijk hetzelfde proces dat de techneuten van de TU Delft doorlopen hebben. Misschien kunnen ze voor dit soort beoordelingen voortaan beter een Alfa figuur inschakelen.

We hebben geen poot meer om op te staan

Deze gang van zaken is dodelijk voor het vervolg van de gebiedsontwikkeling. De gemeente Katwijk heeft in het vervolg van het proces geen poot meer om op te staan. Alle betrokkenen weten nu dat de gemeenteraad van Katwijk een lammetje is en geen leeuw. Daar zal dus in het vervolg ijverig gebruik van worden gemaakt. Onze positie is in één keer weg als we ons nu de kaas van het brood laten eten. Als we dat laten gebeuren zijn wij dus blijkbaar de amateurs die nooit meer iets gaan winnen in de eredivisie. Voetballen in de onderste regionen is een keuze.

Wethouder is strijdend ten onder gegaan.

Ik neem voor alle duidelijkheid de wethouder niets kwalijk. Hij moest tegen een overmacht vechten en kon die strijd niet winnen. De gemeenteraad kan dat wel door niet in te gaan op chantage en door de structuren in het vervolgproces anders in te richten. Het probleem is namelijk dat de vier partijen min of meer als gelijken hebben onderhandeld terwijl ieder een andere rol en andere taken en bevoegdheden heeft en ook andere risico’s loopt. In dat proces is er ook getreden in de bevoegdheden van de gemeenteraad om planologische beslissingen te nemen. Als de gemeenteraad dat achteraf zonder discussie goedkeurt en zonder tegengas zwicht voor een machts-dwang strategie van een grondeigenaar vraag ik mij af wat we hier vervolgens nog doen. Als onze taak wordt om standaard bij het kruisje te tekenen dan heb ik voortaan wel betere dingen te doen.

Hoezo democratie ?

Tot zover mijn opmerkingen over de gang van zaken c.q. het proces. Ik zou het in dat verband ook nog over De Nieuwe Bestuursstijl kunnen hebben maar die is geloof ik ondertusseb al begraven dus dat laat ik zitten. De partijen die zo’n grote behoefte aan een referendum hadden hoor ik daar ook niet over in relatie tot dit onderwerp. Het democratisch gehalte is natuurlijk niet zo geweldig van het hele proces. Het komt neer op onder dwang van een ultimatum tekenen bij het kruisje volgens het principe slikken of stikken. Dat is het zo’n beetje. Een vernederende gang van zaken.

Over de inhoud van de afspraken:

·         Afspraken tussen samenwerkingspartners moeten in onze visie niet het karakter van koehandel krijgen met dreigementen op de achtergrond. Een afspraak over “zwarte cijfers” voor de grondeigenaar hoort dus niet in deze afspraken thuis. Het is min of meer vanzelfsprekend dat er een inspanningsverplichting ligt voor iedereen om het RVB in de gelegenheid te stellen zg. “zwarte cijfers” te schrijven. Als dat vermeld moet worden om Rutte gelukkig te maken dan kan dat als inspanningsverplichting worden opgetekend wat mij betreft.

·         Maar op precies dezelfde wijze ligt er een inspanningsverplichting om het zweefvliegen mogelijk te maken. En ja, daar kom ik op een volgende onevenwichtigheid in de concept-afspraken. Het om zeep helpen van de zweefvliegerij is volkomen onnodig, buitenproportioneel en bovendien een brutaliteit in de richting van de volksvertegenwoordiging. Die actie is op geen enkele wijze te rechtvaardigen of te verdedigen.

Het lokale bestuur bepaalt of er (los van de benodigde overheidsvergunningen) ruimte voor zweefvliegen komt. Die wens is vastgelegd in moties. In de IRV wordt ook duidelijk gemaakt dat het realiseerbaar is in combinatie met een testveld voor het UMV. Het dwingend willen opleggen door een overheidsbedrijf aan het bevoegd gezag van de lokale overheid, en het daarmee treden in haar bevoegdheden, om een bepaalde sport- en recreatie-activiteit wel of niet toe te staan is een gotspe.

Van het RVB, en breder vanuit de rijksoverheid, verwacht ik geen akelig projectontwikkelaars gedrag maar professioneel handelen met Maatschappelijk Rendement als richtsnoer. Als de lokale overheid om haar moverende redenen zweefvliegen wil bevorderen dan verwacht ik geen tegenstand op grond van de vage argumentatie als verminderde grondopbrengsten elders. Voor het bepalen van toelaatbaarheid op grond van milieuoverwegingen hebben we puike wetgeving in Nederland.

In deze context zou het RVB dus, in de korte periode dat zij deze gronden namens ons allemaal mag beheren, zich in haar verhuurgedrag moeten laten leiden door de wens van het bevoegd gezag wat betreft de ruimtelijke ordening. De samenwerkingsstrategie van het RVB ziet er echter uit als de voormalige polarisatiestrategie van de PvdA uit een ver verleden: Ruzie zoeken, afdwingen, millimeteren, hakken in het zand, de ander niets gunnen, en vergaderen tot je er bij neervalt.

Door acceptatie achteraf van dit soort voorstellen maakt deze gemeenteraad zich volkomen belachelijk, ongeloofwaardig, maar vooral ook voortaan onmachtig zoals ik eerder betoogde. Als de wethouder straks zou willen dreigen met zijn gemeenteraad die het allemaal nog moet goedvinden dan wordt hij hartelijk uitgelachen door de grote jongens. En terecht.

·         Mijn fractie heeft ook grote moeite met een rolopvatting van de provincie die meent direct te moeten sturen in een gebiedsontwikkeling terwijl ze tegelijkertijd toezichthouder is. Er moet goed overleg zijn maar het proces moet door de gemeenten gemanaged worden ! Wij hebben ook grote bezwaren dat de provincie de “governance” voor ons project gaat ontwikkelen en daarvoor een bevriende adviseur heeft ingehuurd. Ik voorspel u dat de rol van de gemeenteraad in dat geheel, waar dat ook maar technisch mogelijk is zal worden weggeschreven. Ook hier lijkt het er op dat de gemeenten zich net als in het voortraject de kaas van het brood laten eten. Je moet juist in die governance gaan regelen dat ieder in zijn wettelijke rol blijft. Doordat dit in het voortraject niet het geval was zijn die onevenwichtige afspraken tot stand gekomen en is de gemeente Katwijk weer eens op achterstand gezet, mede door toedoen van de provincie.

·         Het is ook niet aan de provincie Zuid Holland of de RVB om over enkele jaren te beslissen over de levensvatbaarheid van UMV. Beiden dragen geen cent bij maar willen wel beslissen. Dat kan natuurlijk niet en is nogal buitenissig. Gek genoeg stopt de provincie wel miljoenen in het Spacecluster te Noordwijk. Ik ben erg benieuwd waarom de provincie UMV niet een handje wil helpen terwijl bevordering van innovatie en techniek in elke Zuid-Hollandse bestuurlijke toespraak met de komende verkiezingen weer heerlijk met de mond beleden wordt.

·         Het is noodzakelijk en nuttig om een afspraak te maken over de lokalisering en grootte van het testveld van UMV in de aanloopperiode van 5 jaar. Het is echter ongewenst om nu al een harde afspraak te maken over de grootte, bezien vanuit de situatie van 2024 die we nu niet kennen. En het is al helemaal ongewenst om een tijdelijke grondeigenaar over die toekomst te laten meebeslissen. Nogmaals, daar gaat de gemeenteraad over. Ik neem aan dat die zich niet de kaas van het brood laat eten.

·         Ook over de toekomst van de hangaarzone of het openen van nieuwe bronpunten voor woningbouw zou je als gemeenteraad besluiten moeten nemen op het moment dat alle relevante informatie beschikbaar is. Dat moet dus nu niet even voorafgaande aan fatsoenlijke besluitvorming, voor de muziek uit, en in een goedkoop dealtje buiten de raad om worden geritseld. Ik neem opnieuw maar even aan dat de gemeenteraad zich bewust is van haar taak en haar waardigheid.

·         Als de gemeenteraad van Wassenaar ernstige bedenkingen koestert over de grenzen van bebouwing tussen Katwijk en Wassenaar dan dient dat punt eerst verduidelijkt te worden. Terwijl het om planologie gaat is ons geen deugdelijk kaartmateriaal verstrekt. Toen ik woensdag op bezoek was bij ambtenaren kreeg ik op mijn verzoek ook geen kaarten te zien. Dat schept op zijn minst verwarring. In de periferie van de ontwikkeling werd tussen de bedrijven door duidelijk dat de provincie opnieuw heeft bezuinigd op het Katwijkse deel van de Rijnlandroute. Een complete brede overkluizing wordt bij Valkenburg niet uitgevoerd als ik het goed begrepen heb. We weten dat de provincie zich niet als vriend van Katwijk gedraagt. Dat heb ik aan den lijve ondervonden toen ik met de Staten in gesprek was over de Pioniersbaan. Maar dit zijn allemaal zaken die in hun volle samenhang op het juiste moment integraal besloten moeten worden op basis van alle informatie. Die informatie hebben we nu dus niet. En dus is het levensgevaarlijk om voortijdig allerlei beslissingen te nemen over die gebiedsontwikkeling omdat de grondeigenaar dat zo graag wil. Alles op zijn tijd !

·         Mijn fractie is van mening dat de gemaakte concept afspraken niet acceptabel zijn. Er moet een set nieuwe afspraken komen van meer beperkte aard. Het enige doel hierbij is zo snel mogelijk beginnen met woningbouw en UMV. Ik denk dat het verstandig is om eerst de governance te regelen en op basis van die nieuwe verhoudingen snel afspraken te maken. Die herstart kan in een paar weken plaatsvinden want dit is geen rocketscience, en de mogelijke modellen liggen bij onze fractie gewoon op de plank. Ik denk dat over het gehele proces gezien dit niet of nauwelijks vertraging oplevert. Op de achtergrond kan er gewoon doorgewerkt worden zoals dat nu ook gebeurt. Het UMV en het zweefvliegen kan deze lente nog opgestart worden als iedereen in het proces zich normaal gaat gedragen. Als we binnen de huidige machts-dwangstrategieën zouden blijven werken aan een pseudo-samenwerkingsproject dan luidt dat so wie so niet tot constructieve resultaten en krijgen we later opnieuw problemen.

N.B. In het vervolg van dit betoog heb ik enige moties ingediend die de gemeenteraad de kans bieden om adhesie te uiten voor de door mij verwoorde filosofie. We weten dan wie er echt Durf heeft, en wie zich graag maar zo’n beetje laat meedrijven.

Jaap Haasnoot

11 februari 2019

Chantage als middel in de politiek


Gebiedsontwikkeling Valkenburg verloopt tamelijk onfris

Donderdag 14 februari wordt de meest strategisch beslissing genomen van deze raadsperiode. Zowel in Wassenaar als in Katwijk wordt de gemeenteraden gevraagd zich uit te spreken over afspraken die zijn gemaakt door wethouders van beide gemeenten met de leiding van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gedeputeerde van de provincie, Adri Bom-Lemstra (CDA). Het gaat om de toekomstige gebiedsontwikkeling van het gebied tussen Katwijk en Wassenaar waarop o.a. voorheen het Vliegkamp was gevestigd.


In deze onderhandelingen zijn de gemeenten in de tang genomen door de combinatie RVB/provincie waarbij men helaas gezwicht is voor onfatsoenlijke drukmiddelen. Volgens de wethouder in Wassenaar is er gedreigd met grenscorrecties als men niet gehoorzaam is. Zijn dat de omgangsvormen tegenwoordig ? Goeiemorgen !

De gemeenteraden wordt nu gevraagd om bij het kruisje te tekenen, met allerlei verkapte dreigementen mocht men eigenwijs willen zijn. Op de achtergrond speelt het Ministerie van Financiën een belangrijke rol. Men wil zoveel mogelijk geld binnen harken voor Rutte en zijn opvolger. Al het andere is daaraan ondergeschikt, en dus wordt geen enkel middel geschuwd om gehoorzaamheid af te dwingen. Lees HIER maar eens hoe dat gaat.

De macht van het geld

Nu is het zo dat de gemeenteraden zelfstandig volledig bevoegd zijn om te bepalen wat er precies met dat gebied moet gebeuren. Daar zijn we voor aangesteld en we hoeven ons alleen aan de globale bepalingen van het provinciale structuurplan te houden. Alle partijen hebben steeds betoogd dat kwaliteit voorop moet staan en niet het geld. Dat kwaliteitsstreven is door de vorige wethouder vertaald naar de Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV). Dat is een optimalisering van het oude Masterplan waarover iedereen enthousiast was. Unmanned Valley (UMV) kreeg een plaats en er zou bijvoorbeeld een prachtige krekenstructuur komen i.p.v. een eenvoudige plas water in het midden van het gebied. De 5000 huizen die gebouwd gaan worden hebben nooit ter discussie gestaan.


De gemaakte afspraken zetten de streefkwaliteit op de tocht. Het geld staat weer voorop. De RVB chanteerde de boel met hulp van de provincie. Als zij weigeren om de hangars te verhuren dan kan UMV niet van start gaan. Het zweefvliegen wordt verboden. De provincie maakt een voorstel voor de toekomstige ontwikkelorganisatie waarbij de gemeenteraad waarschijnlijk op een zijspoor komt. Het is helemaal niet de taak van de provincie om zich hiermee te bemoeien. De provincie houdt op afstand toezicht maar zit niet zelf aan het stuur bij een gebiedsontwikkeling waarin ze geen cent investeert. De RVB en de provincie krijgen zeggenschap over het voortbestaan van UMV terwijl ze ook daar geen cent in investeren. Er worden allerlei voorschotjes genomen op de toekomst die het financiële belang van de RVB moeten dienen. En ga zo maar door.

Trappen we er weer in ?

De gemeenteraad wordt verzocht om dat allemaal goed te keuren terwijl we op dit moment niet beschikken over alle informatie die nodig is om het keuzeprobleem integraal te overzien. De meeste van de gevraagde besluiten lopen voor de muziek uit.

De gemeenteraden wilden vorig jaar dat de opzet van de IRV zou worden uitgevoerd. Zij hebben de beide colleges opdracht gegeven om uit te zoeken hoe dat streven het beste kon worden aangepakt. Beide raden hebben ook een motie aangenomen om het zweefvliegen in dit gebied te handhaven. De enige afspraken die op dit moment nodig zijn gaan over het doel om zo snel mogelijk te kunnen starten met woningbouw en UMV. De RVB heeft haar positie misbruikt om besluiten af te dwingen over de toekomstige ruimtelijke invulling van het gebied. Dat is een wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraden. De gemeenteraden zijn een autonome bestuurslaag en wij zijn niet het knechtje van een paar hotemetoten bij de provincie of op een ministerie. Blijkbaar is er lef nodig om die verantwoordelijkheid te nemen. Blijkbaar is het lastig om eigen beslissingen te nemen en is soms het gemakkelijker en minder inspannend om maar wat mee te drijven.


De bevolking is ondertussen volledig onkundig van wat er op de achtergrond bedisseld wordt. Ik ben benieuwd wat de partijen van De Nieuwe Bestuursstijl of de partijen van Het Referendum hier van vinden. Laten zij zich ook chanteren ? Tot nog toe bepalen sommigen zich tot valse voorlichting. Het democratisch gehalte van de gang van zaken laat in ieder geval nogal te wensen over. De afspraken zijn nogal oneerlijk, om een term te gebruiken die misschien wat meer centraal zou moeten staan in de politiek.

Er komt een referendum

De komende provinciale verkiezingen zijn heel erg belangrijk, vooral voor deze regio. We zien dat de grote landelijke partijen die de dienst uitmaken in de provincie keer op keer de belangen van Katwijk en haar inwoners frustreren. Dat zagen we bij grote onderwerpen als de Rijnlandroute en bij de onwil om iets te doen met de Pioniersbaan. We zien het ook weer bij de gebiedsontwikkeling van Valkenburg. 

We gaan dat straks dus opnieuw meemaken als het restant van de Rijnlandroute, de N206 door Katwijk aan den Rijn en de Hoornes, aan bod komt. Ik adviseer iedereen om deze verkiezingen te beschouwen als een referendum over dit soort kwesties. Ondergetekende staat op de lijst van 50PLUS op plaats 2. Elke stem extra gaat helpen om de belangen van onze omgeving straks bij de provincie beter te kunnen verdedigen. U kunt nu een signaal afgeven naar de grote landelijke partijen !

Jaap Haasnoot
Social Icons


Featured Posts