18 juli 2019

Julianabrug: een plank over het water of een verbinding met de allure van een Erasmusbrug


Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Dat ging als volgt.

Spuuglelijk

De fietser staat centraal,
althans in het papieren coalitieakkoord.

Op 14 februari heeft de gemeenteraad beslist dat er een nieuwe Julianabrug moet komen met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een apart fietspad en voetpad. In de vorige aflevering hebben we daar plaatjes van getoond. Ergens op het gemeentehuis is er daarna blijkbaar een ander idee populair geworden. Een twee-richtings fietspad aan de oostzijde van zowel de Biltlaan als op de brug.

In de teksten van dit dossier wordt beweerd dat B&W op 9 april besloten zou hebben dat er langs de Biltlaan een 2-richtingsfietspad zou moeten komen. Vreemd genoeg is dit besluit niet terug te vinden in de notulen van die B&W vergadering. Hier klopt iets niet. Zo’n besluit zou trouwens niet legaal zijn omdat de gemeenteraad daarover gaat en bovendien zou zo’n besluit tevens in strijd zijn met de door de Raad vastgestelde uitgangspunten voor de brugindeling.

Het dedain voor de gemeenteraad is groot

Als de raad namelijk met de uitgangspunten voor de brug vastlegt dat er enkelzijdige fietspaden komen op de brug kun je niet tegelijkertijd contrair besluiten dat er op de Biltlaan een mogelijkheid zou openstaan om daar voor iets anders te kiezen. Merkwaardig dat men die contradictie op het Gemeentehuis niet heeft ontdekt. Of is het dedain voor de gemeenteraad zo groot dat men gewoon zijn eigen zin doet ?

Vervolgens gaat B&W zowel naar de pers als naar de inwoners met een ontwerp dat volledig in strijd is met de uitgangspunten van de raad. De inhoudelijke argumenten voor die keuze worden nergens gegeven. Vasthouden aan de beeldkwaliteit van de oude brug is een gelegenheidsargument dat niet voorkomt in het eisenpakket dat door de raad is vastgesteld. Het is ook bijzonder gezocht want de bestaande brug is gewoon spuuglelijk.

Zo kan het ook
Kortom B&W is haar boekje (ver) te buiten gegaan en er is naar onze mening fors geblunderd in dit dossier. Als je als college denkt dat de raad het niet goed heeft gedaan moet je eerst naar de raad om te vragen of het anders kan. Pas daarna ga je de zaak, na wijziging van het raadsbesluit, op een andere wijze uitwerken en bespreken met derden. Deze gang van zaken kan de gemeenteraad nooit over haar kant laten gaan.

Het kan ook anders en beter

Als ik nu even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water” maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime toepassing van groen is hier het recept. 

Kwaliteit is onze reclame
Die kwaliteit heeft de Hoornes verdiend en is de eerste stap naar een veel bredere upgrading van die wijk. We investeren daar nu al ruim in, b.v. door de aanpak van het winkelcentrum vlak achter de Julianabrug. En onze fractie zou dat beleid willen doorzetten met een tijdige sloop van de drie torenflats, en uiteraard ook met een kwalitatief uitstekende brug die je daar nu voor meerder generaties neerlegt. Goedkoop zou hier duurkoop zijn. U wilt de Hoornes afschepen met een plank.

Samenvatting

Wij hanteren samenvattend de volgende inhoudelijke argumenten voor onze keuze voor meer kwaliteit:

Wees consequent en consistent

Er is geen reden om af te wijken van de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten die een brede brug impliceert met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een separaat voet- en fietspad. Dat is geheel conform het coalitieakkoord waar is vastgesteld dat de zwakke verkeersdeelnemers centraal gesteld zouden worden. De oorspronkelijke opzet heeft de beste functionaliteit.

Doe De Nieuwe Bestuursstijl

Er is alle reden om conform De Nieuwe Bestuursstijl uit het coalitieakkoord gehoor te geven aan de wensen van inwoners, zoals o.a. naar voren gebracht door Katwijk Smart Village en anderen. Dat is ook conform de wens van deze gemeenteraad die bij de uitgangspunten heeft voorgeschreven dat er aandacht moet zijn voor groen en duurzaamheid.

Beknibbel niet op de verkeerde dingen

Er dient hier niet beknibbeld te worden op de kosten omdat het vitale infrastructuur betreft die bovendien een belangrijke rol kan spelen op het belangrijke gebied van vergroening, bio-diversiteit en de kwaliteit van het aanzicht van ons dorp. Het betreft hier dus geen kunstmatige plakmiddelen, zoals Hanging Baskets, die als een vlag op een spreekwoordelijke strontschuit zouden moeten functioneren. Maar dit betreft het fundamenteel zorgen voor een schuit die van zichzelf een dusdanige geweldige schoonheid uitstraalt dat dat soort vlaggen overbodig zijn.

Wees ambitieus op de juiste onderwerpen

Wij zijn er overigens van overtuigd dat er elders sponsors kunnen worden gevonden voor een brug die op Katwijkse schaal de rol van de Rotterdamse Erasmusbrug zou kunnen vervullen. Denk aan Rijnland en het groenfonds van Holland Rijnland. Een brug als symbool van verbinding, vitaliteit en schoonheid. En bovendien een stukje infrastructuur, die alle verkeersdeelnemers, ook de zwakkeren zoals fietsers, voetgangers en de overige schepselen der aarde de beste functionaliteit biedt.

Een domme plank of een Erasmusbrug ?

Beste raadsleden, we hebben nu de kans om hier iets te laten produceren dat de kwaliteit van een Vermeer heeft. Laten we geen genoegen nemen met minder. Daar krijgen we later eeuwig spijt van. Kies niet voor een plank over de sloot, maar voor iets met meerwaarde dat onze versteende gemeente een beter aanzien kan geven. Onze inwoners verdienen dat. Onze gemeente kan wel een boost gebruiken om van ons suffige imago af te komen. Daarom hebben we een amendement ingediend die een brug met allure en echte verbindingskracht mogelijk maakt.

Jaap Haasnoot


16 juli 2019

Bridge over troubled water


Gang van zaken rond Julianabrug opnieuw tekenend voor zwak bestuur

Op 14 februari heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe brede Julianabrug te gaan bouwen. Er wordt een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met de eisen die aan de nieuwe brug worden gesteld. Er wordt op dat moment niks gezegd over het behouden van de oude beeldkwaliteit. Dat is logisch want de bestaande Julianabrug is gewoon spuuglelijk. Wel bepaalt de gemeenteraad dat groen en duurzaamheid belangrijk is voor het nieuwe ontwerp. Op 3 juni stuurt het college van B&W een briefje naar de raad: we gaan voor een 2-richtingsfietspad en we houden de brug smal op de huidige breedte van 21 meter. Dit is niet conform het uitgangspunt van de raad en dus strikt genomen illegaal ! De raad heeft bepaald dat er een flinke brug moet komen met 4 rijstroken voor auto’s en aan beide kanten een fietspad en voetpad.

Dit is het oorspronkelijk plan: breedte van de brug wordt 25,6 meter

Tekenen bij het kruisje s.v.p.

Omdat je een besluit van de raad natuurlijk niet zo maar in de prullenmand kunt gooien komt B&W dus op 18 juli noodgedwongen naar de raad met de vraag om de oorspronkelijke uitgangspunten in te leveren voor een nieuwe opzet die de ambtenaren in elkaar hebben gesleuteld. Tekenen bij het kruisje svp. 

Nogmaals een plaatje van de nieuwe situatie zoals besloten in februari


De Nieuwe Bestuursstijl slaat opnieuw toe

B&W wil de brug smal houden op de huidige breedte en met 4 rijstroken blijft er natuurlijk nauwelijks ruimte over voor fiets- en voetpaden. Dat wordt dus één voetpad en één fietspad aan de oostzijde, en wat karig excuusgroen. De raad wilde trouwens ook dat er goed naar groen en duurzaamheid werd gekeken. Een zielig schaamstrookje voldoet volgens ons niet aan die doelstelling. Die gedachte van een groene brug hebben inwoners van onze gemeente inmiddels op eigen initiatief uitgewerkt. Op 4 juni was er een inspraakavond en kregen ze de gemeentelijke plannen te zien. Vervolgens kregen ze één dag om alternatieven uit te werken. Hoezo Nieuwe Bestuursstijl ?

B&W komt nu met dit plaatje, overigens zonder deugdelijke argumentatie


Asfaltwethouder i.p.v. groene wethouder

In de vorige aflevering hebben we u al laten zien hoe men tegenwoordig burgers schoffeert in het kader van De Nieuwe Bestuursstijl om daarmee de eigen plannetjes door te drukken. Onze inwoners krijgen overigens wel het bestuur dat ze zelf in meerderheid hebben gekozen. Ze dachten met Gemeentebelangen een groener beleid te krijgen. Nou de wethouder van deze partij is dus de eerstverantwoordelijke voor dit brugdossier. Dezelfde gezagsdrager die u een paar maanden geleden nog jaar op jaar voor 1 miljoen euro extra asfalt wilde aansmeren. Kassa !

Goedkoop is hier duurkoop

Volgens KiesKatwijk is de voorgestelde opzet geen goed plan. Die brug ligt er minstens voor pakweg een eeuw, en toekomstbestendigheid vraagt dan in ieder geval een brede brug conform de oude uitgangspunten. Goedkoop is hier duurkoop. Dat is precies het beleid dat deze gemeente wel met de viaducten over de Rijnlandroute voorstaat. Waarom hier dan niet ? Met een voldoende breedte kun je ook naast vier rijbanen gewoon per rijbaan aparte en gescheiden voet- en fietspaden aanleggen, zoals de raad dat op 14 februari heeft besloten.

Collegeprogramma dode letter

Katwijk Smart Village vertelde de gemeenteraad vorige week dat ze nauwelijks informatie kregen. Jan de Lange van het Ringpark vertelde ook een verhaal dat er op neerkomt dat inwoners door de ambtenaren namens B&W gewoon worden geschoffeerd. KiesKatwijk gaat tegen de verdrukking in zijn best doen om de oorspronkelijke uitgangspunten in de lucht te houden. Wij willen dus een voldoende brede brug met groen. Omdat de zwakke verkeersdeelnemers bij ons echt centraal staan gaan we per rijbaan voor gescheiden fiets- en voetpaden. Is trouwens helemaal conform het collegeprogramma dat opnieuw een dode letter blijkt te zijn. De fietser zou "centraal staan" in het beleid. De fietswethouders blinken uit in fotomomentjes, maar zijn wat minder goed in het in praktijk brengen van de mooie woorden.

Het oude liedje

De gekkigheid dat er een brugontwerp op tafel wordt gelegd dat niet voldoet aan wat de gemeenteraad heeft bepaald en dat inwoners bovendien hoogst onfatsoenlijk worden behandeld kan alleen in een ambiance waarbij er geen krachtig bestuur is en waarbij B&W min of meer passief achter de ambtenaren aan hobbelen. Het ambtenarenuitje naar Portugal was kenmerkend. Dan mankeert er iets aan je maatschappelijke antenne. 

Deze situatie gaat niet veranderen zolang er op het gemeentehuis geen schoon schip gemaakt wordt. En dat gebeurt niet omdat we geen krachtig bestuur hebben. Ziehier de kip of ei paradox. Bezuinigingen worden op de inwoners afgewenteld en de allereerste prioriteit, het afbouwen van de eigen personeelsformatie, blijft achterwege. En wat doet de gemeenteraad ? Een meerderheid is van de heersende coalitie en die vinden het meestal wel prima allemaal. De gebruikelijke houding van de coalitiepartijen is actief zoeken naar argumenten en excuses zodat ze niets hoeven te doen. Ik ben benieuwd of het met de Julianabrug ook zo gaat. Laat maar zien dat ik het bij het verkeerde eind heb.

KiesKatwijk dient alternatieve planopzet in

Met onderstaand amendement willen we dat de oorspronkelijke plannen gehandhaafd blijven. En we willen bereiken dat die verrijkt worden met de inbreng van Katwijk Smart Village waardoor er een echt groene brug ontstaat. Exact conform het beleid zoals deze gemeente dat ook bij de Rijnlandroute wil. We zeggen niet hoe breed die brug precies moet worden want dat is een afgeleide van de doelstellingen. Ik neem aan dat de brug tussen de 26 en 30 meter breed gaat worden.


Jaap Haasnoot

12 juli 2019

De Nieuwe Bestuursstijl in de praktijk


Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben moet de Julianabrug vernieuwd worden. Niks mis mee, dat gaat zo met spulletjes die pakweg 60 jaar oud zijn.

Beeldkwaliteit: nul komma nul, alles is beter dan dit.

De nieuwe brug kan een stuk goedkoper gemaakt worden want hij hoeft niet meer beweegbaar te zijn. Die nieuwe vaste brug gaat misschien wel een eeuw mee dus het is  erg belangrijk hoe je het ontwerp vorm geeft. Als je het nu niet goed doet dan zitten we er de komende generaties mee. Het gaat dan om technische zaken als breedte en hoogte, maar ook om de vormgeving en om eventuele andere functies als alleen maar een wegdek op pootjes. Ik ga u de volgende keer uitleggen waarom goedkoop hier duurkoop is. Maar nu even over de gang van zaken. Kijk eerst maar even naar het filmpje.


 Wat je hier ziet is opnieuw en voor de zoveelste keer een symptoom van slecht bestuur. B&W laten de ambtenaren maar wat aan rotzooien en ze laten zich keer op keer in een positie manoeuvreren waarbij ze het falen van het apparaat moeten gaan goedpraten of ontkennen. Dat falen heeft te maken met hoe er wordt omgegaan met onze burgers en met de keuzen die worden gemaakt. Ik zou me doodschamen als ik als college verantwoordelijk zou zijn voor het gedrag waarvan door de inspreker hier het topje van een ijsberg wordt getoond.

Gemeentebelangen, waarvan sommigen denken dat dit een groene partij is, heeft een wethouder die tot op heden vooral voor meer asfalt heeft gepleit. Hoezo groen ? Hier ligt een uitgelezen kans om een groene brug te realiseren waar geen duizend “hanging baskets” tegenop kunnen. 

En wat staat er in de stukken ? Men is vooral bezig om de beeldkwaliteit van de spuuglelijke oude brug in stand te houden. Je zou toch denken dat die ambtelijke afdeling die wel zo creatief was om een snoepreisje naar Portugal te regelen wel met iets beters voor de dag zou kunnen komen. Je zou ook denken dat de voormalige voorzitter Nagtegaal als wethouder hier wel een groen statement had willen maken. Maar nee, dit college stuurt niet en gaat niet voorop in de strijd maar laat zich teveel meedrijven met wat de ambtenaren aanreiken. 

Dit zijn de ervaringen van mevrouw Remmelzwaal van Katwijk Smart Village aan de ontvangstkant van De Nieuwe Bestuursstijl:


Social Icons


Featured Posts