13 maart 2019

Commotie over het Rijnpark


Nu er een stukje in het Leidsch Dagblad heeft gestaan over de controverse die binnenskamers bij andere partijen is ontstaan over een voorgenomen motie van KiesKatwijk over het Rijnpark wil ik er ook wel wat over zeggen. Ik zal de motie onderaan de tekst weergeven zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud.

 
Koos Nijgh wil antwoord op zijn vragen

Op 7 maart heeft Koos Nijgh voorzitter van de bewonersgroep Rijnpark aan de gemeenteraad gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over hun plannen met dit gebied. Met dat doel heb ik onderstaande motie gemaakt die donderdag 14 maart in de raad besproken wordt. Ik ga er van uit dat een meerderheid hier voor gaat stemmen, en daarmee is de zaak vervolgens geregeld. Het college kan dit uitgangspunt daarna gaan verwerken in beleidsplannen en begrotingen. De raad stelt de kaders en hoofddoelen en dat is in dit geval dus een Rijnpark. Dat staat in politieke programma’s en het is luidkeels verkondigd in de verkiezingstijd. Men ging om de beurt op de foto met de bewonersgroep. Dus vooruit, boter bij de vis. Hier is uw kans Katwijkse politiek.

Haatmail

De eerste reactie die ik kreeg was een haatmail van Gemeentebelangen. Dat is vreemd, die waren toch ook voor een Rijnpark? Vervolgens is er blijkbaar van alles gebeurd en werd ik van diverse kanten onder druk gezet om mijn motie in de prullenbak te gooien. Daarna bleek er een initiatief te zijn van het CDA (heeft Rijnpark in programma), GB (doet net of zij het Rijnpark hebben uitgevonden en alsof de bewonersgroep een onderafdeling van GB is) en (ja, u leest het goed) de partij Durf. Zij hebben samen een motie gemaakt waarin niks staat en die de bedoeling heeft om mijn motie onderuit te halen. Ja de partij Durf, die alles anders zou gaan doen! Snapt u het nog?

Waarom?

De vraag die boven de markt hangt is de volgende. Waarom willen al die partijen zich niet uitspreken over het Rijnpark? Wat is er aan de hand? Waarom is men er zo emotioneel over en doet men net of KiesKatwijk iets onfatsoenlijks doet? Waarom al die smoezen? Ik hoor het graag van u.

Hier is de tekst van de motie:

Motie

Betreft: wijziging bestemming gebied Kwakelwei

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 14 maart 2019,

Constaterende dat:

·         Het gebied Kwakelwei onlangs is aangekocht door een projectontwikkelaar;
·        Er op afzienbare termijn een beslissing moet worden genomen over de toekomstige bestemming van het gebied;

·         Er een maatschappelijke discussie bestaat waarbij het duidelijk is dat er bij de inwoners van Katwijk grote steun bestaat voor een toekomstige bestemming als stadspark;

Overwegende dat:

·        De argumentatie die daarbij wordt gehanteerd recent door diverse vertegenwoordigers van bewonersorganisaties nog eens uitgebreid naar voren is gebracht in een informatieve commissievergadering;

·        Een groot aantal partijen in de gemeenteraad zich buiten de raad al heeft uitgesproken als voorstander van een stadspark in het gebied Kwakelwei of dit in haar politieke programma heeft opgenomen;

·         Het gezien “De Nieuwe Bestuursstijl”, en ook gezien het vertrouwen dat burgers in de politiek zouden moeten houden of krijgen, niet gewenst is dat er lang onzekerheid over de toekomstige bestemming van het gebied blijft bestaan;
·         Het in ieders belang is dat burgers en ook de projectontwikkelaar duidelijkheid wordt geboden over de intenties van de gemeenteraad;

·         Er geen argumenten zijn waarom we dat oordeel zouden moeten uitstellen;

Spreekt als zijn mening uit:

·         Dat de toekomstige bestemming van het gebied Kwakelwei een stadspark mogelijk moet maken, en verzoekt het college de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om dit voornemen in het bestemmingsplan vast te leggen en als uitgangspunt in het groenbeleidsplan op te nemen.

Jaap Haasnoot
fractie KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts