5 maart 2019

De provincie Zuid Holland moet socialer worden


In het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus veel op het spel. Daarom zal ik op deze plaats een aantal malen commentaar geven op bovengemeentelijke zaken.


50PLUS is ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen dreigden te worden door het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66, en trouwens ook door de voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was. Het advies van de sociaaldemocratische staatssecretaris aan de mensen die ze gekort had destijds was om een moestuintje te beginnen.

De kloof tussen Den Haag en de burgers

De macht in Den Haag is zowel bij de landsregering als bij de provincie in handen van beroepspolitici en managers. Zij hebben vaak onvoldoende weet van wat er speelt bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun inkomsten of die zelfs te kort komen. Dat gebrek aan affiniteit en respect voor gewone mensen zie je overal in het beleid terug. In de Tweede Kamer is het pensioenbeleid natuurlijk een van de voorbeelden van hoe het niet moet. Ook de keuze om de ingangsleeftijd voor AOW op te hogen is een slechte zaak. De poging van de coalitie om de dividendbelasting af te schaffen maakte heel erg duidelijk wiens belangen centraal staan in dit kabinet. Niet die van u !

Maar ook in de Provinciale Staten zijn er genoeg onderwerpen waarbij 50PLUS zaken anders en meer rechtvaardig zou willen regelen. Niet alleen voor ouderen uiteraard, maar voor iedereen in onze provincie.

Rechtvaardigheid moet centraal staan

Bij 50PLUS willen we het net een beetje anders doen. Meer aandacht voor het effect van het beleid voor gewone mensen. Minder het eenzijdig bevoordelen van het grote bedrijfsleven. Waarom wel specifieke aandacht voor de positie van arbeidsmigranten en bijvoorbeeld niet om “mensen met een vlekje” aan werk te helpen. Daarvoor waren quota afgesproken nadat de sociale werkvoorziening om zeep was geholpen. Allemaal voor de bühne natuurlijk want er komt weinig van terecht.

Problemen rond de vergrijzing worden genegeerd

Daarnaast vindt 50PLUS het ook een groot gemis dat we in het provinciale beleid de komende vergrijzing, een demografisch probleem van de eerste orde, nauwelijks aandacht krijgt. Die vergrijzing leidt op termijn tot enorme problemen op het gebied van ruimte en leefomgeving (huisvesting, zorg, allerlei sociale en fysieke infrastructuur). We hebben nu juist de provincie nodig om die problemen gecoördineerd aan te kunnen pakken. Ook dit is een transitie die niet vanzelf tot stand komt maar beleidsmatige sturing nodig heeft ! Anders gaat het gewoon fout.

Takenpakket provincie moet ruimer

50PLUS vindt dat de provincie haar takenpakket ruimer moet gaan zien. De provincie is te kil en is vooral met bakstenen en asfalt bezig. De belangen van grote bedrijven wegen zwaarder dan die van onze inwoners. Wij willen de menselijke maat terug, we doen het voor de mensen die niet net als vele grote bedrijven geholpen worden om de belastingen te omzeilen.

De provincie laat mensen in de kou staan

Tot slot twee praktische voorbeelden van noden die volkomen genegeerd worden door de provincie terwijl ze daarin een belangrijke rol zou kunnen vervullen. Dementie is een snel oprukkende volksziekte. Voor deze mensen moeten specifieke woonvormen komen. Een ander voorbeeld. Doorstroming is van het grootste belang om de woningvoorraad efficiënter te kunnen benutten. Er moet dus gebouwd worden voor ouderen en daarbij moet er aandacht komen voor specifieke woonvormen die passend zijn voor allerlei specifieke doelgroepen. 

Knarrenhof en Thuishuis zijn voorbeelden van dergelijke woonvormen. Daarnaast moeten er in wijken flankerende voorzieningen komen om de mensen langer thuis te kunnen laten wonen. 50PLUS wil een deltaplan om de naoorlogse flatwijken toekomstbestendig te maken. De provincie is er nogal stilletjes over.


Natuurlijk hebben de gemeenten in de uitvoering het voortouw. Maar de provincie kan gemeentegrens-overstijgend kwesties agenderen en als intermediair optreden naar het rijksniveau waar natuurlijk ook het nodige moet gebeuren.
 
Geef 50PLUS een kans om het anders te gaan doen

50PLUS wil dus dat de provincie in dit soort zaken een stimulerende rol gaat vervullen en innovatie en actie stimuleert. Dat lijkt ons net zo belangrijk als je druk maken over asfalt of bedrijfsterreinen. De provincie is niet voor niets een onbekende factor voor burgers. Het is hard nodig dat de provincie haar bestaansrecht eens aan de gewone Nederlanders gaat bewijzen. Dat kan door wat meer geld en aandacht te besteden aan de huidige en toekomstige basale behoeften van mensen. Dat gaat verder dan bereikbaarheid en economie. Laat op 20 maart blijken dat u deze gedachte wilt steunen en stem op lijst 11 50PLUS.

Jaap Haasnoot
kandidaat Statenlid 50PLUS


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts