7 mei 2019

KiesKatwijk stelt vragen over huisvesting bibliotheek en ambtenaren

Wat de toekomst brenge moge.......

Aan: College van Burgemeester & wethouders der gemeente Katwijk
Van: Jaap Haasnoot (namens Fractie KiesKatwijk)
Betreft: vragen ex. art. 41 RvO over huisvesting bibliotheek c.a.
7 mei 2019

Geacht college,

Het is nu langer dan een half jaar geleden dat het ook voor het college van B&W duidelijk werd dat huisvesting van bibliotheek en aanpalende voorzieningen op de locatie Noordzeepassage te duur en op meerdere gronden te risicovol was. De urgentie van nieuwe huisvesting is echter nog onverkort van kracht en hier is politiek ook voldoende steun voor. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat de door KiesKatwijk reeds lang gesignaleerde verslechterde financiële positie van de gemeente Katwijk ondanks de verhoogde belastingen niet meer ontkend kan worden. Er zullen dus bezuinigingen nodig zijn en dat kan zijn invloed hebben op het investeringsniveau van de gemeente. KiesKatwijk is verbaasd en bezorgd dat de raad nog steeds niets vernomen heeft over de koers die het college met dit bibliotheekdossier wil inslaan.

Tegen deze achtergrond heeft KiesKatwijk de volgende vragen:

1.     Op welk moment  bent u van plan om met de gemeenteraad in discussie te treden over aangepaste plannen voor de huisvesting van de bibliotheek en aanpalende voorzieningen ?

2.      Zowel voor de huisvesting van de bibliotheek als voor de benodigde aanvullende huisvesting voor de eigen ambtenaren hebt u in het verleden de gemeenteraad geen keuzemogelijkheid uit meerdere alternatieven geboden. Bent u bereid om, mede in het licht van de zoektocht naar bezuinigingen, de gemaakte keuze voor uitbreiding van het gemeentehuis te heroverwegen en bent u bereid om nu het nog niet te laat is voor beide huisvestingsvragen naar alternatieven te kijken en deze op prijs/kwaliteitsoverwegingen en risico’s met elkaar te vergelijken ?

3.      Bent u bereid om, tegen de achtergrond van de krapper wordende financiële mogelijkheden, een combinatie van huisvesting van ambtenaren en bibliotheek c.a. (incl. parkeergarage)  op de locatie Marktplein[1] te onderzoeken als een van de mogelijke opties ?

4.      Zo nee, wat is dan uw argumentatie om deze optie bij voorbaat uit te sluiten ?

N.B. De door KiesKatwijk voorgestelde te onderzoeken optie van nieuwbouw op het marktplein impliceert vanzelfsprekend dat afgezien wordt van de risicovolle en dure verbouwing van het bestaande gemeentehuis. Een prijs/kwaliteit/risico vergelijking tussen nieuwbouw, die op een steenworp afstand van het gemeentehuis is gelegen, en dure verbouw met inherente risico’s kan ons inziens interessante informatie opleveren die we onszelf als bestuur niet moeten onthouden.


Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts